Valstybinės įmonės
5 (100%) 1 vote

Valstybinės įmonės

112131

Turinys

Tyrimo objektas, tikslai, uždaviniai…………………………………………………………………………..3

Įvadas……………………………………………………………………………………………………………………4

Juridinio asmens statuso įmonės……………………………………………………………………………….5

Juridinių asmenų steigimo įstatymas…………………………………………………………………………5

Valstybinės įmonės…………………………………………………………………………………………………6

Valstybės ir savivaldybės įmonės……………………………………………………………………………..7

Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymas……………………………….7

Valstybės turto sandara…………………………………………………………………………………………. 10

Valstybės ir savivaldybių turto įgijimas………………………………………………………………….. 10

Valstybės ir savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo…………………. 11

Išvados……………………………………………………………………………………………………………….. 13

Naudotos literatūros sąrašas……………………………………………………………………………………14

Tyrimo objektas:

Valstybinės įmonės.

Tyrimo uždaviniai:

1. Išanalizuoti pasirinktą temą: raštvedybos atsiradimas ir istorinė raida;

2. Surinkti medžiagą, pasirinktai temai išdėstyti;

3. Suprantamai išdėstyti surinktą informaciją;

4. Tiksliai ir teisingai atsakyti į temą;

5. Padaryti tikslias išvadas.

Tyrimo tikslai:

1. Konkrečiai atsakyti į temos klausimus;

2. Teisingai aprašyti visus faktus;

3. Tvarkingai išdėstyti informaciją;

4. Sudominti skaitytoją pateikta informacija;

5. Pabrėžti temos svarbą kasdieniniame gyvenime.

Įvadas

Šią temą pasirinkau suvakdamas valstybinių įmonių svarbą kasdieniniame gyvenime. Manau, tikslinga išsiaiškinti valstybinių įmonių steigimo procesus, veikimo pobūdį, finansavimą, valstybės turto įgijimą ir panaudojimą. Visa tai stengsiuosi išdėstyti savo referate.

Juridinio asmens statuso įmonės

Juridinis asmuo yra fiktyvus (fizine prasme) asmuo, kuriam suteiktos realaus asmens teisės ir įgaliojimai teisiniams veiksmams atlikti; veikia neribotą laiką, nesvarbu, kiek laiko gyvuoja jam atstovaujantys realūs fiziniai asmenys; jo valia nepriklauso nuo atskirų jį sudarančių fizinių ar juridinių asmenų valios ir gali su ja nesutapti; jo turtas atskirtas nuo jį sudarančių realių (fizinių) asmenų turto; pats atsako už savo prievoles ir įsipareigojimus ir visada tik savo turtu; kaip ir realus (fizinis) asmuo, turi teisę sudaryti sandorius savo vardu; kaip ir realus (fizinis) asmuo, gali būti ieškovas ir atsakovas teisme savo vardu.

Juridinio asmens statusą turi akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės (kai kurios jų gali būti specialios paskirties bendrovėmis); kooperacinės bendrovės; valstybės (savivaldybės) įmonės; investicinės akcinės bendrovės; žemės ūkio bendrovės.

Juridinių asmenų steigimo įstatymas

I Bendrosios nuostatos

1. Juridinių asmenų steigimo įstatymas, nustato įmonių, organizacijų, partijų steigimo tvarka.

2. Kiekvienas Valstybės pilietis gali įsteigti įmonę,organizaciją ar partiją.

3. Leidimą organizacijoms, partijoms ar įmonėms išduoda Teisingumo ministerija.

II Juridinių asmenų steigimo tvarka

4.Leidimas organizacijai ar įmonei išduodamas, kai

a)paraiškoje nurodomi organizacijos ar įmonės tikslai, funkcijos, nustatytos įstatuose, neprieštarauja Valsty.bės įstatymams, kitiems teisės aktams ir principams. Įstatus patvirtina arba atmeta Teisingumo ministerija per 5 dienas nuo įstatų pateikimo.Per šį laikotarpį Tm teikia pastabas.;

b)gauti duomenys iš Policijos apie steigėjų patikimumą. Jei asmuo norintis steigti įmonę ar organizaciją, yra teistas ar įtariamas nusikalstama veikla, asmeniui taikomi sugriežtinti reikalavimai.Šį darbą policiją atlieka per 5 dienas nuo tos dienos, kai Tm paprašo patikrinti steigėjo veiklą.;

c)gauti duomenys iš Fm apie steigėjų finansinį patikimumą.Fm duoda sutikimą per 3 dienas nuo tos dienos, kai Tm paprašo sutikimo.;

d)gautas Ūkio ministerijos sutikimas[įmonės steigimas].Ūkio ministerija patvirtinima per 3 dienas nuo tos dienos, kai Tm paprašo patvirtinimo.

e)gautas Centrinio banko patvirtinimas, jog asmuo įvykdė finansinius reikalavimus ir juridinio asmens gyvavimui būtinas įstatinis kapitalas yra saugomas banko saugyklose.Asmuo įstatinio kapitalo suma turi pervesti per tris dienas.

5.Leidimas partijai steigti išduodamas, kai:

a)paraiškoje nurodomi partijos tikslai, funkcijos, nustatytos įstatuose, neprieštarauja Valsty.bės įstatymams, kitiems teisės aktams ir principams.Tm patvirtina arba atmeta įstatus per 7 dienas nuo įstatų pateikimo dienos.Taip pat
per šį laikotarpį Tm teikia pastabas dėl įstaų.;

b)gauti duomenys iš Policijos apie steigėjų patikimumą. Jei asmuo norintis steigti partiją, yra teistas ar įtariamas nusikalstama veikla, asmeniui taikomi sugriežtinti reikalavimai.Tai įvykdoma per 7 dienas.

c)paraišką steigti partiją pateikia ne mažiau 3 % Valst.bės piliečių.

6.Asmeniui, kuris yra teistas arba įtariamas nusikalstama veikla, steigiant partiją, organizaciją ar įmonę taikomi sugrieštinti reikalavimai.

7.Visi 5 ir 4 punkte numatyti veiksmai vykdami paeiliui nuo a dalies.

III Juridinių asmenų steigimo reikalavimai

8. Reikalavimai asmeniui, kuris nori steigti įmonę ar organizaciją:

a) asmuo turi būti finansiškai pajėgus sumokėti minimalų įstatinį kapitalą ir įvykdyti finansinius įsipareigojimus;

b) norintis įsteigti įmonę turi pervesti į Centrinio banko saugyklas įstatuose nustatytą įstatinio kapitalo suma.

c) Gyvenimo Valsty.bėje trukmė – 1 mėn. .

d) Sumokamas rinkliavos mokesti, kurį nustato Fm.

9. Sugriežtinti reikalavimai:

a) asmeniui turinčiam įvykdyti sugriežtintus reikalavimus galioja įprastiniai reikalvimai ir keli specialūs reikalavimai;

b) asmuo vykdantis sugriežtintus reikalavimus turi policijai pateikti pajamų deklaraciją;

c) asmuo vykdantis sugriežtintus reikalavimus turi į steigiamos įmonės ar organizacijos darbuotojų sąrašą įtrauktį policijos nurodytą stebėtoją, kuriam turi būti suteiktos visos teisės.

10. Įstatinio kapitalo reikalavimai:

a) Įmonėms minimumas – 5000 VL

b) Organizacijoms – 3000 VL

c) Įmonės ar organizacijos finansiniai įsipareigojimai negali viršyti

įstatinio kapitalo sumos. Norint didinti finansinius įpareigojimus reikia didinti įstatinį kapitalą

11. Asmuo norintis steigti įmonę ar organizaciją turi įvykdyti šiame skyriuje nustatytus reikalavimus.

IV Baigiamosios nuostatos

12. Iškilus šio įstatymo ir kitų elementų išskyrus parlamentą įstatų ar sprendimų kolizijai, pirmenybė teikiama šio įstatymo sukurtoms normoms.

13. Šis įstatymas įsigalioja nuo rugsėjo 20 d. . Iki šio įstatymo įsigaliojimo leidimai juridiniam asmeniui steigti neišduodami.

Valstybinės įmonės

Valstybinės (vietos savivaldybės) įmonės valstybinės nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei arba vietos savivaldybei, turi juridinio asmens teises, yra ribotos turtinės atsakomybės. Valstybės ir savivaldybės įmonės turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja turto patikėjimo teisėmis. Jos pagal savo prievoles atsako tik tuo įmonės turtu, į kurį gali būti nukreipiamas išieškojimas. Įmonės neatsako už valstybės ir savivaldybės prievoles. Valstybės ir savivaldybės įmonių teigimą veiklą, reorganizavimą ir likvidavimą taip pat reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas, kiti norminiai aktai bei įstatymų nustatyta tvarka patvirtinti ir įregisrtuoti įmonės įstatai.

Valstybinės įmonės yra:

* Vyriausybės kanceliarija;

* Informacinės visuomenės plėtros komitetas;

* LR Prezidentūra, ministerijos;

* Valstybės kontrolė;

* Valstybinė mokesčių inspekcija;

* Muitinės departamentas;

* LR Specialiųjų tyrimų tarnyba;

* Generalinė prokuratūra;

* Teismai;

* Savivaldybės ir kt.

*

Valstybinė įmonė – tai bet kuri įmonė, kuriai valdžios institucijos tiesiogiai ar netiesiogiai gali daryti lemiamą įtaką dėl to, kad yra jos savininkės, dėl finansinio dalyvavimo įmonėje arba dėl to, kad tai numato įmonių veiklą reglamentuojančios taisyklės.

Valstybinė įmonė steigiama iš valstybės lėšų pagal LR Vyriausybė priimtą įmonės steigimo aktą. Valstybinės įmonės sieka dvejopo tikslo: gauti pelno ir išspręsti bendravalstybinius uždavinius. Pagal LR įstatymus valstybinės įmonės skiriamos į:

 Biudžetines įmones, kurių pajamos ir išlaidos pereina per valstybės biudžetą, jas finansuoja valstybė. Šiai grupei priklauso ryšių įmonės, mokslo tiriamieji centrai ir kt.

 Valstybines akcines įmones – tai valstybinė įmonė, išleidusi akcijas, kurių nominalioji vertė viršija 1/5 įmonės įstatinio kapitalo. Jos akcijos gali būti platinamos arba viešai, arba turėti ribotą cirkuliacijos sferą.

Valstybės (VĮ) ir savivaldybės (SĮ) įmonės

Lietuvoje iki 1995 metų pradžios buvo valstybinės ir valstybinės akcinės įmonės (VĮ). Daugiau kaip 1/5 įstatinio kapitalo akcijų išleidusios VĮ tapdavo valstybinėmis akcinėmis įmonėmis (VAĮ). Valstybės turimų akcijų nominali vertė vegalėjo viršyti 50 proc. įstatinio kapitalo.

1994 metų gruodžio mėnesį Lietuvos Respublikos seimas priėmė naują „Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą“. Šis įstatymas reglamentuoja valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teuse priklausančių įmonių steigimą, valdymą, veiklą, reorganizavimą ir likvidavimą.

Pasikeitė įmonės valdymo būdas: įmonę valdo administracija, bet kaip patariamasis organas gali būti sudaryta ir valdyba. Įmonėje turi būti administracijos vadovas )generalinis direktorius ar direktorius) ir vyriausias finansininkas (buhalteris). Šiuos vadovus samdo steigėjas – tai yra ministerijos ar savivaldybės vadovybė, kuriai priklauso kita įmonė. Esant reikalaui, įmonės steigėjas sudaro valdybą. Tai koliagialus organas, jai
vadoauja administracijos vadovas. Valdybos nariai skiriami ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui.

Valstybinės įmonės kapitalas skirtstomas į valstybinį ir skolintą. Taigi paprastai čia nebėra privataus kapitalo. Be to, įmonei draudžiama investuoti kapitalą kitose įmonėse. Kapitalas nėra įmonės nuosavybė, todėl už turimą kapitalą reikia mokėti iš įmonės perlno palūkanas. Palūkanos mokamos į valstybės ar savivaldybių biudžetą.

Valstybinės (vietos savivaldos) įmonės nuosavybės teisė priklauso Lietuvos valstybės arba vietos savivaldybei, taip pat turi juridinio asmens teises, yra ribotos turtinės atsakomybės).

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIO UŽ VALSTYBĖS TURTO NAUDOJIMĄ PATIKĖJIMO TEISE

ĮSTATYMAS

2004 m. liepos 8 d. Nr. IX-2332

Vilnius

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato valstybei nuosavybės teise priklausančio ir valstybės įmonei patikėjimo teise perduoto turto apmokestinimą mokesčiu už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise (toliau – mokestis).

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

Šiame įstatyme vartojamos sąvokos:

1) valstybės įmonė – suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme;

2) finansiniai metai, ūkinės veiklos pradžios balansas – suprantama taip, kaip šios sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme.

3 straipsnis. Mokesčio mokėtojai

Mokestį moka valstybės įmonės.4 straipsnis. Mokesčio objektas

Mokesčio objektas yra valstybės įmonės savininko patikėjimo teise valstybės įmonei perduotas turtas, kurio vertė šiame įstatyme prilyginama valstybės įmonės savininko kapitalui, išskyrus žemę.5 straipsnis. Mokesčio tarifas

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1560 žodžiai iš 3102 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.