Vietimo įstaigų darbo užmokesčio apmokėjimas
5 (100%) 1 vote

Vietimo įstaigų darbo užmokesčio apmokėjimas

TURINYS

ĮVADAS………………………………………………………………………………………………………………….3-4

1. DARBO LAIKO APSKAITA…………………………………………………………………………….5

2. ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMA.6-7

2.1. Pagrindinio darbo užmokesčio nustatymas…………………………………………………8-12

2.2. Darbo užmokesčio priedai…………………………………………………………………………..13

3. IŠSKAITYMAI IŠ DARBO UŽMOKESČIO……………………………………………………..14

3.1. Gyventojų pajamų mokestis……………………………………………………………………14-16

3.2. Socialinio draudimo įmokos……………………………………………………………………17-18

3.3. Kiti išskaitymai iš darbo užmokesčio……………………………………………………………19

4. DARBO UŽMOKESČIO IŠMOKĖJIMO TVARKA………………………………………20-21

5. DARBO UŽMOKESČIO KONTROLĖ…………………………………………………………22-23

IŠVADOS…………………………………………………………………………………………………………….24-25

LITERATŪRA

PRIEDAI

1 priedas. Nutarimas dėl darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos – 2 lapai.

2 priedas. Ištrauka iš įsakymo Nr. 2532 dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų

pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, įstaigos ir pareigybių sąrašas VIII

skyriaus 54 punktas – 1 lapas.

3 priedas. Ištrauka iš įsakymo Nr. 2532 dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, įstaigos ir pareigybių sąrašas IX skyriaus 68,69,70,71, 73, 74 punktuose – 3 lapai.

4 priedas. Nutarimas dėl bazinės mėnesinės algos ir bazinio valandinio atlygio padidinimo

– 1 lapas.

ĮVADAS

Biudžetinė įstaiga yra valstybės arba savivaldybės institucija, steigiama įstatymų nustatyta tvarka, visiškai arba iš dalies išlaikoma iš biudžeto ir taip įvardyta steigimo akte bei nuostatuose.

Švietimo finansavimo šaltiniai:

 Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimai;

 Kitos lėšos.

Finansavimas tai lėšų pervedimas į asignavimų valdytojų vadovaujamų biudžetinių

įstaigų ir kitų subjektų sąskaitas jų programoms vykdyti arba tiesioginis biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų išlaidų ir įsigyjamo turto apmokėjimas iš biudžetų (iždo) sąskaitų.

Asignavimai tai biudžete nustatyta biudžetinių įstaigų ir kitų biudžetų lėšas

gaunančių subjektų, atliekančių viešojo administravimo funkcijas išlaidoms ir ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui bei strateginėms atsargoms įsigyti skirta lėšų suma, kurią asignavimų valdytojas turi teisę biudžetiniams metams gauti iš biudžete sukauptų lėšų, pateikęs paraišką, Valstybės įždą tvarkančiai institucijai arba savivaldybių administracijai, patvirtintoms programoms finansuoti.

Biudžetinės įstaigos yra grupuojamos pagal valstybės funkcijas:

1. bendras valstybės valdymas;

2. krašto apsauga;

3. viešoji tvarka ir visuomenės apsauga;

4. švietimas;

5. sveikatos priežiūra;

6. socialinė apsauga, globa ir rūpyba;

7. sveikatingumas (sportas) rekreacija, kultūra;

8. žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė, veterinarija.

Šiame darbe mes plačiau nagrinėsime švietimo įstaigas, konkrečiau bendrojo lavinimo mokyklas.

Švietimas – veikla, kuria siekiama suteikti asmeniui visaverčio savarankiško gyvenimo pagrindus ir padėti jam nuolat tobulinti savo gebėjimus. Mokytis – prigimtinė kiekvieno žmogaus teisė.

Bendrojo lavinimo mokyklos skirstomos į pakopas:

 mokyklos – darželiai;

 pradinės mokyklos;

 pagrindinės mokyklos;

 vidurinės mokyklos;

 gimnazijos;

 konservatorijos;

 jaunimo mokyklos.

Kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, užsienietis, turintis teisę nuolat gyventi ar laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje, turi teisę mokytis, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją.

Ir valstybė imasi visų įmanomų priemonių, kad kiekvienas vaikas Lietuvoje mokytųsi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ar specialiojo ugdymo programas.

Mūsų darbo tikslas: išnagrinėti darbuotojų darbo užmokestį bendrojo lavinimo įstaigose.

Apžvelgsime darbo laiko apskaitą. Išanalizuosime iš ko susideda bendrojo lavinimo mokyklų darbuotojų darbo užmokestis. Taip pat apžvelgsime kokie daromi išskaitymai iš darbo užmokesčio, kokia darbo užmokesčio išmokėjimo tvarka, ir kokia vykdoma kontrolė.

DARBO LAIKO APSKAITA

Darbo laikas – tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą ir kiti jam prilyginti laikotarpiai.

Darbo užmokestis susijęs su atliekamo darbo pobūdžiu, einamosiomis pareigomis, todėl reikalingi duomenys apie darbuotojų asmeninę sudėtį, išsilavinimą, darbo stažą, suteiktą kategoriją, įgytą kvalifikaciją ir k.t.

Darbo užmokesčio apskaitos pirminiai dokumentai:

 įsakymai dėl priėmimo į darbą;

 įsakymai dėl atleidimo iš darbo;

 įsakymai dėl perkėlimo
į kitą darbą;

 atostogų ir darbo grafikai;

 etatų ir tarifikacijos sąrašai;

 darbo laiko apskaitos žiniaraščiai.

Įmonės atsakingas darbuotojas kiekvieną dieną, darbuotojų dirbtas valandas žymi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintuose pavyzdinės formos darbo laiko žiniaraščiuose. Darbo laiko žiniaraščiuose yra pildoma: visų įmonės darbuotojų vardai ir pavardės, pareigos, nustatytas valandų skaičius per mėnesį, darbo laiko balansas (faktiškai dirbtas laikas, nedirbtas laikas, neatvykimai į darbą) žymima pagal tam tikrą sutartinį žymėjimą. Mėnesio pabaigoje užpildytas žiniaraštis pristatomas į buhalteriją. Ten jis patikrinamas ar viskas užpildyta teisingai, ar netrūksta kokių nors rekvizitų ar duomenų.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1195 „Dėl darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos ir darbuotojų kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo (1 priedas). Pagal šį nutarimą bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams yra nustatyta ne ilgesnė kaip 36 val. darbo savaitė.

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993.07.08 nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1565 nustatė visų švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką pagal atskiras įstaigas:

 visų tipų ikimokyklinės vaikų įstaigas;

 bendrojo lavinimo mokyklas;

 internatinės mokyklas;

 papildomo ugdymo;

 neformaliojo švietimo įstaigas;

 aukštesniąsias mokyklas;

 profesines mokyklas;

 kitas švietimo įstaigas.

Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų atlyginimai skaičiuojami remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. ĮSAK-2532 „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas“. Įstatymas įsigaliojo nuo 2008.01.01.

Yra dvi darbo užmokesčio rūšys:

1. pagrindinis darbo užmokestis;

2. papildomas darbo užmokestis.

Pagrindinis darbo užmokestis tai apmokėjimas už faktiškai dirbtą laiką (laikinis, premijos, priemokos ir kitos mokėtinos sumos už darbuotojo išdirbtą laiką)

Papildomas darbo užmokestis mokamas už darbuotojo faktiškai nedirbtą laiką, tačiau įstatymais numatytą apmokėti (tai už kasmetines atostogas, už laiką sugaištą vykdant valstybines ir visuomenines pareigas, už stažuočių laiką ir kt. nedirbtą laiką).

Visi darbuotojai , kurie dirba pagal darbo sutartis, turi teisę į atostogas. Kasmetinių atostogų trukmė 28 kalendorinės dienos, tačiau yra tam tikros kategorijos darbuotojų kuriems nustatomos ilgesnės (tai yra prailgintos) atostogos jų terminas pratęsiamas iki 35 kalendorinių dienų.

Darbuotojui išėjus atostogų yra garantuojamas vidutinis darbo užmokestis. Už kasmetines atostogas darbo užmokestis turi būti mokamas ne vėliau kaip trys dienos iki atostogų pradžios.

Kiekvieną mėnesį, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką, skaičiuojamas atlyginimas. Apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, įskaičiuojama: pagrindinis darbo užmokestis už atliktą darbą, priedai ir priemokos, premijos ir padidintas apmokėjimas jeigu yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, anksčiau gauto vidutinio darbo užmokesčio ir faktinio darbo užmokesčio skirtumas.

Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas nustato biudžetinių švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių, tarnybinių atlyginimų koeficientus ir darbo apmokėjimo sąlygas.

Šiame kursiniame darbe pagrindinės vartojamos sąvokos:

Kontaktinės valandos – laikas, per kurį mokytojas tiesiogiai dirba su mokiniais (pamokos, papildomojo ugdymo pamokoms, pamokos neformaliojo švietimo įstaigoje).

Papildomos valandos – laikas, per kurį netiesioginiam darbui su mokiniais (pasirengimas pamokoms, sąsiuvinių (kontrolinių darbų) taisymas, vadovavimas klasei ir kt.).

Tarifikacijos sąrašas – tai pedagogų sąrašas, kuriame surašomi duomenys iš darbuotojų asmeninių bylų apie išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą, kvalifikaciją, dėstomo dalyko pavadinimas, savaitinis dirbamų valandų skaičius, nustatytas koeficientas, atlyginimas už nustatytą valandų skaičių, valandų skaičius už papildomus darbus, darbo užmokestis už papildomus darbus bendras valandų skaičius, bendras darbo užmokestis.

Pagrindinio darbo užmokesčio nustatymas

Pagal anksčiau minėtą įstatymą, kuris įsigaliojo nuo 2008 m. sausio 1d. taikant šiuos galiojančius koeficientus apskaičiuojamas tarnybinis atlyginimas. Tarnybinis atlyginimas apskaičiuojamas: tarnybinio atlyginimo koeficientas dauginamas iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos bazinės algos nuo 2008 m. sausio 1 d. 128 Lt. (4 priedas).

Švietimo įstaigų vadovams, vadovų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių (sekretorių) vedėjų, tarnybiniai koeficientai nustatomi
atsižvelgiama į vadybines kvalifikacines kategorijas, mokinių skaičių (rugsėjo 1 d.), bei pedagoginį darbo stažą (kuo daugiau pedagoginio darbo stažo metų, tuo didesnis koeficientas).

Šiems aukščiau nurodytiems darbuotojams tarnybinių atlyginimų koeficientai nustatomi, jei jiems numatytos 5 kontaktinės valandos per savaitę. Jeigu šiems darbuotojams numatyta mažiau kontaktinių valandų, tada tarnybinių atlyginimų koeficientai mažinami:

0,5, jei jiems numatytos 4 kontaktinės valandos per savaitę;

0,95, jei jiems numatytos 3 kontaktinės valandos per savaitę;

1,45, jei jiems numatytos 2 kontaktinės valandos per savaitę;

1,95, jei jiems numatytos 1 kontaktinės valandos per savaitę;

2,45, jei jiems numatyta kontaktinių valandų.

Visiems šiems darbuotojams į tarnybinių atlyginimų koeficientus įskaičiuotas ir darbo užmokestis už pasiruošimą pamokoms ir sąsiuvinių tikrinimą.

Dabar apžvelgsime mokytojų tarnybinį atlyginimą.

1 schema

Mokytojų tarnybinio atlyginimo sudėtis

Tarnybiniai koeficientai mokytojams nustatomi už vieną pedagoginę normą. Mokytojams nustatyta pedagoginė norma yra 18 valandų per savaitę. O jeigu mokytojas dirba daugiau arba mažiau valandų negu pedagoginė norma (18 valandų per savaitę) tai tada atlyginimas perskaičiuojamas. Pedagogų savaitinis pamokų skaičius nustatomas tarifikacijos sąraše.

Tarifikacijos sąrašas sudaromas kiekvienų metų rugsėjo 1 dienai. Šiame sąraše rašoma:

 mokytojo atlyginimas;

 tarnybinis koeficientas;

 bazinė mėnesinė alga;

 faktiškai nustatytas valandų skaičius;

 pedagoginė norma.

Mokytojai taip pat gali gauti atlygį už papildomai tarifikuojamas valandas.

2 schema

Mokytojų papildomai tarifikuojamos valandos1 lentelė

Papildomai tarifikuojamos valandos bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams

Pareigybė Darbai už kuriuos tarifikuojamos papildomos valandos 1-4

klasės 5-9 klasės 10-12

klasės Pastabos

Papildomos val./sav. Jei mokinių skaičius klasėje

Iki

12 12 ir daugiau Iki 12 12 ir daugiau Iki

12 12 ir dau

giau

Mokytojai: Darbų tikrinimas Už 18 kontakt. val./sav.

Gimtosios kalbos 1,5 2,5 2 3

Užsienio kalbos 0,5 1 1 2

Matematikos 1 2 1,5 2,5

Pradinių kl. mokinių darbai 0,5 1

Mokytojams Pasiruošimas pamokoms 3,5 Už 18 kontakt. val./sav.

Klasės (grupės) auklėtoja Vadovavimas klasei (grupei) 1,5-2 2-3 1,5-2 2-3 1,5-2 2-3 Nepriklausomai nuo kontaktinių valandų

Visiems mokytojams Už vieną iš darbų: planavimą, renginių organizavimą, ruošimąsi renginiams, metodinę veiklą, projektų rengimą ir dalyvavimą juos vykdant, už vidaus auditą, brandos egzaminų ir mokyklinių pagrindinio ugdymo pasiekimų vertinimą ir administravimą, informacinių komunikacijų technologijų diegimo koordinavimą. 2 Už 18 kontakt. val./sav. konkretų darbą nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokytojų taryba ir darbuotojų atstovais. Nustatoma 09.01 metams, gali būti tikslinama 01.01

Jeigu mokytojas dirba daugiau ar mažiau valandų nei numatyta (18 kontaktinių valandų per savaitę) tai papildomai tarifikuojamos valandos perskaičiuojamos taip:

Švietimo įstaigose dirbantiems specialiesiems pedagogams, auklėtojams taip pat tarnybiniai koeficientai nustatomi atsižvelgiama į suteiktas kvalifikacines kategorijas, bei pedagoginį darbo stažą.

Bendrojo lavinimo mokyklų auklėtojams tarnybiniai atlyginimai nustatomi už 30 valandų per savaitę. O Specialiesiems pedagogams su mokyklinio amžiaus vaikais už 23 valandas per savaitę, iš jų 18 valandų per savaitę skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais (mokinių specialiųjų ugdimosi poreikių tyrimui ir įvertinimui, specialiųjų pratybų vedimui) ir 5 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (darbų planavimui, pasirengimui pratyboms). Konkrečius darbus, atliekamus netiesioginio darbo su mokiniais laiku, suderinęs su įstaigos atitinkama savivaldos institucija ir su specialiuoju pedagogu, įsakymu nustato bendrojo lavinimo mokyklos vadovas.

Pedagoginių psichologinių tarnybų specialistų, bendrojo lavinimo mokyklose dirbančių psichologų, socialinių pedagogų, tarnybiniai koeficientai nustatomi atsižvelgiant į suteiktas kvalifikacines kategorijas ir pedagoginį darbo stažą. Socialiniams pedagogams tarnybiniai atlyginimai nustatomi už 36 valandas per savaitę.

Įstaigų vadovų, vadovų pavaduotojų, skyrių (sektorių) vedėjų, ir kitų darbuotojų kurie nebuvo aukščiau paminėti darbo apmokėjimo tarnybinis atlyginimų koeficientas nustatomas atsižvelgiant į užimamas pareigas (pareigybių sąrašas ir tarnybinių atlyginimų koeficientai pateikiami 2 priede ištraukoje iš įsakymo Nr. ISAK – 2532, VIII skyriaus 54 punkte).

Vyresniųjų buhalterių, atliekančių vyriausiojo buhalterio funkcijas (kai yra tik vienas apskaitos darbuotojas), taip pat esant vienam vidaus audito specialistui, tarnybiniai atlyginimai nustatomi kaip ir vyriausiųjų buhalterių arba kaip vidaus audito tarnybos vadovo.

Skyrių, kitų padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10 – 15 procentų mažesni negu skyrių, kitų padalinių vadovų.

Specialistams pedagogams, neįgijusiems aukštesniojo išsilavinimo, tarnybinio atlyginimo koeficientas nustatomas 6,35 bazinės mėnesinės algos dydžio.

Specialistams ir kitiems
neįgijusiems aukštesniojo išsilavinimo, tarnybinio atlyginimo koeficientas nustatomas 6,25 – 8,4 bazinės mėnesinės algos dydžio.

Pasitelktiems ekspertams mokama pagal susitarimą, bet ne daugiau kaip 50 bazinių valandinių atlygių už valandą. Pasitelktiems ekspertams iš mokslo ir studijų institucijų darbo apmokėjimo įkainiai nustatomi vadovaujantis Lietuvos respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Menų gimnazijų ir menų mokyklų pozuotojams yra nustatyti tam tikri valandiniai atlygiai:

Už aktą – 8,5 bazinio valandinio atlygio;

Už portretą – 7,4 bazinio valandinio atlygio;

Už aprengtą figūrą – 6,4 bazinio valandinio atlygio.

Aukštos kvalifikacijos darbininkams, dirbantiems atsakingus darbus, tarnybinio atlyginimo koeficientą leidžiama nustatyti iki 8,8 bazinės mėnesinės algos dydžio.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2068 žodžiai iš 6882 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.