Xx amziaus karai
5 (100%) 1 vote

Xx amziaus karai

Pirmasis Pasaulinis karas

Priežastys

Iki 1914m didžiosios valstybės varžėsidėl kolonijų, rinkų ir tarptautinio statuso. Pracūzai degė noru atsirevanšuoti Vokietijai dėl Elzaso ir Lotaringijos praradimo, vokiečiai norėjo išsikovoti ,,vietą po saule“. Turkams valdžia Balkanų pusiasalyje slydo iš rankų, o atsiradusią tuštumą norėjo užpildyti Austrija- Vengrija ir Rusija.Tačiau Balkanuose serbų nacionalistai svajojo apie Didžiąją Serbją.

Sąjungininkų sistemos.

Nepaisant pompastiško nacionalizmo didžiosios valstybės bijojo likti vienos. Vokietija, kurią baugino Prancūzijos revanšo troškimas, anksti pradėjo ieškoti sąjungininkų. 1882m Vokietija sudarėsudarė Trilypę sąjungą su Austrija-Vengrija ir Italija.Taip pat panašią sąjungą sudarė Rusija ir Prancūzija. Sutartis įsigaliojo1894m. Po kurio laiko Didžioji Brtanija irgi pradėjo ieškoti sąjungininkų. Tam puikiai tiko Prancūzija ir Rusija.Rusijai ir Didžiajai Britanijai susitarus ė įtakos sferų Azijoje, atsirado nauja sąjunga, pavadinta Antante. Karo metu prie šios Sąjungos prisijungė ir JAV.

Karo eiga.

Serbų tikslas buvo į Didžiąją Serbiją įtraukti Bosniją ir Hercogoviną, Krotiją ir Slovėniją. Tai kėlė grėsmę Austrijai-Vengrijai, nes dauguma šių žemių priklausė būtent jai.1908m, Austrijai- Vengrijai įvedus kontrilę Bosnijoje ir Hercogovinoje, Serbijoje kilo didelis nepasitenkinmas.Austrija- Vengrija laukė tinkamo momento pradėti karą su Serbija. Tinkama proga pasitaikė 1914 metais birželio 14 d., kai bosnijos studentas nušovė Austrijos sosto įpėdinį ir jo žmoną. Lygiai po mėnesio, liepos 28d.,Austrija- Vengrija Serbijai paskelbė karą. Tačiau jos ginti stojo ,,slaviškų žemių ginėja“- Rusija.Pirmieji karo sviediniai sprogo Ausrijai- Vengrijai apšaudant Serbijos sostinę Belgradą. Serbija su Rusijos pagalba atsakė kontrataka.Austija- Vengrija paprašė vokiečių pagalbos.Vakarų fronte vokiečių kariuomenė užpuolė Belgiją ir pasuko link Paryžiaus.Jiem pavyko prasibrauti net iki Marnos upės. Rusų kariuomenė rytuose puolė daug sparčiau negu buvo tikėtasi, todėl Vokietija buvo priversta kovoti dviem frontais. 1915m Britų laivyno ministro pasiūlimu buvo atidarytas frontas pietuose. Tačiau šis bandymas nebuvo itin sėkmingas. Vokiečiams su vengrais pavyko savo pusėn prisikalbinti Bulgariją. Jai buvo pažadėta Makedonija. Tik artimuosiuose rytuose britai stūmėsi į priekį. Rusai su britais paskatino arabus, armėnus ir kurdus sukilti prieš Turkiją, už tai žadėdami nepriklausomybę.Dar vieną staigmeną vokiečiams pateikia Italija, kuri ne tik nekariavo ju pusėje, bet ir 1915m karą pradeda būdama Antantės pusėje.Labai stiprią reakciją JAV sukėlė britų keleivinio laivo ,,Lusitania“ nuskandinimas, nusinešęs 128 amerikiečių gyvybes.1917m Vokičiai pradėjo neribotą povandeninių laivų karą. Tai reiškė, kad vokiečiai skandins visus laivus, prisiartinusius prie Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos, be įspėjimo. Per du mėnesius vokiečių povandeniniai laivai nuskandino per 1000 laivų, kurių daugelis priklausė JAV bei kitoms neutralioms valstybėms, todėl JAV 1917m. balandžio mėn. paskelbia karą Vokietijai. Tuo pačiu metu Rusijoje prasidėjo revoliucija, ir po kurio laiko Rusija išstoja iš karo.Tačiau Antantė sulaukia pastiprinimo: jos pusėje karą pradeda Japonija.tuo tarpu vokietija dėjo visas jėgas, kad pasiektų persilaužimą, bet jai to pasiekti nepavyko. 1918m. Vokietija kapituliuoja. 1918m. lapkričio 11 d. 11 val. Buvo susitarta dėl paliaubų.

Versalio taika. Karo padariniai.

1919m. nugalėtojai susitiko taikos konferencijoje Versalyje. Joje buvo nutarta dėl taikos sąlygu. Pagal jas vokiečiai turėjo prisipažinti sukėlę karą, bei sumokėti kontribucijas.Be to jie turėjo palikti šalis, kuriose gyveno nemaža vokiečių.Elzasas ir Lotaringija atiteko Prancūzijai.Vokietijos kolonijas pasidalino šalys laimėtojos.Vokietijai buvo neleista turėti kariuomenės, nebent tik sienų apsaugai, bei buvo demobilizuota vakarinė Vokietijos dalis. Austrijos- Vengrijos valstybė iširo. Vietoje jos atsirado Čekija ir Jugoslavija. Taip pat buvo atkurta Lenkija. Nors Italija buvo tarp šalių nugalėtojų, tačiau iš Versalio jie grįžo nusivylę: Jie gavo Pietų Tirolį, bet liems buvo pažadėtipakrančių miestai Kroatijoje ir didžioji Albanijos dalis.1918m. Lietuva, latvija ir Estija paskelbė apie šalių susikūrimus.

Antrasis Pasaulinis karas

Priežastys

Daugelis mokslininkų mano, kad viena iš pagrindinių Anro Pasaulinio karo priežaščių buvo netinkamai paruota Versalio sutartis. Daugelis vokiešių šią sutartį laikė kaip nacionalinį pažeminimą, nes jiems teko prisiimti moralinę ir finansinę atsakomybę už Pirmąjį Pasaulinį karą. Tai skatino revanšiškas nuotaikas Vokietijoje.Dar viena iš priežasčių- didžiūjų valstybių pasyvumas. 1939m. į valdžią Vokietijoje atėjo Hitleris. Jis išstoja iš Tautų Sąjungos, kad galėtų pradėti vystiti karo pramonę. Pagal Versalio sutrtį Reino zona turėjo būti demilitarizuota, ir Vokietija turėjo palikti Sarop sritį. Tačiau po 1935 m. referendumo, per kurį 90 procentų Saro srities gyventojų pasisakė už prisijungimą prie Vokietijos, Hitleris pasiuntė savo kariuomenę į reino zoną. Didžiosios valstybės į tai reagavo pasyviai. Taip pat nemažą ,,indėlį“
įdėjo Japonijos ir Italijos grobikiški kėslai. Japonija atėmė iš Kinijos visą Mandžūriją, bei visą 4-ąjį dešimttmetį bombordavo įvairius kinų taikinius. Tai kėlė didelę grėsmę JAV, nes Japonija galėjo įsitvirtinti rutų azijoje ir Ramiojo vandenyno regijone. 1935- 1936m. Italija užėmė Etiopiją. Tautų Sąjunga vėl pademonstravo savo bejėgiškumą. Ji ėmėsi ekonominių sankcijų, tačiau jų niekas nesilaikė. Vengdamas likti politiškai izoliuotas, Musolinis pasirašė sutartį su Hitleriu. 1939m. Italija užėmė Albaniją.

Pirmieji veiksamai

196-1939m. Ispanijoje vykęs pilietinis karas buvo tarsi Antrojo Pasaulinio karo generalinė repeticija. Šis pilietinis karas suteikė puikias galimybes išbandyti naujus ginklus. Daugelis didžiųjų valstybių šia proga pasinaudojo.1938m. Hitlers Austrijoje sugebėjo sukurtit politinį chaosą. Chaosas davė dingstį į Austriją paiūsti Vokietijos pajagas ,,tvarkos daryti“. Įsitvirtinimas Austrijoje buvo gera išeities pozicija veiksmams Rytų kryptimi. Tais pačiais metais Vokietija pradėjo spausti Čekoslovakiją dėl Sudetų krašto, kuriame gyveno daugiau nei 3 milijonai vokiečių. 1938m. rudenį Miunchene buvo surenkta konferencija. Joje buvo prieta prie ,,kompromiso“.Čekoslonvakija Sudetus turėjo atiduoti Vokietijai, o kitus mažesnius regijonus- Lenkijai ir Vangrijai. Tie kurie tikėjo, kad Miuncheno sutartis užtikrins taiką, nusivylė, Hitleriui 1939m. užėmus likusią Čekoslovakijos dalį. Pasidarė aišku, kad Vokietijai Galima pasipriešinti tik jėga, todėl Didžioji Britanija ir Prancūzija garantavo Lenkijos sienas. Staliną gąsdino Hitlerio politika.1939m.Rusija Pradėjo tartis su Didžiąja Britanija ir Prancūzija dėl karinės sutarties, tačiau iš šių bandymų nieko gero neišėjo. Rugpjūčio mėnesį buvo pasirašyta nepuolimo sytartis tarp Rusijos ir Vokietijos. Slaptame protokole Lenkija buvo padalinta į rudų ir vokiečių įtakos zonas.Rusams bevo suteikta veikimo laisvė Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Besarabjoje ir Rumunijoje. Po metų šio teritorijos buvo įtrauktos į Sovietų sąjungą. Po kelių vokiečių provikacijų Hitlerio pajėgos įsiveržė į Lenkiją 1939m. rugsėjo 1 d..Didžioji Britanija ir Prancūzija laikėsi savo įsipareigojimų. Kilo naujas pasaulinis karas.

Karo eiga

Karo veiksmai Europoje

Netikėtumas ir greitis padjo vokiečiams sutriškinti Lenkiją. Didelė lenkų karo aviacija buvo sunaikinta ant žemės, o išgirtoji kavalerija nieko negalejo padaryti prieš vokiečių tankus. Prancūzija glėjo Vokietiją priversti kariauti dviem frontais, tačiau prancūzų planai buvo daugiau ginybiniai. Jų karinės pajėgos stovėjo atsitraukusios net Sovietų Sąjngai 1939 m. užėmus rytinę Lenkijos dalį. Po Lenkijos žlugimo praėjo daugiau nei puse mutų, kol kare kažkas įvyko. Tai buvo todėl, kad kariaujančio šalys nežinojo, kur jos turi pulti kitą kartą, o didelius puolimus pristabdė žiema. Žiemos karas įsiliepsnojo Skandinavijoje. Soietų Sąjunga netikėjo, kad dėl Nepuolimo sutarties su Vokietija pavyks išvengti karo veiksmų. Daugeliui svarbių teitorijų,ypač Leningradui grėdsė užpuolimas. Suomija buo laikoma Vokietijai draugiška valstybe, ir Sovietų Sąjunga siekė pastumti sienastoliau nuo Leningrado. Ji reikalavo, kad suomija atiduotų didelias Karelijos teritorijas ir kad sovietai galėtų nuomoti laivyno bazes suomių salose, kad galėtų apsaugoti įplaukimą į Leningradą. Už tai jie pasiūlė suomiams didesnias teritorijas. Suomiai šį pasiūlimą atmetė. 1939 m. lapkričio mėn. Sovietų Sąjunga užpuolė Suomiją. Iš pradžių Sovietams ne labai gerai sekėsi kariauti su suomiais, tai buvo tidėl, kad Stalinas buvo sušaudęs daugelį savo karininkų. Tačiau 1940m. suomiai pralaimėjo karą. Tuo tarpu sąjungininkai planavo užpulti Norvegijos teritorinius vandenis, kas ir buvo padaryta. Balandžio 9 d. Vokietija užpuolė Daniją ir Norvegiją ir ten visiškai įsiviešpatavo per gegužės mėnesį. Britų ir prancūzų pajėgos turėjo trauktis, nes Hitleris pradėjo karo veiksmus Vakarų fronte. Žaibiškas Vokietijaos puolimas buvo nukreiptasne priš Prancūziją, bet į vieną Belgijos aylinkę, nes buvo manomaten šten tankai negalės pravažiuoti. Greitos vokičių tankų kolonos sunaikino pracūzų ginybines linijas ir patraukė link Lamanšo.toda prie Vokietijos prisijungė Italija ir pradėjo puolimą iš pietų. Karas su SSRS prasidėjo 1941 metais birželio 22 d. Pirmaisiais karo mėnesiais vokiečiai pasiekė didelių laimėjimų. Liepos 16 d. užimamas Smolenskas, rugsėjo pradžioje apsuptas Leningradas. Rugsėjo pabaigoje krito Kijevas, pusė milijono jo gynėjų žuvo arba pateko į nelaisvę. Raudonoji armija patyrė didžiulių nuostolių, buvo sunaikinta didelė dalis aviacijos bei tankų, į nelaisvę pateko beveik trys milijonai kareivių ir karininkų.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1555 žodžiai iš 4891 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.