Zarasų rajono savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnyba
5 (100%) 1 vote

Zarasų rajono savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnyba

1121

ĮVADAS

Visame pasaulyje vykstančios permainos keičia visuomenėje nusistovėjusias normas ir vertybes. Nuolatinė kova už išgyvenimą vis labiau pažeidžia silpnas , įvairių problemų turinčias šeimas. Moralinių normų nuvertėjimas stumia šeimas į girtavimo, narkotikų ar kitokio socialiai nepriimtino elgesio liūną, pagarba bei atsakomybė tampa bevertės. Dėl minėtų priežasčių tėvai nesugeba tinkamai užtikrinti pagrindinių vaiko teisių, nesudaro tinkamų sąlygų vaiko ugdymuisi, mokymuisi , laisvalaikiui.

Bendras vaikų skaičius visoje Lietuvoje, o taip pat ir Zarasų rajone kasmet mažėja, tačiau socialinės rizikos šeimų skaičius pastoviai auga, vis daugiai vaikų netenka tėvų globos. Pagrindinė tėvų globos netekimo priežastis yra ta, kad tėvai nesirūpina vaiku, neprižiūri, netinkamai auklėja, naudoja fizinį ir psichologinį smurtą.

Šiame darbe norėčiau aprašyti Zarasų rajono savivaldybės, Vaikų teisių apsaugos tarnybos darbą, socialinio darbuotojo tikslus, uždavinius, sunkumus ir darbo specifiką. Taip pat norėčiau pakalbėti apie šio skyriaus parengtus planus, norint užtikrinti kiekvieno vaiko teisių apsaugą.

Praktikos darbo tikslas – išsiaiškinti socialinio darbo Vaiko teisių apsaugos sistemoje specifiką ir įgyti pirminius socialinio darbo su vaikais įgūdžius remiantis universitete ir praktikos vietoje įgytomis žiniomis.

1. ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA.

Siekiant efektyviau užtikrinti vaikų teisių apsaugą, 1994-1995 metais Lietuvoje buvo įkurtos Vaikų teisių apsaugos tarnybos. Tačiau kasmet plečiasi Vaikų teisių apsaugos tarnybų darbuotojų funkcijos, didėja darbo krūvis,todėl kyla nemažai problemų dirbant prevencinį darbą: specialistai nepajėgia užtikrinti rizikos grupės šeimų tinkamos priežiūros, ribotos galimybės glaudžiai bendrauti ir dažniau lankytis šeimose, kuriose yra globojami vaikai, sudėtinga lanksčiai organizuoti savo veiklą, nėra galimybės operatyviai nuvykti į kiekvieną šeimą, kuriai reikia pagalbos.

Zarasų rajono Vaikų teisių apsaugos tarnyba yra Zarasų rajono savivaldybės administracijos sudėtinė dalis. Atsižvelgus į mažą darbuotojų skaičių, didelį darbo krūvį Zarasų rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu buvo sudarytos Vaikų teisių apsaugos darbo grupės seniūnijose, dirbančios su socialinės rizikos grupių vaikais ir šeimomis. Šių grupių pagrindinis uždavinys – efektyviau igyvendinti pagrindines Jungtinių Tautų Vaiko teisių Konvencijos nuostatas, ginti vaikų interesus šeimose, mokykloje, vykdyti prevencinę veiklą, siekti užkirsti kelią vaikų teisių pažeidimams. Zarasų rajone yra 10 seniūnijų, todėl yra sudaryta 10 Vaikų teisių apsaugos darbo grupių, kurios susideda iš 5-17 narių, dirbančių įvairiose sferose (seniūnai, socialinio darbo organizatoriai, mokyklų direktoriai, mokyklų socialiniai pedagogai, medikai, policijos inspektoriai, bibliotekininkai, kultūros darbuotojai). Į šių grupių sudėtį taip pat įtraukti ir visuomeninių organizacijų atstovai ar kiti veiklūs seniūnijos gyventojai. Grupių nariams vadovauja ir grupės veiklą organizuoja seniūnai.2. VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS FUNKCIJOS.

Pagrindinės funkcijos:

 planuoti ir dalyvauti socialinės pagalbos teikimo vaikui procese;  kiekvienam vaikui, su kuriuo dirba socialinis pedagogas, užvesti bylą ir laikyti joje informaciją apie vaiko socialinę situaciją bei teikiamos pagalbos procesą;  sprendžiant problemas ir priimant sprendimus neperžengti savo profesinės kompetencijos ribų;  informuoti švietimo įstaigos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situaciją nepažeidžiant konfidencialumo;  atsakyti už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą;  konsultuotis su kolegomis ir, prireikus, siųsti vaiką pas kitus specialistus;  dirbti su asmeniu (individualus darbas)–vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;  vertinti ir padėti spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirbti su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdyti saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas;  padėti tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoti tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą;  bendradarbiauti su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padėti jiems geriau suprasti kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikti siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;  nuolat palaikyti ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpintis gyvenamosios aplinkos
pritaikymu vaiko poreikiams;  tirti socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoti ir koordinuoti socialinės–pedagoginės pagalbos teikimą ir vertinti jos kokybę.;  kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlikti šviečiamąjį-informacinį darbą;  inicijuoti, organizuoti socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą, išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą;  palaikyti ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;  atstovauti ir ginti vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;  kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpintis vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;  lankyti vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių;  pagal kompetenciją konsultuoti, teikti pasiūlymus vaikų globos, įvaikinimo, vaikų priežiūros teisiniais klausimais;  nuolatos palaikyti ryšius su globotiniais ir globėjais, kaupti metodinę medžiagą ir platinti ją;  rengti dokumentus globos skyrimo, tėvų valdžios ribojimo ir kitais atvejais.

Vaikų teisių apsaugos darbo grupių seniūnijose funkcijos yra šios:

1. Rinkti informaciją apie seniūnijose augančius vaikus šeimose, ugdomus ir lavinamus ikimokyklinėse įstaigose ir mokyklose.

2. Fiksuoti pastebėtus vaikų teisių pažeidimus, neviršijant savo kompetencijos spręsti iškylančias problemas, esant reikalui, organizuoti skubią pagalbą vaikui, siekti užkirsti kelią tolesniems vaiko teisių pažeidimams ir apie tai raštu informuoti Vaikų teisių apsaugos tarnybą.

3. Apie vaikus, kuriais nesirūpina tėvai, jų neauklėja, nesidomi jų mokymu ir lavinimu, raštu sistemingai informuoti Vaikų teisių apsaugos tarnybą. Už mokyklos nelankymą vaikų tėvams seniūnas rašo Administracinių teisės pažeidimų protokolą.

4. Organizuoti pagalbą vaikus auginančioms šeimoms, kurios nesugeba planuoti savo išlaidų, tinkamai tvarkytis namuose ir rūpintis vaikais. Teikti išvadas socialinės paramos skyriui dėl išmokų teikimo būdų socialinės rizikos šeimoms, dalyvauti vykdant išmokų teikimą paslaugomis.

5. Rinkti informaciją ir registruoti vaikus, linkusius ė girtavimą, nusikalstamą veiką, narkomaniją, valkatavimą ir sistemingai raštu informuoti Vaikų teisių apsaugos tarnybą.

6. Nuolat palaikyti ryšį su klasės auklėtojais mokyklose, darželiuose dirbančiais pedagogais, medikais, skatinti visų visuomenės narių sąmoningumą, geranoriškumą, aiškinti pareigą visiems rūpintis vaikų

3. VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS DARBO YPATUMAI.

Svarbu įsisąmoninti, kad darbas su šeimomis, turinčiomis problemų, yra ilgalaikis, o darbo vaisiai yra nežymūs ir pastebimi labai negreitai. Šiuo metu socialinės rizikos grupės šeimos jaučiasi socialiai atskirtos, niekam nereikalingos. Vaikų teisių apsaugos darbo grupės veikla yra orientuota padėti savo seniūnijos šeimoms grąžinti sugebėjimą pasirūpinti savimi ir savo vaikais.

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos tarnyba, siekdama sumažinti vaikų ir paauglių nusikalstamumą rajone, bendradarbiauja su Zarasų rajono Policijos komisariatu, Panevėžio regiono pataisos inspekcijos Zarasų rajono Pataisos inspekcija, mokyklomis ir kitomis įstaigomis. Yra organizuojami bendri reidai, kurių metu lankomos socialinės rizikos šeimos, nepilnamečiai, kuriems bausmės vykdymas atidėtas , įrašyti į PK vaikų rizikos grupę, apsilankymų metu vedami pokalbiai teisiniais, socialiniais, psichologiniais klausimais.

3.1 PREVENCINĖ VEIKLA.

Siekdami efektyviau įgyvendinti Jungtinių Tautų Organizacijos Vaiko teisių konvencijos ir LR Vaiko teisių apsaugos nuostatas, šalinti ir neutralizuoti neigiamą socialinės aplinkos įtaką , sąlygojančią vaiko asmenybės deformaciją ir nusikalstamą elgesį, ugdyti vaiką atlikti pareigas ir būti atsakingam už savo poelgius šeimoje, mokymo bei auklėjimo įstaigoje, socialinėje aplinkoje, Zarasų rajono Vaikų teisių apsaugos tarnyba aktyviai dalyvauja Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programose. Zarasų rajono Policijos komisariatas, Vaikų teisių apsaugos tarnyba ir Zarasų raj. Pataisos inspekcija bendrai parengė tęstinę Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programą ,, Niekada nesakyk niekada…“. Tai yra prevencinė-kultūrinė programa. Jos metu dalis vaikų, įtrauktų į Zarasų raj. Policijos komisariato vaikų rizikos grupę, gyvenančių socialinės rizikos šeimose, socialiai remtinose šeimose, turi galimybę dalyvauti organizuojamose išvykose į Vilnių ir Kauną. Išvykų metu aplankomi Veliučionių specialialieji Vaikų auklėjimo ir globos namai, Kauno auklėjimo-darbų kolonija, Vilniaus televizijos bokštas, Kauno Zoologijos sodas ir kitos kultūrinės vietos. Kai kuriose kaimų bibliotekose, mokyklose vaikams organizuojami susitikimai-popietės, kurių metu diskutuojama apie vaikų teises, jų pareigas šeimoje, mokymo bei auklėjimo įstaigoje, socialinėje aplinkoje, atsakomybę už pažeidimus.

Šiuo metu Jūs matote 53% šio straipsnio.
Matomi 1424 žodžiai iš 2665 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.