Zemės ir maisto ūkio integracijos į europos sąjungą departamentas ir Lietuvos kaimas
5 (100%) 1 vote

Zemės ir maisto ūkio integracijos į europos sąjungą departamentas ir Lietuvos kaimas

Turinys

1. Įvadas……………………………………………………………………………………….2psl.

2. Žemės ir maisto ūkio integracijos į ESdepartamentas prie Žemės ūkio ministerijos ……………………………………………………………………………….3psl.

3. Kaimo bendruomenės kūrimas ir stiprinimas…………………………………6psl.

4. Išvados……………………………………………………………………………………..9psl.

Įvadas

Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos politinė ir ekonominė orientacija buvo siejama su Europa. Lietuva, kaip ir kitos Vidurio ir Rytų Europos šalys, pasirinko integracijos į Europos Sąjungą (ES) kelią: 1994 liepos 18 d. pasirašyta Laisvos prekybos su ES sutartis, 1995 m. birželio 12 d. Lietuva pasirašė Europos (Asociacijos) sutartį, kuri padėjo teisinį, ekonominį bei socialinį pagrindą tolimesniam šalies integravimuisi į ES. 1995 m. gruodžio 8 d. Lietuva oficialiai pareiškė norą tapti ES nare.

Vienas iš svarbiausių Lietuvos Respublikos pasirengimo narystei vertinimo kriterijų yra nacionalinės teisės atitikimo Europos Sąjungos teisei lygis. Tuo pačiu metu, kurdama naujus žemės ir maisto ūkį reglamentuojančius teisės aktus, Lietuva pradėjo perėjimo programą žemės ir maisto ūkio sektoriuje, siekdama sukurti tarptautiniu mastu konkurencingą bei panašų į Vakarų ir Vidurio Europos šalių ūkį.

Siekiant užtikrinti šių, pagrindinių pereinamuoju laikotarpiu, tikslų efektyvų įgyvendinimą, 1998 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1303 buvo įsteigtas Žemės ir maisto ūkio integracijos į Europos Sąjungą departamentas prie Žemės ūkio ministerijos. Departamento nuostatai buvo patvirtinti ministro 2001 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 357.

Žemės ir maisto ūkio integracijos į Europos Sąjungą departamentas prie Žemės ūkio ministerijos

DEPARTAMENTO STRUKTŪRA

1. Vadovybė

2. Norminių dokumentų organizavimo skyrius

2.1. Skyriaus funkcijos:

• vykdo departamento teisinį aptarnavimą: departamento sutarčių sudarymas, priėmimas į valstybės tarnybą, atleidimas iš valstybės tarnybos, konsultacijos valstybės tarnybos, darbo teisės, kitais Lietuvos Respublikos, ES ir tarptautinės teisės klausimais, vidaus tvarką reglamentuojančių įsakymų, instrukcijų rengimas ir jų registro tvarkymas;

• vykdo žemės ūkio integracijos proceso metodologinę priežiūrą;

• rengia, koordinuoja Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programą (NAPP) (Žemės ūkio ir Žuvininkystės sektoriai), atnaujina programos planus, teikia ataskaitas bei kitą informaciją apie šios programos įgyvendinimą;

• dalyvauja rengiant Nacionalinį institucijų plėtros planą;

• dalyvauja sudarant metinius biudžeto finansinių rodiklių bei Valstybinės investicijų programos projektus;

• pildo Europos Komisijos TAIEX (Techninės pagalbos informacijos keitimosi) biuro parengtą nacionalinės teisės derinimo su Europos Sąjungos teise Progreso informacinę duomenų bazę;

• koordinuoja Pasirengimo narystei ES darbo grupių veiklą, dalyvauja šių darbo grupių veikloje;

• pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Stojimo sutartį;

• koordinuoja ir vykdo derybinių įsipareigojimų monitoringą;

• koordinuoja dalį techninės (dvišalės ir daugiašalės) pagalbos;

• organizuoja teisės aktų vertimo bei jų autentikavimo darbus.

3. Europos Sąjungos žemės ūkio politikos skyrius

3.1. Skyriaus funkcijos:

• analizuoja dabartinės ir perspektyvinės ES BŽŪP, struktūrinės/regioninės ir kaimo plėtros politiką;

• rengia medžiagą Europos Sutarties klausimais (Asociacijos tarybos, Asociacijos komiteto ir žemės ūkio bei žuvininkystės pakomitečio susitikimams);

• koordinuoja ES Komisijos pavedimų vykdymą (Lietuvos žemės ūkio pažangos ataskaitų rengimas, atsakymai į įvairius klausimynus);

• koordinuoja žemės ūkio sektoriaus pozicijos derybose dėl narystės ES rengimą ir tobulinimą;

• koordinuoja techninę (dvišalę, daugiašalę ir Phare) pagalbą;

• rengia planavimo dokumentus ES paramai gauti.

4. Informacijos skyrius

4.1. Skyiaus funkcijos:

• organizuoja departamento darbui reikalingos informacijos rinkimą, kaupimą, analizę, apdorojimą ir pateikimą;

• informuoja kitus Žemės ūkio ministerijos struktūrinius padalinius, suinteresuotas valstybines institucijas ir nevyriausybines organizacijas Europos Sąjungos žemės ūkio klausimais;

• rengia medžiagą teminiams leidiniams, informuojantiems visuomenę Europos Sąjungos, Lietuvos integracijos į ES klausimais;

• prižiūri departamento kompiuterines duomenų bazes, atlieka informacijos paiešką nemokamose bei komercinėse duomenų bazėse;

• administruoja ir atnaujina Žemės ir maisto ūkio integracijos į Europos Sąjungą departamento puslapį Internete;

• atlieka departamento organizacinės įrangos techninį aptarnavimą, konsultuoja departamento darbuotojus techniniais klausimais,

• rengia vaizdinę medžiagą departamento darbuotojų pranešimams, sistemina ir apipavidalina medžiagą apie žemės ūkio sektorių: teisės aktų peržiūrai, Lietuvos pasirengimo narystei ES programai (NAPP), rengiant derybinę
poziciją ir kt.;

• teikia informaciją apie departamento darbuotojus Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų registrui.

5. Ekonomikos – fiansų ir personalo skyrius

DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

1. Departamento uždaviniai yra:

1.1. vykdyti Lietuvos žemės ūkio ir maisto sektoriaus integracijos į ES procesą ir koordinuoti šio sektoriaus pasirengimą narystei ES, įgyvendinant ES Acquis Communautaire, padėti Žemės ūkio ministerijai formuoti šio sektoriaus politiką;

1.2. kartu su ministerijos padaliniais derinti nacionalinę teisę su ES teise bei vykdyti teisės aktų praktinio įgyvendinimo Lietuvos žemės ir maisto ūkio sektoriuje priežiūrą;

1.3. užtikrinti, kad Lietuvos žemės ir maisto ūkio sektoriuje būtų vykdomos ir laiku įgyvendinamos valstybinės Lietuvos Respublikos integracijos į ES programos;

1.4. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Lietuvos žemės ir maisto ūkio sektoriaus ekonominės integracijos į ES programas;

1.5. ministrui ar ministerijos sekretoriui pavedus, vykdyti kitus Žemės ūkio ministerijos uždavinius.

2. Vykdydamas jam pavestus uždavinius, departamentas:

2.1. dalyvauja formuluojant užsakymus, planuojant ir kontroliuojant atliekamus mokslinius tiriamuosius darbus bei programas, skirtas integracijos į ES procesui užtikrinti;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 793 žodžiai iš 2642 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.