Zmonių saugos laboratorinių darbų ataskaitos labaratorinis
5 (100%) 1 vote

Zmonių saugos laboratorinių darbų ataskaitos labaratorinis

1121

1 laboratorinis darbas

GAMYBINIŲ PATALPŲ METEOROLOGINIŲ SĄLYGŲ TYRIMAS

Darbo tikslas1. Išmatuoti gamybinių patalpų meteorologines sąlygas.

2. Susipažinti su sanitarinių normų reikalavimais, parenkant priemones

meteorologinėms sąlygoms normalizuoti.

Darbo atlikimo tvarka

1 užduotis. Išmatuoti meteorologines sąlygas laboratorijos patalpos darbo

vietoje.

1. Susipažinti su darbo ir prietaisų aprašymu.

2. Pasirengti oro drėgmės matavimui:

a) Paruošti ataskaitos blanką matavimo rezultatams užrašyti.

b) Destiliuotu vandeniu pipete užpildyti Augusto psichrometro

maitinamąjį vamzdelį.

Pastaba. Augusto psichrometro termometrų parodymai ataskaitoje,

išlaikius psichrometrą 10 minučių toje aplinkoje, kurios drėgmė

nustatoma.

c) Likus 4 min. iki bandymo, sudrėkinti medžiagą ant Asmano

psichrometro rezervuaro (dešinėje termometro pusėje). Paimamas

vandens pripildytas guminis balionas su pipete ir, lengvai

spaudžiant balioną, vanduo pipetėje spaudžiamas iki brūkšnio.

Jei brūkšnio nėra, tai vanduo pakeliamas ne aukščiau kaip 1 cm

iki pipetės viršaus. Vanduo tokioje padėtyje sulaikomas

spaustuvu. Po to pipetė su vandeniu įtaisoma į termometro vidinį

vamzdelį ir sudrėkinama medžiaga. Šiek tiek palaukus, neišimant

pipetės iš vamzdelio, spaustuvas atleidžiamas ir, kai likęs

vanduo subėga į balioną, pipetė išimama.

d) Asmano psichrometrą įjungti į tinklą ir sudrėkinti šlapią

termometrą.

Pastaba. Asmano psichrometrų parodymai atskaitomi po 4 minučių nuo

ventiliatoriaus paleidimo.3. Oro santykinės drėgmės matavimas:

a) Užrašyti į ataskaitos lentelę Augusto ir Asmano psichrometrų,

sausų ir drėgnų termometrų parodymus.

b) Psichrometrinėse lentelėse surasti santykinės drėgmės dydžius

pagal Augusto ir Asmano psichrometrus ir užrašyti juos

ataskaitos lentelėse.

c) Užrašyti plaukinio higrometro parodymus ataskaitos lentelėje.4. Oro judėjimo greičio nuo stalinio ventiliatoriaus išmatavimas (0,5 –

1,0 m atstumu):

a) Užrašyti anemometro skaitiklio pradinius parodymus.

b) Įjungti ventiliatorių.

c) Tuo pačiu metu įjungti anemometrą (nuspaudus šoninį anemometro

mygtuką) ir sekundmatį.

d) Praslinkus tam tikram laiko tarpui (paprastai 30 – 60

sekundžių), anemometro skaitiklio mechanizmą ir sekundmatį

sustabdyti ir vėl užrašyti skaitiklio parodymus.

e) Skaitiklio parodymų skirtumą padalyti iš šio gauto skirtumo

laiko (sekundžių). Gautą skaičių atidėjus grafike gaunamas

greitis (m/s).5. Pagal turimus barometrus nustatyti oro slėgį ir užrašyti į ataskaitos

lentelę.6. Palyginti gautas meteorologines sąlygas su normaliomis (1.1 lentelė)

ir pateikti rekomendacijas duotų patalpų meteorologinėmis sąlygoms

gerinti.2 užduotis. Oro kiekio, reikalingo šilumos arba drėgmės pertekliui

pašalinti, apskaičiavimas.

Pagal dėstytojo nurodytus davinius, naudojantis formulėmis (1.1 arba

1.3), apskaičiuoti reikalingą oro kiekį šilumos arba drėgmės

pertekliui pašalinti.

Darbo ataskaita

1 užduotis. Išmatuoti meteorologines sąlygas laboratorijos patalpos darbo

vietoje.

Patalpos meteorologinių sąlygų tyrimo rezultatai

|Eil.|Prietaisų |Temperatūra|Santykin|Oro |Slėgis,|Pastaba |

|Nr. |pavadinimas |, |ė oro |judėjimo|Pa | |

| | |ºC |drėgmė, |greitis,| | |

| | | |% |m/s | | |

| | |Ts |Td | | | | |

|1. |Asmano |23,5 |20 |72 |- |- | |

| |psichrometras | | | | | | |

|2. |Augusto |22,5 |18 |53 |- |- | |

| |psichrometras | | | | | | |

|3. |Augusto |22 |17 |47 |1,16 |- |Judant orui |

| |psichrometras | | | | | |nuo |

| | | | | | | |ventiliatori|

| | | | | | | |aus |

|4. |Anemometras |- |- |- |1,16 |- | |

|5. |Barometras |- |- |- |- |101300 | |IŠVADOS

Oro temperatūra viršija leistinas ir optimalias lengvo darbo sąlygų normas.

Pagal Augusto ir Asmano psichrometrą santykinė oro drėgmė neviršija 75%,

todėl atitinka leistinas meteorologines sąlygas (pagal Augusto psichrometrą

– atitinka ir optimalią). O atsiradus vėdinimui oro temperatūra atitinka

optimalias meteorologines sąlygas, tačiau tada oro judėjimo greitis viršija

normas.2 užduotis. Oro kiekio, reikalingo šilumos arba drėgmės pertekliui

pašalinti, apskaičiavimas.

Oro kiekis šilumos pertekliui pašalinti:

[pic]

čia:
[pic]- šilumos kiekis, J/h, kurį patalpoje išskiria karšti

paviršiai, įrengimai ir žmonės,

[pic] ;

[pic] – šilumos nuostoliai dėl patalpos nesandarumo. Imame 15%

šilumos kiekio [pic];

[pic] – oro temperatūra patalpos viduje([pic]),[pic];

[pic] – oro temperatūra lauke([pic]),[pic];

c – oro specifinė šiluma, c[pic]948 J/kg

[pic] – oro tankis atskiroms temperatūroms, kuris apskaičiuojamas:

[pic] kg/[pic]

[pic]= 20 ºC, [pic]= 10 ºC,

[pic], [pic], [pic], [pic], [pic]%,

[pic] kg/[pic]

[pic]

Oro kiekis, reikalingas šilumos pertekliui pašalinti yra 20921,23 [pic]

2 laboratorinis darbas

GAMYBINIŲ PATALPŲ NATŪRALAUS APŠVIETIMO TYRIMAS

Darbo tikslas1. Išmatuoti apšvietą patalpoje ir lauke,

2. Nustatyti darbo vietų natūralios apšvietos koeficientą.

Darbo atlikimo tvarka

1. Išmatuoti apšvietą patalpoje 1, 2, 3, 4, 5, 6 metrų atstumu nuo lango.

Tuo pačiu laiku išmatuoti apšvietą lauke atidarius langą.2. Pagal 2.1 formulę apskaičiuoti kiekvieno taško natūralios apšvietos

koeficientą (NAK), nubrėžti patalpos NAK keitimosi kreivę.

Vadovaujantis normomis nustatyti, ar galima braižyti (linijų storis

0,3 mm) 3 metrus nuo lango ir naudotis matavimo instrumento

(slankmačio padalos storis 0,2 mm) 5 metrų atstumu nuo lango.3. Apskaičiuoti, kiek spindulių (n1) praeina pro lango angą pagal aukštį,

ir apskaičiuoti skaičių (n2) spindulių, telpančių šviesos angoje pagal

plotį.4. Surasti esk pagal 2.3 formulę, apskaičiuoti taško M natūralios

apšvietos koeficientą, taikant formules 2.2, 2.4, 2.5. Vadovaujantis

normomis ir taisyklėmis, nustatyti, kokius darbus galima atlikti taške

M.e1 = [pic]%

e2 = [pic]%

e6 = [pic]%

e = el + e0 + ep (lx)

esk = 0,01n1 * n2 (%)

el = esk t0 * q (lx)

e0 = el * (r-1) (lx)

Darbo ataskaita

1 užduotis. Patalpos natūralaus apšvietimo tyrimas

1. Liuksmetro elektrinė schema

[pic]

2. Darbų normavimas tiriamose darbo vietose

|Matavimo|El, lx|Ev, lx|NAK |Regos |Darbo |Objekto |

|taškai | | |% |darbų |rūšis |matmenys |

| | | | |grupė | |mm |

|1 |850 |200 |23,5 |A |l. |0.15-0.3 |

| | | | | |tikslūs | |

|2 | |100 |11,76|A |l. |0.15-0.3 |

| | | | | |tikslūs | |

|3 | |60 |7,06 |A |l. |0.15-0.3 |

| | | | | |tikslūs | |

|4 | |40 |4,71 |A |l. |0.15-0.3 |

| | | | | |tikslūs | |

|5 | |30 |3,53 |B |tikslūs |0.3-0.5 |

|6 | |10 |1,18 |C |Vidutini|>0.5 |

| | | | | |škai | |

| | | | | |tikslūs | |

3. Patalpos NAK keitimosi kreivė e= f(l)

[pic]IŠVADOS

Liniją (0,3 mm) storio braižyti galima 3 metrų atstumu nuo lango, tačiau

neleidžiama naudoti matavimo instrumento (slankmačio padalos vertė 0,2 mm)

5 metrų atstumu nuo lango.

2 užduotis. Patalpos natūralaus apšvietimo skaičiavimas.

1. Skaičiavimo formulės.

esk(0,01*n1*n2 (

n1 ( pirmo grafiko spindulių skaičius,praeinantis per šviesos

angą skersiniame patalpos pjūvyje, n1(7 sk.

n2 ( antro grafiko spindulių skaičius, praeinantis per šviesos

angą patalpos plane, n2(64 sk..

esk( natūralios apšvietos koeficiento skaičiuotina vertė

nepaisant šviesos nuostolių.

esk=0,01*7*64=4,48%

e(el+e0+ep

el( esk*t0*q,(lx)

e0= el (r -1), (lx)

t0 ( bendras šviesos pralaidumo koeficientas t0(0,35.

q ( nevienodo dangaus ryškumo pagal meridianą koeficientas,

priklausantis nuo kampo, kurį sudaro horizontali linija ir

vidinis spindulys, q(0,85.

ep( imamas tada, kai priešais stovintys pastatai užstoja didelę

dalį dangaus skliausto, matomo per langą, ep(0.

r(koeficientas,įvertinantis atsirandantį patalpų vidinį

atspindėjimą, r(1,5.

el=4,48*0,35*0,85=1,3328%

eo=1,5*1,3328=0,6664%

e=1,3328+0,6664=1.99%

2. Darbų normavimas taške M.

|Regos darbų |Atliekamų darbų pobūdis taške|NAK esant |

|grupė |M |šoniniam |

| | |apšvietimui |

| |Darbo rūšis |Objekto | |

| |pagal tikslumo |matmenys, mm| |

| |laipsnį | | |

|C |Vidutiniškai |>0,5 |2,0 |

| |tikslūs | | |IŠVADOS

Vadovaujantis normomis, taške M galima atlikti vidutinio tikslumo darbus,

kai objekto matmenys (0,5mm.

3 laboratorinis darbas

GAMYBOS TRIUKŠMAS IR JO MAŽINIMO BŪDAI

Darbo tikslas

1. Susipažinti su gamybos triukšmu ir jo mažinimo būdais.

2. Nustatyti kai kurių triukšmo mažinimo priemonių
efektyvumą.

Darbo atlikimo tvarka

1. Išmatuoti garso lygį (dBA).

2. Išmatuoti garso slėgio lygį (dB) 8 oktavose be gaubto (L) ir uždengtu

gaubtu (L‘) pagal anksčiau aprašytą metodiką. Filtrų diapazonas – nuo

63 Hz iki 8 kHz. Nustatyti garso slėgio lygio sumažėjimą ∆L=L-L‘.

Nubrėžti grafiką ∆L=f(f).

3. Apskaičiuoti dėstytojo nurodyto garsą izoliuojančio gaubto efektyvumą:

1. sužinoti bendrą gaubto 1 m2 svorį Q kg/m2; (priimame putų

polistirolo 8–12 kg/m2);

2. naudojant formulę R=20lgQ+20lgf-47,5, dB (čia: Q – konstrukcijos 1

m2 svoris, kg/m2; f – vidutinis dažnis, Hz), apskaičiuoti gaubto

garso izoliaciją R vidutinio dažnio oktaninėse juostose (63, 125,

250, 500, 1000, 2000, 4000 ir 8000 Hz);

3. nustatyti papildomo triukšmo lygio sumažėjimą dėl garsą

sugeriančios medžiagos pagal formulę: ∆L=10lgα (čia: α –

medžiagos, kuria padengtas gaubto vidinis paviršius, garso

sugertiems koeficientas. Jo reikšmės pateiktos 3.3 lentelėje);Garso sugerties koeficientas

| |63 |125 |250 |500 |1000|2000|4000|

|Patalpos be apdailos garso |26 |21 |21 |29 |37 |55 |65 |

|lygis, dBA | | | | | | | |

|Patalpos su apdaila garso |21 |10 |10 |12 |25 |42 |56 |

|lygis, dBA | | | | | | | |

|Garsą sugeriančios apdailos |5 |11 |11 |17 |12 |13 |9 |

|efektyvumas ∆L, dB | | | | | | | |

Grafikas ∆L = ƒ (ƒ)

[pic]

1. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo skaičiavimas.

|Parametrai |Vidutiniai geometriniai dažnumai oktavose f,|

| |Hz |

| |63 |125 |250 |500 |1000 |2000 |4000 |

|Garso sugertis patalpoje be|13,2|17,6|22 |26,4 |35,2 |17,6 |26,4 |

|apdailos A1, m2 | | | | | | | |

|Garso sugertis patalpoje su|49,2|77,6|100 |203,4 |239,2 |221,6 |200,4 |

|sugeriančia medžiaga A2, m2| | | | | | | |

|Patalpos paviršių plotas be|440 |440 |440 |440 |440 |440 |440 |

|apdailos S, m2 | | | | | | | |

|Patalpos paviršių plotas su|300 |300 |300 |300 |300 |300 |300 |

|apdaila Sp, m2 | | | | | | | |

|Garsą sugeriančios apdailos|5,71|6,44|6,58|8,87 |8,32 |11 |8,8 |

|efektyvumas ∆L, dB | | | | | | | |

|A1(63) = 0,03 · 440 = 13,2; |A2(63) = 0,15 · 300 + 0,03 · (440 –|

|A1(125) = 0,04 · 440 = 17,6; |300) = 49,2; |

|A1(250) = 0,05 · 440 = 22 |A2(125) = 0,24 · 300 + 0,04 · (440 |

|A1(500) = 0,06 · 440 = 26,4 |– 300) = 77,6; |

|A1(1000) = 0,08 · 440 = 35,2 |A2(250) = 0,31 · 300 + 0,05 · (440 |

|A1(2000) = 0,04 · 440 = 17,6 |– 300) = 100; |

|A1(4000) = 0,06 · 440 = 26,4 |A2(500) = 0,65 · 300 + 0,06 · (440 |

| |– 300) = 203,4; |

| |A2(1000) = 0,76 · 300 + 0,08 · (440|

| |– 300) = 239,2; |

| |A2(2000) = 0,72 · 300 + 0,04 · (440|

| |– 300) = 221,6; |

| |A2(4000) = 0,64 · 300 + 0,06 · (440|

| |– 300) = 200,4; |∆L(63) = 10lg · 49,2/13,2 = 5,71;

∆L(125) = 10lg · 7,6/17,6 = 6,44;

∆L(250) = 10lg · 100/22 = 6,58;

∆L(500) = 10lg · 203,4/26,4 = 8,87;

∆L(1000) = 10lg · 239,2/35,2 = 8,32;

∆L(2000) = 10lg · 221,6/17,6 = 11;

∆L(4000) = 10lg · 200,4/26,4 = 8,8.IŠVADOS

Išmatuoti garso slėgio lygiai įvairaus dažnio oktavose (63, 125, 250, 500,

1000, 2000, 4000 Hz) patenka į Lietuvos higienos normos HN-33-2001

leidžiamų garso slėgio lygių gyvenamojoje ir darbo aplinkoje intervalą.

Garsą sugeriančios apdailos efektyvumas kai kurio dažnio oktavose yra net

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1450 žodžiai iš 2888 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.