Zū bendrovėse auginamų vasarinių mieZių plotų derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė
5 (100%) 1 vote

Zū bendrovėse auginamų vasarinių mieZių plotų derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

SUMMARY

Jolita Kavaliauskienė

Statistical analysis of summer barleycorn sown area, harvest and fertility in agricultural companies in Utena district

1. Statistical sources of information and methods of analysis of sown area, harvest and fertility

2. Statistical analysis of summer barleycorn sown area

3. Statistical analysis of summer barleycorn harvest

4. Statistical analysis of summer barleycorn fertility

5. Forecast of summer barleycorn sown area, harvest and fertility

The main purpose of this analysis is research the facts of summer barleycorn growing in agricultural companies in Utena district, to forecast alteration for future periods of summer barleycorn sown area, harvest and fertility.TURINYS

ĮVADAS 4

1. ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖSE IR ĮMONĖSE AUGINAMŲ VASARINIŲ MIEŽIŲ PLOTŲ DERLIAUS IR DERLINGUMO STATISTINĖ APSKAITA 5

Statistiniai šaltiniai ir duomenų rinkimo tvarka 5

Vasarinių miežių ploto, derliaus ir derlingumo rodiklių skaičiavimo metodika 6

2. ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖSE IR ĮMONĖSE AUGINAMŲ VASARINIŲ MIEŽIŲ PLOTŲ, DERLIAUS IR DERLINGUMO STATISTINĖ ANALIZĖ 10

2.1. Vasarinių miežių plotų statistinė analizė Utenos apskrityje 10

2.2. Vasarinių miežių derliaus statistinė analizė 13

2.3.Vasarinių miežių derlingumo statistinė analizė 16

3. ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖSE IR ĮMONĖSE AUGINAMŲ VASARINIŲ MIEŽIŲ PLOTŲ, DERLIAUS IR DERLINGUMO PERSPEKTYVOS 19

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 21

LITERATŪRA 22

PRIEDAI 23

ĮVADAS

Vasariniai miežiai yra vieni iš seniausių javų pasaulyje. Jie auginami nuo žemdirbystės atsiradimo laikų. Lietuvoje miežiai taip pat sėjami nuo seniausių laikų.

Didžiausia dalis miežių grūdų Lietuvoje (apie 70 – 74 proc.) suvartojama pašarams. Tai puikus koncentruotasis pašaras kiaulėms, galvijams, paukščiams ir kitiems gyvuliams. Ypač reikalingi miežiai šeriant kiaules bekonui. Kilograme miežių yra 90 g. virškinamųjų proteinų ir 1,33 pašarinio vieneto. Miežių grūdai taip pat plačiai vartojami alaus, spirito, tekstilės, konditerijos, farmacijos, lakų ir odos pramonės šakose.

Lietuvoje miežiais užsėjami dideli plotai, nes jie gana derlingi. Vadovaujantis mokslinio tyrimo įstaigų atliktais tyrimais, nustatyta, kad auginant įvairius javus vienodomis sąlygomis, miežių derlius būna didžiausias.

Rašant šį kursinį darbą, galima išskirti:

• tikslas – vasarinių miežių ploto, derliaus ir derlingumo statistinių duomenų Utenos apskrities žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse 1999 – 2001 metais analizė ir 2002 –2003 metų prognozės;

• objektas – vasariniai miežiai, auginami Utenos apskrities žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse;

• metodai – analitinis, grafinis, loginis, statistinis.

Kursinis darbas yra paruoštas panaudojus mokslinę, statistinę bei periodinę literatūrą.1. ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖSE IR ĮMONĖSE AUGINAMŲ VASARINIŲ MIEŽIŲ PLOTŲ DERLIAUS IR DERLINGUMO STATISTINĖ APSKAITA

Statistiniai šaltiniai ir duomenų rinkimo tvarka

Apskaitant pasėlių plotus, žemės ūkio subjektai naudoja Statistikos Departamento patvirtintas statistines ataskaitas. Žemės ūkio bendrovių registro paskirtis yra rinkti, kaupti ir sisteminti informaciją apie Lietuvos žemės ūkio bendroves: jų skaičių, žemės plotą ir naudmenų pasiskirstymą, pasėlių plotus, gyvulius ir ūkio inventorių. Šiame registre yra kaupiami duomenys apie rajonų savivaldybėse įregistruotus žemės ūkio bendroves ir įmones.

Pirmajame registro kortelės skyriuje surašomi duomenys apie žemės plotą: skirtingos priklausomybės žemės sklypų dydis; bendras žemės plotas, iš jo- naudojama ūkyje žemė; žemės ūkio naudmenų, iš jų- ariamosios žemės, įskaitant kultūrines ganyklas, sodų ir uogynų, pievų ir natūralių ganyklų plotai; miškai ir miškų žemė; kita žemė.

Antrajame registro kortelės skyriuje surašomi duomenys apie pasėlius; bendras pasėlių plotas, iš jo-plotas visų rūšių žieminių ir vasarinių javų, bulvių, lauko daržovių, cukrinių runkelių žieminių ir vasarinių rapsų, linų, tabako apynių, kmynų, pašarinių šakniavaisių, silosinių kultūrų, vienmečių žolių, daugiamečių žolių, braškių, pūdymų plotas.

Žemės ūkio bendrovės ir įmonės kiekvienais metais du kartus pildo statistinę formą „Žemės ūkio kultūrų pasėliai, derlius, tręšimas ir derlingumas 200.. metais“. Pirmą kartą pavasarį, pasibaigus sėjai, pagal tų metų birželio 01 d. būklę pirmajame šios formos skyriuje surašomas bendras žemės plotas, iš jo- žemės ūkio naudmenos, iš jų- ariamoji žemė, įskaitant kultūrines ganyklas ir pūdymus, sodai ir uogynai, pievos ir natūralios ganyklos, taip pat miškai bei miškų žemė ir kita žemė ( ha ir arais).

Antrajame šios formos skyriuje pagal birželio 01 d. būklę surašomas visų auginamų žemės ūkio augalų bendras plotas (ha ir arais), iš jo- plotas augalų agrogamybinių grupių, pogrupių bei pavienių augalų rūšių ir šiltnaminių daržovių plotas ( kvadratiniais metrais). Pagal lapkričio 01 d. būklę nurodomas nuimtas šių augalų plotas, iš jo gautas derlius (t arba kg), rudenį suartų dirvų, pasėtų žieminių javų bei žieminių rapsų, organinėmis ir mineralinėmis trąšomis patręštas augalų plotas.

Rajonų statistikos skyriuose surinkti duomenys patikrinami, o esant
reikalui ir patikslinami. Remiantis jais, sudaromos rajonų statistinės ataskaitos, kurios po to siunčiamos į statistikos departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Čia patekusi informacija sisteminama ir analizuojama. Derlius ir derlingumas tiriami ištisinio ir dalinio stebėjimo metodais.

Vasarinių miežių ploto, derliaus ir derlingumo rodiklių skaičiavimo metodika

Analizuojant vasarinių miežių ploto, derliaus ir derlingumo kitimo tendencijas, patariama naudoti šiuos rodiklius ir jų skaičiavimo formules:

1. Dinamikos santykinius dydžius, kurie parodo reiškinių kitimą laike. Jie gaunami vėlesnių laikotarpių duomenis lyginant su prieš tai buvusių laikotarpių duomenimis. Dinamikos santykiniai dydžiai priklausomai nuo bazės gali būti baziniai ir grandininiai.

Baziniai dinamikos santykiniai dydžiai gaunami vėlesnio laikotarpio duomenis lyginant su vieno priimto už bazę laikotarpio duomenimis:

(1)

čia B.S.D – bazinis dinamikos santykinis dydis,

xn – vėlesnių laikotarpių duomenys,

x0 – bazinio laikotarpio duomenys.

Grandininiai santykiniai dydžiai gaunami lyginant gretutinių laikotarpių santykinius dydžius. Juose bazė nuolatos kinta:

(2)

čia G.S.D – grandininis santykinis dydis,

xn – vėlesnio laikotarpio duomenys,

xn-1 – ankstesnio laikotarpio duomenys.

Dinamikos santykiniai dydžiai gali būti išreiškiami koeficientas arba procentais.

2. Struktūros santykinius dydžius, kurie rodo reiškinių vidinę sudėtį, jie gaunami reiškinio sudedamąsias dalis lyginant su viso to reiškinio apimtimi. Išreiškiami struktūros santykiniai dydžiai dažniausiai procentais:

(3)

čia S.S.D – struktūros santykinis dydis.

3. Absoliutinį pokytį, kuris rodo, kiek sumažėjo ar padidėjo analizuojamas reiškinys vėlesniame laikotarpyje lyginant su ankstesniu laikotarpiu:

(4)

čia y – absoliutinis pokytis,

yn – vėlesnio laikotarpio dinamikos eilutės lygis,

yn-1 – ankstesnio laikotarpio dinamikos eilutės lygis.

Jis gali būti skaičiuojamas kaip bazinis arba grandininis.

4. Kitimo tempą, kuris yra 2 dinamikos eilutės lygių santykis išreiškiamas dažniausiai koeficientu arba procentais. Kitimo tempo procentas rodo, kiek vėlesnio laikotarpio lygis sudaro nuo ankstesnio laikotarpio lygio:

(5)

čia Kt – kitimo tempas,

yn – vėlesnio laikotarpio dinamikos eilutės lygis,

yn-1 – ankstesnio laikotarpio dinamikos eilutės lygis.

Kitimo tempas gali būti skaičiuojamas kaip bazinis arba grandininis.

5. Pokyčio tempą, kuris yra absoliutinio pokyčio ir dinamikos eilutės lygio priimto už bazę santykis, jis parodo, kiek padidėjo ar sumažėjo ar sumažėjo analizuojamas reiškinys vėlesniame laikotarpyje lyginant su ankstesniu laikotarpiu. Išreiškiamas dažniausiai procentais:

(6)

čia Pt – pokyčio tempas,

Kt – kitimo tempas procentais.

6. Pokyčio tempo 1 % reikšmę, kuri rodo kiek viename procente slypi nagrinėjamo reiškinio, išreikšto absoliutiniais dydžiais:

(7)

čia Pt 1% – pokyčio tempo 1% reikšmė,

y – absoliutinis pokytis,

Pt (%) – pokyčio tempas procentais.

7. Absoliutinio pokyčio vidurkį:

(8)

čia – absoliutinio pokyčio vidurkis,

yn – galutinis dinamikos eilutės lygis,

y1 – pirmutinis dinamikos eilutės lygis,

n – dinamikos eilutės lygių skaičius.

Kai turimi apskaičiuoti absoliutiniai pokyčiai, absoliutinio pokyčio vidurkis randamas pagal formulę:

(9)

čia – absoliutinio pokyčio vidurkis,

, – grandininiai absoliutiniai pokyčiai,

n – absoliutinių pokyčių skaičius.

8. Kitimo tempo vidurkius:

(10)

čia – kitimo tempo vidurkis,

n – dinamikos eilutės lygių skaičius,

yn – galutinis dinamikos eilutės lygis,

y1 – pradinis dinamikos eilutės lygis.

ir grandininį kitimo tempo vidurkį:

(11)

čia – grandininis kitimo tempas,

n – kitimo tempų skaičius,

– kitimo tempai.

9. Pokyčio tempo vidurkį:

(12)

čia – pokyčio tempo vidurkis,

– kitimo tempo vidurkis procentais.

10. Dinamikos eilutės išlyginimui, naudojant tiesės lygtį, spręsiu tokią normalinių lygčių sistemą:

(13)

čia y – gauti duomenys,

n – dinamikos eilutės lygių skaičius,

a, b – nežinomi parametrai.

11. Aproksimacijos paklaidą:

(14)

čia – aproksimacijos paklaida,

n – dinamikos eilutės lygių skaičius,

y – gauti duomenys,

– išlyginti dinamikos eilutės lygiai.

12. Koreliacijos koeficientą:

(15)

13. Determinacijos koeficientą:

(16)

Šios formulės bus naudojamos analizuojant vasarinių miežių pasėlių plotus, derlių ir derlingumą Utenos apskrities žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse 1999 – 2001 metais, taip pat prognozuojant juos 2002 ir 2003 metais.2. ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖSE IR ĮMONĖSE AUGINAMŲ VASARINIŲ MIEŽIŲ PLOTŲ, DERLIAUS IR DERLINGUMO STATISTINĖ ANALIZĖ

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1417 žodžiai iš 4694 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.