Zūb ir kooperatyvo panašumai ir skirtumai
5 (100%) 1 vote

Zūb ir kooperatyvo panašumai ir skirtumai

TURINYS

ĮVADAS 3

ŽŪB IR KOOPERATYVO PANAŠUMAI 4

ŽŪB IR KOOPERATYVO SKIRTUMAI 7

IŠVADOS 10

ĮVADAS

Žemės ūkio bendrovė yra fizinių asmenų pagal Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo įstatymą privatizuota buvusi žemės ūkio įmonė arba, sudarius steigimo sandorį, fizinių ir juridinių asmenų įsteigta įmonė.

Žemės ūkio veikla – tai veikla, apimanti žemės ūkio produktų gamybą ir apdorojimą, savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų perdirbimą, maisto produktų gamybą ir šių produktų realizavimą, taip pat paslaugų žemės ūkiui teikimą. Žemės ūkio veikla nelaikoma maisto prekių gamyba iš ne savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų, taip pat ir šių produktų realizavimas.

Kooperatinė bendrovė – įstatymų nustatyta tvarka fizinių ir (arba) juridinių asmenų įsteigta įmonė, skirta narių ekonominiams, socialiniams bei kultūriniams poreikiams tenkinti. Jos nariai įneša lėšas kapitalui sudaryti, tarpusavyje pasiskirsto riziką bei naudą pagal narių prekių ir paslaugų apyvartą su šia bendrove ir aktyviai dalyvauja kooperatyvo valdyme.

ŽŪB IR KOOPERATYVO PANAŠUMAI

Tiek žemės ūkio bendrovės turtas, tiek kooperatyvo turtas yra atskirtas nuo narių ir pajininkų turto. Abiejų bendrovių prievolės vykdomos iš jų turto. Bendrovės neatsako už savo narių ir pajininkų prievoles, nesusijusiais su bendrovių veikla.

Ir žemės ūkio bendrovė ir kooperatinė bendrovė turi turėti savo pavadinimus, pagal kuriuos jas būtų galima atskirti nuo kitų juridinių asmenų.

Abi bendrovės yra laikomos įsteigto įmonės, kurių pajamos gautos per ūkinius metus už produkciją ir suteiktas paslaugas sudaro daugiau kaip 50 procentų visų realizavimo pajamų.

ŽŪB ir kooperatyvo teisės:

– tiek žemės ūkio bendrovė, tiek kooperatinė bendrovė gali turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių bankuose;

– valdyti joms nuosavybės teise priklausantį turtą, juo naudotis ir disponuoti pagal įstatymus;

– sudaryti sandorius, skolinti bei skolintis pinigines lėšas ir kitą turtą;

– nustatyti savo produkcijos, darbų ir paslaugų kainas, įkainius ir tarifus;

– steigti filialus, atstovybes;

– abi bendrovės gali turėti ir kitų teisių, neprieštaraujančių įstatymams ir kitiems teisės aktams;

– verstis veikla, neprieštaraujančia įstatymams.

Bendrovių įstatuose turi būti nurodyta:

– pavadinimai ir adresai;

– tikslai, veiklos pobūdis ir trukmė;

– minimalaus pajinio įnašo dydžiai;

– narių susirinkimo šaukimo ir balsavimo tvarka;

– pelno paskirstymo tvarka;

– narių bei pajininkų teisės ir pareigos;

– valdymo ir kontrolės organų tvarka, teisės ir pareigos;

– turto ir teikiamų paslaugų sudarymo ir naudojimo tvarka.

Tiek ŽŪB, tiek kooperatyve gali būti ir kitų taisyklių neprieštaraujančių Lietuvos Respublikos įstatymams.

Įstatus bendrovėse pasirašo visi bendrovių steigėjai.

Bendrovių kapitalas gali būti nuosavas ir skolintas. Ir žemės ūkio bendrovėje, ir kooperatyve nuosavas kapitalas sudaromas iš bendrovių narių stojamųjų mokesčių ir pajinių įnašų, atsiskaitymų iš pelno, kitų pajamų. Abiejose bendrovėse nuosavas kapitalas skirstomas į pagrindinį į pagrindinį ir atsargos (rezervinį). Pagrindinis kapitalas skiriamas einamajai bendrovių veiklai. Atsargos kapitalo fondą sudaro privalomi atsiskaitymai iš grynojo pelno. Atsargos naudojamos nenumatytoms išlaidoms ir nuostoliams padengti. Skolintas kapitalas sudaromas iš kreditų ir kitų skolintų lėšų.

Pajai. Abiejų bendrovių nariai turi teisę perleisti pajų kitiems asmenims. Apie ketinimą perleisti pajų, bendrovių narys privalo raštu pranešti kitiems bendrovių nariams. Buvusios pajininko turtinės teises ir pareigas pajų paveldėjęs ar kitu būdu įsigijęs pajininkas perima nuo pajaus įregistravimo bendrovių dokumentuose momento.

Pelnas ir dividendai. Ir žemės ūkio bendrovės ir kooperatinės bendrovės pelnas turi būti paskirstytas ne vėliau kaip per keturis mėnesius pasibaigus finansiniams metams.

ŽŪB ir kooperatyvo nariu teisės ir pareigos. Bendrovių narys turi teisę rinkti bendrovės valdymo ir kontrolės organus ir būti juos išrinktas. Skolinti bendrovėms lėšų pagal sutartį. Gauti dalį bendrovių pelno (dividendus). Gauti informaciją apie bendrovių veiklą ir turtą. Gali disponuoti pajumi.

Bendrovių narys privalo laikytis privalo laikytis įstatų, vykdyti bendrovių organų sprendimus, vykdyti apyvartą su bendrovėmis, tausoti jų turtą, rūpintis jo didinimu.

Bendrovių valdyba. Valdybos narius ir jos pirmininką ne ilgesniam kaip keturių mėnesių laikotarpiui renka ir prireikus atšaukia narių susirinkimas. Ir žemės ūkio bendrovėje ir kooperatyvo bendrovėje valdymo organai yra valdyba arba administracija. Narių susirinkimui nutarus, bendrovės valdyba gali būti nesudaroma. Tokiu atveju valdybos funkcijas bendrovėse atlieka narių susirinkimas ir administracija.

Valdybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja 2/3 išrinktų valdybos narių. Nutarimai posėdyje priimami dalyvaujančiųjų posėdyje narių balsų dauguma.

Kiekvienas bendrovių valdybos narys, administracijos darbuotojas atsako už dėl savo kaltės bendrovei padarytus nuostolius. Bendrovių valdybos nariai privalo solidariai atlyginti
nuostolius, padarytus dėl jų neteisingai priimtų nutarimų. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami tie valdybos nariai, kurie balsavo prieš tokius nutarimus arba kurie posėdyje nedalyvavo juos priimant.

Reorganizavimas. Abi bendrovės gali būti reorganizuojamos be likvidavimo procedūros. Bendrovės gali būti reorganizuojamos dviem būdais:

– jungimo;

– skaidymo.

Bendrovės turi parengti reorganizavimo projektus.

Likvidavimas. Šios bendrovės likviduojamos:

1) pasibaigus įstatuose numatytam veiklos terminui;

2) narių susirinkimo nutarimu;

3) likus mažiau narių negu nustatyta įstatymo, jeigu narių susirinkimas per šešis mėnesius po tokio sumažėjimo nenutaria bendrovių reorganizuoti ar pertvarkyti;

4) juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva;

5) teismui pripažinus, kad bendrovės veikla yra netinkama;

6) teismui pripažinus, kad bendrovė įsteigta neteisėtai.

ŽŪB IR KOOPERATYVO SKIRTUMAI

Žemės ūkio bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo. Kooperatyvas yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo.

ŽŪB turi būti ne mažiau kaip du nariai, maksimalus skaičius neribojamas. Kooperatyve turi būti ne mažiau kaip penki nariai.

ŽŪB neturi teisės leisti akcijų.

ŽŪB įstatuose nebūtina nurodyti maksimalų pajinio įnašo dydį.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 925 žodžiai iš 1839 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.