Ab puntukas marketingo makroaplinkos analizė
5 (100%) 1 vote

Ab puntukas marketingo makroaplinkos analizė

ĮVADAS

Dabartiniu laiku marketingo ir vadybos temos tapo bene aktualiausios. Tai galima suprasti. Šalies pramonės įmonių gamyba smukusi ir nematyti stabilaus vystymosi, bei greitos perspektyvos. Todėl labiausiai klesti tos įmonės ir organizacijos, kurios vykdo prekybą bei teikia paslaugas. Kadangi šių įmonių skaičius greitu tempu didėja, todėl konkurencijos mąstai smarkiai plečiasi. O tai verčia įmones keistis, derintis prie aplinkos ir žlugdyti konkurentus arba bankrutuoti pačioms. Būtent šiuos ir kitus aspektus išnagrinėsime pasirinkę vienos įmonės konkretų atvejį.

Šio darbo tikslas yra akcentuoti įmonės “PUNTUKAS” padėtį šalies ir konkurentų atžvilgiu, numatyti jos silpnąsias ir stipriąsias puses. Kiekvieną įmonę galimą apibūdinti ne tik kaip gaminančią ir parduodančią produkciją, bet ir kaip atvirą sistemą, kuri santykiauja su ją supančiais objektas, darydama įtaką jiems ir turėdama savų tikslų. Aptardami šių aplinkų dalyvius mes pabrėšime jų atliekamas funkcijas, įvertinsime jų teikiamą naudą ir aptarsime kylančias problemas.

Nagrinėjant įmonės marketingo strategiją analizuosime konkurentų galimybes, įvertinsime jų pliusius bei minusus,taipogi numatysime į ką savininkui labiausia reiktų atkreiptį dėmesį priviliojant naujus klientus. Parodysime ir aptarsime paslaugų rėmimo problemas.

Išorinė aplinka be abejo lemia ir vidinę organizacijos veiklą, bei kultūrą. Ją būtina keisti, nes klientui ją įvertinti užtenka vienintelį kartą apsilankyti šios įmonės apartamentuose. Nemažą dalį šiai kultūrai daro įtakos ir savininko vadovavimo bruožai. Ypač kai joje yra trūkumų. Todėl šio skyriaus uždavinys parodyti ne tik naujo valdymo metodą, bet ir aptarti kartu su juo kylančias problemas.

1. ĮMONĖS “PUNTUKAS” PADĖTIES ANALIZĖ.

BENDROS ŽINIOS APIE ĮMONĘ “PUNTUKAS”

Įmonė “Puntukas” įsikūrusi 1995 metais, per sekančius 4 metus labai išsiplėtė. Šiuo metu jos centrinė būstinė esti adresu Klaipėdos g.14. Įmonės savininkui priklauso restoranas, kavinė – baras, parduotuvė, grill baras ir kioskas. Pirmieji trys padaliniai sudaro prekybos tinklą vienoje vietoje, būtent Klaipėdos g.14. Likę 2 padaliniai išdėstyti centriniame Panevėžio turguje ir urmo bazėje.

Įmonėje šiuo metu dirba 26 žmonės: 4 restorane, 2 kavinejė – bare, 9 virtuvėje, 2 gril bare, 5 parduotuvėje, 1 kioske, 3 administracijoje.

1999 metais įmonės pajamos sudarė 638353 Lt, iš kurių buvo 92900 bendro pelno. Nors ir pelnas nemažas, tačiau darbuotojams darbo užmokestis svyruoja nuo 450 – 700 Lt. Tai nėra daug.

Prekybos vieta yra perspektyvi, nes čia pat miesto centras, mokymo įstaigos, didelis žmonių bei automobilių srautas, kas užtikrina pastovias ir nemažas pajamas. Tačiau gilėjant ekonominei krizei reikia mažinti paslaugų kainas, kad išlaikytų pastovius klientus.

Įmonės savininkas lankosi autoritarinio valdymo stiliaus, tačiau vis dažniau pastebima globos ir skatinimo elementų. Reikia neužmiršti, kad personalas – tai įmonės pagrindas ir jos veikla didžiausiu momentu priklauso būtent nuo jo.

1.1. VEIKLĄ ĮTAKOJANTYS SVARBESNI APLINKOS VEIKSNIAI

1.1.1. IŠORINĖS APLINKOS VEIKSNIAI

Šioje įmonėje darbuojasi 26 žmonės, todėl drąsiai galima teigti, jog ji atitinka visus organizacijai keliamus reikalavimus: joje dirba daugiau kaip 2 darbuotojai, visi turi bendrą tikslą, jų pastangos nukreiptos tikslui siekti, disponuoja nemažais ištekliais, yra vertikalus ir horizontalus darbų pasidalijimas, turi tarpusavio ryšių su išorine aplinka.

Šią organizaciją galima apibūdinti, kaip vientisą sistemą, kuri teikia savo paslaugas techniniu, organizaciniu ir ūkiniu požiūriu. Rezultatai aiškiai matomi dėka darbo objektų, darbo priemonių ir darbo subjektų derinimo sąveikos [1; 2]. Įmonė akcentuojama kaip socialinė sritis, todėl čia akcentuojami savininkų, darbuotojų ir valstybės interesai, derinami tarpusavyje jie duoda optimalų rezultatą. Produktų gamyba ir pardavimui nesibaigia įmonės veikla – ji yra atvira sistema, priklausydama nuo aplainkos, kartu daro įtaką jai pačiai. Todėl čia akcentuojamos įmonės visuomeninis pobūdis.

Gaudama informaciją iš šalies, įmonės vadovybė pašalina chaosą, sumažina rizikos ir netikrumo laipsnį, kuri turi didžiulę įtaką darant tolesnius sprendimus. Išorinės aplinkos veiksnius, darančius įtaką įmonei, galima suskirstyti į tiesioginio ir šalutinio poveikio.

Tiesioginio poveikio – vartotojai, konkurentai, tiekėjai, darbo išteklia, įstatymai, valstybinis reguliavimas.

Šalutinio poveikio – ekonominiai socialiniai, politiniai, technologiniai, ekologiniai.

Skiriami 5 tiesioginio poveikio veiksniai:

1. Vartotojai – kadangi įmonės veikla plati, tad jos teikiamos paslaugos tvirtos visoms vartotojų socialinių klasių poreikių tenkinimui:

Restoranas, stovintis miesto centre, labiau orientuotas į pasiturinčius žmones, priklausančius aukštesnei klasei;

Kavinė – baras – vidutines pajamas gaunantiems asmenims;

Parduotuvė – pasiturintiems, nes čia parduodamos prestižinės prekės;

Gril baras – vidutines pajamas gaunantiems asmenims;

Kioskas – žemiausiajam gyventojų sluoksniui, gaunančiam mažas pajamas.

2. Konkurentai – būtinai priverčia bendradarbiauti, nes reikia atsižvelgti į jų
užimamą padėtį, siūlomą meniu, teikiamų paslaugų kainas, taikomas nuolaidas bei marketingo programą. Tiesioginio poveikio konkurentai būtų šie: restoranas “Kelias”, užeiga “Ragas”, kavinė – baras “Rojaus paukštė”, užeiga – baras “Provincija”, baras “Čičinskas”. Jų buvimas šalia nulemia organizacijos veiklą: reklamą, kainas, aptarnavimą, darbo sąlygas, darbo užmokestį ir .t.t

3. Tiekėjai – įmonė iš kitų įmonių gauna produktus, paslaugas, finansus. Rinkos sąlygomis vadovaudamasi kokybės ir kiekybės principais. Stambiausi iš esamų būtų tokie: AB “Spec.ATĮ”, AB “Elektros tinklai”, AB “Dujų tarnyba”, UAB “Gauda”, AB “Kalnapilis”, UAB “Mineraliniai vandenys”, AB “Bennet distributors”, AB “Naujieji pilėnai”, AB “Panevėžio maistas”, AB “Panevėžio pienas”, AB Puraja” ir kitos.

4. Darbo ištekliai – pastaraisiais metais, gerėjant įmonės finansinei padėčiai, buvo priimama naujų darbuotojų.Nuolat keičiantis ekonomikos ir įmonės padėčiai, buvo būtina daryti personalo atranką, keisti darbuotojų specializaciją, siųsti darbuotojus į kvalifikacinius kurus. Kadangi pretendentų buvo daug, įmonės vadovybei tai leido pasirinkti geriausius iš esamų pretendentų ir suburti gerą darbo kolektyvą.

5. Įstatymai ir reguliavimo formos -esant rinkos sąlygomis tai lėmė įmonės valdymo struktūrą, jos juridinį statusą, darbo santykius tarp valdomo ir valdančiojo personalo. Atsižvelgiant į įmonės pajamas buvo skiriami įvairūs mokesčiai: įmonės pajamų mokestis, fizinių asmenų pajamų mokestis, kelių mokestis, PVM mokestis, cukraus akcizas, nekilnojamojo turto mokestis, žemės mokestis, socialinis draudimas, savininko mokestis, mokestis nuo gyventojų parduoto turto, alkoholio licenzija, tabako licenzija. Adekvačiai Vyriausybė savo išleistiems įstatymams, sukūrė ir reguliavo formas, kurios leido: firmai pasirinkti kainų strategiją, leidžiančia užsitikrinti pelno normą, suderinti santykius su personalu, leidžiant jiems atostogas, teisė į pilsį, papildomą uždarbų, socialines garantijas. Konkurencinėje aplinkoje Vyriausybė sukūrė antimonopolinius įstatymus suteikiančius vienodą teisę į egzistavimą.

Skiriami 5 šalutinio poveikio veiksniai:

1. Politinė – teisinė aplinka – gyvenant vienoje ar kitoje šalyje, būtina paisyti jos sukuriamą juridinių aktų, reglamentuojančių įmonės veiklą. Vienoks ar kitoks jų nepaisymas privalo prie žlugimo.

1.1. Darbo teisės norminiai aktai – apima santykius su personalu ir jų teises į: užmokestį, darbo sąlygas, kompensacijas, socialinę apsaugą.

1.2. LR įmonių įstatymai – apima įmonės sukūrimo, jos veiklą, valdymo aspektus.

2. Ekonominė aplinka -apima visuomenės ekonominę veiklą, kinta pagal tam tikrus dėsnius. Ši aplinka daugiausiai veikia per gyventojų perkamosios galios svyravimą. Šios aplinkos poveikį įmonės jaučia ypač greitai: mažėja pirkimas, mažėja gaunamos pajamos ir pelnas, atitinkamai veikiančius ir darbuotojų darbo užmokestį. Perkamoji galia priklauso nuo: pajamų lygio, kaupimo lygio, kainų lygio, kredito gavimo lygio. Ekonominis vystymasis vyksta ciklais, iš kurių galima išskirti fazes: krizė, depresija, pagyvėjimas, pakilimas. Kiekvienoje fazėje pirkėjų elgesys yra skirtingas, todėl ir skiriasi marketingo kompleksas. Šiuo metu įtakojant Rusijos krizei, esama depresijos fazėje. Tai matyti iš 1.1 lentelės.

1.1.lentelė

Panevėžio miesto nedarbo ir bedarbystės rodikliai

Metai Nedarbo lygis procentais Bedarbystės lygis procentais

1994 5,4 2,3

1995 4,7 1,6

1996 6,1 2,4

1997 7,7 3,3

1998 8,1 6,1

1999 9,8 7,4

Šaltinis: [Statistikos departamentas, Panevėžio skyrius]

3. Konkurencinė aplinka – tai marketingo komplekso elementas, apimantis visų galimų tipų konkurencijos poveikį. Įmonei galima išskirti 3 tipų konkurenciją:

3.1. Rūšinė konkurencija -apima tos rūšies prekių, tenkinančių tą patį poreikį. Tai būtų tiesioginiai konkurentai: kavinės- barai, užeigos, restoranai.

3.2. Funkcinė konkurencija – konkurencija apima skirtingų rūšių prekių, tenkinančių tą patį poreikį. Galima priskirti: kavines -barus, užeigas, restoranus, maisto prekių parduotuves, benzino kolonėles, bazes ir t.t. Tai netiesioginiai konkurentai.

3.3. Komercinė – konkurencija, siekimas, kad pirktų būtent jų prekes.

Realioje situacijoje galioja visų 3 rūšių konkurencija. Galimybę konkuruoti nulemia lėšos skirtos tam tikslui: numatyti konkurentus, kiek galima tiksliau tirti jų veiklą, prognozuoti jų, o tuo pačiu ir savo marketingo kompleksą.

4. Technologinė aplinka – mokslo pasiekimai veikia įmonės veiklą, kaip vienas iš marketingo komplekso elementų. Ši aplinka apima ir reiškiasi naujų prekių kūrimu, įsigyjant naujus įrengimus, medžiagas, diegiant naujus metodus, mažinant gamybos savikainą.

Praeitais , 1999 metais, buvo įsigyta daug įrengimų ir inventorius: prekystaliai, šviestuvai, kėdės, stalai, seifas, spausdintuvai, kolonėlės, telefonai, kavos aparatas, šaldikliai, kompiuteris ir t.t. Iš viso į prekybą buvo investuota 144115 litai.

5. Socialinė – kultūrinė aplinka – tai visuomenės poveikis įmonės marketingui. Šios aplinkos tyrimas leidžia nustatyti potencialių pirkėjų skaičių, jų išsidėstymą, bei judėjimą ir kai kuriuos jų
Kaip jau esame minėję, šios įmonės paslaugų spektras labai platus, todėl jos teikiamos paslaugos yra orientuotos į visas gyventojų socialines klases: pradedant nuo mažas pajamas turinčių gyventojų ir baigiant pritaikytas tik novatoriams, kurie tenkinasi prestižinėmis prekėmis. Restoranas ir parduotuvė yra skirtos novatoriams, nuolat besinaudojantiems paslaugomis, kavinė – baras ir grill – baras skirti vidutines pajamas gaunantiems žmonėms, kioskas – žemiausiajam sluoksniui, pajamų atžvilgiu.

Atsižvelgiant į šias teikiamų paslaugų savybes, galima drąsiai teigti, šios pirkėjų skaičius bus didesnis ar mažesnis, tačiau naudojimasis paslaugomis turėtų išlikti pastovus. Įmonei reikėtų labiau dalyvauti visuotinėse akcijose, renginiuose, t.y. vystyti reklamos pobūdį, nes šiais laikais, organizacijos viešai demonstruodamos savo veiklą, įgyja klientų pasitikėjimą, kaip atviros ir sąžiningos veiklos atstovas.

1.2. MARKETINGO STRATEGIJOS BRUOŽAI

1.2.1. KONKURENTŲ ANALIZĖ

Kai įmonė išlaiko pastovius klientus ir užsitikrina pastovią apyvartą, per trumpą laiką negalima pakeisti kliento elgesio. Jei tam tikros rinkos vartotojai yra pripratę gauti prekę atitinkamu kanalu, tai norint įgyvendinti naują, originalią mintį, keičiančią kliento elgesį, reikia laiko, papildomų išlaidų reklamai. Konkurencijos sąvoka labai plati. Įmonei išskirsime 3 tipus konkurencija:

1. Rūšinė konkurencija – apima tos rūšies prekių, tenkinančių tą patį poreikį. Tai būtų tiesioginiai konkurentai: kavinės-barai, užeigos restoranai (pateikta priede).

2. Funkcinė konkurencija – konkurencija apima skirtingų rūšių prekių, tenkinančių tą patį poreikį. Galima prsikirti: kavinės – barus, užeigas, restoranus, maisto prekių parduotuves, benzino kolonėles, prekių bazes ir t.t. Tai netiesioginiai konkurentai.

3. Komercinė konkurencija -siekimas, kad būtų perkami tik jų pirkiniai.

Konkurentų tikslų ir strategijos analizė yra sudėtingesnė už galimybių dėl informacijos neapibrėžtumų ir sprendimo variantų gausybės. Konkurentų analizė yra ilgas, sudėtingas ir sunkus klausimas. Tačiau bet kuriuo atveju, bet kokia analizė turi nurodyti bent apytikrias silpnąsias ir stipriąsias puses.

UŽEIGA “RAGAS”

Šios užeigos užimama vieta yra vienoje iš pagrindinių miesto gatvių, didelis pėsčiųjų srautas, didelis pravažiuojamumas. Užeiga dirba kasdien, nuo 1100-2300 valandos. Šalia yra stovėjimo aikštelė, tad privažiavimas geras. Neseniai darytas kosmetinis remontas, tad pirkėjų nestokojama. Tačiau trūkumų pastebima: reikia dar vieno televizoriaus, kuris turi būti kabinamas prie įėjimo, gerinti radio garsus, nes trankesnė muzika užgožia pakalbį, įsteigti lošimo aparatus. Dirbančiųjų žmonių skaičius -5. Meniu sudaro: 18 rūšių alaus, 5 rūšių degtinė, 3 rūšių viskis, 3 rūšių džinas, 8 rūšių trauktinė, 12 rūšių vyno, 7 rūšių likeris, 5 rūšių cigaretės, 5 rūšių kava, įvairios sultys, 10 rūšių alkoholinių kokteilių. Kainų skirtumai pateikti 1.2 lentelėje.

1.2.lentelė

Paslaugų kainos

Paslaugos Užeiga “Ragas” Kavinė – baras “Puntukas”

Alus “Dvaro” 0,5 l 4.00 Lt 7.00 Lt

Degtinė “Absoliut” 50 g. 6.00 Lt 10.00 Lt

Trauktinė “Malūnininkų” 50 g. 3.30 Lt 5.00 Lt

Likeris “Benediktinas” 100 g 3.30 Lt 4.00 Lt

Cigaretės “West” 4.00 Lt 6.00 Lt

Šaltinis: [Parengta Deivido Jasiukaičio]

Kaip matyti iš 1.5 lentelės užeigos “Ragas” kainos žymiai mažesnės. Mėnesinė apyvarta gali būti 100 000 litų. Pateikta priede.

KAVINĖ – BARAS “ROJAUS PAUKŠTĖ”

Įsikūrusi netoli kavinės baro “Puntukas”. Prekiavimo vieta gera, nes didelis žmonių srautas bei mašinų pravažiuojamumas. Maloni aplinka, originalus dizainas. Tačiau nėra greta stovėjimo auikštelės, ankšta kavine, reikia bent vieno televizoriaus, daugiau reklamuotis vietinėje televizijoje bei spaudoje. Dirbama kasdien nuo 1100-2400 val. Dirbamų žmonių skaičius -4. Meniu sudaro: 13 rūšių alkoholinių kokteilių, 3 rūšių kava, įvairios sultys, 6 rūšių degtinės, 5 rūšių viskiai, 5 rūšių brendžiai, 5 rūšių trauktinės, 5 rūšių romai, 7 rūšių vermutai, 13 rūšių vynų. Palyginamosios kainos pateiktos 1.3 lentelėje.

1.3 lentelė

Konkurencinės kainos

Paslaugos Kavinė baras

“Rojaus paukštė” Kavinė – baras “Puntukas”

Degtinė “Absoliut Citron” 50 g 6.50 Lt 11.00 Lt

Trauktinė “Starka” 50 g 3.50 Lt 4.00 Lt

Likeris “Žagarės” 50 g 2.50 Lt 4.00 Lt

Vynas “Tokaji Muscat” 100 g 4.00 Lt 6.00 Lt

Cigaretės “LM” 4.00 Lt 6.00 Lt

Šaltinis: [Parengė D. Jasiukaitis]

Iš 1.3 lentelės matyti, kad kainos pigesnės už kavinės – baro “Puntukas”. Mažesnė apyvarta apie 115000 Lt. Matyti iš priedo.

KAVINĖ – BARAS “PROVINCIJA”

Vieta vienoje iš didžiausių Panevėžio gatvių, todėl didelis srautas ir mašinų, ir praeivių. Netoli nuo centrinės miesto aikštės. Aukšta aptarnavimo kultūra, klientus stebi apsauga. Neretai užsuka ir svečiai iš užsienio, ir miesto aukštuomenė. Rengiami labdaringi vakarai, kalėdiniai vakarai, savaitgaliai vaikams ir tėveliams, grupės rengia savo pristatymus. Baras turi savo reklamų atributiką, su kuria dalyvauja masiniuose renginiuose: mugėse, šventėse, sportinėse varžybose.
Tačiau šalia nėra geros stovėjimo aikštelės, reikia įsigyti bent porą televizorių. Baras dirba kasdien nuo 1000-2400 val. Dirba 7 žmonės. Palyginamosios kainos pateiktos 1.4 lentelėje.

1.4 lentelė

Konkurentų paslaugų kainosPaslaugos Kavinė baras

“Provincija” Kavinė – baras “Puntukas”

Degtinė “Lietuviška” 50 g 3.50 Lt 4.00 Lt

Trauktinė “Palanga” 50 g 4.00 Lt 4.00 Lt

Likeris “Pirat” 50 g 3.50 Lt 6.00 Lt

Vynas “Baron Blanc” 100 g 3.00 Lt 5.00 Lt

Viskis Balantaines 50 g 13.00 Lt 18.00 Lt

Šaltinis: [Parengė D. Jasiukaitis]

Iš šios lentelės matyti, kad baras “Provincija” nedaug, tačiau nusileidžia kainomis. Mėnesinė apyvarta apie 240000 litų. Tai pateikta priede.

RESTORANAS “KELIAS”

Ši bendrovė yra labai konkurentabili, nes savo atstovus turi visuose didžiausiuose Lietuvos miestuose. Vienas iš jų esti Panevėžyje, judrioje gatvėje, toje pačioje kaip ir užeiga “Ragas”. Šis erestoranas puikiai įsirengęs: daug erdvės automobiliams privažiuoti, įsirengęs per du aukštus, graži aplinka, pakankamai vietos, aukštas aptarnavimo lygis, vaizdas atsiveria į gatvę. Dirbančių žmonių skaičius -11, o apskaita net kompiuterizuota. Didelis pasirinkimas alkoholinių gėrimų: viskiai, trauktinės, likeriai, šampanai, alus, konjakai, degtinės, džinai, romai, vermutai, vynai. Nestokojama kaštų patiekalų ir originalių papildomų garnyrų. Metinė apyvarta būtų 570 000 litų. Matyti iš priedo.

1.5 lentelė

Lyginamųjų paslaugų kainos

Paslaugos Restoranas

“Kelias” Restoranas “Puntukas”

Konjakas “Metaxa” 3 žv. 6.50 Lt 12.00 Lt

Viskis “Jim Beam” 8.00 Lt 12.00 Lt

Kiaulienos karbonadas 16.00 Lt 19.00 Lt

Lašiša su sviestu 11.00 Lt 12.00 Lt

Liežuvis su majonezu 8.00 Lt 7.00 Lt

Šaltinis: [Parengta Deivido Jasiukaičio]

Kaip matyti iš 1.5 lentelės, restorano “Kelias” kainos mažesnės.

1.2.2 KAINODAROS ASPEKTAI

Prekių kainų svyravimai vyksta remiantis paklausa. Rinkos kainos lygis rodo, ar prekės gamybą reikia padidinti ar sumažinti. Kaina yra tarsi barometras, rodantis prekių trūkumą ar perteklių, palyginti su rinkos padėtimi. Ekonomikos elementai: pelnas, konkurencija ir kainų sistema. Prekiautojai daugiau skirs lėšų ten, kur gaus didesnį pelną.

Kainos nustatymo etapai: Kainos nustatymo tikslai. Paklausos nustatymas. Kaštų įvertinimas. Konkurentų analizė. Kainų metodai. Galutinė kaina.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2535 žodžiai iš 8447 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.