Ab rokiskio suris veiklos
5 (100%) 1 vote

Ab rokiskio suris veiklos

TURINYS

1. ĮVADAS 3

2. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA 4

3. GAMINIŲ ASORTIMENTO ANALIZĖ 5

4. HORIZONTALIOJI IR VERTIKALIOJI FINANSINĖ ANALIZĖ 7

4.1. Horizontalioji analizė 7

4.2. Vertikalioji analizė 9

5. SANTYKINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ 11

5.1. Likvidumo rodikliai 12

5.2. Pelningumo rodikliai 13

5.3. Finansų struktūros rodikliai 14

5.4. Turto panaudojimo rodikliai 15

5.5. Pelno analizė 16

5.6. Du Point analizė 17

6. LŪŽIO TAŠKO ANALIZĖ 18

7. BALANSO IR PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS PROGNOZĖ 19

8. PAPILDOMO KAPITALO FINANSAVIMAS 21

9. PROGNOZUOJAMO LŪŽIO TAŠKO ANALIZĖ 22

10. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 23

11. NAUDOTA LITERATŪRA 24

12. PRIEDAI 25

Priedas Nr.1 Balansas 25

Priedas Nr.2 Pelno (nuostolio) ataskaita 26

1. ĮVADAS

Darbo tikslas: Susipažinus su AB „Rokiškio sūris“ veikla atlikti finansinę analizę bei prognozavimą.

Darbo objektas: AB „Rokiškio sūris“ ūkinės veiklos ir jos rezultatų tyrimas.

Darbo uždaviniai:

1. Susipažinti su AB „Rokiškio sūris“ veikla;

2. Atlikti gaminių asortimento analizę;

3. Atlikti balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos vertikaliąją ir horizontaliąją analizę;

4. Atlikti santykinių rodiklių analizę;

5. Nenuostolingo lūžio taško analizė;

6. Atlikti finansinio poreikio prognozavimą.

Literatūra: Literatūros šaltiniai, kuriais remsiuosi nagrinėdama šią temą yra AB „Rokiškio sūris“ 2003-2002 metų balansai bei pelno (nuostolių) ataskaitos, G. Smalensko „Įmonės finansų pradmenys“, Buškevičienės E. ir Mačerinskienės I. „Finansų analizė“, Juozaitienės Z. „Įmonės finansai: analizė ir valdymas“, AB „Rokiškio sūris“ internetine svetaine – http:/www.rsuris.lt

2. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA

AB „Rokiškio sūris“ – didžiausia sūrių gamykla Baltijos šalyse ir antroji pagal apyvartą Lietuvos pieno perdirbimo bendrovė. AB „Rokiškio sūris“ turi tris filialus: Ukmergės pieninė, Utenos pienas ir Eišiškių pieninė, bei keturias dukterines įmones: AB „Varėnos pieninė“, AB „Švenčionių pieninė“, AB „Ignalinos pieninė“ ir UAB „Kalora“. Kartu jos sudaro Rokiškio sūrio grupę.

Besispecializuojanti fermentinių sūrių gamyboje: bendrovė gamina 50 proc. visų Lietuvoje gaminamų fermentinių sūrių. Įmonė taip pat gamina sviestą, pieno cukrų, IBK, nenugriebto pieno produktus. Antra pagal svarbą kryptis – šviežių pieno produktų pardavimas Lietuvoje.

AB „Rokiškio sūris“ įstatinis kapitalas įregistruotas 1999 m. liepos 19 d. yra 47.462.700 litų. 2003 m. gruodžio 31 d. AB „Rokiškio sūris“ įstatinis kapitalas buvo 47.462.700 litų, kuris padalintas į 4.746.270 paprastąsias vardines 10 Lt. nominalios vertės akcija.

2003 m. AB „Rokiškio sūris“ produkcijos pardavimai siekė 364 mln. Lt., įskaitant 182 mln. litų Lietuvoje. Konsoliduotas grynasis 2003 metų pelnas buvo 14 mln. 906 tūkst. Lt. Pelnas vienai akcijai – 3,31 Lt.

Misija:

• Pasiekti, kad AB „Rokiškio sūris“ taptų ir liktų pieno perdirbimo lyderė Lietuvoje ir pirmaujanti sūrio gamintoja Pabaltijyje. Einant šiuo keliu siekti, kad visas pieno perdirbimas Lietuvoje prilygtų geriausiems ES standartams.

• Būti stipria, finansiškai pajėgia įmone, kuriančia ir maksimaliai didinančia vertingumą akcininkams.

Ilgalaikiai tikslai:

• Sukurti svarią ir pelningą rinką Europos sąjungoje AB „Rokiškio sūris“ prekėms ir paslaugoms.

• Per naujų produktų kūrimo ir efektyvaus marketingo veiklą plėsti sūrių asortimentą, atitinkant Pabaltijo ir pasaulio rinkų poreikius.

• Tapti ir likti pieno pramonės lyderiu Baltijos šalyse.

Pagrindiniai AB „Rokiškio sūris“ tikslai yra:

• Pardavimų ir marketingo srityje – rinkos dalies išlaikymas ir skverbimasis į naujas pelningas rinkas, naujų gaminių ir paslaugų vystymas.

• Gamybiniai – aukščiausio lygio kokybės palaikymas, naujų pieno produktų gamyba ir asortimento plėtimas, pilnas esamų gamybinių pajėgumų išnaudojimas bei naujausių technologijų diegimas.

• Žaliavinio pieno supirkimas – išlaikyti didžiausio ir patikimiausio žaliavinio pieno supirkėjo statusą Lietuvoje.

• Finansiniai – norimo pelningumo ir likvidumo užtikrinimas, akcininkų turto vertės maksimilizavimas.

• Valdymo – funkcinės valdymo sistemos diegimas ir tobulinimas.

AB „Rokiškio sūris“ ir toliau sieks plėtoti artimesnį ryšį su klientu, ypač su prekybos tinklais, kurių dalis pardavimuose nuolat auga ir artėja prie 80 proc. nuo bendros apyvartos. Stiprinti kliento pasitikėjimą padės ir vieninga logistikos sistema, leidžianti klientui gauti visų įmonių produkciją iš vienos vietos su vienu dokumentu.

2004 metams AB ‚Rokiškio sūris“ užsibrėžė tikslą pasiekti 426.132 tūkst. Lt. pardavimus ir uždirbti ne mažesnį kaip 5 – 6 proc. grynąjį pelningumą.

3. GAMINIŲ ASORTIMENTO ANALIZĖ

Ūkinė veikla planuojama ne tik pagal visą gamybos mastą, bet ir pagal produkcijos asortimentą. Produkcijos asortimentas gali būti detalus, jeigu apima visus įmonės gaminamus gaminius, arba mažiau detalus – grupinis asortimentas. Savo darbe analizuosiu grupinį asortimentą. Ūkinės veiklos asortimentas planuojamas natūrine ir vertine išraiška.

Pieno gaminių
asortimento gamybos planavimas natūrine išraiška pateikiamas 1 lentelėje.

1 lentelė. AB „Rokiškio sūris“ gaminių planavimas natūrine išraiška

Eil.

Nr. Gaminio pavadinimas Planuota per metus ( t ) Faktiškai pagaminta

Per dieną, kg Per metus, t %

1. Fermentiniai sūriai 20 000 68 940 18 959 48,5

2. Lydyti sūriai 200 1 000 265 0,6

3. Švieži pieno produktai 93 000 338 480 93 081 10,8

4. Sviestas 6 000 21 065 5 793 2,3

5. Pieno cukrus 5 200 18 545 5 100 2,5

6. Grietinėlė eksportui 6 500 23 500 6 453 6,9

7. IBK 3 000 11 500 3 155 6,1

8. Lieso pieno miltai 5 000 18 000 4 822 0,1

9. Riebūs pieno miltai 60 300 54 22,2

Iš viso: 138 960 501 330 137 682 100

Pieno gaminių asortimento planavimas vertine išraiška pateiktas 2 lentelėje. Iš 2 lentelės matome, kad numatyto fermentinio sūrio gamyba per metus sudaro 180 200 tūkst. Lt., lydyto sūrio 1 600 tūkst. Lt. ir t.t. Iš lentelės matome, kad bendrovė gamybos planą įvykdė tik 97,0 proc. Taip atsitiko dėl to, kad 50 proc. bendrovės produkcijos eksportuojama, o smarkiai kritus JAV dolerio kursui buvo laikinai sumažinta gamyba.

2 lentelė. AB „Rokiškio sūris“ gaminių asortimento planavimas vertine išraiška

Eil.

Nr. Gaminio pavadinimas Planuota Apyskaita Plano įvykdymo procentas

Tonomis Tūkst. Lt. Tonomis Tūkst. Lt.

1. Fermentiniai sūriai 20 000 180 200 18 959 170 821 94,8

2. Lydyti sūriai 200 1 600 265 2 116 132,3

3. Švieži pieno produktai 93 000 78 007 93 081 78 075 100,1

4. Sviestas 6 000 39 414 5 793 38 054 96,6

5. Pieno cukrus 5 200 8 112 5 100 7 956 98,1

6. Grietinėlė eksportui 6 500 21 593 6 453 21 437 99,3

7. IBK 3 000 8 511 3 155 8 951 105,2

8. Lieso pieno miltai 5 000 25 380 4 822 24 476 96,4

9. Riebūs pieno miltai 60 366 54 329 90,0

Iš viso: 138 960 363 183 137 682 352 215 97,0

Faktinė pagaminta produkcija skirstoma į dvi grupes – plano ribose ir virš plano. Vidutiniam procentui apskaičiuoti sudaroma 3 lentelė.

3 lentelė. AB „Rokiškio sūris“ faktinė asortimentinė produkcija (tūkst. Lt.)

Eil.

Nr. Gaminio pavadinimas Planas Faktinė pieno produkcijos gamyba

Iš viso Plano ribose Virš plano

1. Fermentiniai sūriai 180 200 170 821 170 821

2. Lydyti sūriai 1 600 2 116 1 600 516

3. Švieži pieno produktai 78 007 78 075 78 007 68

4. Sviestas 39 414 38 054 38 054

5. Pieno cukrus 8 112 7 956 7 956

6. Grietinėlė eksportui 21 593 21 437 21 437

7. IBK 8 511 8 951 8 511 440

8. Lieso pieno miltai 25 380 24 476 24 476

9. Riebūs pieno miltai 366 329 329

Iš viso: 363 183 352 215 351 191 1 024

Procentas, palyginus su planu 100,0 97,0 96,7 0,3

Iš 3 lentelės duomenų matome, kad plano įvykdymo pagal asortimento vidutinis procentas yra 96,7.

Iš gaminių asortimento analizės matome, kad AB „Rokiškio sūris“ neįvykdė fermentinių sūrių, sviesto, pieno cukraus, grietinėlės, lieso ir riebaus pieno miltų gamybos plano. Kadangi šie gaminiai sudaro 83,4% asortimento gamybos struktūroje, tai yra nemažas gamybos trūkumas ir turi įtakos laukiamam pelno rezultatui. Analizuojant asortimentinį planą labai svarbu išsiaiškinti, ar nebuvo viršytas planas tų gaminių, kurių realizavimo terminai yra labai riboti. Tokių pieno produktų gamyba AB „Rokiškio sūris“ nenukrypo nuo plano ribų.

4. HORIZONTALIOJI IR VERTIKALIOJI FINANSINĖ ANALIZĖ

Įmonės veiklos finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų, padedanti vadovams priimti optimalius valdymo sprendimus. Finansinė analizė, atliekama remiantis apskaitos informacija, padeda laiku atskleisti įvairių veiklos sričių ir įmonės padalinių darbo trūkumus, numatyti jų šalinimo ir veiklos efektyvumo didinimo priemones. Vidiniai rezervai, racionalesnės materialinių, darbo ir finansinių išteklių panaudojimo galimybės atsiskleidžia atlikus įmonės veiklos finansinę analizę.

Įmonės veiklos rezultatai atsispindi įmonės balanse ir pelno (nuostolio) ataskaitoje. Balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita yra svarbiausi dokumentai atliekant įmonės finansinę analizę. Savo darbe analizuosiu įmonės veiklą 2002-2003 metų laikotarpyje. 2002 – 2003 m. balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos pateikta 1-ame ir 2-ame priede.

4.1. HORIZONTALIOJI ANALIZĖ

Horizontaliąja analize vadinamas dvejų ar daugiau metų finansinių ataskaitų duomenų palyginimas, padedantis nustatyti atitinkamų rodiklių dinamiką. Finansinių ataskaitų dydžiai lyginami su praėjusio laikotarpio duomenimis, o nukrypimas išreiškiamas absoliučiais arba santykiniais dydžiais. Horizontalioji analizė dažniau naudojama analizuojant balanso, pelno (nuostolio) ir kitų finansinių ataskaitų duomenis.

AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ HORIZONTALIOJI BALANSO ANALIZĖ (2002-2003 M.)

(tūkst. litų)

Turtas

2003 m.

2002 m. Pasikeitimai, palyginti su 2002 m. (+ , – )

Vertine išraiška Procentais

Ilgalaikis turtas 157 298 147 626 9 672 6,6

Ilgalaikis materialus turtas 139 957 128 353 11 604 9,0

Investicijos 56 56 – –

Po vienerių metų gautinos sumos 17 285 19 217 -1 932 -10,1

Trumpalaikis turtas 147 491 138 618 8 873 6,4

Atsargos 77 028 71 347 5 681 8,0

Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai 53 992 55 884 -1 892 -3,4

Trumpalaikės
investicijos 11 249 7 995 3 254 40,7

Pinigai ir jų ekvivalentai 5 222 3 392 1 830 54,0

TURTAS IŠ VISO 304 789 286 244 18 545 6,5Akcininkų nuosavybė 196 593 181 687 14 906 8,2

Akcinis kapitalas 47 462 47 462 – –

Akcijų priedas 41 473 41 473 – –

Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti 10 000 10 000 – –

Kiti rezervai 63 581 63 581 – –

Nepaskirstytas pelnas (nuostolis) 34 077 19 171 14 906 77,7

Mažumos interesai 1 517 1 020 497 48,7

Ilgalaikiai įsipareigojimai 23 775 16 223 7 552 46,6

Trumpalaikiai įsipareigojimai 82 904 87 314 4 410 5,1

AKCININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO 304 789 286 244 18 545 6,5

Iš horizontaliosios balanso analizės matome, kad bendrovės bendra turto suma 2003 m. (lyginant su 2002 m.) padidėjo 18 545 tūkst. Lt. arba 6,5 %. 6,6 % arba 9 672 tūkst. Lt. per nagrinėjamą laikotarpį (2002 m. – 2003 m.) padidėjo ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto sudėtyje nagrinėjamu laikotarpiu mažėjo po vienerių metų gautinos sumos 1 932 tūkst.Lt. arba 10,1 %.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1372 žodžiai iš 4477 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.