Ab telekomas interneto paslaugų marketingo komplekso elementų analizė
5 (100%) 1 vote

Ab telekomas interneto paslaugų marketingo komplekso elementų analizė

TURINYS

ĮVADAS 2

1. Interneto pagrindinės savybės, naudos 4

2. Prekės klasifikacija ir asortimentas 5

2.1 Prekės klasifikacija 5

3. AB „Lietuvos Telekomas“ Interneto paslaugų asortimentas 6

4. Interneto paslaugų vartotojų rinkos segmentavimas 84.1 Rinkos segmentavimas pagal geografinį kriterijų 9

4.2 Rinkos segmentavimas pagal demografinį kriterijų 10

4.3 Psichografinis segmentavimas 11

4.4 Tikslinio segmento apibūdinimas ir tipinio vartotojo bei pirkėjo

identifikavimas 11

5. INTERNETO PASLAUGŲ PATEIKIMAS BEI PASKIRSTYMAS 13

5.1 RĖMIMAS. 14

6. DIDMENINĖ PREKYBA 18

7. KONKURENCINĖ APLINKA 19

IŠVADOS 21

LITERATŪROS SĄRAŠAS 23

PRIEDAI 24

ĮVADAS

Didėjanti paslaugų sektoriaus apimtis ir reikšmė šiandienos visuomenėje

pradėjo naują erą. Daugelyje pasaulio šalių paslaugos yra laikomos

pagrindiniu ekonomikos produktyvumo šaltiniu, kuris susijęs su naujų prekių

ir paslaugų atsiradimu, jų gamybos sistemų kūrimu, ryšių su paslaugų

vartotojais organizavimu, palaikymu ir t. t.

Šiomis dienomis vis populiaresnės bei universalesnės tampa interneto

ryšio paslaugos, kuriomis naudojasi žmonės tiek savo asmeninėms, tiek ir

verslo reikmėms tenkinti. Daugelis šiandieninių įmonių tiesiogine prasme

nebegalėtų apsieiti be šios paslaugos, kadangi jos dėka sutaupomi tiek

laiko tiek ir piniginiai kaštai, tuo didinant įmonės veiklos efektyvumą.

Interneto reikšmė bei įtaka kitų visuomenės informavimo priemonių kontekste

yra milžiniška, ir, tikėtina, ateityje dar labiau augs. Internetas padarė

revoliuciją žmonių komunikacijoje. Globalus tinklas suteikia naujas

galimybes kiekvienam žmogui bei visai ekonomikai.

Šiuo metu Lietuvoje didžiausias interneto paslaugų teikėjas yra AB

„Lietuvos Telekomas“. Ši įmonė klientams siūlo fiksuotojo telefono ryšio,

interneto, duomenų perdavimo, fiksuotojo ryšio tinklų, sujungimo paslaugas.

Šiandien „Lietuvos telekomas“ užima lyderio pozicijas fiksuotojo telefono

ryšio bei interneto paslaugų rinkose. Būtent pastaroji paslauga buvo

pasirinkta tyrimo objektu.

Šio darbo tikslas- išanalizuoti AB „Lietuvos telekomas“ teikiamų

interneto paslaugų marketingo komplekso elementus.

Tikslui pasiekti išsikėlėme šiuos uždavinius:

• Pateikti AB „Lietuvos Telekomas“ interneto paslaugų klasifikaciją ir

asortimentą, atsižvelgiant į jų plotį bei gylį bei išvardinti

pagrindines nagrinėjamų paslaugų savybes, naudingumą.

• Išsiaiškinti pagrindinius informacijos šaltinius, iš kurių gaunama

informacija apie paslaugas bei jų pardavimo vietas. Išanalizuoti AB

„Lietuvos Telekomas“ teikiamų interneto paslaugų pateikimo rinkoje

specifiką, reklamą, pardavimo akcijas bei rėmimo elementus.

• Išsiaiškinti pagrindinius AB „Telekomas“ interneto paslaugų vartotojų

rinkos segmentavimo kriterijus. Pateikti ir trumpai apibūdinti

tikslinį segmentą ir identifikuoti tipinį vartotoją bei pirkėją.

• Išsiaiškinti prekės paskirstymo kanalus, apžvelgti pardavimo vietas

ir jas identifikuoti

• Nustatyti konkuruojančias prekes ir pateikti pasiūlymus dėl naujo

produkto kūrimo bei modifikacijos

• Pateikti atlikto marketingo tyrimo išvadas

Darbui atlikti buvo pasitelktas pirminių ir antrinių informacijos šaltinių

analizės metodas.

1. Interneto pagrindinės savybės, naudos

Bendrąja prasme internetas (iš anglų Interconnected Networks, sutr.

Internet) – tai kompiuterinis tinklas, jungiantis kelis tinklus, tačiau

dabar internetas, visų pirma, suprantamas kaip tarptautinė, viešai

prieinama tarpusavyje sujungtų kompiuterių visuma, naudojanti TCP/IP

protokolą. Vartotojų požiūriu, internetas visų pirma reiškia pasaulinį

tinklą (WWW – World Wide Web), elektroninio pašto, IRC ir naujienų grupių

paslaugas:

• elektroninis paštas. Pranešimų perdavimas bet kuriam pasaulinio

kompiuterių tinklo vartotojui, turinčiam kompiuterinį adresą;

• FTP (File Transfer Protocol) paslauga. Duomenų persiuntimas tarp

serverio ir kliento;

• telnet paslauga. Kliento kompiuteris naudojamas kaip serverio nutolęs

terminalas;

• WWW (World Wide Web) paslauga. Pasaulinio „voratinklio“ (WWW)

serveriuose esančią informaciją, aprašytą specialia HTML kalba, galima

pasiekti iš bet kurio įjungto į pasaulinį tinklą kompiuterio;

• IRC (Internet Relay Chat) paslauga. IRC serveriai suteikia galimybę

keliais kanalais vesti diskusijas realiu laiku. IRC klientas pasirenka

IRC serverį ir IRC kanalą, kuriuo nori vesti diskusiją. Tekstas

vedamas iš klaviatūros.

Šiandieninėje visuomenėje Internetas palaipsniui tampa reikšmingiausiu

informacijos šaltiniu. Interneto paslaugomis naudojasi žmonės tiek savo

asmeninėms, tiek ir verslo reikmėms patenkinti. Daugelis šios dienos įmonių

sunkiai išsiverstų be šios paslaugos, kadangi jos dėka sutaupomi tiek laiko

tiek ir piniginiai kaštai, taip pat padidinamas įmonės veiklos efektyvumas.

Interneto reikšmė bei įtaka kitų visuomenės informavimo priemonių kontekste

yra milžiniška, ir, tikėtina, ateityje dar labiau
augs. Internetas padarė

revoliuciją žmonių komunikacijoje. Interneto paslaugos suteikia naujas

galimybes kiekvienam žmogui bei visai ekonomikai.

Kiekvienai pelno siekiančiai įmonei yra būtini interneto ryšys,

interneto svetainė, nuorodos interneto kataloguose. Nemažai vartotojų

duomenis apie įmonę pirmiausia renka internete, įvertina jos svetainę,

susipažįsta su teikiamomis paslaugomis, naujovėmis, susiformuoja bendrą

nuomonę. Elektroninis paštas tampa vis svarbesne bendravimo, informacijos

perdavimo priemonė.

Sprendimas nesinaudoti internetu turėtų būti grindžiamas skaičiais, o

jie dažniausiai rodo, jog interneto ryšys taupo sąnaudas. Interneto nauda

įmonei atsiranda dėl darbo efektyvumo didinimo. Dažnai ir paprasta analizė

rodo, jog interneto ryšys atsiperka – greičiau keičiamasi informacija,

greičiau bendraujama, padidėja informacijos surinkimo ir analizavimo

galimybės.Internetą linkusios ignoruoti įmonės, kurioms būtina radikaliai keistis.

Naujos technologijos verčia keistis įsisenėjusius procesus, dirbti daug

sparčiau ir efektyviau.

2. Prekės klasifikacija ir asortimentas

2.1 Prekės klasifikacijaŠiuolaikiniame marketingo moksle yra žinoma keletas produktų skirstymo

į grupes požymius. Tradiciškai prekės klasifikuojamos pagal jų

apčiuopiamumą, pirkimą, vartojimą ar naudojimą. Dažniausiai visos prekės

bei paslaugos skirstomos į asmeninio ir gamybinio vartojimo t.y. pagal

tai, kokie klientai jas naudoja.

Vartojamieji produktai- tokie produktai, kuriuos galutinis vartotojas

perka, kad asmeniškai sunaudotų. Pramonės produktai- tai tokie produktai

kurie perkami tolesniam perdirbimui arba naudojimui versle. Tad vartojamąjį

produktą/paslaugą nuo pramonės produkto/paslaugos skiria tikslas, dėl kurio

produktas/paslauga yra perkama. Nagrinėjamos AB „Lietuvos Telekomas“

Interneto paslaugos priskiriamos tiek prie vartojamųjų, tiek ir prie

pramoninių paslaugų; Jei vartotojas nusprendė įsivesti Internetą tiktai

savo reikmėms (namų naudojimui), tokiu atveju paslauga priskiriama prie

vartojamųjų. Pramonės produkto reikšmę interneto paslaugos įgytų tokiu

atveju, jei paslaugos būtų naudojamos versle (pavyzdžiui, interneto kavinė

ar interneto paslaugų tiekimas).

3. AB „Lietuvos Telekomas“ Interneto paslaugų asortimentas

Yra skiriami du pagrindiniai asortimento parametrai – plotis ir gylis.

Plotį sudaro siūlomų prekių linijų skaičius. Gylį rodo vienoje prekių

linijoje esančių prekių modifikacijų skaičius.

AB „Lietuvos telekomas“ tiekiamos interneto paslaugos yra labai

įvairios ir skirtos atitinkamom vartotojų grupėm. Bendrovės teikiamų

interneto paslaugų asortimentas yra išties didelis ir pritaikytas kone

kiekvienam vartotojui. Asortimento plotis yra išskirtas į tris pagrindines

dalis. Tai internetas namams, internetas verslui ir internetas

operatoriams. Šios grupės turi eilę skirtingų paslaugos planų, kurie

skiriasi tam tikrais parametrais. Žemiau yra pateikiamas visas AB „Lietuvos

telekomas“ teikiamų interneto paslaugų medis.Visi šie paslaugų planai yra skirtingi ir orientuoti į tam tikrą

vartotojų segmentą. Visi planai skiriasi savo parametrais: kaina, interneto

sparta, informacijos siuntimo ir gavimo apribojimais laike ir kiekyje,

technologiniu aspektu ir keletu kitų. Šių planų specifika yra pritaikyta

tam tikriems galimiems vartotojo poreikiams ir aiškiai išdėstyta kiekvieno

plano aprašyme. Taip yra daroma todėl, kad kuo daugiau esamų ir potencialių

vartotojų, galėtų išsirinkti savo poreikius tenkinantį paslaugos planą.

Žinoma, kuo daugiau norite, tuo daugiau mokate. Tačiau pasirinkimas išties

platus, o planų specifika gerai apgalvota, todėl planą, atitinkanti

poreikius ir kainą, turėtų būti nesunku pasirinkti.

Visų interneto paslaugų planų pavyzdžiai pateikiami 1 priede.

4. Interneto paslaugų vartotojų rinkos segmentavimas

Prekių bei paslaugų pirkėjų yra labai daug, jie nevienodai

pasiskirstę, skiriasi jų poreikiai ir pirkimo įpročiai. Bendrovės taip pat

turi nevienodas galimybes aptarnauti skirtingus rinkos segmentus. Norėdamos

sėkmingai konkuruoti rinkoje, bendrovės turi pasirinkti ne visą rinką, o

tam tikras rinkos dalis, kurias gali aptarnauti geriausiai, priskirdamos

joms tinkamiausią produktą ar paslaugą.Rinkos segmentavimas – tai tam tikras kompromisas tarp masinės

rinkodaros nuostatos, kuri teigia, jog visi vartotojai yra vienodi, ir

prielaidos, kad reikia prisitaikyti prie kiekvieno asmens poreikių. Kitaip

tariant, tai rinkos skaidymas į dalis, kuriose vienodai ar panašiai

reaguojama į marketingo veiksmus.

Rinkos segmentavimas turi būti apgalvotas kuo anksčiau rinka

pagrįstos strategijos plėtroje. Segmentai nustatyti, vartotojų vertingumo

galimybės ištirtos kiekviename segmente, įmonės pajėgumai suderinti su

perspektyvaus segmento galimybėmis, rinkos taikiniai išskirti iš dominančių

segmentų ir pozicionavimo strategija plėtojama ir įgyvendinama kiekviename

rinkos taikinyje.

Kai rinka atrinkta, labai svarbu nuspręsti, į kurį segmentą ar

segmentų derinį nusitaikyti (sutelkti visas
pastangas). Rinkos taikinio

sprendimai įtakojami daugelio veiksnių, tokių kaip segmento finansinis

pajėgumas, konkurentai ir įmonės pajėgumas aptarnauti tą segmentą.

Nėra vienintelio teisingo rinkos segmentavimo būdo. Įmonės rinkodaros

specialistai šiais laikais turi išbandyti skirtingus segmentavimo

kriterijus po vieną arba jų derinius ir surasti tinkamiausią rinkos

struktūrą.

Žemiau (žr. 1pav) pateikiami pagrindiniai AB „Telekomas“ interneto

paslaugų vartotojų rinkos segmentavimo kriterijai bei apžvelgti

pagrindiniai rinkos segmentavimo pagal geografinį, demografinį,

psichografinį bei pirkėjų elgsenos principai.

1 pav. Rinkos segmentavimas

[pic]

4.1 Rinkos segmentavimas pagal geografinį kriterijų

Rinkos segmentavimas pagal geografinį kriterijų – tai rinkos skaidymas

į skirtingus geografinius vienetus pagal tautas, valstybes, regionus,

kraštus, miestus arba rajonus. Įmonė turi pasirinkti vieną ar kelias

geografines vietoves arba gali aptarnauti jas visas, tačiau atsižvelgdama į

skirtingų vietovių vartotojų poreikius ir pageidavimus.

Miestas. Konkrečiu mūsų nagrinėjamu atveju, tipinės (regiono)

klasifikacijos vienetas yra miestas. Daugelis žmonių gyvenančių mieste nori

ir gali turėti prieigą prie interneto, ir dauguma ją jau turi.

Miesteliai, kaimai. Augant interneto populiarumui Lietuvoje vis

daugiau žmonių ir iš mažų miestelių norėtų namuose turėti prieigą prie

interneto, tai auganti rinka. Kaimuose tai pat auga susidomėjimas

internetu, tačiau ne taip sparčiai kaip miestuose ar miesteliuose.

Rinkos tankumas. Mieste gyventojų skaičius (rinkos tankumas) yra

didelis ir miesto gyventojui internetas yra kur kas reikalingesnis nei,

pavyzdžiui, kaimo ar mažo miestelio gyventojui. Taigi, natūralu, kad bent

jau kol kas, besinaudojančiųjų internetu skaičius miestuose žymiai didesnis

negu provincijose.

4.2 Rinkos segmentavimas pagal demografinį kriterijų

Rinkos segmentavimas pagal demografinį kriterijų -tai rinkos dalijimas

į grupes, remiantis demografiniais kriterijais, tokiais kaip žmonių amžius,

lytis, šeimos dydis, šeimos gyvenimo etapas, pajamos, veiklus pobūdis,

išsilavinimas, religija, rasė bei tautybė. Rinkos labai dažnai yra

skaidomos būtent pagal demografinius kriterijus. Šis rinkos segmentavimo

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1652 žodžiai iš 5489 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.