Administracinės teisės pažeidimo samprata
5 (100%) 1 vote

Administracinės teisės pažeidimo samprata

112131415161

PLANAS

I. ĮŽANGA ……………………………………………………………………………..3

II. DĖSTOMOJI DALIS ……………………………………………………………….4

1. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai. ………………………4

2. Administracinio teisės pažeidimo sudėties elementai: ………………………6

a) Administracinio teisės pažeidimo objektas; …………………………7

b) Administracinio teisės pažeidimo objektyvinė pusė; ………………10

c) Administracinio teisės pažeidimo subjektas; ………………………12

d) Administracinio teisės pažeidimo subjektyvinė pusė. ……………..14

3. Administracinio teisės pažeidimo atribojimas nuo kitų teisės pažeidimų. …15

III.IŠVADOS ………………………………………………………………………….17

IV.LITERATŪROS SĄRAŠAS ………………………………………………………18

I.ĮŽANGA

Kalbėdami apie nusikaltimą kaip socialinį reiškinį, pamirštame atkreipti dėmesį į nusižengimus, už kuriuos taip pat numatyta viena iš teisinės atsakomybės formų. Lietuvoje jau veikia administraciniai teismai, todėl labai svarbu tiksliai kvalifikuoti administracinius nusižengimus norint priimti teisingus administracinių teisės pažeidimų bylų sprendimus ir patraukti administracinėn atsakomybėn kaltus asmenis. Teisėtvarkos pareigūnai, kvalifikuodami asmens padarytą visuomenei pavojingą veiką kaip administracinį nusižengimą, turi žinoti problemiškus nusižengimų sudėties teisinės analizės niuansus.

Šiuo metu vieni iš dažniausių administracinių nusižengimų, kuriuos padaro atskiri asmenys ir pareigūnai, yra viešosios tvarkos pažeidimai. Dažni šie pažeidimai daro didžiulę žalą mūsų visuomenei, nes girtuokliavimas, veltėdžiavimas, chuliganizmas skatina nusižengimus darbovietėse arba buityje, ir užkirsti šiems pažeidimams kelią – vienas iš aktualiausių šiuo metu valstybės uždavinių.¹

Konstitucijos 28 straipsnis visus piliečius įpareigoja “laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių”. Todėl atitinkamų elgesio taisyklių nesilaikymas, darantis žalą viešajai tvarkai ir piliečiams, pagal įstatymus yra administracinis nusižengimas. Todėl administracinių teisės pažeidimų sąvokos apibrėžimas, jo pagrindinių požymių ir sudėties elementų nustatymas turi labai svarbią teorinę ir praktinę reikšmę. Nustačius administracinio teisės pažeidimo požymius, galima jį atriboti nuo baudžiamojo nusikaltimo ir kitų rūšies teisės pažeidimų, teisingai jį juridiškai kvalifikuoti.

Šiame rašto darbe pateiksiu administracinio teisės pažeidimo sąvoką ir požymius, daugiau dėmesio skirsiu administracinio teisės pažeidimo sudėties elementams apibūdinti, nagrinėdama tokius pavydžius kaip nedidelis chuliganizmas, girto pasirodymas viešosiose vietose ir kt, atribosiu administracinį teisės pažeidimą nuo kitų teisės pažeidimų.

Susipažinau su šių autorių literatūra, kuria remiuosi rašydama rašto darbą: P.Petkevičiaus ,,Administracinė atsakomybė”, S.Vansevičiaus ,,Teisės teorija” ir ,,Valstybės ir teisės teorija”, rusų administracinės teisės autoriais: D.N.Bahrah, A.M.Nikitina, Y.M.Kazlov ir kt, Jurisprudencijos straipsniais, Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo biuleteniais ir kt. literatūra.

Šio rašto darbo struktūrą sudaro: įžanga, trys skyriai su atskirais poskyriais, išvados ir naudotos literatūros sąrašas.

__________________________________________

1 Jurisprudencija.13 (5) Tomas. V., 1999. 5p.

II. DĖSTOMOJI DALIS

1. ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO SĄVOKA IR POŽYMIAI.

Teisės pažeidimas – tai tokia veika, kuria yra pažeidžiami teisės reguliuojami ir saugomi visuomeniniai santykiai. Veika yra išorinis žmogaus poelgis, kuris pasireiškia tam tikrais aktyviais veiksmais ( veikimu ) arba tam tikrų veiksmų, pareigų nevykdymu ( neveikimu ). Žmogaus mintys, įsitikinimai, pažiūros ir nuotaikos kad ir kaip būtų neigiamai vertinami ideologijos ir moralės požiūriu, bet kol jie išoriškai nerealizuojami, negali būti laikomi teisės pažeidimais.

Visi teisės pažeidimai yra skirstomi į keturias savarankiškas rūšis:

1) nusikaltimus,

2) administracinės teisės pažeidimus,

3) drausmines pražangas,

4) civilinės teisės deliktus.

Už kiekvieną iš šių pažeidimų kaltiems asmenims taikoma atitinkamos rūšies teisinė atsakomybė – baudžiamoji, administracinė, drausminė ir civilinė.

Administracinėn atsakomybėn yra traukiami asmenys, kurie padaro administracinius teisės pažeidimus.

Kas yra administracinis teisės pažeidimas? Kokie jo pagrindiniai požymiai? Administracinių teisės pažeidimo sąvokos apibrėžimas, jo pagrindinių požymių nustatymas turi labai svarbią teorinę ir praktinę reikšmę. Nustačius administracinio teisės pažeidimo požymius, galima jį atriboti nuo baudžiamojo nusikaltimo ir kitų rūšies teisės pažeidimų, teisingai jį juridiškai kvalifikuoti.

,,Administraciniu teisės pažeidimu ( nusižengimu ) laikomas priešingas teisei, kaltas ( tyčinis arba neatsargus ) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę ar viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą
valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę.

Administracinė atsakomybė už šiame kodekse numatytus teisės pažeidimus atsiranda, jeigu savo pobūdžiu šie pažeidimai pagal galiojančius įstatymus neužtraukia baudžiamosios atsakomybės”. ( ATPK 9str.)

Administraciniam teisės pažeidimui yra būdingi visi tie pagrindiniai požymiai kaip teisės pažeidimui apskritai, kadangi šis pažeidimas yra savarankiška teisės pažeidimo rūšis.

Teisinėje literatūroje nurodomi tokie administraciniam teisės pažeidimui būdingi požymiai:

Pirmas požymis –pavojingumas ir žalingumas visuomenei.

Administracinis teisės pažeidimas yra pavojingas, žalingas visuomenei, nes juo kėsinamasi į tam tikrus visuomeninius santykius, visuomenėje nustatytą tvarką, šiems santykiams, tvarkai padaroma moralinio arba fizinio, arba materialaus, arba kitokio pobūdžio žala. Pavyzdžiui, chuliganiškais veiksmais padaroma ne tik moralinė, bet dažnai ir fizinė bei materialinė žala, pavojinga visuomenei. Antivisuomeniniu elgesiu, kuris pasireiškia chuliganizmu ( ATPK 174 str. ) yra pažeidžiama viešoji tvarka, visuomenės moralė, visuomenės rimtis, normalios darbo ir buities sąlygos, įžeidžiamas žmogaus orumas ir garbė.

Tačiau apibūdinant administracinį teisės pažeidimą kaip pavojingą, žalingą visuomenei veiką, nepakanka nurodyti vien jo kėsinimosi objekto, šio teisės pažeidimo pavojingumą, žalingumą lemia ir kiti jo objektyviniai ir subjektyviniai požymiai – padarytos žalos pobūdis ir dydis, jo padarymo aplinkybės, vieta, laikas, motyvai, tikslas, veiksmų vienkartiškumas ar pakartotinumas ir kitos aplinkybės. Taigi veikos pavojingumas yra materialinis administracinio teisės pažeidimo požymis.

Antras požymis – priešingumas teisei.

Veikos priešingumas teisei reiškia, kad pavojingą, žalingą visuomenei veikimą ar neveikimą draudžia įstatymas ir toks elgesys laikomas administraciniu teisės pažeidimu. Pavyzdžiui, girto pasirodymas viešosiose vietose įžeidžiant žmogaus orumą ir visuomenės dorovę yra ne šiaip sau antivisuomeninis poelgis, o teise priešinga veika, nes ji, pagal ATPK 178 straipsnį, laikoma administraciniu teisės pažeidimu.

Bet koks administracinis teisės pažeidimas – tai teisės normų reikalavimų nesilaikymas, tam tikros teisinės pareigos nevykdymas arba netinkamas jos vykdymas. Tačiau tai, kas teisės neuždrausta, teisės normos nereikalaujama, negali būti laikoma administraciniu teisės pažeidimu, nors būtų amoralu, antivisuomeniška. Šiuo požymiu administraciniai teisės pažeidimai skiriasi nuo neteisinių socialinių normų (moralės taisyklių, visuomeninių organizacijų normų) pažeidimų.

Trečias požymis – kaltumas.

Be kaltės administracinis teisė pažeidimas negalimas. Tai reiškia, kad visuomenei pavojingas ir teisės draudžiamas veikimas (neveikimas) yra padarytas kaltai, t.y. tyčia arba dėl neatsargumo. Negali būti laikomas administraciniu teisės pažeidimu taip pat toks poelgis asmens, kuris buvo nepakaltinamoje būsenoje, tai yra nebegalėjo suprasti savo veiksmų iš esmės arba jų valdyti dėl chroniškos psichinės ligos, laikino psichinės veiklos sutrikimo, silpnaprotystės ar kitokios patologinės būsenos ( ATPK 19 str. ).

Kaltė išreiškia neigiamą vidinį pažeidėjo požiūrį į teisės reguliuojamus ir saugomus visuomeninius santykius, valstybės, visuomenės ir atskirų piliečių interesus.

Ketvirtas požymis – veikos baudžiamumas.

Veikos baudžiamumo požymis reiškia, kad už administracinius teisės pažeidimą kaltam asmeniui taikomos įstatymų numatytos administracinės atsakomybės priemonės ( nuobaudos ).

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 17 straipsnis numato, kad administraciniu teisės pažeidimu nelaikomas veikimas, kuris, kad ir numatytas šiame kodekse arba kituose norminiuose aktuose dėl administracinių teisės pažeidimų, bet padarytas būtinojo reikalingumo būklėje. Todėl negalima laikyti administraciniu teisės pažeidimu veikos, kuri padaryta siekiant išvengti pavojaus žmonių gyvybei ir sveikatai ir kuria padarytoji žala yra mažesnė negu išvengtoji žala.2

2. ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO SUDĖTIES ELEMENTAI.

Juridinė administracinio teisės pažeidimo sudėties analizė turi labai svarbią ne tik teorinę, bet ir praktinę reikšmę. Ši analizė yra glaudžiai susijusi su teisės normų taikymu, todėl padeda teisingai ir tinkamai juridiškai kvalifikuoti teisės pažeidimus, užtikrinti organų ir pareigūnų, taikančių kaltiems asmenims administracines nuobaudas, veiklos teisėtumą ir šitaip užkirsti kelią nepagrįstam, neteisėtam asmenų patraukimui administracinėn atsakomybėn.

Skirtingai negu baudžiamosios teisės moksle, administracinio teisės pažeidimo analizei skirta nepakankamai dėmesio. Dėmesio stoką administracinio teisės pažeidimo sudėties nagrinėjimui akivaizdžiai rodo negausi šiuo klausimu specialioji, ypač lietuvių kalba, literatūra ir neretai praktikoje pasitaikantys teisėtumo pažeidimai, padaromi netinkamai juridiškai kvalifikuojant tam tikras veikas kaip administracinius teisės pažeidimus. Analizuojant administracinio teisės pažeidimo sudėtį, remiamasi bendrosios teisės teorijos teiginiais ir baudžiamosios teisės mokslo išvadomis.

Bet koks teisės pažeidimas yra organinė žmogaus veikos (
veikimo, neveikimo ) išorinio pasireiškimo ir jo sąmonės santykio vienybė, tos veikos objektas, jos išorinio pasireiškimo formos ( būdai ), subjektas ir jo psichinis santykis su padaryta veika. Todėl administraciniam teisės pažeidimui, kaip ir kitiems teisės pažeidimams, būdingi šie keturi objektyviniai ir subjektyviniai požymiai, jo sudėties elementai:

a) objektas;

b) objektyvioji pusė;

c) subjektas;

d) subjektyvioji pusė.3

Šie keturi administracinio teisės pažeidimo sudėties elementai tarpusavyje yra organiškai susiję. Jeigu nėra nors vieno iš šių elementų, negali būti administracinio teisės pažeidimo sudėties ir negali atsirasti administracinės atsakomybės. Taigi administracinio teisės pažeidimo sudėtis suprantama kaip veikos juridinių požymių visuma, pasireiškianti priešingumu teisei, žalingumu ir

_________________________________________

2 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio teismo biuletenis. Administracinių teismų praktika. Nr.2. V., 2001. 110p.

3 Petkevičius P. Administracinė atsakomybė. V., 1996. 36p.

pavojingumu visuomenei.

Administracinio teisės pažeidimo sudėtis yra sudėtinga struktūra, kurioje organiškai integruojasi minėti keturi elementai. Kiekvienas administracinio teisės pažeidimo sudėties elementas turi jį apibūdinančių požymių sistemą. Pavyzdžiui, į objektyvinę pusę gali įeiti požymiai, apibūdinantys patį veikos faktą, jo laiką, padarytą žalą ir pan.

Subjektyvinei pažeidimo pusei būdingi tokie požymiai kaip kaltės forma ( tyčia ar neatsargumas ). Atitinkamų požymių turi ir kiti administracinio teisės pažeidimo sudėties elementai. Taigi administracinio teisės pažeidimo sudėtį sudaro visų keturių elementų ir jų individualių požymių, sudarančių jų organinę vienybę, sistema.

Administracinio teisės pažeidimo sudėtis yra būtinas pagrindas juridiškai kvalifikuoti veiką kaip administracinį teisės pažeidimą ir jos kaltininką patraukti administracinėn atsakomybėn.

Realaus teisės pažeidimo, turinčio visus įstatymo numatytus administracinio teisės pažeidimo sudėties požymius, padarymas reiškia, kad yra faktinis pagrindas kaltą asmenį patraukti administracinėn atsakomybėn ir skirti jam atitinkamas poveikio priemones. Taigi teisinis administracinės atsakomybės pagrindas atsiranda anksčiau negu faktinis veikos padarymas. Šią aplinkybę lemia tai, kad Lietuvos Respublikos įstatymai, nustatantys administracinę atsakomybę už administracinius teisės pažeidimus, atgal negalioja (ATPK 8 str.).

Juridiškai kvalifikuojant veikas kaip administracinius teisės pažeidimus reikia remtis galiojančiais įstatymais. Tačiau, analizuodami kai kurias ATPK Ypatingosios dalies straipsnių nustatytas pažeidimų sudėtis, ne visuomet rasime konkrečiai, visiškai aiškiai apibrėžtus pažeidimo sudėties elementus. Tokiais atvejais analizuojant konkretaus teisės pažeidimo sudėtį, jos požymiai turi būti nustatyti remiantis ne tik atitinkamais ATPK Ypatingosios dalies straipsniais, bet ir kodekso Bendrosios dalies normomis.

Kad būtų galima geriau atskleisti administracinio teisės pažeidimo sudėtį, paanalizuosiu visus jos sudedamuosius elementus ir jų požymius.

a) Administracinio teisės pažeidimo objektas.

Teisės pažeidimo objektas yra ta teisės normų nustatyta, reguliuojama ir saugoma tvarka, tie valstybės, visuomenės ir atskirų asmenų interesai, kurie pažeidžiami, kuriems daroma žala.

Administracinio teisės pažeidimo objektas, be bendrųjų požymių, turi savo ypatumų. Teisinėje literatūroje vyravo nuomonė, kad administracinis teisės pažeidimu kėsinamasi tik į tuos visuomeninius santykius, kurie yra susiklostę tik valstybinio valdymo srityje (siaurąja šio žodžio prasme). Tačiau teisės normų analizė leidžia daryti išvadą, kad administracinio teisės pažeidimo objektui priklauso ir tie visuomeniniai santykiai, kurie reguliuojami kitų teisės šakų normų ( darbo teisės, konstitucinės teisės ir kt. ).

Tipiškiausi administracinių teisės pažeidimų objektai yra išvardyti ATPK 9 straipsnyje: valstybinė ir viešoji tvarka, nuosavybė, piliečių teisės ir laisvės, nustatyta valdymo tvarka. Taigi minėti santykiai sudaro ne tik administracinių teisės normų, bet ir kai kurių kitų šakų ( žemės teisės, darbo teisės ir kt.) normų reguliavimo dalyką, kurį gina administracinės sankcijos. Pavyzdžiui, Žemės teisės normų, nustatančių agrotechnines žemės naudojimo taisykles, pažeidimas (ATPK 52, 521, 107 str. ) gali užtraukti administracinę atsakomybę. Administracinė atsakomybė taip pat nustatyta už darbo įstatymų ir darbų saugos norminių aktų pažeidimą ( ATPK 4 str. ). Darbo įstatymai yra darbo teisės normos, tačiau jas saugo administracinės atsakomybės priemonės. Taigi administraciniu teisės pažeidimu daroma žala visuomeniniams santykiams, kuriuos reguliuoja ne tik administracinės teisės, bet ir kitų teisės šakų normos.

Svarbus administracinio teisės pažeidimo objekto ypatumas pasireiškia tuo, kad jį sudaro teisės nustatyti ir reguliuojami visuomeniniai santykiai, kurie priklauso valstybinio valdymo sferai. Administraciniai teisės pažeidimai daro žalą vykdomajai valstybinių organų veiklai, kėsinasi į valstybinio valdymo tvarką. Kitaip sakant, administracinio teisės pažeidimo objektas dažniausiai yra tam tikros
specialios taisyklės, kurios nustato ir reguliuoja tam tikrą tvarką, pavyzdžiui, priešgaisrinės apsaugos, kelių eismo, sanitarijos ir higienos, naudojimosi visuomeninio transporto priemonėmis, medžioklės, žūklės, viešosios tvarkos apsaugos ir kitos.

Daugeliu atvejų ATPK objekto požymiai nurodomi Ypatingosios dalies straipsniuose, nors neretai jie yra paminėti ir Ypatingosios dalies skirsnių pavadinimuose arba logiškai nustatomi iš atitinkamo straipsnio turinio.

Bet kuriuo administraciniu teisės pažeidimu kėsinamasi į tam tikrą objektą, t.y. teisės nustatytus visuomeninius santykius. Daugiausia žala objektui padaroma poveikiu tam tikriems materialaus pasaulio daiktams. Todėl be administracinio teisės pažeidimo objekto, galima išskirti ir jo dalyką. Administraciniu teisės pažeidimo dalyku dažniausiai laikomi fiziniai, išorinio pasaulio daiktai, kuriems darydamas poveikį pažeidėjas kėsinasi į tam tikrus visuomeninius santykius. Administracinio teisės pažeidimo dalykas yra, pavyzdžiui, žemė, miškas, pastatai, įvairūs įrenginiai, valstybinių ir visuomeninių ūkių pasėliai, taip pat želdiniai, kuriuos sužalodamas pažeidėjas daro žalą nuosavybės santykiams, juos pažeidžia.4

Administracinėje teisėje, kaip ir baudžiamojoje, išskiriami bendrasis, rūšinis ( specialusis ) ir tiesioginis administracinio teisės pažeidimo objektai. Ši kvalifikacija turi labai svarbią teorinę ir praktinę reikšmę, nes padeda tiksliai nustatyti kiekvienos konkrečios veikos objektą, vietą ir reikšmę bendrojoje visuomeninių santykių sistemoje. Taip pat padeda nustatyti visuomeninių santykių, saugomų administracinėmis sankcijomis, sistemos struktūrą, sudaryti administracinių

______________________________________

4 Petkevičius P. Administracinė atsakomybė. V., 1996. 40p.

teisės pažeidimų kodekso ypatingąją dalį, tinkamai juridiškai kvalifikuoti teisės pažeidimus ir pažeidėjams taikyti optimalias poveikio priemones.

Bendrasis administracinio teisės pažeidimo objektas yra bendras visiems administraciniams teisės pažeidimams, t.y. tie įvairių šakų normų nustatyti, reguliuojami visuomeniniai santykiai, kuriuos saugo ir gina administracinės teisės sankcijos.

Rūšinis ( specialusis ) administracinio teisės pažeidimo objektas – tai tam tikros rūšies panašaus pobūdžio visuomeniniai santykiai, į kuriuos kėsinamasi. Pavyzdžiui, tai gali būti viešoji tvarka, aplinkos apsauga, nuosavybė, valdymo tvarka ir t.t. Rūšinis objektas yra tam tikra teisės reguliuojamų visuomeninių santykių grupė, nustatyta tam tikra tvarka elgesio taisyklės. Pavyzdžiui, viešoji tvarka – tai įstatymų, kitų norminių aktų, bendrojo gyvenimo taisyklių reglamentuojama visuomeninių santykių sistema, užtikrinanti visuomenės moralės, žmogaus garbės ir orumo, viešosios rimties, gyventojų poilsio, normalių darbo ir buities sąlygų apsaugą, kuri gali būti pažeista įvairiais antivisuomeniniais poelgiais – chuliganizmu, triukšmavimu, girto pasirodymu viešoje vietoje ir kt.

Pagal rūšinį objektą, remiantis dviem kriterijais: a) visuomeninių santykiu turiniu ir b) veiklos sritimis, kuriuose tie santykiai susiklosto, yra sudaryta ATPK Ypatingosios dalies struktūra.

Dabar galiojančio ATPK Ypatingosios dalies struktūrą sudaro tokie rūšiniai administracinių teisės pažeidimų objektai, kaip pavyzdžiui:

– administraciniai teisės pažeidimai darbo ir gyventojų sveikatos apsaugos srityje;

-administraciniai teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į nuosavybę;

– administraciniai teisės pažeidimai prekybos, finansų, apskaitos ir statistikos srityje;

– administraciniai teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į viešąją tvarką ir kt.

Kai kuriais administraciniais teisės pažeidimais kėsinamasi ne į vieną, o į kelis objektus.Pavyzdžiui, priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimu ( ATPK 77 str.), sukėlusiu miško gaisrą, žala vienu metu gali būti padaryta dviem objektams. Tokiu atveju rūšiniu objektu reikėtų laikyti tą, kuris reikšmingesnis.

Greta rūšinio administracinio teisės pažeidimo objekto gali būti išskirtas ir tiesioginis objektas. Juo laikomi tie teisės nustatyti ir reguliuojami visuomeniniai santykiai, į kuriuos tiesiogiai kėsinamasi veika. Pavyzdžiui, ATPK tryliktame skirsnyje rūšinis objektas pavadintas “Administraciniai teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į viešąją tvarką”. Čia rūšinis objektas – viešoji tvarka. Tačiau viešoji tvarka gali būti pažeidžiama įvairiais administraciniais teisės nusižengimais, t.y. tokiais kaip nedidelis chuliganizmas, girto pasirodymas viešosiose vietose, viešosios rimties trikdymas ir kt. Nedidelio chuliganizmo ( 174 str. ) tiesioginis objektas – visuomeniniai santykiai, kurių visuma sudaro viešąją tvarką: darant šį pažeidimą, tiesiogiai padaroma žala piliečių teisėms ir teisėtiems interesams, piliečių turtui, sveikatai, pažeidžiamos normalios jų darbo, poilsio ir buities sąlygos. Girto pasirodymas viešosiose vietose ( 178 str. ) -teisioginis objektas – visuomeninė dorovė ir žmogaus orumas. Viešosios rimties trikdymas ( 183 str. ) – triukšmavimu, garsiu dainavimu arba grojimu muzikos instrumentais, šaukimais, švilpimu ir pan. Pažeidžiamas žmonių poilsis, ramybė, normalios darbo ir buities sąlygos, kurios šiuo metu ir yra
tiesioginis pažeidimo objektas. Taigi tiesioginis administracinio teisės pažeidimo objektas yra tos vertybės, į kurias tiesiogiai kėsinamasi teisei priešinga veika. Administracinio teisės pažeidimo objekto nustatymas turi labai svarbią reikšmę tinkamai kvalifikuoti pažeidimą ir teisingai skirti kaltam asmeniui atsakomybės priemones.5

b)Administracinio teisės pažeidimo objektyvioji pusė.

Administracinio teisės pažeidimo objektyvioji pusė – tai požymių visuma įtvirtintų teisės normoje, kurie apibūdina išorinį veikos pasireiškimą ir parodo, kaip, kokiais konkrečiais veiksmais ( neveikimu ), būdais ir priemonėmis, kokiomis aplinkybėmis padaromas konkretus administracinės teisės pažeidimas.

Išskiriami šie administracinio teisės pažeidimo objektyvinės pusės požymiai:

a) teisei priešinga veika (veikimas ar neveikimas );

b) žalingi padariniai;

c) priežastinis veikos ir jos padarinių ryšys;

d) veikos padarymo būdas, vieta, laikas, priemonės.

Pagrindinis administracinio teisės pažeidimo objektyvinės pusės požymis yra tai, kad veika yra priešinga teisei, kuri gali pasireikšti veikimu ir neveikimu. Pavyzdžiui nedidelio chuliganizmo objektyviąją pusę sudaro konkretaus asmens aktyvūs veiksmai, pažeidžiantys valstybės nustatytą tvarką, sukeliant realią grėsmę visuomeniniams santykiams, susiklostantiems viešosios tvarkos srityje. Girto pasirodymas viešosiose vietose, pažeidimo objektyvioji pusė – tai aktyvūs veiksmai, įžeidžiant asmens orumą ir visuomeninę dorovę. Būtinas šio nusižengimo aspektas – viešos vietos nustatymas.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 3276 žodžiai iš 6510 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.