Administracinės teisės pažeidimo samprata
5 (100%) 1 vote

Administracinės teisės pažeidimo samprata

PLANAS

I. ĮŽANGA ……………………………………………………………………………..3

II. DĖSTOMOJI DALIS ……………………………………………………………….4

1. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai. ………………………4

2. Administracinio teisės pažeidimo sudėties elementai: ………………………6

a) Administracinio teisės pažeidimo objektas; …………………………7

b) Administracinio teisės pažeidimo objektyvinė pusė; ………………10

c) Administracinio teisės pažeidimo subjektas; ………………………12

d) Administracinio teisės pažeidimo subjektyvinė pusė. ……………..14

3. Administracinio teisės pažeidimo atribojimas nuo kitų teisės pažeidimų. …15

III.IŠVADOS ………………………………………………………………………….17

IV.LITERATŪROS SĄRAŠAS ………………………………………………………18

I.ĮŽANGA

Kalbėdami apie nusikaltimą kaip socialinį reiškinį, pamirštame atkreipti dėmesį į nusižengimus, už kuriuos taip pat numatyta viena iš teisinės atsakomybės formų. Lietuvoje jau veikia administraciniai teismai, todėl labai svarbu tiksliai kvalifikuoti administracinius nusižengimus norint priimti teisingus administracinių teisės pažeidimų bylų sprendimus ir patraukti administracinėn atsakomybėn kaltus asmenis. Teisėtvarkos pareigūnai, kvalifikuodami asmens padarytą visuomenei pavojingą veiką kaip administracinį nusižengimą, turi žinoti problemiškus nusižengimų sudėties teisinės analizės niuansus.

Šiuo metu vieni iš dažniausių administracinių nusižengimų, kuriuos padaro atskiri asmenys ir pareigūnai, yra viešosios tvarkos pažeidimai. Dažni šie pažeidimai daro didžiulę žalą mūsų visuomenei, nes girtuokliavimas, veltėdžiavimas, chuliganizmas skatina nusižengimus darbovietėse arba buityje, ir užkirsti šiems pažeidimams kelią – vienas iš aktualiausių šiuo metu valstybės uždavinių.¹

Konstitucijos 28 straipsnis visus piliečius įpareigoja “laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių”. Todėl atitinkamų elgesio taisyklių nesilaikymas, darantis žalą viešajai tvarkai ir piliečiams, pagal įstatymus yra administracinis nusižengimas. Todėl administracinių teisės pažeidimų sąvokos apibrėžimas, jo pagrindinių požymių ir sudėties elementų nustatymas turi labai svarbią teorinę ir praktinę reikšmę. Nustačius administracinio teisės pažeidimo požymius, galima jį atriboti nuo baudžiamojo nusikaltimo ir kitų rūšies teisės pažeidimų, teisingai jį juridiškai kvalifikuoti.

Šiame rašto darbe pateiksiu administracinio teisės pažeidimo sąvoką ir požymius, daugiau dėmesio skirsiu administracinio teisės pažeidimo sudėties elementams apibūdinti, nagrinėdama tokius pavydžius kaip nedidelis chuliganizmas, girto pasirodymas viešosiose vietose ir kt, atribosiu administracinį teisės pažeidimą nuo kitų teisės pažeidimų.

Susipažinau su šių autorių literatūra, kuria remiuosi rašydama rašto darbą: P.Petkevičiaus ,,Administracinė atsakomybė”, S.Vansevičiaus ,,Teisės teorija” ir ,,Valstybės ir teisės teorija”, rusų administracinės teisės autoriais: D.N.Bahrah, A.M.Nikitina, Y.M.Kazlov ir kt, Jurisprudencijos straipsniais, Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo biuleteniais ir kt. literatūra.

Šio rašto darbo struktūrą sudaro: įžanga, trys skyriai su atskirais poskyriais, išvados ir naudotos literatūros sąrašas.

__________________________________________

1 Jurisprudencija.13 (5) Tomas. V., 1999. 5p.

II. DĖSTOMOJI DALIS

1. ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO SĄVOKA IR POŽYMIAI.

Teisės pažeidimas – tai tokia veika, kuria yra pažeidžiami teisės reguliuojami ir saugomi visuomeniniai santykiai. Veika yra išorinis žmogaus poelgis, kuris pasireiškia tam tikrais aktyviais veiksmais ( veikimu ) arba tam tikrų veiksmų, pareigų nevykdymu ( neveikimu ). Žmogaus mintys, įsitikinimai, pažiūros ir nuotaikos kad ir kaip būtų neigiamai vertinami ideologijos ir moralės požiūriu, bet kol jie išoriškai nerealizuojami, negali būti laikomi teisės pažeidimais.

Visi teisės pažeidimai yra skirstomi į keturias savarankiškas rūšis:

1) nusikaltimus,

2) administracinės teisės pažeidimus,

3) drausmines pražangas,

4) civilinės teisės deliktus.

Už kiekvieną iš šių pažeidimų kaltiems asmenims taikoma atitinkamos rūšies teisinė atsakomybė – baudžiamoji, administracinė, drausminė ir civilinė.

Administracinėn atsakomybėn yra traukiami asmenys, kurie padaro administracinius teisės pažeidimus.

Kas yra administracinis teisės pažeidimas? Kokie jo pagrindiniai požymiai? Administracinių teisės pažeidimo sąvokos apibrėžimas, jo pagrindinių požymių nustatymas turi labai svarbią teorinę ir praktinę reikšmę. Nustačius administracinio teisės pažeidimo požymius, galima jį atriboti nuo baudžiamojo nusikaltimo ir kitų rūšies teisės pažeidimų, teisingai jį juridiškai kvalifikuoti.

,,Administraciniu teisės pažeidimu ( nusižengimu ) laikomas priešingas teisei, kaltas ( tyčinis arba neatsargus ) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę ar viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą
valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę.

Administracinė atsakomybė už šiame kodekse numatytus teisės pažeidimus atsiranda, jeigu savo pobūdžiu šie pažeidimai pagal galiojančius įstatymus neužtraukia baudžiamosios atsakomybės”. ( ATPK 9str.)

Administraciniam teisės pažeidimui yra būdingi visi tie pagrindiniai požymiai kaip teisės pažeidimui apskritai, kadangi šis pažeidimas yra savarankiška teisės pažeidimo rūšis.

Teisinėje literatūroje nurodomi tokie administraciniam teisės pažeidimui būdingi požymiai:

Pirmas požymis –pavojingumas ir žalingumas visuomenei.

Administracinis teisės pažeidimas yra pavojingas, žalingas visuomenei, nes juo kėsinamasi į tam tikrus visuomeninius santykius, visuomenėje nustatytą tvarką, šiems santykiams, tvarkai padaroma moralinio arba fizinio, arba materialaus, arba kitokio pobūdžio žala. Pavyzdžiui, chuliganiškais veiksmais padaroma ne tik moralinė, bet dažnai ir fizinė bei materialinė žala, pavojinga visuomenei. Antivisuomeniniu elgesiu, kuris pasireiškia chuliganizmu ( ATPK 174 str. ) yra pažeidžiama viešoji tvarka, visuomenės moralė, visuomenės rimtis, normalios darbo ir buities sąlygos, įžeidžiamas žmogaus orumas ir garbė.

Tačiau apibūdinant administracinį teisės pažeidimą kaip pavojingą, žalingą visuomenei veiką, nepakanka nurodyti vien jo kėsinimosi objekto, šio teisės pažeidimo pavojingumą, žalingumą lemia ir kiti jo objektyviniai ir subjektyviniai požymiai – padarytos žalos pobūdis ir dydis, jo padarymo aplinkybės, vieta, laikas, motyvai, tikslas, veiksmų vienkartiškumas ar pakartotinumas ir kitos aplinkybės. Taigi veikos pavojingumas yra materialinis administracinio teisės pažeidimo požymis.

Antras požymis – priešingumas teisei.

Veikos priešingumas teisei reiškia, kad pavojingą, žalingą visuomenei veikimą ar neveikimą draudžia įstatymas ir toks elgesys laikomas administraciniu teisės pažeidimu. Pavyzdžiui, girto pasirodymas viešosiose vietose įžeidžiant žmogaus orumą ir visuomenės dorovę yra ne šiaip sau antivisuomeninis poelgis, o teise priešinga veika, nes ji, pagal ATPK 178 straipsnį, laikoma administraciniu teisės pažeidimu.

Bet koks administracinis teisės pažeidimas – tai teisės normų reikalavimų nesilaikymas, tam tikros teisinės pareigos nevykdymas arba netinkamas jos vykdymas. Tačiau tai, kas teisės neuždrausta, teisės normos nereikalaujama, negali būti laikoma administraciniu teisės pažeidimu, nors būtų amoralu, antivisuomeniška. Šiuo požymiu administraciniai teisės pažeidimai skiriasi nuo neteisinių socialinių normų (moralės taisyklių, visuomeninių organizacijų normų) pažeidimų.

Trečias požymis – kaltumas.

Be kaltės administracinis teisė pažeidimas negalimas. Tai reiškia, kad visuomenei pavojingas ir teisės draudžiamas veikimas (neveikimas) yra padarytas kaltai, t.y. tyčia arba dėl neatsargumo. Negali būti laikomas administraciniu teisės pažeidimu taip pat toks poelgis asmens, kuris buvo nepakaltinamoje būsenoje, tai yra nebegalėjo suprasti savo veiksmų iš esmės arba jų valdyti dėl chroniškos psichinės ligos, laikino psichinės veiklos sutrikimo, silpnaprotystės ar kitokios patologinės būsenos ( ATPK 19 str. ).

Kaltė išreiškia neigiamą vidinį pažeidėjo požiūrį į teisės reguliuojamus ir saugomus visuomeninius santykius, valstybės, visuomenės ir atskirų piliečių interesus.

Ketvirtas požymis – veikos baudžiamumas.

Veikos baudžiamumo požymis reiškia, kad už administracinius teisės pažeidimą kaltam asmeniui taikomos įstatymų numatytos administracinės atsakomybės priemonės ( nuobaudos ).

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 17 straipsnis numato, kad administraciniu teisės pažeidimu nelaikomas veikimas, kuris, kad ir numatytas šiame kodekse arba kituose norminiuose aktuose dėl administracinių teisės pažeidimų, bet padarytas būtinojo reikalingumo būklėje. Todėl negalima laikyti administraciniu teisės pažeidimu veikos, kuri padaryta siekiant išvengti pavojaus žmonių gyvybei ir sveikatai ir kuria padarytoji žala yra mažesnė negu išvengtoji žala.2

2. ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO SUDĖTIES ELEMENTAI.

Juridinė administracinio teisės pažeidimo sudėties analizė turi labai svarbią ne tik teorinę, bet ir praktinę reikšmę. Ši analizė yra glaudžiai susijusi su teisės normų taikymu, todėl padeda teisingai ir tinkamai juridiškai kvalifikuoti teisės pažeidimus, užtikrinti organų ir pareigūnų, taikančių kaltiems asmenims administracines nuobaudas, veiklos teisėtumą ir šitaip užkirsti kelią nepagrįstam, neteisėtam asmenų patraukimui administracinėn atsakomybėn.

Skirtingai negu baudžiamosios teisės moksle, administracinio teisės pažeidimo analizei skirta nepakankamai dėmesio. Dėmesio stoką administracinio teisės pažeidimo sudėties nagrinėjimui akivaizdžiai rodo negausi šiuo klausimu specialioji, ypač lietuvių kalba, literatūra ir neretai praktikoje pasitaikantys teisėtumo pažeidimai, padaromi netinkamai juridiškai kvalifikuojant tam tikras veikas kaip administracinius teisės pažeidimus. Analizuojant administracinio teisės pažeidimo sudėtį, remiamasi bendrosios teisės teorijos teiginiais ir baudžiamosios teisės mokslo išvadomis.

Bet koks teisės pažeidimas yra organinė žmogaus veikos (
veikimo, neveikimo ) išorinio pasireiškimo ir jo sąmonės santykio vienybė, tos veikos objektas, jos išorinio pasireiškimo formos ( būdai ), subjektas ir jo psichinis santykis su padaryta veika. Todėl administraciniam teisės pažeidimui, kaip ir kitiems teisės pažeidimams, būdingi šie keturi objektyviniai ir subjektyviniai požymiai, jo sudėties elementai:

a) objektas;

b) objektyvioji pusė;

c) subjektas;

d) subjektyvioji pusė.3

Šie keturi administracinio teisės pažeidimo sudėties elementai tarpusavyje yra organiškai susiję. Jeigu nėra nors vieno iš šių elementų, negali būti administracinio teisės pažeidimo sudėties ir negali atsirasti administracinės atsakomybės. Taigi administracinio teisės pažeidimo sudėtis suprantama kaip veikos juridinių požymių visuma, pasireiškianti priešingumu teisei, žalingumu ir

_________________________________________

2 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio teismo biuletenis. Administracinių teismų praktika. Nr.2. V., 2001. 110p.

3 Petkevičius P. Administracinė atsakomybė. V., 1996. 36p.

pavojingumu visuomenei.

Administracinio teisės pažeidimo sudėtis yra sudėtinga struktūra, kurioje organiškai integruojasi minėti keturi elementai. Kiekvienas administracinio teisės pažeidimo sudėties elementas turi jį apibūdinančių požymių sistemą. Pavyzdžiui, į objektyvinę pusę gali įeiti požymiai, apibūdinantys patį veikos faktą, jo laiką, padarytą žalą ir pan.

Subjektyvinei pažeidimo pusei būdingi tokie požymiai kaip kaltės forma ( tyčia ar neatsargumas ). Atitinkamų požymių turi ir kiti administracinio teisės pažeidimo sudėties elementai. Taigi administracinio teisės pažeidimo sudėtį sudaro visų keturių elementų ir jų individualių požymių, sudarančių jų organinę vienybę, sistema.

Administracinio teisės pažeidimo sudėtis yra būtinas pagrindas juridiškai kvalifikuoti veiką kaip administracinį teisės pažeidimą ir jos kaltininką patraukti administracinėn atsakomybėn.

Realaus teisės pažeidimo, turinčio visus įstatymo numatytus administracinio teisės pažeidimo sudėties požymius, padarymas reiškia, kad yra faktinis pagrindas kaltą asmenį patraukti administracinėn atsakomybėn ir skirti jam atitinkamas poveikio priemones. Taigi teisinis administracinės atsakomybės pagrindas atsiranda anksčiau negu faktinis veikos padarymas. Šią aplinkybę lemia tai, kad Lietuvos Respublikos įstatymai, nustatantys administracinę atsakomybę už administracinius teisės pažeidimus, atgal negalioja (ATPK 8 str.).

Juridiškai kvalifikuojant veikas kaip administracinius teisės pažeidimus reikia remtis galiojančiais įstatymais. Tačiau, analizuodami kai kurias ATPK Ypatingosios dalies straipsnių nustatytas pažeidimų sudėtis, ne visuomet rasime konkrečiai, visiškai aiškiai apibrėžtus pažeidimo sudėties elementus. Tokiais atvejais analizuojant konkretaus teisės pažeidimo sudėtį, jos požymiai turi būti nustatyti remiantis ne tik atitinkamais ATPK Ypatingosios dalies straipsniais, bet ir kodekso Bendrosios dalies normomis.

Kad būtų galima geriau atskleisti administracinio teisės pažeidimo sudėtį, paanalizuosiu visus jos sudedamuosius elementus ir jų požymius.

a) Administracinio teisės pažeidimo objektas.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1973 žodžiai iš 6502 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.