Administracinių teisės pažeidimų prevencija užkardoje
5 (100%) 1 vote

Administracinių teisės pažeidimų prevencija užkardoje

Administracinių teisės pažeidimų prevencija užkardoje

Turinys

Įvadas 3

1. Administracinių teisės pažeidimų prevencijos samprata 3

2. Administracinių teisės pažeidimų prevencijos svarba užkardoje 4

3. Pirminė prevencija užkardoje 5

3.1 Situacinė prevencija užkardoje 5

3.2 Draudžiamieji ženklai, žymintys valstybės sienos apsaugos zonos ribas 6

3.3 Sulaikančioji prevencija užkardoje. Vaizdinės priemonės 8

4. Antrinė prevencija užkardoje 9

4.1 Kontrolės priemonės 9

4.2 Bendradarbiavimas 9

4.3 Prevencijos priemonių parinkimas prieš pat pažeidimo vykdymą ir jo metu 10

5. Individualios prevencijos samprata ir jos taikymas užkardoje 11

Apibendrinimai 12

Literatūra 12

Norminė medžiaga 12

Interneto puslapiai 13

Įvadas

Administracinių teisės pažeidimų prevencijos Valstybės sienos apsaugos tarnybos užkardoje klausimas tapo ypač svarbus pastaruoju metu, kai nusikalstamų veikų prevencija iš judėjimo tapo mokslu, profesionalia veikla.

Kai kurių mokslininkų teigimu ji išgyvena tikrą revoliuciją (V.Justickis). Svarbiau tapo ne tiesiog prevencinio darbo atlikimas, bet dar ir prevencinės priemonės mokslinis pagrindimas ir jos efektyvumas.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos užkardos pareigūnų vaidmuo administracinių teisės pažeidimų prevencijoje yra ypatingas pirmiausiai dėl jų veiklos srities, kadangi, pasak P.A.Čiočio, sienos neliečiamumas tarsi įkūnija neliečiamumą teritorijos, kurios ribas žymi siena. [1;105]

Be to, užkardos pareigūnai tiesiogiai darbe susiduria su administraciniais teisės pažeidimais, todėl padėtį žino geriau už kitus prevencijos dalyvius, pastebi pavojingus pokyčius ir tendencijas. Apskritai užkardos pareigūnai turi daugiausia patirties administracinių teisės pažeidimų esmės, priežasčių, šalinimo priemonių atžvilgiu. Dėl to jie geriau ir anksčiau už kitus prevencijos subjektus jaučia prevencijos priemonių taikymo poveikį, ar jos veiksmingos, ar jas reikia koreguoti. Tai neretai skatina pačius pareigūnus inicijuoti prevencinį darbą.

Tačiau norint tai padaryti, reikia žinoti kiek veiksminga yra atskira prevencijos forma ar priemonė atitinkamomis sąlygomis, gerai išmanyti jų išbandymo ir taikymo būdus.

Todėl ypač svarbu yra kuo tiksliau apibrėžti administracinių teisės pažeidimų prevencijos užkardoje sampratą, prevencijų atmainas, sugrupuoti jas, atskleisti dabartinės nusikalstamų veikų prevencijos aspektus. Šio darbo paskirtis yra nušviesti minėtus klausimus, pateikti jų įvertinimą, pagrįstas išvadas bei apibendrinimus.

1. Administracinių teisės pažeidimų prevencijos samprata

Analizuojant Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau- ATPK) 6 straipsnį, prevencijos sampratą galima apibrėžti kaip valstybinių organų, visuomeninės organizacijų, darbo kolektyvų rengiamas ir įgyvendinamas priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią administraciniams teisės pažeidimams, išaiškinti ir šalinti priežastis bei sąlygas, padedančias juos padaryti, auklėti piliečius, kad jie būtų didžiai sąmoningi ir drausmingi, griežtai laikytųsi įstatymų. Paprasčiau tariant, administracinių teisės pažeidimų prevencija vadinama veikla, kuria siekiama pašalinti pažeidimų vykdymą skatinančius veiksnius ir taip užkirsti kelią pažeidimams.

Administracinių teisės pažeidimų, lygiai kaip ir apskritai visų nusikalstamų veikų, prevencijos atmainos yra skirstomos pagal įvairius kriterijus.

Vienas reikšmingiausių yra prevencijos atmainų skirstymas pagal veiksnius, į kuriuos ji nukreipta. [4;8-9] Čia svarbu skirti pirminius ir antrinius pažeidimo veiksnius:

► pirminiai veiksniai- žmogaus savybės, kurias suformavo šeima, socialinė aplinka, visuomenė, tam tikros ekonominės ir kitos priežastys. Visi šie veiksniai veikia daug anksčiau negu žmogus padaro pažeidimą, tačiau jie skatina jį padaryti;

► antriniai veiksniai- aplinkybės, turinčios įtakos jau konkrečioje pažeidimo situacijoje (pav., pažeidėjo apsvaigimas).

Taigi tam, kad konkretus pažeidimas būtų padaromas, reikia, kad tam tikromis savybėmis pasižymintis žmogus atsidurtų tam tikroje situacijoje. Atsižvelgiant į veiksnių, į kuriuos nukreipiamos prevencijos priemonės, pobūdį, tas priemones galima skirstyti į:

◙ pirminę prevenciją- ja bandoma paveikti pirminius nusikalstamos veikos veiksnius. Dažniausiai tai būna didelio masto socialinio, ekonominio, kultūrinio, teisinio pobūdžio priemonės, kuriomis siekiama pakeisti tam tikros visuomenės gyvenimo sferą.

◙ antrinė prevencija- yra nukreipta į veiksnius, kurie skatina padaryti tam tikrą nusikaltimą, kurie pasireiškia prieš pat pažeidimą ar jo metu;

Yra skiriama ir tretinė prevencija- priemonės, kurių imamasi, kai nusikalstama veika jau padaryta ir siekiama, kad ji nepasikartotų, kad individas jų daugiai nedarytų. Tačiau ji nėra tiesiogiai susijusi su Tarnybos užkardos pareigūnų veikla, todėl šiame darbe analizuojama nebus.

Dar vienas svarbus nusikalstamų veikų prevencijos atmainų skirstymas yra vykdomas pagal prevencijos strateginį tikslą. [4;10-11] Skirstoma į:

■ situacinę prevenciją- ja siekiama nustatyti aplinkybes, kuriomis pažeidimai yra padaromi dažniausiai, ir pašalinti veiksnius, labiausiai skatinančius nusikalsti;


sulaikančiąją prevenciją- tai priemonės, kuriomis siekiama sustiprinti įstatymo sulaikantį poveikį, atskleisti, kas iš tikrųjų slypi už lakoniškų sankcijos žodžių.

Šias dvi prevencijos atmainas užkardos veikloje galėtume priskirti pirminei prevencijai, kadangi jomis yra bandoma paveikti pirminius nusikalstamos veikos veiksnius . Be jų pagal strateginį tikslą yra skiriamos:

■ kontrolės priemonės – taikant jas, yra siekiama, kad potencialus pažeidėjas būtų kontroliuojamas situacijoje, kai jis gali padaryti nusikalstamą veiką.

Šią prevencijos atmainą būtų tikslinga priskirti antrinei prevencijai, nes nukreipta į veiksnius, kurie skatina padaryti tam tikrą nusikaltimą, kurie pasireiškia prieš pat pažeidimą ar jo metu.

Dar atsižvelgiant į strateginį prevencijos tikslą yra skiriamos reabilitacinės priemonės, kurių tikslas yra perauklėti pažeidėją, tačiau šita prevencijos atmaina, priskirtina prie tretinės, nepriklauso Tarnybos užkardos pareigūnų kompetencijai, taigi šiame darbe nenagrinėtina.

Nusikalstamų veikų klausimais atitinkamoje literatūroje yra pateikiama nemažai kitokių prevencijos atmainų.

2. Administracinių teisės pažeidimų prevencijos svarba užkardoje

Valstybės teritorija yra viena svarbiausių bet kurios šalies egzistavimo sąlygų, nes joje negali reikštis kitos valstybės valdžia. Bandymai įgyvendinti valstybės teritorijos ribose kitos, užsienio valstybės valdžią yra neleistinas kėsinimas į jos teritorinę viršenybę, suverenitetą. Šis principas jau buvo įtvirtintas Saugumo ir bendradarbiavimo Europoje pasitarimo baigiamajame akte 1975 metais [15]. Iš Lietuvos Respublikos Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo konteksto yra suprantama, kad Valstybė užtikrina nacionalinį saugumą (tarp kitų funkcijų) patikimai kontroliuodama valstybės sausumos ir jūros sienas bei oro erdvę. Todėl, kaip jau buvo minėta, sienos neliečiamumas tarsi įkūnija neliečiamumą teritorijos, kurios ribas žymi siena.[[1;105]

Lietuvos Respublikos Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas 2 straipsnyje valstybės sienos apsaugą apibrėžia kaip teisės aktų nustatytas priemones,

skirtas: išvengti neteisėtų valstybės sienos ženklinimo pakeitimų; užtikrinti, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi valstybės sienos teisinio režimo, pasienio

teisinio režimo ir pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių; užtikrinti kitus gyvybiškai svarbius asmenų, visuomenės ir valstybės interesus pasienio kontrolės punktuose ir vietose, kur galioja pasienio teisinis režimas.

Šias funkcijas jai paskirtoje pasienio ruožo dalyje atlieka užkarda – Valstybės sienos apsaugos tarnybos teritorinio struktūrinio padalinio rinktinės struktūrinis padalinys. Užkardos veikimo teritorija yra pasienio ruožo dalis, apribota: iš gretimos valstybės pusės- Lietuvos Respublikos valstybės siena, į Lietuvos Respublikos teritorijos gilumą- skiriamosiomis linijomis (tarp gretimų užkardų), sandūromis (skiriamosios linijos ir valstybės sienos susikirtimo taškai), ir pasienio ruožo riba, bei kita už pasienio ruožo ribų esanti teritorija, kurioje užkarda vykdo jai pavestas funkcijas (iš Valstybės sienos apsaugos nuostatų). Tarp šių tarnybos vado pavestų funkcijų tarnybos užkarda turi užtikrinti pasienio teisinį režimą ir pagal kompetenciją pasienio kontrolės punktų režimą, dalyvauti užtikrinant viešąją tvarką, kontroliuoja tvarkos laikymąsi.

Įgyvendindami vado pavestas funkcijas, užkardos pareigūnai atlieka administracinių teisės pažeidimų prevencijos veiksmus, taiko prevencijos priemones. Tai yra labai reikšminga veiklos sritis, kadangi yra matyti, kad nuo jos tiesiogiai priklauso nacionaliniu saugumo objektu laikomo valstybės teritorijos vientisumo, valstybės saugumo užtikrinimas.

3. Pirminė prevencija užkardoje

Kaip jau buvo minėta, pirmine prevencija yra bandoma įtakoti labiausiai nutolusius nuo pažeidimo padarymo veiksnius (asmens nuomones, nusistatymus ir panašiai), taip pat pašalinti kriminogeninius veiksnius, labiausiai skatinančius nusikalsti. Tarnybos užkardoje ji yra vykdoma keliais būdais.

3.1 Situacinė prevencija užkardoje

Situacine prevencija siekiama nustatyti rizikos faktorių, aplinkybių, kuriomis gali būti padaroma nusikalstama veika ypatumus. Užkardoje yra imamasi situacinės prevencijos priemonių, kai užkardos vadas, susipažinęs su Valstybės sienos apsaugos tarnybos rinktinės vado įsakymu dėl valstybės sienos apsaugos, vertina padėtį užkardos veikimo teritorijoje. Vertindamas, užkardos vadas turi išsiaiškinti aplinkybes ir veiksnius, galinčius turėti įtakos valstybės sienos apsaugos organizavimui:

1. vietovės prie valstybės sienos pobūdį;

2. judėjimo intensyvumą per pasienio kontrolės punktus;

3. ūkinės, komercinės ir kitokios veiklos pobūdį pasienio ruože ir valstybės sienos apsaugos zonoje;

4. kitų rinktinės, VSAT, kariuomenės padalinių panaudojimo galimybes valstybės sienos apsaugai užkardos veikimo teritorijoje;

5. sąveikos su gretimomis užkardomis sąlygas;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1453 žodžiai iš 4829 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.