Airijos darbo rinka
5 (100%) 1 vote

Airijos darbo rinka

Įžanga

Referato tema –darbo užmokestis Airijoje. Šiai temai atskleisti referate neužtenka tik plikų skaičių ar vidurkių, šią temą sudaro ir darbo salygos šalyje, ir įstatymai reglamentuojantys darbo santykius bei daug kitų įstatiminių aktų susijusiu su darbu ir atlyginimo gavimu. Savo darbe pasistengsiu apžvelgti daugelį jų.

Visiems žinoma, jog Airijos ekonomika viena iš sparčiausiai augančių ir besivystančių europos sąjungoje per pastaruosius dešimt metų. Todėl dažnai tenka girdėti apie emigruojančius į Airiją darbininkus, nors dar prieš dešimt metų tenykštė ekonominė padėtis buvo labai panaši į Lietuvos. Nepaisnt to, šalis po įstojimo į europos sąjungą tapo viena pirmaujančių darbo ekonomikos srityje. Būtų labai įdomu palyginti darbo rinkos situaciją prieš dešimt metų ir dabar, tačiau, tuomet, kai Airija pati kentėjo nuo darbo jėgos emigracijos, informacijos apie ją lietuvių kalba labai mažai todėl be istorinių, įdomesnių faktų apie tuomatinę padėtį nepvyko rasti. Daugelyje šaltinių dažnai pabrėžiamas ryškus skirtumas, kurį šalis pasiekė po įstojimo į europos sąjungą. Pagerėjus situacijai šalies darbo rinkoje ja labiau imta domėtis ir lietuvoje, todėl ir informacijos apie darbą airijoje šiuo metu apstu. Būtent todėl iš europos sąjungos šalių pasirinkau Airiją.

Taigi savo darbe pamėginsiu nušviesti situaciją dabartinėje Airijos darbo rinkoje, apžvelgti darbuotojų atlyginimus,darbo sąlygas pagrindinius dokumentus ir teisės aktus susijusius su darbu šioje šalyje.Airijos ekonomika

Airijos ekonomika yra atvira. Šalis daugiausia verčiasi eksportu.Airijos ekonominis ūkis stipriai priklauso nuo prekybos, kuri sudaro daugiau negu 96,8% BVP (bendro vidaus produkto, 1999 m. duomenimis).Narystė Europos Sąjungoje (ES) ir priklausymas Bendrai Rinkai, Valstybei leidžia teisėtu būdu įvairinti, keisti savo prekybos struktūrą. Net jei Didžioji Britanija yra didžiausia Airijos prekybos partnerė, beveik pusė viso šalies eksporto dabar patenka į kitas Europos Sąjungos šalis.

Gyvenimo sąlygų pagerėjimas

Airija džiaugiasi šalies ekonomikos suklestėjimu per dvidešimto amžiaus paskutiniuosius metus. Manoma, kad gyvenimo sąlygų gerėjimą sąlygoja šios priežastys:

• aukštojo išsilavinimo siekimas, kvalifikuotų specialistų darbas;

• atviros rinkos idėjos priėmimas – tai daugelio metų nuoseklaus užsienio šalių investicijų siekimo rezultatas;

• geri ekonominiai tarpusavio santykiai tarp Vyriausybės, Industrijos ir Prekybos Sąjungų;

• išsilavinusių emigrantų grįžimas į Airiją.

Mokesčių sistema

Kaip skaičiuojami darbuotojų mokesčiai Airijoje.

Vos pradėjus dirbti Airijoje jūsų uždirbamos pajamos bus apmokestintos. Jūsų darbdavys mokesčius nuo jūsų uždirbtos sumos perves tiesiogiai Mokesčių inspektoriams, kurie renka mokesčius Airijos vyriausybės vardu.

Mokestiniai darbo metai Airjoje sutampa su kalendoriniais metais (t.y. tęsiasi nuo Sausio iki Gruodžio). Kiekvienų mokestinių metų pradžioje jūs gausite pažymą iš Mokesčių inspekcijos. Ši pažyma vadinama „Notice of determination of tax credits and standard rate cut-off point“. Ji parodo jūsų mokesčių kreditus (tax credits) ir kritinę standartinio mokesčio ribą (standard rate cut-off point).

Mokesčių kreditai

Mokesčių kreditu Airijoje vadinama jūsų uždirbtų pajamų suma, kuri nėra apmokestinama. Tai yra, jums nereikės mokėti mokesčių nuo visų jūsų uždirbtų pinigų. Jūs galite uždirbti ir gauti tam tikrą pinigų sumą iki tol kol pradėsite mokėti mokesčius. Kokia tai suma, priklausys nuo jūsų mokesčių kreditų vertės.

Mokesčių kreditus sudaro įvairios lengvatos ir pašalpos, į kurias galite pretenduoti priklausomai nuo jūsų darbo ir gyvenimo aplinkybių. Pavyzdžiui, kiekvienas žmogus gali pretenduoti į asmeninę lengvatą (personal allowance). Be to, galite prašyti mokesčių lengvatos už privataus sveikatos draudimo įmokas, būsto paskolos procentinį mokestį ir pan. Daugiau informacijos apie lengvatas ir pašalpas Airijos darbuotojams (įskaitant sumą, kurią galite susigrąžinti už einamuosius metus) rasite informaciniame biuletenyje, kurį darbuotojams kasmet išduodama Mokesčių inspekcija. Tame biuletenyje bus nurodyti ir jūsų mokesčių kreditai.

Kritinė standartinio mokesčio pajamų suma

Už kiekvieną mokestinį periodą jūs mokate standartinį mokesčių procentą (20%) tol, kol jūsų pajamos pasiekia kritinę standartinio mokesčio ribą.

Jūsų kritinė standartinio mokesčio suma paskaičiuojama Mokesčių inspekcijos, kuri atsižvelgia į jūsų individualią situaciją ir taiko įvairiausius pakeitimus. Standartinio mokesčio riba bus sumažinta, jei jūs gaunate papildomų pajamų, už kurias mokesčių nemokate (non-PAYE income) ir bus padidinta, jei turitę teisę į kokias nors mokesčių lengvatas. Pajamos, viršijančios standartinio mokesčio kritinę sumą, bus apmokestintos 42% mokesčiu.

Norėdami paskaičiuoti, kiek mokesčių jums reiks mokėti, atlikite sekančius nurodymus:

1. Paskaičiuokite mokesčius nuo visų jūsų pajamų (gross tax). Pajamos, mažesnės nei standartinio mokesčio kritinė riba, turi būti apmokestintos 20% mokesčiu. Pajamos, didesnės nei standartinio mokesčio kritinė riba, apmokestinamos 42% mokesčiu.

2. Iš bendros
mokesčių sumos (gross tax) atimkite jūsų mokesčių kreditus. Gausite sumą, kurią jums realiai teks sumokėti.

Pavyzdys: Nevedęs/netekėjusi darbuotojas(-a) Airijoje be vaikų, uždirbantis(-i) 30,000 eurų per pilnus mokestinius metus.

1 žingsnis – Apskaičiuokite bendrą mokestį nuo 30,000 eurų

Apmokestinkite 29,400 eurų 20% (Standartinio mokesčio riba yra 29,400 eurų ir nėra jokių pataisymų, taigi standartinio mokesčio kritinė suma yra 29,400 eurų). Mokesčiai = 5,880 eurų. Apmokestinkite likusią sumą 600 eurų 42%. Mokesčiai = 252 eurų. Bendra mokesčių suma = 6,132 eurų.

2 žingsnis – Apskaičiuokite realiai mokamus mokesčius

Bendra mokesčių suma = 6,132 eurų Minus mokesčių kreditai = 1,580 eurų Mokami mokesčiai = 4,552 eurų Visi paskaičiavimai yra pilniems mokestiniams metams. Būtinai pasitikrinkite Mokesčių inspekcijoje ar gaunate visus mokesčių kreditus, kurie jums priklauso (peržiūrėkite Mokesčių inspekcijos informacinį lapelį IT1).

Trumpas Airijos darbo rinkos palyginimas su kitomis ES šalimis

Užimtų moterų lyginamoji dalis pagal ekonomines veiklas Lietuvoje ir Airijoje 2004 m., % Duomenų šaltiniai: Moterys ir vyrai Lietuvoje 2004.- Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilnius, 2005;

Women and Men in Ireland 2005. – Government of Ireland, Dublin, 2005.

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtingumo rodiklis ES valstybėse narėse 2003-2004 m., %

Valstybės 2003 2004

ES25 15 15

Čekija 19 19

Vokietija 23 23

Estija 24 24

Graikija 11 10

Ispanija 18 15

Prancūzija 12 12

Airija 14 11

Kipras 25 25

Latvija 16 15

Lietuva 17 16

Vengrija 12 11

Malta 4 4

Duomenų šaltinis: Eurostat 2006.

Savarankiškai dirbančių asmenų dalis ES šalyse ir Airijoje 2004 m., %

Duomenų šaltinis: Employment in Europe 2005.- Eurostat, 2005.

Lentelėse lyginami vyrų ir moterų užimtumas. Išpirmo grfiko matome, jog Airijos moterų užimtumas labai panašus į Lietuvos. Taigi galime daryti prielaidą, jog airijos darbo rinka panaši į Lietuvos tik truputį labiau orientuota į paslaugų sektorių nei lietuviškoji.

Iš antros lentelės matome jog Airijos moerys ir vyrai uždirba panašiau nei Lietuvos ir šis rodiklis palaipsniui vienodėja o tai yra visų europos sąjungos šalių siekiamybė, galime teigti, jog Airija pirmauja šioje srityje šiek tiek lenkdama ir Lietuvą.

Trečioje lentelėje matome, jog Airijos vyrai ir moterys labiau likę dirbti valstybiniame darbe negu lietuvoje. Joje privačiai dirbančių asmenų daugiau. Apskritai lyginant su visos europos šalimis airijoje savarankiškai savo darbą organizuojančių asmenų daug mažiau nei ES vidurkis, liaudiškai tariant Airijoje gerokai mažiau ,,spekuliantų“ nei lietuvoje.

Galbūt ir tai nulėmė sėkmingą Airijos darbo rinkos vystimąsi ir spartų šalies ekonomikos augimą.

Pradedant dirbti

Pradėdami dirbti Airijoje turite gauti PPS numerį, kad jūsų mokesčiai būtų skaičiuojami teisingu tarifu. PPS numerį išduoda vietiniai Socialinio Aprūpinimo Skyriai. Norėdami susirasti artimiausią skyrių, apsilankykite internetinėje svetainėje www.welfare.ie Arba skambinkite: (01) 7043000

Turite turėti asmeninį dokumentą su nuotrauka, geriausiai pasą arba airišką vairuotojo pažymėjimą.

Adreso įrodymą. Adresui patvirtinti galite pristatyti vieną iš žemiau nurodytų dokumentų: Sąskaitą už elektrą ar komunalines paslaugas, oficialų darbdavio patvirtintą laišką, banko išklotinę, nuomos sutartį. Dokumente turi būti nurodyta jūsų vardas ir adresas.

Apie PPS numerį

Jums bus išsiūstas laiškas su PPS numeriu maždaug 3–5 darbo dienų laikotarpyje. Šis laiškas yra svarbus dokumentas. Jo gali prireikti sprendžiant įvairius – sveikatos apsaugos, mokslo, mokesčių, darbo, ir t.t. – kalusimus.

Gavę PPS numerį, jį turite kuo skubiau pranešti savo darbdaviui, kad pastarasis informuotų Mokesčių Inspekciją, kuri jūsų darbdaviui atsiųs nurodymus apie jums priklausančius mokesčius ir mokesčių kreditus (kompensuojama savaitinė ir mėnesio mokesčių suma). Kol gaus Mokesčių Inspekcijos nurodymus, darbdavys turi skaičiuoti jūsų mokesčius taikydamas aukščiausią tarifą, pasibaigus pirmajam jūsų darbo mėnesiui. Todėl rekomenduotina, pradėjus dirbti, kuo skubiau gauti PPS. Daugiau informacijos galite gauti bet kuriame Mokesčių Inspekcijos skyriuje.

Kai išeinate iš darbo, jūsų darbdavys privalo jums duoti P45 formą, kurią jūs turite duoti naujam darbdaviui arba Mokesčių Inspekcijai, sprendžiant mokesčių klausimus. Forma P45 parodo, kad jūsų mokesčiai ir socialinio draudimo įmokos buvo apskaičiuoti teisingai, kaip nurodyta Mokesčių Inspekcijos.

PRSI yra jūsų socialinio draudimo įmokos

• Užmokestis iki išėjimo iš darbo dienos.

• Sumokėti mokesčiai iki išėjimo iš darbo dienos

• Sumokėta PRSI suma ir mokėtų savaičių skaičius iki išėjimo iš darbo dienos.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1511 žodžiai iš 5020 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.