Asmens statusas
5 (100%) 1 vote

Asmens statusas

ŽMOGAUS TEISIŲ SAMPRATA

Žmogaus teisės šiuolaikinėje civilizacijoje – esminė vertybė (teisinė, politinė, filosofinė, dorovinė kategorija).

Žmogaus teisių ir laisvių samprata susiformavo filosofijoje ir pozityvios bei prigimtinės teisės doktrinų įtakoje. Visą žmogaus teisių evoliucijos laikotarpį 3 aspektai:

· žmogaus integralumas,

· laisvė ir lygybė,

· pagarba kiekvieno žmogaus orumui.

Istoriniu aspektu: S.Graikija, Roma (gyvybė, nuosavybė, kilnojimosi laisvė); krikščionybė – teisingumas. Renesansas – suverenumas, nepriklausomumas nuo monarcho. 1789 m. Didžioji Prancūzijos revoliucija – laisvė, lygybė, nuosavybės neliečiamybė (1215 Magna Carta Libertatum; 1671 Hobeas Corpus act; 1689 Teisių bilis; 1776 – JAV Nepriklausomybės deklaracija).

Po II Pasaulinio karo – žmogaus teisės – atskira tarptautinės teisės sritis.

Svarbiausi tarptautiniai dokumentai:

· Visuotinė žmogaus teisių deklaracija (1948)

· Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir jos protokolai (1950)

· Tarptautinė žmogaus teisių chartija(1966).

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (2000).

ŽMOGAUS TEISIŲ KLASIFIKACIJA

1. Pagal žmogaus teisių teisinio įtvirtinimo pobūdį:

· pagrindinės konstitucinės;

· formalios, įtvirtintos kituose teisės aktuose.

2. Pagal galimybę riboti teises:

· absoliučios ;

· ribojamos .

3. Pagal subjektus:

· moterų; vaikų; neįgaliųjų, susijusių su pilietybe.

4. Pagal teisių turinį:

· pilietinės;

· politinės;

· ekonominės;

· socialinės;

· kultūrinės.

Pagal Oksfordo universiteto profesorių P.Seighartą:

· fizinis integralumas (gyvybė, laisvė, judėjimo laisvė, prieglobsčio teisė);

· gyvenimo lygis (soc. apsauga, sveikatos priežiūra);

· sveikata (vaikų ir kūdikių mirtingumo, epidemijų prevencija);

· darbas (teisė į darbą, darbo užmokestį, vergijos ir priverstinio darbo draudimas);

· mokslas ir mokymas (teisė į mokslą);

· nuosavybė (neliečiamumas);

· teisinė apsauga (lygiateisiškumas, pilietybė, vaikų pilietybė);

· asmens psichinis ir moralinis integralumas (orumas, privataus gyvenimo neliečiamumas, teisė išpažinti religiją);

· bendra veikla (susirinkimų laisvė, asociacijų, profesinių sąjungų laisvė);

· politika ir demokratija (teisė dalyvauti valdant šalį, laisvi rinkimai, peticijos ir kt.);

· kolektyvinės teisės (tautų apsisprendimo);

Kita klasifikacija:

I kartos – pilietinės ir politinės teisės (nuo XVIII a.)

II kartos – socialinės, ekonominės (po I PK)

III kartos – į taikų vystymąsi, sveiką aplinką ir kt.

ŽMOGAUS TEISIŲ SISTEMA LR KONSTITUCIJOJE

Žmogaus teisės ir laisvės formuluojamos atsižvelgiant į doktrininį Konstitucijos 18 str. įtvirtintą žmogaus teisių principą: “ žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės”.

Reglamentuoja II – III – IV skirsniai, (68 str.; 73 str.)

Žmogaus teisės ir jų garantijos turi būti aiškinamos visų konstitucinių teisės normų kontekste (6 str., 30 str., 7 str.).

Pagrindinės pilietinės teisės (II sk.): teisė į gyvybę, laisvės neliečiamybę, asmens ir būsto neliečiamumą, išraiškos laisvė, teisė į informaciją, minties, tikėjimo, sąžinės laisvė, kilnojimosi laisvė, susirinkimų ir kt.

Labai svarbios procesinės teisės: nekaltumo prezumpcija, teisė į teisingą, viešą, nešališką bylos nagrinėjimą teisme; neduoti parodymų prieš save ir savo šeimos narius; teisė į gynybą.

Politinės teisės: teisė dalyvauti valdant savo šalį rinkimų teisė; teisė stoti į valstybės tarnybą; peticijų teisė, teisės vienytis į politines partijas ir organizacijas.

Socialinės – ekonominės teisės: teisė į darbą; verslą; tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas; gauti teisingą apmokėjimą už darbą; socialinę apsaugą nedarbo atveju; dirbančiojo teisė į poilsį, kasmetines mokamas atostogas; burtis į profesines sąjungas; gauti senatvės, invalidumo pensijas; socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės atveju; šeimos apsaugos teisės. (LRK 146 str.)

Kultūrinės teisės: asmenų priklausančių tautinėms bendrijoms teisinė apsauga; teisė į mokslą, kultūrą; mokslo, tyrinėjimų laisvė;

Pareigos: (LRK 28 str.) pareiga laikytis įstatymų; nevaržyti kitų asmenų teisių ir laisvių; tėvų ir vaikų pareigos; ginti Tėvynę; atlikti karinę tarnybą.

ŽMOGAUS TEISIŲ GARANTIJOS

Žmogaus teisių ir laisvių garantijos – tai tam tikra sistema teisės normų, principų ir priemonių, kurių pagalba yra užtikrinamos žmogaus teisės ir laisvės.

TEISINĖS: teisės normų ir institucijų sistema

NETEISINĖS bendro pobūdžio garantijos: valstybės forma, valstybės valdžios įgyvendinimo pagrindai, valdžių padalijimo principas, visuomenės kultūros lygis.

TEISINĖS GARANTIJOS

· Materialinės (Konstitucija, įstatymai, kiti teisės aktai);

· Procesinės (asmens teisė kreiptis į teismą, peticijos teisė kreiptis į Seimą, Vyriausybę, savivaldybės tarybą dėl žmogaus teisių gynimo);

· Institucinės (institucijos, kurioms priskirta žmogaus teisių gynyba).

INSTITUCINĖS ŽMOGAUS TEISIŲ GARANTIJOS

LR Konstitucija:

73 str. Piliečių skundus dėl valstybės ir savivaldybių pareigūnų (išskyrus teisėjus) piktnaudžiavimo ir biurokratizmo tiria Seimo
str. Savivaldybių tarybų, jų vykdomųjų organų pareigūnų aktai ar veiksmai, pažeidžiantys piliečių ir organizacijų teises gali būti skundžiami teisme.

Garantijos taip pat formuluojamos: CK, BK, ATPK, CPK, BPK.

Teisės aktai: Peticijų įstatymas (1999); Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas (2000).

Teismų veiklos reglamentavimas: (LRK IX skirsnis); Teismų įstatymas (2002);

Konstitucinis Teismas kaip žmogaus teisių apsaugos institucija (LRK VIII skirsnis); Konstitucinio Teismo įstatymas.

Administracinių ginčų komisijos (1999):(įtvirtintas ikiteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas: Administracinių bylų teisenos įstatymas; Administracinių ginčų komisijų nuostatai; Viešojo administravimo įstatymas).

Ombudsmeno institucijos įtaka ginant žmogaus teises.

SEIMO KONTROLIERIŲ INSTITUCIJA (1994)

Seimo kontrolieriai tiria skundus:

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 792 žodžiai iš 1577 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.