Asmenybė ir jos bruožai
5 (100%) 1 vote

Asmenybė ir jos bruožai

Įžanga………………………………………………………………….1

1. Asmenybės charakteristika…………………………………………2

1.1 Asmenybė. Kas ji?……………………………………………..2

1.2 Asmenybės struktūra……………………………………………3

1.3 Asmenybės tikslai, perspektyvos, aspiracijos………….………3

1.4 Asmenybės formavimasis………………………………………4

2. Temperamentas……………………………………………………..5

2.1Kas yra temperamentas………………………………………….5

2.2Temperamento tipai………………………………………………6

2.2.1Cholerikas………………………………………….……….6

2.2.2Sangvinikas…………………………………………………7

2.2.3Melancholikas………………………………………………7

2.2.4Flegmatikas…………………………………………………8

2.3Temperamento įtaka žmogaus veiklai……………………………8

3. Charakteris……………………………………………………………9

3.1Charakterio apibūdinimas…………………………………………9

3.2 Charakterio bruožai ir nuostatos………………………………….9

3.3 Charakterio formavimasis……………………………….………10

4.Intelektas………………………………………………………………10

5. Sugebėjimai ir gabumai……………………………………………..11

5.1 Sugebėjimų apibrėžimas……………………………………….11

5.2 Sugebėjimų struktūra…………………………………………..11

5.3 Sugebėjimų klasifikacija……………………………………….12

5.4 Sugebėjimai ir amžius………………………………………….12

6. Vertybės ……………………………………………………………..12

Išvados…………………………………………………………………..14

Literatūra………………………………………………………………..15

Įžanga

Dažnai gyvenime iškyla klausimas: kas yra žmogus. Niekas nebandys ginčytis, jeigu pasakysime, kad žmogus yra vienas iš sudėtingiausių sistemų, kurios egzistuoja pasaulyje. Asmuo yra žmogiškosios būtybės pagrindas, o asmenybė tėra vienoks ar kitoks šio pagrindo apsireiškimas. Asmuo yra vienkartinė būtybė. Niekas negali manęs pakartoti, nei manęs pakeisti. Niekad pasaulyje nėra buvę tapačių asmenų. Žmogus – asmuo “yra tikslas sau pačiam ir prasmė savyje”. Kiekvienas žmogus kitoks, jo asmenybė vienintelė ir nepakartojama. Tam, kad žmogus pažintų ir suprastų save, jis turi žinoti, kaip vyksta asmenybės procesas. Kiekvieno žmogaus savitumą sudaro įgimti bruožai, taip pat, kuriuos suformavo aplinka, ir tie, kuriuos išsiugdė jis pats. Asmenybės formavimasis ypač intensyvus, kai asmuo, refleksuodamas savo vidinį pasaulį ir tuo pat metu įsijausdamas į jį supančią aplinką, pats ieško būdų,kaip rasti savo vietą gyvenime. Pagal Maceinos teiginį: “Kiekvienas žmogus yra asmuo, bet ne kiekvienas yra asmenybė”. Kitaip sakant, ne kiekvienas žmogus yra tauri, kilni ir garbinga būtybė. Tikriausiai kiekvienas žmogus nori save matyti kaip asmenybę, bet šis pasirinkimo kelias be galo sunkus, tačiau to vertas. Savęs pažinimas – tai kelias į laisvę būti pačiu savimi. Tai galimybė atsiskleisti, išreikšti, realizuoti visa, kas mums yra suteikta. Tai galimybė sau ir pasauliui padovanoti tikrąjį save. Taigi šio darbo tikslas panagrinėti žmogų kaip asmenybę. Panagrinėjamos pagrindinės asmenybės savybės. Įdėmūs stebėjimai padeda daug sužinoti, pažinti žmogų visai jo nepažįstant.

1. Asmenybės charakteristika

1.1 Asmenybė. Kas ji?

Kiekvienas esame vienintelis ir nepakartojamas. Mes, žmonės, labai sudėtingos būtybės, kurios apibūdinamos indidivido, asmens ir asmenybės sąvokomis. Individas – atskira būtybė, atskirta nuo kitų būtybių laiko ir erdvės atžvilgiu, iš kitų išsiskirianti kokybinėmis struktūros ir elgesio ypatybėmis. Tai savitas įgimtų ir įgytų ypatybių derinys. Protingas individas – asmuo, metafiziniu požiūriu-žmogiškosios būtybės pagrindas, visų galių nešėjas. Asmuo junta, galvoja, išgyvena, turi kūną, protą, valią ir jausmus, tačiau nesutampa nei su savo kūnu, nei su savo protu, nei su jausmais. Asmuo visada tapatus sau. Asmenybė – asmens ypatybės, kurias jis įgyja gyvendamas, pastovi jų sistema, nusakanti asmens vietą žmonių bendrijoje. Asmuo tampa asmenybe, kai jis aktyviai veikia ir reiškiasi kaip visybė, jungianti aplinkos pažinimą su išgyvenimais. Žmogus yra sudėtinga, gyva sistema, sudaryta iš daugybės somatinių, fiziologinių ir psichinių savybių. Tačiau kiekvieno žmogaus savybės sudaro skirtingą visumą, kuri savitai kontaktuoja su gamtine ir visuomenine aplinka. Kyla klausimas, kas yra asmenybė. Yra daugybė asmenybės apibrėžimų. Pagal Jacikevičių(1996) žmogus, kaip somatinių, fiziologinių ir psichinių savybių integruota visuma, santykiaujanti su gamtine ir visuomenine aplinka, yra vadinama asmenybe.

Asmenybei priskiriami tokie požymiai:

1. Asmenybė, kaip sudėtinga sistema, yra unikali, nepasikartojanti. Ji sudaro
kiekvieni žmogaus neapibrėžtumą ir tuo jį skiria nuo kitų individų.

2. Asmenybė yra visos žmogaus psichinės veiklos- procesų, būsenų, savybių- integratorius, sąlygojantis žmogaus savojo “aš” supratimą, savireguliavimą ir adaptaciją prie aplinkos.

3. Asmenybė visada turi kontaktų su kitomis asmenybėmis ir užima tam tikrą padėtį grupėse ir apskritai socialinėje erdvėje.

4. Asmenybė yra kiekvienas žmogus. Bet nereikia maišyti: asmenybe niekas negimsta, o vystosi palengva, jos tapsmas yra dinamiškas procesas.

Šiuo metu psichologijoje dažniausiai vartojamas G.Allporto asmenybės apibrėžimas. Asmenybė- dinaminė organizacija psichofizinių žmogaus organizmo sistemų, kurios lemia mintis, jausmus, savitą elgesį ir rodo žmogaus santykį su tikrove.

Žmogaus santykiai su tikrove leidžia kalbėti apie asmenybės struktūrą.

1.2 Asmenybės struktūra

Vieningos asmenybės struktūros supratimo nėra, todėl, norint atskleisti jos esmę, tikslinga atsakyti į tris klausimus:

1) Ką asmenybė vertina ir ko ji siekia;

2) Ką ji sugeba;

3) Kas ji yra.

Į juos atsakius, paaiškėja, kad psichologinę asmenybės struktūrą galima suskirstyti į šias dalis: kryptingumą( troškimus, norus, ketinimus, poreikius, interesus, polinkius, motyvus, tikslus, vertybines nuostatas, pasaulėžiūrą, įsitikinimus), temperamentą, charakterį, sugebėjimus, jausmus ir valią. Svarbiausia asmenybės struktūros dalis yra kryptingumas. Asmenybės kryptingumą galima apibrėžti pagal:

1) požiūrį į kitus žmones;

2) požiūrį į save;

3) požiūrį į išorinį pasaulį.

Požiūris į žmogų yra esminis, nusakantis drauge ir žmonių tarpusavio santykius. Žmogus “gimsta be veidrodžio rankoje” ir be filosofinio apmąstymo “aš esu aš”, todėl pirmiausia jis turi įsižiūrėti į kitą žmogų kaip į veidrodį; tik tada jis ima žiūrėti į save kaip į žmogų.

Pagal Froidą asmenybės struktūrą sudaro: pasąmonė(Id), sąmonė(Ego) ir savimonė(Super Ego). Id yra impulsyvios, stichiškos žmogaus prigimties klodas. Tai žmogaus iracionalūs norai, potraukiai. Tikrovės, realybės lygmuo yra ego. Ego – tai sąmoningasis Aš, kurio tikslas- rasti sandėrį su Id, Super Ego ir išorine aplinka arba nuo jų apsiginti.

Tokios stipriosios Ego savybės, pasak A.Paškaus yra veiksmingumas, suvokimo tikslumas, objektyvumas, sveikas protas, neaiškumo tolerancija, savižvalga, iniciatyva, ištvermė, kompetencija, tolerancija, frustracijos, lankstumas prisitaikant, sugebėjimas pasimokyti iš patirties, logiškai mąstyti, numatyti pasekmes, elgesį, tesėti pažadus, gyventi remiantis aukščiausiomis dvasinėmis vertybėmis(G.Butkienė,1996).

1.3 Asmenybės tikslai, perspektyvos, aspiracijos

Žmogaus asmenybės aktyvumas yra sąmoningas. Jis pasireiškia kaip į tikslą nukreipta veikla. Tikslas- tai išankstinis vaizdinys ar mintis apie rezultatą, kurį žmogus tikisi pasiekti veikdamas. Jei tikslas yra labiau nutolęs nuo jo siekimo pradžios, tai reikia ne tik iš anksto įsivaizduoti rezultatą, bet ir kelią, kaip tai padaryti. Vaizdiniai ar mintys apie kelius kaip pasiekti tikslus yra vadinami perspektyvomis. Yra nustatyta, kad žmonės skirtingai elgiasi pasirinkdami veikimo tikslus. Vieni apsiriboja mažiau reikšmingais tikslais, o kiti siekia aukštesnių. Asmenybės siekimų lygiai vadinami aspiracijomis(aspiracijos- siekimai, troškimai). Kiekviena asmenybė turi savo aspiracijų lygius. Jie gali būti skirtingi atskirose veiklos srityse. Kuo aukštesni aspiracijų lygiai, tuo asmenybė labiau tobulėja, nes aukštesni tikslai skatina daugiai vidinės energijos jiems siekti.

Aukštesni ar žemesni aspiracijų lygiai formuojasi priklausomai nuo veiklos pasisekimų ir nepasisekimų ir juos lydinčių vertinimų. Jei moksleivio veikla buvo ilgą laiką vertinama tik patenkinamai, jei jis girdi daugiau peikimų, nei pagyrimų – formuojasi žemesnis aspiracijų lygis, ir priešingai(A.Jacikevičius,1996).

Aspiracijų lygiai, jų objektyvumas siejasi su asmenybės savęs vertinimu. Išskiriami subjektyvus vertinimas- kaip žmogus pats save vertina ir objektyvus- kaip jį vertina kiti nariai. Jeigu subjektyvus vertinimas yra aukštesnis už objektyvųjį, tai žmogus įgyja didybės maniją ir atitinkamų aspiracijų. Jei asmenybė save vertina prasčiau nei kiti, tai ją pradeda kankinti nepilnavertiškumo pojūtis, sumažėja jos aspiracijų lygis.

1.4 Asmenybės formavimasis

Asmenybės formavimasis- ilgas procesas. Jo užuomazgos pasireiškia, kai vaikas pradeda veikti savarankiškai, savo iniciatyva. Savarankiškumui didėjant, ryškėja individualybė. Mokykliniai metai- svarbus asmenybės brendimo laikas, bet ir po jų nesibaigia jos vystymasis. Asmenybės tapsmas pirmiausia priklauso nuo įgimtų savybių. Kiekvienas žmogus gimsta žmogumi, su jam būdinga kūno struktūra, medžiagų apykaitos ir jutimo organais, žmogiška nervų sistema. Įgimtų bei paveldėtų asmenybės kūno savybių kitimo diapazonas dėl aplinkos sąlygų įtakos yra nedidelis.

Psichinių asmenybės savybių formavimuisi didelės įtakos turi socialiniai veiksniai. Juos sudaro socialinė aplinka, kurioje gyvena ir bręsta asmenybė. Tarp socialinių veiksnių ypatingą reikšmę turi organizuoto ugdymo sistema, kuri padeda bręsti asmenybės normatyvinei struktūrai, padedanti įgyti daugybę žinių, įgūdžių, ištobulinti
sugebėjimus, susiformuoti etinių ir estetinių vertybių ir vertybinių orientacijų sistemoms. Kuomet susiformuoja asmenybės savimonė, savęs vertinimas ir savo impulsyviosios pusės reguliavimas, vis daugiau reikšmės asmenybės formavimuisi turi pačios asmenybės pastangos formuoti save, savo Aš(A.Jacikevičius,1996).

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1380 žodžiai iš 4306 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.