Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita programa
5 (100%) 1 vote

Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita programa

TURINYS

1. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita 2

1.1. Atskaitingų asmenų apskaita susijusi su komandiruotėmis 2

1.2. Atskaitingų asmenų apskaita susijusi su smulkiomis išlaidomis 3

2. Komandiruočių sąnaudos 4

3. Tarnybinės komandiruotės į užsienį 4

4. Tarnybinės komandiruotės Lietuvos Respublikos teritorijoje 10

5. Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir

pripažinimo tvarka 12 6. Literatūros sąrašas 13

Priedas Nr. 1 9 psl.

Priedas Nr. 2 4 psl.

Priedas Nr. 3 3 psl.

ATSKAITINGŲ ASMENŲ APSKAITOS INFORMACINIAI POREIKIAI ĮMONĖS VALDYMO SISTEMOJE

1. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita.

1.1. Atskaitingų asmenų apskaita susijusi su komandiruotėmis.

Dalis piniginių lėšų būna ne tik sąskaitoje ar įmonės kasoje, bet ir pas vadinamuosius atskaitingus asmenis. Tai įmonės darbuotojai, kurie gauna iš įmonės kasos pinigų įvairioms išlaidoms apmokėti. Vėliau jie pateikia įmonės buhalterijai dokumentus, patvirtinančius, kad jie padarė tam tikras pinigų išlaidas, taigi sumažėjo ir jų skola įmonei. (1’ 287-288 psl.) Pavyzdžiui, Siuntimas į komandiruotę įforminamas įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens įsakymu (potvarkiu), kuriame nurodomas komandiruotės tikslas, vietovė ir trukmė. (3’ 66 psl.) Vykstančiam į komandiruotę Lietuvos teritorijoje įmonės darbuotojui buhalterija atskaitingai išmokėjo 1000 Lt, t.y išrašė kasos išlaidų orderį, pagal kurį kasoje buvo išmokėti pinigai. Tai turi būti užregistruota sąskaitose:

D 2561 Įvairios gautinos sumos (atitinkama atskaitingo asmens subsąskaita) 1000

K 2720 Kasa (litai) 1000

Po šios operacijos užregistravimo sumažėjo vieno turto (pinigų įmonės kasoje), bet padidėjo kito – atskaitingai išmokėtų sumų, kurias įmonės darbuotojai skolingi įmonei. (1’ 288 psl.) Grįžęs iš komandiruotės, įmonės darbuotojas privalo per 3 dienas pateikti jį komandiravusiai įmonei, įstaigai ar organizacija avansinę apyskaitą ir atitinkamus dokumentus, pateisinančius išlaidas, kurias padarė komandiruotės metu (kelionės išlaidos, gyvenamosios patalpos nuomojimo išlaidos ir kt.). Jei darbuotojas nepateiks nakvynės sąskaitos, įmonė gali darbuotojui, nepateikusiam dokumentų, kompensuoti 5 proc. minimalaus gyvenimo lygio, t.y. šiandien vienos nakties kaina – 6,25 Lt. Dienpinigiai mokami tik tuo atveju, kai komandiruotė trunka ilgiau negu 1 dieną. Dienpinigių dienos norma – 10 proc. minimalaus gyvenimo lygio, t.y. šiandien – 12,50 lt. (3’ 66-67 psl.)

Buhalterija atlieka sąskaitų korespondenciją, kuria užfiksuojamas atskaitingo asmens skolos įmonei sumažėjimas ir komandiruotės metu padarytų išlaidų (apmokėjimo už viešbutį, dienpinigių ir kt.) įskaičiavimas į veiklos sąnaudas; šiuo atveju įmonės darbuotojo komandiruotės išlaidos turi būti įskaitytos į bendrųjų ir administracinių sąnaudų sumą. Jeigu, pavyzdžiui, buvo išleista 900 Lt, atliekama tokia korespondencija:

D 611 Bendrosios ir administracinės sąnaudos 900

K 2561 Įvairios gautinos sumos (atitinkama atskaitingo asmens subsąskaita) 900

Likusius 100 Lt atskaitingas asmuo privalo gražinti į kasą, pagal kasos pajamų orderį. Tai užregistruojama sąskaitose, kredituojant sąskaitą Nr. 2561 Įvairios gautinos sumos (atitinkama atskaitingo asmens subsąskaita) ir debetuojant sąskaitą Nr. 2720 Kas (litai) suma, kurią atskaitingas asmuo grąžina įmonei (šiuo atveju 100 litų). (1’ 288 psl.)

Jei įmonės darbuotojas siunčiamas komandiruotei į užsienį, tai atliekamos tokios sąskaitų korespondencijos: Atskaitingam asmeniui išmokamas avansas komandiruotei valiuta:

D 256 įvairios gautinos sumos (atitinkama atskaitingo asmens subsąskaita) – pagal avanso išdavimo dieną buvusį Lietuvos banko skelbiamą lito ir užsienio valiutos santykį.

K 272 Kasa (atitinkama valiutinė subsąskaita) – pagal avanso išdavimo dieną buvusį Lietuvos banko skelbiamą lito ir užsienio valiutos santykį.

Remiantis avanso apyskaita ir komandiruotės išlaidas patvirtinančiais dokumentais nurašomos komandiruotės išlaidos:

D 611 Bendrosios ir administracinės sąnaudos – išlaidų verte pagal avanso išdavimo dieną buvusį Lietuvos banko skelbiamą lito ir užsienio valiutos santykį.

K 256 įvairios gautinos sumos (atitinkama atskaitingo asmens subsąskaita) – išlaidų verte pagal avanso išdavimo dieną buvusį Lietuvos banko skelbiamą lito ir užsienio valiutos santykį.

Grąžinamas nepanaudotas avanso likutis valiuta:

D 272 Kasa (atitinkama valiutinė subsąskaita) – pagal avanso išdavimo dieną buvusį Lietuvos banko skelbiamą lito ir užsienio valiutos santykį.

K 256 įvairios gautinos sumos (atitinkama atskaitingo asmens subsąskaita) – pagal avanso išdavimo dieną buvusį Lietuvos banko skelbiamą lito ir užsienio valiutos santykį. (2’ 442 psl.)

Jei mokamas avansas, tai visos komandiruotės išlaidos bus perskaičiuojamos pagal avanso dieną galiojusį oficialų buhalterinį kursą.

Jei darbuotojui avansas nemokamas, tai visos komandiruotėje patirtos sąnaudos perskaičiuojamos litais pagal išvykimo datą.

Vykstant į užsienį, už dieną, kurią pervažiuojama
Lietuvos Respublikos valstybės siena, dienpinigiai mokami pagal dienpinigių užsienio valstybėse normas, o grįžtant iš užsienio, už dieną, kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, dienpinigiai mokami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą dienpinigių Lietuvos Respublikoje normą.

Komandiruotės trukmę galima nustatyti pagal kelionės bilietus, paso žymas arba pagal įmonės vadovo įsakymą.

Nepanaudotas avanso likutis grąžinamas litais arba gauta avansu konvertuojama valiuta.

Nuo šiol gyvenamojo ploto nuomos išlaidos privačių įmonių darbuotojams atlyginamos pagal faktines išlaidas, t.y. nereikia žiūrėti, ar normos viršytos, ar ne. (3’ 61-65 psl.)

Taip vedama apskaita atsiskaitymų su tais atskaitingais asmenimis, kurie atskaitingai sumas ima epizodiškai.

1.2. Atskaitingų asmenų apskaita susijusi su smulkiomis išlaidomis. Kiekvienoje įmonėje būna darbuotojų, kurie nuolatos daro smulkias išlaidas. Tokiu atveju netikslinga nuolat apskaičiuoti atskaitingų asmenų skolų įmonei pasikeitimų, racionaliau jų daromas išlaidas iškart įskaičiuoti į sąnaudas arba registruoti tų asmenų nupirkto turto padidėjimą tiesiogiai kredituojant pinigų sąskaitą. Atskaitingam asmeniui vieną kartą ilgam laikui išduodama tam tikra pinigų suma, kuria jis turi disponuoti, kad galėtų be kliūčių atlikti savo pareigas. Pavyzdžiui, įmonės ūkvedžiui išdavus atskaitingai 1000 Lt, atliekama tokia sąskaitų korespondencija:

D 2561 Įvairios gautinos sumos (atskaitingi asmenys) 1000

K 2720 Kasa (litai) 1000

Kai ūkvedys išleidžia pinigus pirkdamas įvairias smulkias vertybes arba padaro kokias nors išlaidas, iš karto pripažįstamas veiklos sąnaudomis, atliekamos sąskaitų korespondencijos, kuriomis tiesiogiai registruojamas to turto ar sąnaudų apmokėjimas iš kasos, aplenkiant atskaitingų asmenų sąskaitą. Tarkime, kad mūsų atveju ūkvedys nupirko ir perdavė į sandėlį rašomojo popieriaus už 800 Lt. Po to, kai jis buhalterijai pateikia pirkimo faktą patvirtinančius dokumentus, atliekama tokia sąskaitų korespondencija:

D 20 Atsargos 800

K 2720 Kasa (litai) 800

Ši suma išmokama atskaitingam asmeniui. Taigi ūkvedys vėl turės 1000 Lt, o buhalteriams visiškai nereikia nuolat naudotis sąskaita Nr. 2561 Įvairios gautinos sumos (atskaitingi asmenys). Ja naudojamasi tik vieną kartą, kai atskaitingam asmeniui išmokama suma, kuria jis nuolat disponuoja, arba tada, kai ši suma didinama (tuomet didinama suma kredituojama sąskaita Nr. 272 Kasa debetuojant sąskaitą Nr. 2561) arba mažinama (tuomet atskaitingo asmens atitinkama suma grąžinama į kasą) debetuojama sąskaita Nr. 272 Kasa, kredituojant sąskaitą Nr. 2561). (1’ 288-289 psl.)

2. Komandiruočių sąnaudos.

1. Komandiruote laikomas teisės aktų nustatyta tvarka įformintas darbuotojo išvykimas iš nuolatinės darbo vietos vieneto administracijos vadovo arba jo įgalioto asmens, arba individualios įmonės savininko siuntimu atlikti darbo funkcijas, tarnybinį pavedimą ar kelti kvalifikaciją. Komandiruote taip pat laikomas individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario, kurio darbo bei apmokėjimo už darbą tvarka numatyta bendrosios jungtinės veiklos sutartyje, išvykimas iš nuolatinės darbo vietos darbo funkcijoms atlikti.

2. Komandiruote į užsienį nelaikomas darbuotojo išvykimas už Lietuvos Respublikos ribų į užsienį, jei jis vienoje vietoje užsienyje būna ilgiau kaip 183 dienas, išskyrus darbuotojus, kurių darbas yra susijęs su važinėjimu arba yra kilnojamasis ar pakaitinis (pamaininis).

3. Komandiruočių sąnaudos iš pajamų atskaitomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

1. Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, komandiruočių sąnaudų sąvoka skiriasi nuo vartojamos Vyriausybės 1995 m. balandžio 28 d. nutarime Nr. 613 “Dėl tarnybinių komandiruočių į užsienį” – valdymo organų narių komandiruotės nelaikomos komandiruotės sąnaudomis. Įstatyme nustatyta, kad, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, komandiruočių sąnaudos iš pajamų atskaičiuojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Jei pagal Vyriausybės nutarimą valdymo organų narių komandiruotės neapmokestinamos fizinių asmenų pajamų mokesčiu, tai šios sąnaudos nemažina apmokestinamojo pelno. Apmokestinamąjį pelną mažina tik įmonių darbuotojų komandiruočių sąnaudos.

2. Komandiruočių sąnaudų pripažinimas Lietuvos Respublikoje nesikeitė, t.y. galioja 1996 m. sausio 23 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 120. Jei darbuotojas vyksta į komandiruotę Lietuvoje, bet nepristato nakvynės išlaidas patvirtinančių dokumentų, tai jam galima kompensuoti 6,25 Lt nakvynės išlaidų, ir tai bus sąnaudos, kurios mažina apmokestinamąjį pelną. (3’ 25-26 psl.)

3. Tarnybinės komandiruotės į užsienį.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS

DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ Į UŽSIENĮ

1995 m. balandžio 25 d. Nr. 613

Įsigaliojo nuo 1995 m. gegužės 5 d. (Žin., 1995, Nr. 37-929)

Šis Vyriausybės nutarimas taikomas visų rūšių įmonėms, kurios savo darbuotojus siunčia į komandiruotę į užsienį. Šiame nutarime yra nurodyta, kokios komandiruotėje patirtos išlaidos yra kompensuojamos darbuotojams, ir šių išmokėtų
nereikia apmokestinti jokiais mokesčiais.

1. Tarnybine komandiruote į užsienį laikomas darbuotojo išvykimas už Lietuvos Respublikos ribų ne ilgiau kaip 183 kalendorinėms dienoms (neskaitant kelionės laiko) įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens arba individualios (personalinės) įmonės savininko siuntimu atlikti tarnybinį pavedimą.

Tarnybine komandiruote į užsienį taip pat laikomas Lietuvos kariuomenės kario išvykimas už Lietuvos Respublikos ribų laikotarpiui iki 90 dienų (įskaitytinai), kai karys krašto apsaugos ministro įsakymu siunčiamas vykdyti tarptautinių įsipareigojimų, dalyvauti su jais susijusiose pratybose ar mokymuose, vykdyti pareigų.

Valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovai arba jų įgalioti asmenys gali siųsti savo darbuotojus į komandiruotę į užsienio valstybę ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų (neįskaitant kelionės laiko). Šis laikas gali būti pratęstas, kai yra atskiras Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimas dėl atstovavimo Lietuvos Respublikai tarptautiniuose renginiuose (asmuo siunčiamas į užsienį ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų) (LRV 2001 03 29 nutarimo Nr. 341, įsigaliojusio nuo 2001 m. balandžio 5 d., redakcija (Žin., 2001, Nr. 29-928)).

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1614 žodžiai iš 5281 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.