Autorinių ir gretutinių teisių apsauga ir gynimas
5 (100%) 1 vote

Autorinių ir gretutinių teisių apsauga ir gynimas

112131

Turinys

Įvadas 3

Autorių teisių bei gretutinių teisių objektai ir subjektai 4

Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga ir gynimas 4

Autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimas 4

Techninės apsaugos priemonės 5

Teisių gynimo būdai 6

Turtinės žalos atlyginimas. Kompensacijos 7

Neturtinės žalos atlyginimas 8

Laikinosios priemonės 8

Kolektyvinis autorių teisių ir gretutinių teisių administravimas 9

Autorių teisių apsauga išsiplėtusioje Europos Sąjungoje 9

Autorių teisių apsaugos stiprinimas internete 10

Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti teisės aktai ir tarptautinės sutartys autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos srityje 11

Europos Sąjungos teisės aktai autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos srityje 13

Išvados 14

Literatūros sąrašas 15

Įvadas

Profesionalusis menas yra viena iš pagrindinių šalies kultūros gyvenimo dalių, skatinanti visuomenės kūrybiškumą bei padedanti užtikrinanti nacionalinės kultūros gyvybiškumą, tęstinumą ir konkurencingumą. Todėl valstybė užtikrina kūrybinės veiklos laisvę, profesionalaus meno prieinamumą, menininkų profesinį parengimą. Valstybės paramos dydis menininkams ir jų organizacijoms lemia šalies meno pajėgumą konkuruoti pasaulio meno rinkoje, siejasi su valstybės įvaizdžio kūrimu. Meno kūrėjų organizacijos, gaudamos paramą, dalyvauja šalies kultūriniame gyvenime, prisideda prie svarbių visuomenės kultūros, estetinio ugdymo programų. Siekiant skatinti profesionalaus meno kūrimą, sklaidą bei vartojimą numatytos įvairios veiklos ir paramos profesionaliajam menui ir menininkams priemonės, kuriu viena svarbiausių – autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga ir gynimas.

Taigi remdamasis Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu t.y. 2003 m. kovo 5 d. nauja jo redakcija bei naudodamasis internete bei viešojoje bibliotekoje rasta medžiaga, bandysiu aiškiai bei nuosekliai išdėstyti savo tema.

Autorių teisių bei gretutinių teisių objektai ir subjektai

Prieš pradedant dėstyti savo tema pradžioje reiktų apibrėžti autorių teisių bei gretutinių teisiu objektus ir subjektus.

Autorių teisių objektais laikomi originalūs literatūros, mokslo ir meno kūriniai, kurie yra kūrybinės veiklos rezultatas, išreikštas kokia nors objektyvia forma. Taigi, kad kūrinys būtų laikomas autorių teisių objektu ir jam būtų taikoma autorių teisių apsauga, jis turi atitikti tris kriterijus (originalumo, kūrybinės veiklos rezultato ir objektyvios išraiškos formos).

Autorių teisių subjektu yra autorius, kitas fizinis arba juridinis asmuo, turintis išimtines turtines autoriaus teises, taip pat fizinis arba juridinis asmuo, kuriam perėjo išimtinės turtinės autorių teisės. Autoriumi gali būti tik fizinis asmuo, kurio vardas įprastu būdu nurodytas kūrinyje, nes tik fizinis asmuo gali kurti.

Savo ruožtu gretutinių teisių objektas – tiek tiesioginis (gyvas atlikimas), tiek į garso ar audiovizualinę laikmeną įrašytas kūrinio atlikimas, fonograma, audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmasis įrašas, transliuojančiosios organizacijos radijo ir (ar) televizijos transliacija.

Gretutinių teisių subjektas – atlikėjas, fonogramos gamintojas, transliuojančioji organizacija, audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmojo įrašo gamintojas, kitas fizinis arba juridinis asmuo, įstatymo nustatytais atvejais turintis išimtines gretutines teises, taip pat fizinis arba juridinis asmuo, kuriam perėjo išimtinės gretutinės teisės (gretutinių teisių perėmėjas).

Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga ir gynimas

Autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimas

Taigi autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimu yra laikomi tokie veiksmai:

Kūrinio, gretutinių teisių objekto naudojimas (įskaitant išleidimą, atgaminimą, viešą rodymą, viešą atlikimą, transliavimą, retransliavimą ar kitokį viešą paskelbimą) ir platinimas be šių teisių subjekto licencijos (nesudarius sutarties arba pažeidžiant jos sąlygas).

Kūrinių, gretutinių teisių objektų neteisėtų kopijų importavimas, eksportavimas, platinimas, gabenimas ar laikymas komerciniais tikslais.

Įstatymuose ar autorinėse sutartyse nustatyto atlyginimo nesumokėjimas.

Autoriaus ar atlikėjo asmeninių neturtinių teisių pažeidimas.

Nuorodų į neteisėtai viešai paskelbtus autorių teisių ir gretutinių teisių objektus teikimas interneto svetainėse, kai nuorodas teikiantis asmuo tai daro žinodamas ar turėdamas žinoti, kad autorių teisių ir gretutinių teisių objektai yra neteisėtai viešai paskelbti.

Kitų įstatymo nuostatų ir kitų įstatymų nustatytų autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimas.

Techninės apsaugos priemonės

Autorių teisių ir gretutinių teisių subjektai įstatyme nustatytoms teisėms įgyvendinti arba apsaugoti gali naudoti veiksmingas technines apsaugos priemones (bet kokią technologiją, įtaisus ar jų sudedamąsias dalis), skirtas normaliai veikiant uždrausti arba riboti su autorių teisių ir gretutinių teisių objektais atliekamus veiksmus, kurių neleidžia autorių teisių ir gretutinių teisių subjektai.

Techninės apsaugos priemonės laikomos veiksmingomis tais atvejais, kai saugomo autorių teisių ir gretutinių teisių objekto naudojimą teisių subjektai kontroliuoja
taikydami prieigos kontrolę ar apsaugą (kodavimą, elementų perstatymą arba kitokį kūrinio ar kito teisių objekto transformavimą) arba kopijų kontrolės būdą, užtikrinantį siekiamą apsaugą. Tokios techninės apsaugos priemonės neturi trukdyti elektroninei įrangai normaliai veikti ir jos technologinei plėtrai.

Bet kokių veiksmingų techninių apsaugos priemonių šalinimas ar vengimas, kai asmuo tai daro žinodamas ar turėdamas žinoti, kad jis siekia pašalinti autorių teisių ir gretutinių teisių subjektų taikomas technines apsaugos priemones ar jų išvengti, yra laikomas techninių apsaugos priemonių pažeidimu.

Pažeidimu taip pat laikomi šie su veiksmingų techninių apsaugos priemonių šalinimu ar vengimu susiję veiksmai:

 Įtaisų, gaminių ar jų sudedamųjų dalių, suprojektuotų, pagamintų ar pritaikytų tam, kad sudarytų galimybę pašalinti bet kokias veiksmingas technines apsaugos priemones arba padėtų jų išvengti, taip pat įtaisų, gaminių ar jų sudedamųjų dalių, kurių paskirtis ribota komerciniu požiūriu arba kuriuos galima panaudoti kitiems tikslams negu techninių apsaugos priemonių šalinimas ar vengimas, gaminimas, importavimas, platinimas, pardavimas, nuoma, reklamavimas pardavimui ar nuomai arba laikymas komerciniais tikslais.

 Paslaugų, susijusių su techninių apsaugos priemonių šalinimu ar vengimu, teikimas.

Teisių gynimo būdai

Jei yra pažeidžiamos autorių teisių ir gretutinių teisių subjektu teisės, jie gali įstatymu nustatyta tvarka kreiptis į teismą ir reikalauti:

 Pripažinti teises.

 Įpareigoti nutraukti neteisėtus veiksmus.

 Uždrausti atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti realiai pažeistos teisės arba atsirasti žala.

 Atkurti pažeistas asmenines neturtines teises (įpareigoti padaryti reikiamus taisymus, apie pažeidimą paskelbti spaudoje ar kitokiu būdu).

 Išieškoti atlyginimą už neteisėtą naudojimąsi kūriniu, gretutinių teisių objektu.

 Atlyginti turtinę žalą, įskaitant negautas pajamas ir kitas turėtas išlaidas, o kai kuriais atvejais – ir neturtinę žalą.

 Sumokėti kompensaciją.

 Areštuoti, o kai priimtas galutinis teismo sprendimas, išimti iš apyvartos taip, kad teisių turėtojui nebūtų padaryta žalos ir būtų užtikrinta jo teisių apsauga (pvz., perdirbti į kitas prekes, utilizuoti ar taikyti kitas panašias priemones), perduoti nukentėjusiajam jo prašymu ar sunaikinti pažeidėjo lėšomis jo turimas neteisėtas kūrinių, kompiuterių programų, audiovizualinių kūrinių (filmų) ir fonogramų kopijas bei gamybos priemones ar įrangą, kuri buvo naudojama platinimui skirtoms neteisėtoms kopijoms gaminti ar tiražuoti.

 Taikyti kitus įstatymų nustatytus pažeistų teisių gynimo būdus.

Pažeidėjai, kurie atgamina ar platina neteisėtas kūrinių ar kitų objektų kopijas, pažeidžiančias autorių teisių ir gretutinių teisių subjektų teises, teismo reikalavimu privalo nedelsdami suteikti visą informaciją apie tokių kopijų kilmę, ypač apie gamintojų, tiekėjų (platintojų), užsakovų pavadinimus (vardus, pavardes) ir adresus, neteisėtų kūrinių kopijų platinimo kanalus, pagamintų, pateiktų, gautų ar užsakytų neteisėtų kopijų kiekį.

Autorių teisių ir gretutinių teisių subjektai, gindami savo teises, turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti uždrausti tarpininkui teikti kompiuterių tinklais paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis naudojasi pažeisdami autorių teises ar gretutines teises. Draudimas teikti tokias paslaugas apima su autorių teisių ar gretutinių teisių pažeidimu susijusio informacijos perdavimo tinklais sustabdymą, arba, jei tarpininkas techniškai gali atlikti, autorių teises ar gretutines teises pažeidžiančios informacijos pašalinimą, arba draudimą prieiti prie autorių teises ar gretutines teises pažeidžiančios informacijos. Toks teismo sprendimo įvykdymas neatleidžia tarpininko nuo atsakomybės už veiksmus ar neveikimą, susijusius su tokios informacijos laikymu ar perdavimu, atliktu iki šio sprendimo įsigaliojimo.

Turtinės žalos atlyginimas. Kompensacijos

Turtinės žalos atlyginimo tvarką reglamentuoja Civilinis kodeksas ir autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas.

Nustatydamas nuostolių dydį, teismas atsižvelgia į pažeidimo esmę, padarytos žalos dydį, autoriaus teisių ir gretutinių teisių subjekto negautas pajamas, kitas turėtas išlaidas ir pažeidėjo naudą, gautą iš neteisėtų veiksmų. Neteisėtos kūrinių ar kitų objektų kopijos gali būti perduotos atitinkamai autorių teisių ir gretutinių teisių subjektams šių prašymu.

Autorių teisių ir gretutinių teisių subjekto negautų pajamų dydis nustatomas atsižvelgiant į tai, kokios pajamos būtų gautos teisėtai naudojant kūrinius ar kitus objektus (į atlyginimą, kuris paprastai mokamas už teisėtą tokių kūrinių ar kitų objektų naudojimą, arba atlyginimą, mokamą už panašių kūrinių ar kitų objektų teisėtą naudojimą, arba kūrinio ar kito teisių objekto naudojimo būdui labiausiai tinkamus atlyginimus), taip pat į konkrečias aplinkybes, kurios galėjo sudaryti sąlygas pajamoms gauti (teisių subjektų atlikti darbai, panaudotos priemonės, derybos dėl kūrinio naudojimo sutarčių sudarymo ir kita).

Pažeidžiant autorių teises ir gretutines teises gauta nauda šių teisių
reikalavimu gali būti pripažinta nuostoliais. Pažeidėjo neteisėtai gauta nauda laikoma visa tai, ką pažeidėjas sutaupė ir (ar) gavo pažeisdamas autorių teises ir gretutines teises. Pažeidėjo neteisėtai gauta nauda nustatoma ir išieškoma neatsižvelgiant į tai, ar pats teisių subjektas tokią naudą, kokią gavo pažeidėjas, būtų gavęs ar ne, taip pat į tai, ar pažeidėjas žinojo, kad jo veiksmai neteisėti.

Reikšdamas reikalavimą dėl turtinės žalos atlyginimo, įskaitant reikalavimą dėl pažeidėjo neteisėtai gautos naudos, autorių teisių ir gretutinių teisių subjektas turi teisę reikalauti, kad pažeidėjas pateiktų dokumentus, kurie reikalingi jo neteisėtoms pajamoms nustatyti. Jeigu tokie dokumentai sąmoningai ar be rimtos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikiami arba atsisakoma leisti jais pasinaudoti, teismas turi teisę priimti sprendimą remdamasis jam pateiktais įrodymais.

Vietoj nuostolių atlyginimo autorių teisių ar gretutinių teisių subjektas gali reikalauti kompensacijos. Jos dydį nuo 10 iki 1000 minimalių gyvenimo lygių (MGL) nustato teismas atsižvelgdamas į pažeidėjo kaltę, jo turtinę padėtį, neteisėtų veiksmų priežastis bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

Neturtinės žalos atlyginimas

Asmuo, pažeidęs autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 14 ir 52 straipsniuose nurodytas autorių ar atlikėjų asmenines neturtines teises, privalo atlyginti neturtinę žalą, kurios dydį pinigais nustato teismas.

Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į ją padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį, neturtinės žalos pasekmes, neteisėtų veiksmų priežastis bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

Laikinosios priemonės

Neatidėliotinais atvejais, kai pakanka duomenų apie autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimą, teismas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka gali taikyti laikinąsias priemones, būtinas įrodymams užtikrinti, neteisėtiems veiksmams skubiai nutraukti ir teismo galutiniam sprendimui įvykdyti, tai yra:

 Įpareigoti asmenis nutraukti neteisėtą kūrinių ar kitų pagal šį Įstatymą saugomų teisių objektų naudojimą;

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1823 žodžiai iš 3621 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.