Banko marketingo aplinkos analizė
5 (100%) 1 vote

Banko marketingo aplinkos analizė

TURINIS

Įvadas.

1. Marketingo kryptys.

2. Marketingo aplinka.

3. Pasirinktos verslo įmonės marketingo įmonės įvertinimas.

3.3 Apibūdinkite pasirinktos įmonės statusą, jos gaminamą produktą ar teikiamą paslaugą, asortimentą.

3. Banko „Snoras“makroaplinkos analizė,

4. Banko „Snoras“ mikroaplinkos analizė. Įvertinimas

5. Įmonės SWOT analizė.

6. Išvados.

7. Literatūros sąrašasĮVADAS

Marketingas – bankų organizavimo ie valdymo sistema,kuri orientuoja visą veiklą į rinkoje vykstančius procesus.

Šiuo atvėju marketingas yra mastymo būdas, veiklos filosofija, orientuota į rinką ir skirta jos poreikiams tenkinti.Remiantis marketingo koncepcija, visa banko veikla orientuojama į paslaugų teikimą. Tai aktyvi strateginio valdymo koncepcija, paremta visapusiškais rinkos tyrinėjimais, jos įtakų bankui nustatymu. Jis auksčiausia forma yra marketingas.Marketingui būdinga:

– orientacija į rinką , kai priimant kiekvieną sprendimą žiūrima, kokią įtaką tam turi ar turės rinka.Pagrindiniai saveikaujantys objektai: bankai,klientai,indėlininkai, rinkos konjuktųūra, paslaugų charakteristika;

– situacijos valdymas, kai sprendimas yra sąlygojamas ne tvirtai nusistovėjusių sąlygų, bet rinkoje besikeičiančios situacijos.Situacijos valdymui būdingas didelis variantiškumas ir dinamizmas;

– nepertraukiams, aktyvus informacijos rinkimas, atnaujinimas ir apdorojimas;

– aktyvaus poveikio strategija, paremta ne tik pasyviu rinkos tyrimu, bet ir aktyviu jos keitimu, naudojant reklamą, kontroliuojant tam tikrus jos sritis-fragmentus, veikiant vyriausybę;

– banko veiklos sėkmės vertinimas pelnu, formuojamu ne tik vidiniu, bet ir išorinių veiksmų;

– ilgalaikės komercinės sekmės, lyderio pozicijų siekimas.

Marketingas apima ir aprūpinimą, ir pardavimus, kadangi tai to paties proceso priešingybės: indėlininkui – pardavimas, bankui – pirkimas, o kredituojant – atvirksčiai. Konkurencinėje rinkoje akcentuojamas aktyvus paslaugų (pardavimų) pobūdis, todėl akcentuojami pardavimu marketingo aspektai.

Žemiau pateiktame paveiksle parodytos pagrindinės marketingo kryptys.Visos marketingo pavaizduotos sudėtinės dalys glaudžiai susijusios, tačiau kiekvieną jų galima nagrinėti atskirai.

MARKETINGO KRYPTYS

Bankininkystės srityje ankstesniais periodais marketingo poreikis buvo nedidelis. Tik 7 – jo dešintmečio pabaigoje situacija iš esmės pasikeitė. Rinkos liberalizavimas, internacionalizavimas susijęs su labai didele konkurencija, naujų paslaugų pasiūla, todėl šiandien bankų vadovybė labai suenteresuota marketingu – naujų klientų ir vartojimo rinkų paieška.

Tai kiekvienoje įmonėje tapo besitęsiančiu procesu. Tam, kad sėkmingai veikti toliau ir nustatyti orientaciją į ateitį reikia įvertinti esamą padėtį. Taip ir šiuo, AB bankas „Snoras“ atveju reikia atlikti esamos rinkos tyrimą.Tam mes ir pasinaudosim marketingo aplinkos tyrimu.

MARKETINGO APLINKA

Marketingo aplinkos, marketingo komplekso ir vartotojo ryšį vaizduoja ši chema:

Marketingo aplinka – tai visuma už įmonės ribų veikiančių iegų, darančių tiesioginę ir netiesioginę įtaką įmonės veiklai, jos marketingo sprendimams .Marketingo sprendimams svarbios aplinkos sąlygos skirstomos į bendrąsias (makroaplinka) ir specifines (mikroaplinka).Bankų marketingas – specifinis marketingas , besiskiriantis , sakykim, nuo pramonės marketingo, kadangi specifiniai patys paslaugų ir produktų ypatumai:

1. Bankų paslaugos yra gana abstrakčios.

2. Skirtingai nuo kitų paslaugų, kur yra dažniausiai pateikiamas produktas, bankose įvairiomis formomis pateikiami pinigai.

3. Kiekvienai paslaugų formai yra būdingas sandorio elementas.

4. Kiekviena paslaugų forma yra susijusi su trumpesniu ar ilgesniu laiku.

Marketingo valdymo problemų sprendimui reikalingos informacijos paieška, rinkimas, apdorojimas, analizė leis: įvertinti situaciją, numatyti galimus pokyčius, apibrėžti naujus tikslus, parengti strategijas, suformuoti marketingo priemones. AB banko „Snoras“ kaip tyrimo objekto panaudoti aplinkos ir įmonės analizės sritis, tam, kad būtų išspręstas uždavinys – suformuota marketingo tyrimo problemai išspęsti. Atlikti visą marketingo tyrimo procesą pasirinkta aprašomuoju tyrimo plano tipu, turint informacijos iš antrinių tyrimų šaltinio.

Atlikus AB banko „Snoras“ marketingo tyrimą pateikiamas konkretus darbo rezultatas: parengtas marketingo planas, kuris įvertina esamą situaciją rinkoje ir pateikimas perspektyvus pasiūlymas banko produktų ir paslaugų pardavimui didinti ne tik išlaikant pastovius klientus, bet pritraukiantnaujus – kitų bankų klientus.

1.Pasirinktos verslo įmonės marketingo komplekso įvertinimas:

1.1 Apibudinkite pasirinktos įmonės statusą,jos gaminamą produktą ar teikiamą paslaugą, asortimentą. Trumpai pagrįskite savo pasirinkimą.

Kiekvienam leista pasirinkti marketingo tyrimui atlikti verslo įmonę.

Įmonė – yra savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas,įsteigtas įstatymų numatyta tvarka, tam tikrai ūkinei komercinei veiklai. Įmonę sudaro medžiagų daiktinių, finansinių ir materialinių aktyvų jos teisių ir pareigų
kompleksas.

Šiame darbe nagrinėjama konkreti įmonė yra AB bankas „Snoras“.

Bankas „Snoras“, įkurtas 1991 gruodžio 3 ., o 1992 m. kovo 17 d.įregistruotas banko statusas, jis yra ketvirtasis pagal dydį Lietuvos bankas, turintis didžiausią ir moderniausią teritorinį klientų aptarnavimo tinklą – 205 mini banku ir klientų aptarnavimo sales visoje Lietuvoje. 1993 05 11 įregistruotas banko Vilniaus filialas, kuri 1996 metais tapo centirine būstine. 1995 metai sbankas perregistruotas į AB banką „Snoras“

1998 07 10 įregistruota banko dukterinė įmonė „Snoro garansa“, o 1999 04 30 antra dukterinė įmonė – „Snoro lizingas“.

Banko išskirtinumas yra orientacija į mažmeninę bankininkystę ir lyderio pozicijos daugelyje jos sričių. Bankas „Snoras“ laikomas vienu iš sparčiausiai augančių Vidurio ir Rytų Europos bankų: žurnalo „The Banker“ reitinge jis įrašytas dešimtuoju ir 25 sparčiausiai augančių šio regiono bankų. Pagal dydį „Snoras“ yra 78-is šio Europos regiono bankas.

Tarptautinė reitingų agentūra „Fitch“ 2003 metų gruodžio 23 dieną padidino banko „Snoras“ individualų reitingą iki D su stabilia perspektyva bei pakėlė palaikymo reitingą iki 4, o taip pat patvirtino jau anksčiau suteiktus ilgalaikių įsipareigojimų reitingą BB- sus stabilia perspektyva ir trumpalaikių įsipareigojimų reitingą B. Bankas „Snoras“ yra tarptautinės bankų grupės „Konversgrupė“ narys. Bankas turi daugiau kaip pusę milijonų klientų ir kasdien atlieka vidutiniškai 125 tūkstančius bankinių operacijų savo klientų aptarnavimo tinkle.

Banko veiklą atspindi šūkis „Mano artimas bankas“, kadangi turi nuosavą unikalų tinklą, tai analogų neturintys nei Rytų Europoje nei Lietuvoje banko padaliniai – minibankai, juose dirba vienas arba du darbuotojai, o atliekamos visos bankinės operacijos.

2003.10.24 Lietuvos bankas (LB) davė sutikimą asmenų grupei, kurią sudaro Rusijos uždaroji akcinė bendrovė „Konversbank“ ir Liuksemburgo akcinė bendrovė „Incorion Investment Holding Company“, valdyti kvalifikuotą banko „Snoras“ įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį tiek, kad „Snoras“ taptų jos kontroliuojama.

Lietuvos banko valdyba nusprendė, jog šis leidimas įsigalios uždarajai akcinei bendrovei „Konversbank“ gavus Rusijos centrinio banko leidimą investuoti į banko „Snoras“ akcinį kapitalą.

Taigi, tai įmonė yra juridinio asmens teises turinčios ribotos civilinės atsakomybės, kurios kapitalas padalytas į akcijas.

Akcinių bendrovių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir nustatyta tvarka patvirtinti bei įregistruoti atskiros akcinės bendrovės įstatai.

AB bankas „Snoras“ teikia visas bankininkystės paslaugas ir pagrindinį dėmesį skiria ilgalaikiams ryšiams su klientais. Šių tikslų siekia gerindamas privačių bei verslo klientų aptarnavimo kokybę, modernizuodamas naudojamą bei diegdamas naujas technologijas. Paslaugos (angl. services) – tai kokia nors nemateriali ekonomikos veikla, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai prisideda prie žmonių poreikių tenkinimo; tai pardavimo objektu laikoma veikla, kuri gali suteikti naudą, malonumą,patenkinti poreikius.

Banko teikiamos paslaugos:

Indėliai (ne/terminuoti, terminuoti kaupiamieji)) bei sąskaitos, mokėjimo kortelės, kreditai (būsto, vartojamieji, ilgalaikiai, trumpalaikiai), savitarnos seifai, čekiai, akredityvai, dokumentiniai inkaso, sąlyginis mokėjimas, vekseliai: vekseliai užsienio valiuta, vekseliai, pagal kuriuos mokama Lietuvoje (litais), tarptautiniai ir vietiniai pinigų pervedimai, investiciniai fondai, vertybiniai popieriai, valiutos keitimas, vertybių pervežimas, faktoringas, IB Internetas, tiesioginis debetas, kasos operacijos, GSM bankas.

Dukterinės banko įmonės: UAB „Snoro lizingas“, UAB “Verslo vizija” ir UAB „Vilniaus kapitalo vystymo projektai“

BANKO „SNORAS“ MAKROAPLINKOS ANALIZĖ

Išanalizuokime AB Banko ‚Snoras“ makroaplinką. Kaip minėjome, makro aplinka – tai ekonominė, socialinė – kultūrinė, politinė – teisinė, mokslinė – technologinė bei gamtinė aplinka.

Paanalizuokime, kai veikia mūsų tyrimo objektą ekonominė aplinka.

Ekonominė aplinka marketingo kompleksą daugiausia veikia per perkamosios galios svyravimą. Perkamoji (mūsų atveju – vartotojų) galia labiausiai priklauso nuo šių faktorių:

1. Vartotojų pajamų lygio.

2. Kaupimo lygio.

3. Prekių kainų lygio.

4. Kredito gavimo galimybių

5. Šalies bendrojo vidaus produkto.

Marketingo komplekso požiūriu reikšmingiausi šie ekonomikos reiškiniai:

1. Vystymosi cikliškumas.

2. Infliacija.

3. Nedarbas.

Ekonominis vystymasis vyksta ciklais, iš kurių kiekviename išskiriamos keturios fazės: krizė, depresija, pagyvėjimas ir pakilimas.

Kiekvienoje fazėje vartotojų elgesys yra skirtingas, todėl skirtinga turi būti ir marketingo veikla. Planuojant marketingo veiksmus, labai svarbu teisingai nustatyti, kokioje fazėje yra ekonomika ir kokios situacijos vystymosi perspektyvos. Didžiausias noras pirkti esti ekonomikos pakilimo fazėje. Kitose fazėse, ypač smukimo, pirkėjai linkę atsisakyti ne ypač būtiniausių pirkinių. Jie jaučiasi nesaugiai, todėl stengiasi
‚Snoras“veiklą ir rodikliu skirtingais periodais, pažiūrėkime kaip atsilipeia ekonominiai, teisiniai ir politiniai įvykiai banko veikloje.

Ekonominė aplinka – tai marketingo mikroaplinkos elementas, pasireiškiantis tam tikrais ūkio raidos dėsningumais bei tendencijomis, kurie daro įtaką marketingo sprendimams ir veiksmams.

Bankų veiklos sekmė nemažai priklauso nuo ekonimonės situacijos. Didelė infliacija, kapitalo trūkumas, aukštas spekuliacijos , šešėlonės ekonomikos lygis lemia aukštus kredito palūkanų kreditų palūkanų normas ir apriboja kreditais naudojančiūsi klientų ratą. Esant tokiai situacijai , praktiškai nekredituojamos ilgalaikės investicijos. Gyventojų nuskurdimas riboja galimybes taupyti ir mažina bankų finansinį pajėgumą.Kita vertus svarbu suvikti bankų vaidmenį intensyvinant ekonominius ir socialinius procesus.

Paimkime periodą”nuo 1997, kai Rusijos bei Petryčių krizės sukrėtė viso pasaulio finansų sistemą. Lietuvoje 1997 metais sumažėjus transporto, statybų, medžio gaminių eksportui – bankrutavus įmonėms, padidėjo nedarbo lygis, sumažėjo terminuotų indėlių skaičius. 1998 metais medienos eksportui padidėjus, kilo USD kursas visų valiutų atžvilgiu, padidėjo terminuotų indėlių šia valiuta. Tačiau bankui „Snoras“pavyko atlaikyti šią krizę, ir 1999 metais padididnti savo kapitalą.

Socialinė – demografinė aplinka – tai marketingo aplinkos elementas, atspindintis visuomenės poveikį įmonei, jos marketingo sprendimams bei jų įgyvendinimui.

2004 gegužės mėnesį, Lietuvai tapus ES nare, padidėjo lietuvių migracija į ES šalis, kadangi Lietuvoje aukštas nedarbo lygis, jie tikisi darbo susirasti užsienyje. Valiutos keityklose padaugėjo superkamos valiutos asortimentas. Padidėjo tarptautinių pervedimų „MoneyGram“, kadangi tai yra labai greita paslauga , neatidarant sąskaitos banke, taip pat tarptautinių magnetinių kortelių paklausa, kadangi tai yra patogu ir saugu. AB bankas ‚Snoras“ per pirmą pusmetį išplatino daugiau kaip 450 000 tarptautinių debetinių kortelių.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1603 žodžiai iš 5328 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.