Bausmių vykdymo sistemos reforma
5 (100%) 1 vote

Bausmių vykdymo sistemos reforma

112131

1. Bausmių vykdymo sistemos reforma.

2. VRM ir TM bendradarbiavimas.

3. Pataisos darbų įstaigų administracijos veikla susidarius įstaigoje ypatingai situacijai:

a) nuteistiesiems paskelbus badavimą, atsisakius dirbti ar vykdyti kitus teisėtus administracijos reikalavimus;

b) specialios priemonės, jų naudojimo tikslas ir ribos;

c) šaunamojo ginklo panaudojimo tikslas, pagrindai ir tvarka.

4. Lygtinis paleidimas iš pataisos darbų įstaigos.

5. Paleidimo iš pataisos darbų įstaigų tvarka.

1. Bausmių vykdymo sistemos reforma

Bausmių vykdymo sistemos reforma susideda iš teisinės ir organizacinių dalių. Teisinę reformos dalį sudaro naujų Baudžiamojo ir Bausmių vykdymo kodeksų, su jais susijusių įstatymų bei kitų teisės aktų parengimas ir priėmimas. Baudžiamajame kodekse nustatomos bausmių rūšys ir apibrėžiamas jų turinys, tuo tarpu Bausmių vykdymo kodeksas reglamentuoja visų bausmių vykdymo tvarką ir sąlygas.

Remiantis Europos Tarybos standartais, nuteistųjų teisinę padėtį (teises, laisves ir pareigas) privalo nustatyti tik Bausmių vykdymo kodeksas ir kiti įstatymai, o Vyriausybės nutarimai reglamentuoja tik teisių, laisvių ir pareigų įgyvendinimo tvarką. Naujajame Bausmių vykdymo kodekse atsisakoma nereikalingų teisių ir laisvių (pvz., dėvėti nuosavus drabužius ir pan.) ribojimų ir numatoma daugiau pozityvių pareigų, kurios leistų nuteistiesiems daryti įtaką savo teisinei padėčiai pagal principą: geras elgesys – daugiau teisių ir lengvatų, blogas elgesys – mažiau lengvatų.

Reformos metu daugiausia dėmesio skiriama laisvės atėmimo bausmės vykdymui. Esminiai pakeitimai siejami su nuteistųjų klasifikavimu, skatinimo priemonių pagausinimu, profesinio rengimo ir mokymo perorientavimu.

Nuteistųjų klasifikavimas turi sudaryti prielaidas jiems pataisyti, todėl kaip klasifikavimo kriterijus būtina įtvirtinti ne tik asmens amžių, lytį padaryto nusikaltimo pavojingumo pobūdį, bet ir mokymo poreikį, socialinius ryšius bei elgesį.

Išplečiamas nuteistųjų laisvės atėmimu skatinimo priemonių sąrašas įtraukiant į jį trumpalaikes išvykas iš pataisos įstaigų bei lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų prieš terminą. Lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų prieš terminą taikymo ribos plečiamos trumpinant būtiną atlikti bausmės laiką ir mažinant nuteistųjų, kuriems netaikoma ši priemonė, skaičių. Įstatymuose numatoma pataisos įstaigų pirmenybė gauti valstybinius užsakymus, subsidijos privačioms struktūroms, aprūpinančioms nuteistuosius darbu, supaprastinta gamybos priemonių atnaujinimo ar pakeitimo tvarka.

Organizacinę reformos dalį sudaro Pataisos reikalų departamento prie Vidaus reiklų ministerijos perdavimas Teisingumo ministerijai. Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos tampa civiline įstaiga; jos kompetencija ir funkcijos plečiamos sudarant realias galimybes daryti įtaką bausmių vykdymo politikai. kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnai tampa kalėjimų pareigūnais. Jiems nustatomos tokios pat socialinės garantijos kaip ir vidaus reikalų sistemos pareigūnams ir pakeliamas tarnybinis atlyginimas.

Kalėjimų departamentui priskiriamos teritorinės pataisos darbų inspekcijos.

Kalėjimų departamentas tampa atsakingas už visų bausmių (išskyrus baudą ir turto konfiskavimą) ir baudžiamojo poveikio priemonių vykdymą.

Keičiami Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų santykiai su Vidaus reikalų ministerija ir policija. Pataisos įstaigų apsaugą perima profesionalūs Kalėjimų departamento pareigūnai, pavaldūs įstaigos direktoriui. Vidaus reikalų sistemos padaliniai vykdo kardomųjų ir nuteistųjų asmenų konvojavimą į teismą arba bausmė atlikimo vietą, padeda masinių riaušių metu pataisos įstaigų administracijai, o policija ieško ir sulaiko pabėgusius ar negrįžusius nuteistuosius. Visais atvejais, kai pataisos įstaigoje būtina panaudoti fizinę jėgą, specialiąsias priemones ar ginklus, sprendimą priima pataisos įstaigos direktorius arba Kalėjimo departamento vadovybė.

Išplečiamas ir decentralizuojamas pataisos įstaigų veiklą kontroliuojančių institucijų sąrašas. Į šį sąrašą įeina Kalėjimų departamentas, Teisingumo ministerija, Seimo kontrolieriai, prokurorai, teismai, Komisija prieš žiaurų elgesį ir Europos žmogaus teisių komisija (teismas). Nuteistiesiems suteikiama teisė pasirinkti instituciją, į kurią jie galėtų kreiptis dėl tikro (tariamo) teisių ar laisvių pažeidimo.

2. VRM ir TM bendradarbiavimas, sąveika vykdant kriminalines bausmes

Vykdant reformą, pataisos reikalų departamentas iš VRM buvo perduotas TM, gavo naują pavadinimą – Kalėjimų departamentas prie LR Teisingumo ministerijos.

Nuo 2000 09 01 VRM vykdo šiuos įsipareigojimus:

1) organizuoja ir atlieka kalinamųjų ir nuteistųjų asmens konvojavimą į areštinės, kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietas, teismų buveines ir sveikatos priežiūros įstaigas;

2) organizuoja pajėgas masinėms riaušėms užkardyti arba likviduoti kalinimo ir laisvės atėmimo vietose;

3) parengia VR sistemos Kalėjimo departamentui pavaldžių įstaigų specialius planus, numatančius bendrus veiksmus užkardant masines riaušes bei ramdant kalinius ir nuteistuosius.

Be to, VRM ir TM bendru įsakymu (2000 06 12 Nr.303/163) buvo
patvirtintos instrukcijos:

1. ”Policijos vykdytų priežiūros funkcijų perdavimo kalėjimų departamentui prie TM tvarkos ir bendradarbiavimo pereinamuoju laikotarpiu instrukcija, pagal kurią teritoriniai policijos komisariatai perdavė KD prie TM pataisos inspekcijoms asmenų, nuteistų pataisos darbais be laisvės atėmimo (BK 29 str.); kuriems bausmės vykdymas atidėtas (BK 471 str.), lygtinai paleistų iš laisvės atėmimo vietų (BK 242, 543 str.) priežiūros bylos. PK kaupia informaciją apie šių kategorijų asmenis. Apylinkės inspektoriai, įrašę duomenis apie šių kategorijų asmenis į informacijos apie apylinkę bylas, kontroliuoja šiuos asmenis, domisi grįžusių iš laisvės atėmimo vietų (iki teistumo išnykimo) asmenų, teistų už sunkius nusikaltimus, taip pat vadovo pavedimu asmenų, kuriems pagal Organizuoto nusikaltimo užkardymo įstatymą teismo yra paskirti įpareigojimai elgesiu, ryšiais, užimtumu.

2. Institucija, kuri nustato asmens konvojavimo tvarką į areštines, teismų buveines, laisvės atėmimo vietas bei asmens sveikatos priežiūros įstaigas.

3. Institucija ”informacijos apie nusikaltimus ir ypatingus įvykius, įvykusius KD prie LR TM pavaldžiose įstaigose, perdavimo policijos įstaigoms tvarka”, pagal kurią, įvykus KD pavaldžioje įstaigoje nusikaltimui ar ypatingam įvykiui, įstaigos budėtojas nedelsdamas praneša apie tai policijos komisariato budėtojui, kurio aptarnaujamojo teritorijoje yra ši įstaiga.

3. Pataisos darbų įstaigų administracijos veikla, susidarius įstaigoje ypatingai situacijai.

a) Pataisos darbų įstaigų administracijos veiksmai, nuteistiesiems paskelbus badavimą, atsisakius dirbti ar vykdyti kitus teisėtus administracijos reikalavimus

Pataisos darbų įstaigos viršininkas arba jo pavaduotojas, nuteistiesiems paskelbus badavimą, atsisakius dirbti ar vykdyti kitus teisėtus administracijos reikalavimus, privalo nedelsdamas išsiaiškinti badavimo, atsisakymo dirbti ar vykdyti kitus teisėtus administracijos reikalavimus priežastis, nuteistųjų keliamus reikalavimus bei jų teisėtumą. Pataisos darbų įstaigos viršininkas arba jo pavaduotojas privalo apie tai nedelsdamas pranešti prokurorui ir imtis įmanomų priemonių teisėtiems nuteistųjų reikalavimams patenkinti.

Jei nuteistųjų reikalavimai yra neteisėti, pataisos darbų įstaigos viršininkas privalo asmeniškai apie tai pranešti nuteistiesiems ir pasiūlyti neteisėtus veiksmus nutraukti.

Nuteistiesiems, nevykdantiems šio pasiūlymo, įstaigos viršininko motyvuotu nutarimu gali būti taikomos nuobaudos bei pagal planinę vienos dienos išlaikymo normą iš jų asmeninių sąskaitų išskaitomos išlaidos maitinimui ir kitiems poreikiams tenkinti.

Nuteistųjų neteisėtų grupinių veiksmų, šiurkščiai pažeidžiančių pataisos darbų įstaigos vidaus tvarką, atveju įstaigos viršininkas turi teisę laikinai, pranešęs prokurorui, sustabdyti:

§ nuteistųjų laiškų siuntimą bei gautų laiškų, siuntinių, perdavimų ir banderolių su spauda įteikimą nuteistiesiems;

§ pasimatymų suteikimą nuteistiesiems;

§ nuteistųjų skambinimą telefonu;

§ maisto produktų ir būtiniausių reikmenų pirkimą;

§ paskatinimo priemonių bei lengvatų skyrimą nuteistiesiems.

b) Specialiosios priemonės, jų naudojimo tikslas ir ribos

Pataisos darbų įstaigose gali būti naudojamos specialiosios priemonės – antrankiai, tramdomieji marškiniai, guminės lazdos, koviniai imtynių veiksmai, dujos, vandensvaidžiai, tarnybiniai šunys, šarvuočiai bei kita technika.

Specialiosios priemonės naudojamos atsižvelgiant į teisėtvarkos pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę ir konkrečias aplinkybes bei situaciją. Naudodami specialiąsias priemones, pareigūnai privalo stengtis išvengti sunkių pasekmių.

Prieš naudojant specialiąsias priemones, jei leidžia aplinkybės, asmenys, prieš kuriuos jos bus naudojamos, įspėjami.

Specialiųjų priemonių naudojimas privalo būti nutrauktas, išnykus jų panaudojimo pagrindui.

Pataisos darbų įstaigų pareigūnai, turintys specialųjį ar karinį laipsnį, gali panaudoti prieš nuteistuosius antrankius, tramdomuosius marškinius, gumines lazdas, kovinius imtynių veiksmus bei dujas, skirtas asmens apsaugai, šiais atvejais:

§ siekdami apginti pataisos darbų įstaigų darbuotojus ir kitus asmenis nuo užpuolimo, gresiančio jų gyvybei ar sveikatai, taip pat vaduodami įkaitus;

§ siekdami sulaikyti nuteistąjį, padariusį teisėtvarkos pažeidimą, jei jis nevykdo pataisos darbų įstaigos darbuotojo teisėtų reikalavimų arba priešinasi jėga;

§ siekdami atremti saugomų objektų bei transporto priemonių užpuolimą;

§ kilus masinėms riaušėms ar grupiniams tyčiniams veiksmams, šiurkščiai pažeidžiantiems pataisos darbų įstaigos vidaus tvarką.

Minėtąsias priemones, išskyrus antrankius, draudžiama naudoti prieš moteris, nepilnamečius bei invalidus su aiškiais invalidumo požymiais, išskyrus atvejus, kai jie patys užpuola arba priešinasi jėga ar ginklu.

Tarnybiniai šunys pataisos darbų įstaigose gali būti naudojami šiais atvejais:

§ saugant pataisos darbų įstaigos teritoriją;

§ konvojuojant nuteistuosius;

§ apžiūrint pataisos darbų įstaigos draudžiamas zonas ir šalia esančią teritoriją;

§ tikrinant atvykstančias ir išvykstančias iš pataisos darbų įstaigos transporto priemones bei
krovinius;

§ ieškant paslėptų narkotinių ir toksinių priemonių;

§ vykdant pabėgusių nuteistųjų paiešką ir sulaikant pabėgusius nuteistuosius;

§ siekiant apginti pataisos darbų įstaigos darbuotojus ir kitus asmenis nuo užpuolimo, gresiančio jų gyvybei, kai kitų priemonių panaudojimas negelbėjo.

Tarnybinius šunis draudžiama naudoti prieš moteris, nepilnamečius ir invalidus su aiškiais invalidumo požymiais, išskyrus atvejus, kai jei patys užpuola arba priešinasi ginklu.

Masinio riaušių arba masinio pasipriešinimo pataisos darbų įstaigos administracijai atvejais, kai juos lydi pogromai, padegimai, įkaitų grobimas ar kitokie tyčiniai veiksmai, šiurkščiai pažeidžiantys įstaigos vidaus tvarką, Pataisos reikalų departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu prieš nuteistuosius gali būti naudojami vandensvaidžiai, specialios paskirties dujos, šarvuočiai bei kita technika.

Minėtąsias priemones draudžiama naudoti prieš moteris, nepilnamečius ir invalidus su aiškiais invalidumo požymiais, išskyrus atvejus, kai jie patys užpuola arba priešinasi šaunamuoju ginklu.

Vandensvaidžiai gali būti panaudoti ir pataisos darbų įstaigos viršininko įsakymu.

c) Šaunamojo ginklo panaudojimo tikslas, pagrindai ir tvarka

Šaunamieji ginklai pataisos darbų įstaigose gali būti naudojami, kai visi kiti galimi būdai ir priemonės panaudotos arba kai dėl laiko stygiaus jų panaudoti nėra galimybių.

Šaunamieji ginklai naudojami be perspėjimo šiais atvejais:

§ atremiant ginkluotą pataisos darbų įstaigos užpuolimą;

§ kai nuteistieji akivaizdžiai užpuola saugomus objektus, pataisos darbų įstaigos darbuotojus ar kitus asmenis arba daro kitokius tyčinius veiksmus, kurie kelia tiesioginį pavojų pataisos darbų įstaigos darbuotojų ar kitų asmenų gyvybei;

§ kai nuteistieji bando pabėgti, panaudodami transporto priemones, arba bėga iš judančių transporto priemonių;

§ sulaikant besipriešinantį ginklu nuteistąjį;

§ sulaikant nuteistąjį, bandantį pabėgti naktį ar esant blogam matomumui;

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1734 žodžiai iš 3460 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.