Bendruomenės slauga
5 (100%) 1 vote

Bendruomenės slauga

112131

BENDRUOMENĖS SLAUGA

1988 m. Vienos konferencijoje slaugos klausimais buvo pažymėta, jog slaugytojai turi plėtoti naujas paslaugas, grindžiamas pirminės sveikatos priežiūros filosofija ir nukreiptas labiau į sveikatos stiprinimą nei į ligų gydymą. Šis persiorientavimas sietinas su ne tik bendruomenės slaugytojų veikla, bet ir su visų slaugytojų veikla.

Kiekvienoje šalyjhe slaugytojų ir akušerių tapimas kvalifikuotais profesionalais vyko skirtingai. Tačiau visose šalyse jų teikiamos paslaugos buvo orientuotos į tris pagrindines sritis: sergančiųjų priežiūrą, akušeriją ir bendruomenės slaugą. Slauga tradiciškai grindžiama rūpinimosi kitais. Pagalba moteriai gimdymo metu taip pat yra dalis šios tradicijos.Todėl slauga apibūdinama kaip prigimtinė žmogaus veikla. Deja, slauga vis tiek retai vertinama kaip prestižinė profesija.

Europoje dirba virš penkių milijonų slaugytojų, kurie sudarydami pagrindinę sveikatos priežiūros specialistų dalį, turi dideles galias įtakoti žmonių sveikatos gerėjimą. Pirminės sveikatos priežiūros modelio reikšmė yra ta, kas jis yra visiems prieinamas (paslaugos gali būtio teikiamos arti gyvenamųjų ir darbo vietų), ekonomiškai naudingas ( slaugytojų rengimas ir teikiamos paslaugos nereikalauja didelių investicijų), dera su kitomis sveikatą išsaugojimą skatinančiomis programomis, vietinė valdžia aktyviai dalyvauja pirminės sveikatos priežiūros organizavime, optimaliai naudojami visų sveikatos priežiūros specialistų sugebėjimai (komandinis darbas), didelis dėmesys skiriamas visuomenės sveikatai, bendruomenė pati dalyvauja nustatant s veikatos problemas ir jų sprendimo būdus. Kad būtų pasiektas rezultatas, tereikia sudaryti sąlygas slaugytojams veikti savarankiškai, betarpiškai bendradarbiauti su pacientu. Tai galima įvardinti nauju slaugytojos vaidmeniu.

Pirminėje sveikatos priežiūroje vykdoma slauga užtikrina gyventojų sveikatos išsaugojimą, sergančiųjų slaugymą, reabilitaciją po ligos ar nelaimingų atsitikimų bei sveikatos palaikymą, kai gydymas nebeveiksmingas. Jų veikla taip pat apima ir gydytojo paskirtas medicinos procedūras. Šios paslaugos pirminėje sveikatos priežiūros grandyje, dažniausiai yra teikiamos bendruomenėje, vadinasi pacientų namuose, taip pat pirminės sveikatos priežiūros įstaigose – medicinos punkte, ambulatorijoje, poliklinikoje, psichikos sveikatos centre ir kt. Bendruomenės slauga užsiims specialiai tam parengti kvalifikuoti slaugytojai. Lietuvoje pagal seną specialistų rengimo modelį dažniausiai tai yra kaimo medicinos punktų bei ambulatorijų ir miesto poliklinikų medicinos seserys, medicinos felčeriai ar akušerės – bendruomenės slaugytojai.

Bendruomenės slaugytojams suteikaima gana plati savarankiškos veiklos erdvė. Tenkindami bendruomenės narių sveikatos poreikius, bendruomenės slaugytojai atlieka profesinius slaugytojo, vadovo ir neformalaus lyderio, komandos nario ir patikėtinio, sveikatos mokytojo bei tyrinėtojo vaidmenis.

Atlikdamas slaugytojo vaidmenį, bendruomenės slaugytojas užtikrina bendruokmenės slaugos procesą: pastebi esančias ir galimas bendruomenės sveikatos problemas, planuoja savo veiklą bendruomenės sveikatai gerinti, moka savarankiškai pasitelkti kitų žinybų darbuotojus, jei jų veikla gali prisidėti prie sveikatos gerinimo, pasitrenka darbo vertinimo kriterijus ir, kritiškai apibendrinadamas savo praktiką, ją tobulina.

Veikdamas kaip vadovas ir neformalus lyderis, bendruomenės slaugytojas turi išmanyti vadovavimo metodus ir mokėti juos taikyti praktiškai, žinoti ir mokėti, kaip paskirstyti darbą bendruomenėje ir kaip jį koordinuoti, išmanyti efektyvaus išteklių naudojimo principus, mokėti inicijuoti permainas, žinoti ir suprasti, kaip skatinti žmonių aktyvumą siekiant sveikatos, išmanyti derėjimosi principus ir mokėti juos naudoti praktiškai.

Komandos nario ir patikėtinio vaidmuo suteikia bendruomenės slaugytojui galimybę, jeigu tik pastebi bendruomenės narių sveikatos pablogėjimą įtakojančius veiksmus, pranešti apie tai įstaigoms ir organizacijoms, kurios galėtų padėti, tarpininkauti pacientams sveikatos, socialinėse, švietimo ar kitose žinybose, ginti bendruomenės narius, tenkinti jų sveikatos poreikius, bendrauti su visuomeninėmis, religinėmis organizacijomis, kai sprendžiami bendruomenės sveikatos kloausimai.

Veikdamas kaip sveikatos mokytojas, bendruomenės slaugytojas naudoja duomenis apie bendruomenės sveikatą ir kelia sveikatos mokymo tikslus. Pagal bendruomenės narių sveikatos išmanymą slaugytojas pasirenka tinkamą mokymo būdą, planuoja tą mokymą, jį atllieka ir vertina. Bendruomenės slaugytojai turi gerai išmanyti, kaip mokyti bendruomenę higienos pagrindų, kaip paremti motinas motinystės ir šeimos planavimo klausimais, kaip skatinti jaunas motinas žindyti kūdikius.

Tyrinėtojo vaidmuo labai naujas Lietuvos slaugytojų praktikoje. Tačiau tyrinęjimo veikla – duomenų apie bendruomenės sveikatą rinkimas, jų vertinimas, apibendrinimas, išvadų darymas – suteikia slaugytojui praktinio savarankiškumo.

Pirminėje sveikatos priežiūroje labai svarbu užtikrinti sveikatos preižiūros tęstinumą. Dirbantis bendruomenėje slaugytojas gali pasireikšti kaip „ryšininkas“ tarp pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros grandžių, t.y. tarp ambulatorinės ir
stacionarinės sveikatos priežiūros. Naudodamas žodinio, rašytinio, telefoninio bendravimo galimybes, slaugytojas gali laiku užtikrinti bendruomenės narių sveikatos išsaugojimą ar tolesnį sveikatos atstatymo priemonių taikymą, kai grįžtama namo iš ligoninės.

Akivaizdu, kad šios slaugytojų funkcijos peržengia iki šiol buvusį „medicinos pagalbos“ ar „sveikatos apsaugos „ supratimą, kai medicinos seserų ir akušerių veikla tebuvo gydymo procedūros, teikiamos ligoninėse, poliklinikose, ambulatorijose ir moterų konsultacijose.

Europos šalių konferencijoje slaugos klausimais priimtoje Vienos deklaracijoje teigiama, kad: „Slauga bus gerai realizuota pirminėje sveikatos priežiūroje, kaip slaugos mokymas taps slaugos praktikos pagrindu, ypač darbui bendruomenėje, ir kai slaugytojai prisiims atsakomybę už socialinius aspektus, tenkinant sveikatos poreikius, bei plačiau supras asmens sveikatos priežiūros vysymąsį“.

Tad dar viena labai svarbi ir išskirtinė slaugytojo veiklos sritis bendruomenėje yra gyvenimo kokybės išsaugojimas ar gerinimas fiziškai ir protiškai neįgaliesiems, lėtinėmis ligomis sergantiesiems, seniems žmonėms, bendruomenės nariams, atsidūrusiems rizikos grupėse: alkoholikams, narkomanams, nedarnių šeimų vaikams ir kt. Dirbdami su šiomis grupėmis, bendruomenės slaugytojai gali padėti jiems tapti labiau nepriklausomais nuo aplinkos ir kitų žmonių pagalbos. Šis darbas turi didelę socialinę prasmę, nes tokie pacientai/klientai ir jų šeimos, gaudami pagalbą bendruomenės lygmenyje, geriau integruojasi į visuomenę, ir tai skatina geresnį psichologinį klimatą ir toleranciją šeimoje ir visuomenėje.

Įgyvendindamas sveikatinimo priemones bendruomenės slaugytojas prisiima naują vaidmenį. Gerai pažinodamas pacientą/klientą bei jį supančią socialinę aplinką ir sveikatos palaikymo, atstatymo ar reabilitacijos priemonių taikymo planą, slaugytojas tampa sveikatos komandos vadovu. Vadinasi, kai pacientui yra reikalingas gydymas ar slaugymas, pagalba namuose, socialinė pagalba ar reabilitacija, bendruomenės slaugytojas organizuoja tarpprofesinės komandos – slaugytojų, fizioterapeutų, pagalbinio personalo, pvz. lankomosios priežiūros darbuotojų – darbą.

Bendruomenės slauga trumpai apibrėžiama kaip pirminėje sveikatos priežiūroje vykdoma specializuota slaugos praktika, grindžiama slaugos teorija ir visuomenės sveikatos žiniomis. Šios praktikos tikslas yra užtikrinti visos bendruomenės narių optimalią sveikatą; ji yra dažnai vykdoma pacientų namuose arba artimiausioje sveikatos priežiūros įstaigoje.

Slaugytojai, dirbantys antrinio ir tretinio sveikatos priežiūros lygio įstaigose – ligoninėse, klinikose, – taip pat atlieka kai kurias pirminės sveikatos priežiūros funkcijas. Tai sietina su pacientų sveikatos mokymu, patarimais dėl reabilitacijos ir kt.

Pirminė sveikatos priežiūra visuomet yra orientuota į visų amžiaus grupių gyventojų sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą. Šis tikslas gali būti pasiektas tik pačių gyventojų, jiems aktyviai dalyvaujant sveikatos problemų nustatyme, sveikatos politikos formavime. Tik patys gyventojai, rūpindamiesi savo sveikata, švara, sveika aplinka, tinkamomis darbo ir poilsio sąlygomis, užtikrins ir juos supančių šeimos nariū, kaimynū, kolegų sveiką aplinką ir pačią sveikatą. Dirbdamas bendruomenėje slaugytojas gali pademonstruoti savo profesines galimybes konsultuodamas, slaugydamas gyventojus ir mokydamas juos siekti sveikatos.

Bendruomenės slauga – tai dar vienas naujas terminas. Lietuvoje iki šiol buvo teikiamos daugiau individualios sveikatos priežiūros paslaugos, menkai atsižvelgiant į individo šeimos, darbo, gamtinės aplinkos bei kitus veiksnius. Dabar imta kalbėti apie bendruomenės slaugą, kuri reiškia platų požiūrį į žmogaus sveikatą, kai prižiūrimas ne tik individas, bet ir jį supanti aplinka.

Bendruomenės slauga atliekama pacientų namuose arba artimiausiose sveikatos priežiūros įstaigose. Ši sveikatos priežiūra apima neatidėliotiną pagalbą institucijose, nors iš esmės tai yra neinstitucinė sveikatos priežiūros praktika, kad būtų užtikrinta sveikatos paslaugų kokybė ir prieinamumas.

Bendruomenės slaugytoja, gerinadama savo veiklą, bendrumenę turėtų suvokti kaip pacientą. Prieš pradėdami slaugyti bet kurį pacientą, pradedame nuo susipažinimo su juo. Galbūt artimiau susipažinti su bendruomene padėsjos apibūdinimas; jos ribų nustatymas, sveikatos priežiūros įstaigų išsidėstymas, geografinių ypatybių tyrimas, turinčių įtakos sveikatai gyvūnų ir augalų studijavimas, žmogaus sukurtos aplinkos apibūdinimas, gyventojų tankumo ir amžiaus bei lyčių sudėties nustatymas.

Dirbdamas, siekdamas geresnės bendruomenės sveikatos, slaugytojas turi išsiaiškinti, kokios grupės egzistuoja bendruomenėje. Jos gali būti realios ( jų nariai, gyvendami įprastą gyvenimą, reguliariai susirenka) ir sąlygines (jas mes sukuriame, skirstydami žmones pagal tam tikrus kriterijus). Realias bendruomenės grupes sudaro atskirų įstaigų darbuotojai, pvz., mokyklos darbuotojų ar moksleivių, darbininkų grupės, taip pat įvairios visuomeninės organizacijos, klubai, tarybos, religinės bendruomenės. Sąlygines bendruomenės grupes galima sudaryti pagal amžių, sveikatos būklę, socialines
nės grupių sąrašų sudarymas praverčia planuojant ir įgyvendinant veiklą, su kuria bendruomenės grupe pradėti dirbti, kokiai bendruomenės grupei labiausiai reikalinga pagalba, kokia grupė galėtų jums ir kitiems bendruomenės nariams padėti spręsti sveikatos problemas. Labvai svarbu surasti kiekvienos grupės formalius ar neformalius lyderius, per juos palaikyti kontaktą su kitais bendruomenės nariais. Taip pat galima formuoti pozytivias lyderių pažiūras į bendruomenės dalyvavimą ir sveikatos stiprinimą.Bendruomenės slauga remiasi visuomenės sveikatos ir slaugos teorijos žiniomis. Jos tikslas – bendruomenės sveikatos stiprinimas. Bendruomenės slaugoje tai atliekama per pirminę prevenciją ir sveikatos stiprinimą. Siekiant šio tikslo bendruomenės slaugytojas dirba su grupėmis, šeimomis ir individais, bendradarbiauja su įvairių žinybų darbuotojais ir dalyvauja įvairiuose programose. Geriausias būdas pasiekti bendruomenės slaugos tikslą – identifikuoti bendruomenės grupes, kurios nariai gali susirgti, tapti neįgaliaisiais ar anksti numirti, bei nukreipti išteklius darbui su šiomis bendruomenės grupėmis. Bendruomenės sveikatos stiprėjimas bei rizikos veiksnių sumažėjimas priklauso nuo to, kiek atskiros grupės bei visa bendruomenė dalyvauja sveikatos planavime ir savirūpos veikloje.

PRIEŽIŪROS NAMUOSE TARNYBOS IR PASLAUGOS

Valstybinė socialinė parama teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostata, kad tėvų pareiga – išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o vaikų pareiga – globoti tėvus senatvėje. Drauge laikomasi socialinio solidarumo principo, pagal kurį valstybė įsipareigoja rūpintis kiekvienu žmogumi, kuris dėl objektyvių priežasčių negali savimi pasirūpinti.

Plėtojant bendruomenės veiklą ir rūpinantis jos sveikata, be pirminės sveikatos priežiūros paslaugų, būtina teikti ir socialines paslaugas. Socialinės paslaugos yra skirtos įvairiems žmonių socialiniams poreikiams tenkinti skirtingais amžiaus tarpsniais. Socialinės paslaugos sudaro žmogaus orumo nežeminančias sąlygas, jei žmogus pats to padaryti nepajėgia.

Galutinis socialinių paslaugų tikslas – grąžinti asmenims gebėjimą rūpintis savimi ir integruotis į visuomenę.

Socialinės paslaugos gali būti teikiamos ir prevencijos tikslais, kad žmonėms nekiltų socialinių problemų. Socialines paslaugas gali teikti valstybinės, savivaldybių socialinės globos įstaigos, nevyriausybinės ir privačios organizacijos bei neformalū9s paslaugų teikėjai (kaimynai, draugai, giminės).

Socialinių paslaugų įstatymas numato, kad už socialinių paslaugų teikimą savo teritorijoje gyvenantiems asmenims atsakingos miestų, rajonų savivaldybės. Savivaldybės numato biudžeto lėšas ir planuoja socialinių paslaugų mastą ir rūšis pagal atitinkamoje teritorijoje gyvenančių žmonių poreikius bei esamas sąlygas.

Šiuo metu socilinių paslaugų sistema Lietuvoje yra intensyvios plėtros stadijoje. Ji yra pakankamai tiek kiekybės, tiek kokybės požiūriu. Daugelyje miestų (rajonų) savivaldybių yra tenkinami žmonių poreikai, t.y. sukurtas bendruomenės būtiniausių socialinių paslaugų tinklas.Socialinių paslaugų poreikis Lietuvoje yra didelis. Jį lemia įvairios žmonių grupės: vieniši seni žmonės, ligoniai, šeimos, turinčios socialinių problemų, neįgalūs žmonės, našlaičiai, asmenys piktnaudžiaujantys alkoholiu ir narkotikais, visuomenei nepriimtino elgesio šeimos ir t.t. Kiekviena žmonių grupėm turi tam tikrų specifinių socialinių poreikių, kurie veikia jų gyvenimo kokybę. Išsivysčiusių šalių patirtis rodo, kad žmonių socialiniai poreikiai veiksmingiausiai gali būti sprendžiami kuriant bendruomenės socialinių paslaugų tinklą, kuris užtikrina asmens socialinę integraciją. Teikiant paslaugas bendruomenėje, galima tiksliaus vertinti žmonių poreikius, taikyti lankstesnes darbo formas, skatinti pačių žmonių iniciatyvą bei atsakomybę.

Šiuo metu Jūs matote 53% šio straipsnio.
Matomi 2035 žodžiai iš 3855 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.