Bį uab Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuras kauno filialas marketingo planas
5 (100%) 1 vote

Bį uab Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuras kauno filialas marketingo planas

TURINYS

ĮVADAS 3

1. Makroaplinkos, darančios įtaką „LSJKB“ veiklai, vertinimas 4

1.1. Ekonominė aplinka 4

1.2. Socialinė kultūrinė aplinka 5

1.3. Politinė teisinė aplinka 6

1.4. Mokslinė technologinė aplinka 7

1.5. Gamtinė aplinka 8

2. „LSJKB“ marketingo komplekso vertinimas 10

2.1. Teikiamų paslaugų vertinimas 10

2.2. Kainodara 13

2.3. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas 15

2.4. Klientų analizė 16

2.5. Konkurentų vertinimas 17

2.6. Tyrimas ir jo rezultatų analizė 18

2.7. SWOT analizė 27

3. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas 28

3.1. Marketingo strategijų formulavimas 29

3.2. Marketingo veiksmų ir priemonių planas 29

IŠVADOS 30

LITERATŪRA 31

PRIEDAI 32

ĮVADAS

Intensyvios ir agresyvios konkurencijos laikais vis aktualesnis tampa marketingo specialistų organizacijoje poreikis. Globalizacijos procesams tampant vis spartesniems – produktai, paslaugos ir technologijos gali būti lengvai nukopijuojamos, nesuteikdamos garantijų ilgalaikei sėkmei.

Pokyčiai pasaulyje reikalauja naujo požiūrio į vadybą, nes organizacijos pasiekimus lemia mąstymo ir veiklos būdas. Norėdama pasiekti maksimalius rezultatus, organizacija privalo būti novatoriška, lanksti, kūrybinga, kad galutinis vartotojas būtų patenkintas. O šiuos dalykus yra pakankamai sunku įgyvendinti.

Kursiniame darbe pateikiame BĮ UAB „Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuras“ marketingo planą. Marketingo planavimą galima apibūdinti kaip metodą norimiems įmonės rezultatams pasiekti. Veiksmingas marketingo planas nebūtinai turi būti standartinio formato ir atitinkamos apimties. Rengiant marketingo planą svarbu nuodugniai viską apmąstyti ir sukurti visas veiklos sritis apimantį planą.

Norint, kad įmonė funkcionuotų ir išliktų konkurencinėje kovoje, reikia suformuluoti marketingo tikslus, kurie nusakytų įmonės padėtį ir būdus, kaip tai pasiekti.

Kursinio darbo tikslai ir uždaviniai:

• apžvelgti įmonės makroaplinkas;

• įvertinti jos marketingo komplekso elementus;

• atliksime anketinį tyrimą;

• atlikti SWOT analizę;

• parengti marketingo veiksmų ir priemonių planą.

1. MAKROAPLINKOS, DARANČIOS ĮTAKĄ „LIETUVOS STUDENTŲ IR JAUNIMO KELIONIŲ BIURAS“ ĮMONĖS VEIKLAI, VERTINIMAS

Makroaplinka – tai visuma jėgų, kurios tam tikroje teritorijoje veikia įmonės marketingo sprendimus ir kurioms ji tiesiogiai negali daryti įtakos.

Makroaplinkai priskiriamos:

• ekonominė aplinka;

• socialinė kultūrinė aplinka;

• politinė teisinė aplinka;

• mokslinė technologinė aplinka;

• gamtinė aplinka. (1)

Planuojant įmonės marketingo veiklą labai svarbu gerai atlikti įmonės aplinkos analizę, kadangi čia yra analizuojami didžiausią įtaką įmonės veiklai darantys veiksniai. (2)

1.1. Ekonominė aplinka

Ekonominė aplinka – tai marketingo makroaplinkos elementas, pasireiškiantis tam tikrais ūkio raidos dėsningumais bei tendencijomis, darančiomis įtaką marketingo sprendimams ir veiksmams. (1)

Kiekvienos įmonės veiklai didelį poveikį turi tokie makroekonominiai veiksniai kaip bendra šalies ekonominė būklė, jos plėtros lygis. Nuo jų didesniu ar mažesniu mastu priklauso gyventojų perkamoji galia, jų elgsena rinkoje, prekių paklausa ir jų pardavimas. (1)

Marketingo ekonominę aplinką apibūdina tokie svarbiausi rodikliai:

• šalies bendrasis vidaus produktas;

• pirkėjų pajamos;

• kaupimo lygis;

• prekių kainų lygis;

• kredito gavimo galimybės.

Jie yra savotiški indikatoriai, leidžiantys geriau pagrįsti marketingo sprendimus. Minėtų rodiklių pokyčius nulemia tam tikri ekonomikos plėtros dėsningumai bei reiškiniai:

• ekonomikos plėtros cikliškumas;

• infliacija;

• nedarbas. (1)

Ekonominė šalies situacija yra labai svarbi įmonės veiklai. Ekonominė šalies situacija lemia tai, kad vartotojai labai priklausomi nuo kainos, jos pokyčiai daro didelę įtaką vartotojo pasirinkimui ar įpročiams. Tuo labiau, orientuojamasi į tokią visuomenės dalį, kuri dažnai neturi pastovių pajamų, yra išlaikoma kitų asmenų. Atsižvelgiant į „Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuras“ (toliau „LSJKB“) vartotojų jautrumą kainai, taikomos įvairios nuolaidos, vykdomos akcijos, kurių metu galima įsigyti vieną ar kitą prekę ar paslaugą pigiau. Gerėjant šalies ekonomikos būklei, atsiranda poreikis prekėms ir paslaugoms, kurias galima būtų priskirti aukštesnei klasei. Todėl prekių ir paslaugų paketas yra nuolatos tobulinamas, peržiūrimas, pritaikomas šalies ekonominei būklei.

Įstojimas į Europos Sąjungą suteikė daugiau galimybių. Pirmiausia, padidėjo galimybės aktyviam ir mobiliam gyventojų judėjimui. Didėjantis šalių atvirumas, realiųjų sienų tarp Europos Sąjungos valstybių nebuvimas skatina vis didesnį žmonių mobilumą, tuo pačiu didina ir transporto bilietų pardavimą. Globalizacijos procesai, tokie kaip, tarptautinės organizacijos, darbo jėgos mobilumas, studijos bei įvairios programos užsienyje didina ir paklausą kelionių paslaugoms.

1.2. Socialinė kultūrinė aplinka

Socialinė kultūrinė aplinka – tai marketingo makroaplinkos elementas, atspindintis visuomenės poveikį įmonei, jos marketingo sprendimams bei jų įgyvendinimui.
(1)

Socialinę ir kultūrinę aplinką pirmiausiai apibūdina demografiniai rodikliai. Jų tyrimas leidžia nustatyti potencialių pirkėjų (vartotojų) skaičių, jų sudėtį pagal lytį, amžių, šeimos sudėtį, išsilavinimą, gyvenamąją vietą, profesijas, tautybę ir kt. Įmonei tai labai svarbūs rodikliai, ir ypač svarbi jų dinamika. (1)

Būtent iš demografinių rodiklių gaunama daug svarbios informacijos apie potencialius ir esamus klientus. Šių rodiklių dėka “LSJKB” gali spręsti kokios paslaugos ir kokiems klientams labiausiai yra tinkamos. Marketingo specialistai turi nuolatos tirti socialinę rinką, kad stebėtų vartotojų požiūrį į tam tikras vertybes.

Pagyvėjus Lietuvos ekonomikai, vis daugiau klientų autobusines, pažintines keliones iškeičia į poilsines, o autobusų bilietus – į aviabilietus. Taip pat jaučiami padidėję paslaugų pardavimai bei didesni klientų antplūdžiai.

Pagrindinės kultūros vertybės pasireiškia žmonių požiūryje į save, kitus, visuomenę, jos institucijas, gamtą. Norint užtikrinti sėkmingą įmonės veiklą, reikia visuomet atsižvelgti į potencialių klientų poreikius, nuolat stebėti kaip jie kinta, atsižvelgiant į kultūrą. Nes tik tenkinant potencialių klientų poreikius, nuolat stebint kaip jie kinta ir sugebant prie jų prisiderinti galima pasiekti gerų veiklos rezultatų. Tai pat jei kelionių agentūros patenkins susiformavusius poreikius, jis gali tikėtis įgauti būsimų klientų pasitikėjimą įmone ir sulaukti pakartotinio vartojimo.

1.3. Politinė teisinė aplinka

Politinė teisinė aplinka – tai marketingo makroaplinkos elementas, apimantis visuomenės politinių struktūrų veiklą ir teisės aktus, veikiančius marketingo sprendimus ir priemones. (1)

Kaip industrija, turizmas labai pažeidžiamas įvairių politinių jėgų, valstybės ir vyriausybės politikos, nacionalinių ir regioninio saugumo pakeitimų. Vyriausybės politika tiesiogiai veikia sprendimą važiuoti ar nevažiuoti į tam tikrą šalį. Kelionėms turi įtakos ir monetarinė politika, kuri reguliuoja leidžiamos valiutos kiekį. Vizų, pasų režimas taip pat gali turėti teigiamą ar neigiamą įtaką šiai sferai. (2)

Savo veikloje firma privalo vadovautis Lietuvoje naudojama teisės aktų sistema. Lietuvoje įmonių teisės aktų sistemą sudaro įstatymai bei poįstatyminiai teisės aktai. Poįstatyminiai teisės aktai yra Vyriausybės nutarimai ir Statistikos departamento prie Lietuvos Vyriausybės direktoriaus įsakymai.

Teisės pagrindai, reguliuojantys „LSJKB“ veiklą, įtvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo priimtuose įstatymuose, yra apibrėžti:

• Įmonių įstatyme;

• Akcinių bendrovių įstatyme;

• Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse;

• Įmonių rejestro įstatyme.

Įmonių apskaitos ir audito klausimai yra priskiriami Finansų ministerijos kompetensijai. Įmonės veiklą reguliuoja šie apskaitos ir audito klausimus apimantys įstatymai:

• Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymas;

• Audito įstatymas.

„LJSKB“ moka mokesčius į Lietuvos valstybės (savivaldybių) biudžetus bei fondus. Įmonės mokesčių mokėjimą reglamentuoja šie teisės aktai:

• Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

• Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas

• Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

• Lietuvos Respublikos įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas

• Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas

• Lietuvos Respublikos Garantinio fondo įstatymas

• Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas

• Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas

• Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

Darbo santykiai ir darbo apmokėjimo, atostogų suteikimo ir kiti klausimai įmonėje tvarkomi, laikantis šių teisės aktų nuostatų:

• Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

• Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymas

• Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

• Lietuvos Respublikos Garantinio fondo įstatymas

• Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų garantijų įstatymas

Buhalterinė apskaita įmonėje tvarkoma, laikantis šių teisės aktų:

• Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas

• Lietuvos Respublikos archyvų įstatymas

Analizuojant įmonės veiklą teisinės aplinkos aspektu, vadovų vertinimu, kai kurių teisės aktų yra per daug, jie pernelyg detalūs, palieka per mažai pasirinkimo galimybių. Įstatymai turėtų būti keičiami taip, kad jie ne plėstų, o siaurintų įmonių reglamentavimą ir apsiribotų būtiniausių reikalavimų išdėstymu. Kai kurie įstatymai suteikia per daug interpretacijos galimybių, gali būti skirtingai suvokiami ir traktuojami. Reikia pastebėti, kad ypač trikdantis veiklą ir sukeliantis papildomų rūpesčių faktorius yra ir itin dažnas ir dažnai ne ypač reikalingas įstatyminių normų keitimas. Tai sąlygoja papildomus kaštus, mažina įmonės veiklos efektyvumą, sukelia užsienio partnerių nepasitikėjimą Lietuvos teisine sistema.

Įmonės vadovai kaip vieną iš pagrindinių trukdžių veiklai pažymi nereikalingą biurokratizmą, dėl kurio sugaištama daug laiko, kuris galėtų būti skiriamas įmonei vystyti.

1. 4. Mokslinė technologinė

aplinka

Mokslinė technologinė aplinka – tai marketingo makroaplinkos elementas, apimantis mokslo žinių ir technologijų įtaką marketingui. (1)

Marketingo požiūriu yra svarbi mokslo ir technikos raida, jos lygis, rezultatų pritaikymas. Mokslo pasiekimai veikia marketingo programą kaip vienas iš aplinkos komponentų, vadinamų technologine aplinka. Technologinė aplinka daro įtaką visiems marketingo komplekso elementams. Ji labiausia pastebima paslaugų kūrimo, jų tobulinimo, kainų ir reklamos srityse.

Technologinės aplinkos poveikis marketingui reiškiasi (3):

• naujų prekių ar paslaugų kūrimu;

• esamų prekių tobulinimu;

• naujų medžiagų ar technologijų kūrimu;

• naujų ekonomikos šakų kūrimu ar kitų žlugimu.

Kiekviena įmonė turi sekti technologines naujoves tam, kad užtikrintų sėkmingus savo veiklos rezultatus.

Ypač svarbų vaidmenį technologinė aplinka vaidina rengiant marketingo planą. Ji apima visus marketingo komplekso elementus: paslaugą, kainą, paskirstymą ir reklamą.

BĮ UAB „Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuras“ įdiegta „Galileo Focalpoint“ aviabilietų ir viešbučių rezervavimo sistema. Taip pat įrengti aviabilietų spausdinimo įrenginiai, kopijavimo aparatai, spausdintuvai, fakso, kasos aparatai. Biure galima atsiskaityti banko kreditinėmis ir debetinėmis kortelėmis. Be to, įrengtos vėdinimo ir kondicionavimo sistemos.

„LSJKB“ daug investuoja ir į tarptautinių pažymėjimų (ISIC, EURO<26, ITIC) išdavimą, kadangi šie pažymėjimai turi atitikti visoms šalims privalomus bendrus standartus.

Visi įmonės objektai yra drausti nuo nelaimingų atsitikimų ir vagysčių. Taip pat biuras saugomas saugos tarnybų.

Įmonėje šiuo metu į bendrą tinklą yra pajungti 6 kompiuteriai ir 4 telefoninės linijos. Pačiame įmonės viduje įrengta vidinė telefoninė stotis, užtikrinanti ryšį tarp įmonės darbuotojų.

Biuras turi už techninę įrangą atsakingą darbuotoją, kuriam suteikti įgaliojimai savo techninių žinių rėmuose tvarkyti org. techniką ir už tam tikrą sumą pirkti biurui reikalingą inventorių. „LSJKB“ turi savo internetinį puslapį, kuris taip pat reikalauja priežiūros bei atnaujinimo.

1.5. Gamtinė aplinka

Gamtinė aplinka – tai marketingo aplinkos elementas, apimantis klimato sąlygų, gamtos išteklių, jų naudojimo ir aplinkosaugos priemonių įtaką marketingo sprendimams bei jų įgyvendinimui. (1)

Tiesioginės įtakos gamtinė aplinka įmonės veiklai nedaro, kadangi „LSJKB“ neužsiima atvykstamuoju turizmu.

ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA

„Lietuvos studentų ir jaunimo biuras“ Lietuvoje veikia nuo 1992 metų ir jau įgijo 13 metų darbo studentų ir jaunimo rinkoje patirtį. 2004 metais įvedė naują savo prekinį ženklą „Jaunimo kelionių centras“. Tai bendra Lietuvos ir Italijos įmonė. Firmos veikla pradėta Vilniaus mieste, iš šio miesto atliekamas filialų valdymas ir jų veiklos koordinavimas. Filialai įsikūrę ne tik didžiuosiuose šalies miestuose, tačiau plečia savo veiklą ir kaimyninėje Latvijoje, šios šalies sostinėje Rygoje taip pat atidarytas filialas (žr. 1 pav.). Kauno filialas įsikūręs Ožeškienės gatvėje, patogioje, visiems lengvai pasiekiamoje vietoje. Šiame filiale dirba 3 aviabilietų pardavimų vadybininkai, projektų vadovė, 2 tarptautinių programų darbuotojai.

Įmonė veikia kaip aviaagentūra, suteikdama klientams papildomas paslaugas, kaip kelioninis draudimas, tarptautiniai pažymėjimai.

Šiuo metu biuras yra šių organizacijų narys:

ISTC – tarptautinė studentų kelionių konfederacija;

SATA – studentų oro kelionių asociacija;

IAWEP – tarptautinio studijų ir darbo programų asociacija;

ISIC Association – tarptautinė studento pažymėjimo asociacija;

EYCA – Europos jaunimo pažymėjimo asociacija.

1 pav. LSJKB biurų išdėstymas

2. „LIETUVOS STUDENTŲ IR JAUNIMO KELIONIŲ BIURAS“ ĮMONĖS MARKETINGO KOMPLEKSO VERTINIMAS

Paslaugų savybės ir teikimo ypatumai sąlygoja būtinybę suformuoti skirtingą nei prekėms marktingo kompleksą. (2)

Marketingo kompleksas – tai sprendimų ir rinkos poveikio priemonių visuma, kurią naudoja įmonė, norėdama sužadinti pageidaujamą reakciją tikslinėje rinkoje, tenkinti vartotojų norus bei reikmes ir pasiekti savo tikslus. (2)

2.1. Teikiamų paslaugų vertinimas

Įmonės veikla – turizmo paslaugų teikimas. „LSJKB“ pagrindinę veiklą sudaro aviabilietų pardavimas, nuolaidų kortelių (pažymėjimų) platinimas, kelionių pardavimas, darbo užsienyje programų rengimas ir pardavimas.

LSJKB teikiamos paslaugos:

• lėktuvų, autobusų, traukinių, keltų bilietai;

• pažintinės, poilsinės ir aktyvios kelionės;

• vaikų ir jaunimo stovyklos;

• renginių organizavimas;

• Au Pair programos merginoms;

• darbo programos Europoje ir JAV;

• mokesčių susigrąžinimas;

• studijos užsienyje, kalbų kursai užsienyje ir Lietuvoje ;

• tarptautiniai studento (ISIC), Europos jaunimo (EURO<26) ir pedagogo (ITIC) pažymėjimai;

• kelionių draudimas;

• viešbučių, bilietų rezervacija;

• kitos turizmo paslaugos bei konsultacijos. “Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuras” didžiausią dėmesį skiria aviabilietų rezervavimui ir jų išrašymui. Tai pagrindinė biuro veikla. LSJKB yra IATA
oro transporto asociacija) narys, prekiaujantis įvairių aviakompanijų bilietais. Biuras unikalus tuo, jog prekiauja specializuotais SATA aviabilietais studentams ir jaunimui iki 26 metų amžiaus. Šie bilietai yra 20-40% pigesni, lyginant su kitais to paties maršruto aviabilietais ir turi daug kitų jaunam keliautojui reikalingų privalumų.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2103 žodžiai iš 7003 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.