Biudžetinės įstaigos apskaita
5 (100%) 1 vote

Biudžetinės įstaigos apskaita

11213141516171

6

1. BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

Alytaus miesto “Volungės” vidurinė mokykla, biudžetinė įstaiga, valstybės arba savivaldybės institucija, steigiama įstatymų nustatyta tvarka, visiškai arba iš dalies išlaikoma iš biudžeto ir taip įvardyta steigimo akte bei nuostatuose.

Biudžetinei įstaigai vadovauja vadovas kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš jų steigėjas, jeigu įstatymai nenustato kitaip. “Volungės” vidurinės mokyklos direktorius – Leonas Gailius.

Nebiudžetinės įstaigos yra finansuojamos iš savivaldybės biudžeto arba savivaldybių biudžetų, atsižvelgiant į tai, kas yra steigėjas, pagal asignavimų valdytojų patvirtintas sąmatas, laikantis finansų ministerijos nustatytų finansavimo taisyklių ir iždo procedūrų.

Mokyklos direktorius turi teisę naudoti biudžeto lėšas savo vadovaujamai įstaigai išlaikyti ir sąmatose numatytoms priemonėms finansuoti, taip pat paskirstyti jiems skirtas biudžeto lėšas pavaldžioms įstaigoms, kadangi mokykla neturi sau pavaldžių įstaigų tai šis punktas jai netaikomas.

Asignavimų valdytojai organizuoja socialinių, ekonominių programų finansavimą tvirtina jų išlaidų apmokėjimo įkainius, normas bei sąlygas.

Biudžetinių įstaigų asignavimų valdytojai, Alytaus miesto savivaldybės Švietimo ir socialinių reikalų departamentas, yra atsakingi už teisingą pavaldžių įstaigų išlaidų sąmatų sudarymą. Jie turi užtikrinti, kad biudžetinės įstaigos laiku atsiskaitytų su biudžetu ir valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigomis, taip pat už įstaigose sunaudotą visų rūšių energiją ir kitas paslaugas.

Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai turi rengti pavaldžioms įstaigoms darbų, paslaugų, valdymo ir aptarnaujančio personalo etatų normatyvus, materialinių vertybių atsargų, inventoriaus, mitybos, medikamentų finansinius normatyvus ir suderinę su finansų ministerija, juos tvirtinti bei taikyti.

7

Prižiūrėti apskaitos tvarkymą, kontroliuoti įsiskolinimus bei imtis visų priemonių jiems išvengti ir analizuoti pavaldžių įstaigų apyskaitas. Garantuoti pavaldžių įstaigų bei savo finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą.

Iš asignavimų valdytojų gautus biudžeto asignavimus įstaigoje naudoja racionaliai ir taupiai ir tik pagal asignavimų valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas.

1.1 Biudžetinių įstaigų išlaidos

Išlaidų sandarą nustato asignavimų valdytojai, neviršydami jiems patvirtintų bendrųjų asignavimų, tarp jų – darbo užmokesčio, paprastųjų ir nepaprastųjų išlaidų.

Biudžetinių įstaigų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai ir darbo apmokėjimo sąlygos tvirtinamos LR įstatymų ir vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka.

Biudžetinės įstaigos buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Finansų ministerijos nustatyta tvarka.

Biudžetinės įstaigos gali turėti nebiudžetinių lėšų.

Įstaigoms, finansuojamoms iš Lietuvos Valstybės biudžeto, nebiudžetinių lėšų sudarymo ir naudojimosi taisyklės nustato LR Vyriausybės 10 įstaigoms, finansuojamos iš savivaldybių biudžetų savivaldybių vykdomosios institucijos.

Biudžetinės įstaigos susidėvėjusias ar joms nereikalingas materialines vertybes nurašo ar realizuoja, o gautas pajamas naudoja LR įstatymų ar Vyriausybės nustatyta tvarka.

Biudžetinės įstaigos įregistruojamos, perregistruojamos ir išregistruojamos LR nustatyta tvarka.

8

2. ALYTAUS “VOLUNGĖS” VIDURINĖS MOKYKLOS TIPAS IR STRUKTŪRA

Alytaus miesto “Volungės” vidurinė mokykla savo veiklą pradėjo 1984 m. rugsėjo 01 dieną. Mokykla priklauso Alytaus miesto savivaldybei. Mokymo formos – dieninė arba eksternu. Tai nesiekianti pelno savivaldybės vaikų ir jaunimo ugdymo įstaiga, teikianti bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.

Mokykla yra juridinis asmuo. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos konstitucija Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos aktais ir mokymo nuostatais.

“Volungės” vidurinės mokyklos veiklą koordinuoja:

1. Švietimo ir mokslo ministerija,

2. Alytaus apskrities viršininko administracija,

3. Alytaus miesto savivaldybės administracija.

Šioje mokykloje bendrasis vidurinis išsilavinimas įgyjamas dvylikos metų trijų pakopų bendrojo lavinimo mokykloje:

1. Pirmoji pakopa – ketverių metų pradinė mokykla,

moksleivių lygybę ir solidarumą su žmonėmis, turinčiais skirtingus gebėjimus, kitokias socialines galimybes nei dauguma, siekia socialinio moksleivių solidarumo, išmoko teikti socialinę paramą artimiesiems.

2. Antroji pakopa – šešerių metų pagrindinė mokykla,

3. Trečioji pakopa – dvejų metų vidurinė mokykla.

Bendradarbiaudama su tėvais, bendrojo lavinimo mokykla ugdo savarankišką, laisvei pajėgų, atsakingai savo gyvenimą kurti gebantį žmogų. Šito siekdama, ji augina tvirtus dorinius pagrindus ir savarankią pasaulėžiūrą turinčius, visapusiškai išsilavinusius, bendrauti ir bendradarbiauti gebančius, pilietiškai

9

sąmoningus, atsakingus, tvirto charakterio, toliau mokytis ir dirbti pasirengusius, kultūriškai ir ekologiškai susipratusius, kūrybingus ir darnos siekti pajėgiančius jaunuolius ir jaunuoles.

Sudaro moksleiviams sąlygas
perimti gimtosios kalbos, šiuolaikinių visuomenės ir gamtos mokslų žinių pagrindus, pradinius techninius ir technologinius, praktinės veiklos įgūdžius, Europos religinę ir filosofinę patirtį, perprasti pagrindines politines ideologijas ir ekonomines teorijas, įgyti estetinę nuovoką ir Europos žmogui reikalingus kalbinės komunikacijos gebėjimus, istoriškai pagrįstą Vakarų kultūros supratimą.

Alytaus “Volungės” vidurinė mokykla formuoja ir įgyvendina moksleivių ugdymo turinį pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus ir bendrąsias programas, paiso savo moksleivių poreikių įvairovės, derindama ugdymo turinį, siūlydama ir taikydama skirtingus mokymo(-si) būdus ir tempą;

1. Teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą,

2. Sudaro moksleiviams sveikas ir saugias mokymosi sąlygas,

3. Organizuoja moksleivių papildomą ugdymą, integruoja jį su bendruoju lavinimu,

4. Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, organizuoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymą bendrosiose ar specialiosiose klasėse,

5. Organizuoja pailgintos darbo dienos grupių, priešmokyklinio ugdymo klasių darbą,

6. Organizuoja ugdymo planuose nenumatytą tėvų mokamą popamokinę veiklą (kursai, individuali ar grupinė nepamokinė vaikų priežiūra,

7. Atlieka vidinį mokyklos auditą,

8. Vykdo pagrindinės ir vidurinės mokyklos baigiamuosius egzaminus,

9. Kuria mokyklą, kaip vietos bendruomenės kultūros židinį.

Taip pat mokykloje veikia savivaldos institucija, kurios taryboje yra pedagogų, moksleivių bei tėvų atstovai. Jie turi teisę priimti nutarimus, kurie neprieštarauja

10

mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams. Už savo veiklą taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės bei vietos bendruomenės nariams. Mokyklos taryba turi teisę nustatyti mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, ugdymo organizavimo tvarką. Tarybos nariai turi teisę pateikti savo pasiūlymus dėl vadovėlių užsakymo, moksleivių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, taip pat teikti pasiūlymus mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus.

2.1 Valdymas

Alytaus “Volungės” vidurinei mokyklai vadovauja direktorius, kurį Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta kvalifikacinių reikalavimų pretendentams nustatyta tvarka ir viešojo konkurso būdu, skiria savivaldybės administratorius pagal Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymą.

Mokyklos direktorius Leonas Gailius inicijuoja mokyklos veiklos programų rengimą, aiškina mokyklos bendruomenės nariams valstybinę bei regioninę švietimo politiką, telkia mokyklos bendruomenę valstybinei švietimo politikai įgyvendinti, mokyklos veiklos programai vykdyti; kartu su religine bendrija įsteigtoje mokykloje – religinės bendrijos nustatytiems pasaulėžiūros ugdymo reikalavimams įgyvendinti, rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymu ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius mokyklos bendruomenės santykius, skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą, inicijuoja darbuotojų pareiginių instrukcijų rengimą ir jas tvirtina, rengia mokyklos vidaus darbo tvarkos taisykles, organizuoja jų projekto svarstymą ir teikia mokyklos tarybai aprobuoti, kartu su mokyklos taryba nustato moksleivių ir darbuotojų skatinimo sistemą, kontroliuoja, kad mokyklos aplinkoje nebūtų vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos, stebi, analizuoja, vertina mokyklos veiklą, ugdymo

11

rezultatus, rūpinasi pedagogų kvalifikacijos tobulinimu, sudaro sąlygas atestuotis, sudaro Specialiojo ugdymo komisiją, rūpinasi specialiosios pedagoginės – psichologinės pagalbos moksleiviams teikimu, plėtoja bendradarbiavimą su moksleivių tėvais (ar vaiko globėjais), palaiko ryšius su Vaikų teisių apsaugos tarnyba, mokyklos rėmėjais, vietos bendruomene, organizuoja pagrindinės ir vidurinės mokyklos baigimo egzaminus, nustatyta tvarka teikia informaciją Egzaminų centrui, rūpinasi mokyklos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, darbų ir civiline sauga, rūpinasi tarptautiniais mokyklos ryšiais, atstovauja mokyklai kitose institucijose, stebi ugdymo procesą ir vertina ugdymo rezultatus, skatina pedagogus tobulinti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauti ir atestuotis, vykdo moksleivių teisės pažeidimų prevenciją, informuoja suinteresuotas institucijas apie vengiančius mokytis vaikus ir įstatymų nustatyta tvarka taiko poveikio priemones.

2.2 Darbo apmokėjimas, darbuotojų atestacija, pažymėjimų išdavimas.

Direktoriaus pavaduotojus, pedagoginį ir kitą personalą priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

Darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktai.

Alytaus miesto “Volungės” vidurinės mokyklos vadovas ir pedagogai atestuojasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka..

Baigiamieji egzaminai organizuojami ir išsilavinimo pažymėjimai išduodami Švietimo ir mokslo
ministerijos nustatyta tvarka.

12

3. MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

Alytaus “Volungės” vidurinės mokyklos veiklą prižiūri steigėjas bendrųjų švietimo įstaigų priežiūros nuostatų nustatyta tvarka. Bendrosios švietimo politikos vykdymą prižiūri Švietimo ir mokslo ministerija bei apskričių viršininkai pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus nuostatus.

Mokyklos veiklą prižiūrinčios institucijos Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka informuoja visuomenę, savivaldos ir valstybines valdžios institucijas apie mokyklos atliekamo ugdymo kokybę.

Mokyklos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės įgaliotos institucijos ir steigėjas.

Mokykla patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja priskirta žeme (teritorija aplink mokyklą), valstybės ar savivaldybės pastatais (mokyklos pastatas), finansiniais ištekliais, inventoriumi bei mokymo priemonėmis.

Mokykla yra išlaikoma iš valstybės ir savivaldybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą.

Mokykla turi nebiudžetinių lėšų. Jas sudaro: patalpų nuoma, juridinių asmenų parama ir labdara, pajamos, gautos už papildomą ugdymą, kursus, renginius, gaminamą produkciją ir kt.

13

4. BALANSO IR APYSKAITŲ FORMŲ UŽPILDYMO TVARKA

Jeigu “Volungės” vidurinėje mokykloje pasibaigus metams sąskaitų likučiuose buvo padarytos klaidos tai jos taisomos “IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO BALANSE” (forma Nr.1 – sav. įst. žr. priede nr. 1).

Įstaigos ir organizacijos sudaro balansą remiantis analitinės apskaitos sąskaitų apyvartomis ir apskaičiuotais sintetinės apskaitos sąskaitų likučiais. Eilutėje “Likutis metų pradžioje”, įrašomos sumos, po padarytų pasikeitimų, kai įstaiga ar organizacija reorganizuojama, ar taisomos praėjusių metų klaidos ir kt. Tokiu atveju, balanso sąskaitų metų pradžioje likučiai turi būti paskirstomi kitoms įstaigoms ir organizacijoms ir todėl perduodančiosios įstaigos balanse įrašo šioje eilutėje mažesnę metų pradžioje likučio sumą, o priėmusios įstaigos ar organizacijos – didesnę. Metinės ir ketvirtinės atskaitomybės aiškinamąjame rašte turi būti surašomi likučio metų pradžioje pagal kiekvieną balanso metų pradžioje ar apyskaitos eilutė pasikeitimai (+),-) ir paaiškinami.

Balanso ir apyskaitų formoje yra skyrius ” MATERIALUSIS TURTAS”.

Į šį skyrių įrašomas ilgalaikis materialusis ir trumpalaikis turtas bei atsargos įsigijimo vertė. Išsinuomotas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas bei atsargos įrašomas į užbalansinę sąskaitą “Išsinuomotas ilgalaikis turtas”, o priimtos saugoti atsargos įrašomos į užbalansinę sąskaitą “Atsakingam saugojimui priimtas trumpalaikis turtas ir atsargos”. “Volungės” vidurinė mokykla nuomoja aktų bei sporto sales ir už tai gauna nedideles pajamas, kurios skiriamos įvairioms prekėms įsigyti.

Eilutėje “Ilgalaikis turtas” įrašoma pastatų, statinių, perdavimo įtaisų, mašinų ir įrenginių, transporto priemonių, įrankių, gamybinio ir ūkinio inventoriaus, kito ilgalaikio turto vertė.

Eilutėje “Materialinės atsargos” įrašoma gamybinių (mokymo) dirbtuvių gaminių, pagalbinio (mokymo) žemės ūkio produkcijos, medžiagų mokslo ir kitiems

14

tikslams, maisto produktų, medikamentų ir tvarsliavos, ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų, kuro, degalų ir tepalų, ilgo naudojimo medžiagų mokslinio tyrimo tikslams ir laboratoriniams bandymams, ūkinių sutarčių pagrindu atliekamų mokslinio tyrimo darbų specialiųjų įrenginių vertė. Medicinos punktas bei valgykla nepriklauso mokyklai ir jie iš mokyklos biudžeto nefinansuojami.

Eilutėje “Montuoti įrengimai ir statybinės medžiagos” įrašoma montuotinų įrenginių, statybinių medžiagų skirtų statybai vertė.

Balansų ir apyskaitų formoje yra skyrius “PINIGINĖS LĖŠOS”.

Eilutėje “Einamoji sąskaita” įrašomas nepanaudotas biudžeto lėšų likutis, esantis banko sąskaitoje apyskaitinio laikotarpio pabaigoje, o eilutėje “Kitos biudžeto piniginės lėšos” įrašomas nepanaudotų grynųjų pinigų, išimtų iš biudžetinės banko sąskaitos, ir valiutos (litais) likutis įstaigos kasoje, bei valiutos (įvertina litais) pirktos iš biudžeto lėšų likutis banko sąskaitoje. Metams pasibaigus, nepanaudotus gruodžio 31 dieną įskaitytinai biudžeto asignavimų likučius, esančius banko sąskaitoje ir kitose sąskaitose, asignavimų valdytojai grąžina atitinkamiems biudžetams iki sausio 10 dienos. Jeigu šios sumos buvo grąžintos į biudžetą iki sausio 10 dienos, ši suma įrašoma į “Pažymos apie “Finansavimo iš biudžeto sumų judėjimą” skiltį “Nepanaudotų gruodžio 31 d. lėšų likutis pervestas į biudžetą”.

Eilutėje “Kitos nebiudžetinės piniginės lėšos” įrašomi nebiudžetinių lėšų kasoje, iš jų šių lėšų įsigytos valiutos likučiai.

Eilutėje “Kitos piniginės lėšos, akcijos ir vertybiniai popieriai” įrašoma specialiųjų lėšų, pavedimų lėšų ir kiti nebiudžetinių lėšų likučiai, taip pat likučiai akredityvuose, limitinių čekių knygelėse bei kitų piniginių dokumentų, akcijų ir vertybinių popierių vertė. “Volungės” vidurinė mokykla neturi specialiųjų lėšų.

Atsiskaitymų skyrius balanse
aktyvo ir pasyvo dalyje. Įsiskolinimų suma atsiskaitymų sąskaitose neišvedama, o įrašoma atskirai:

Balanso aktyve – debitorinis įsiskolinimas;

Balanso pasyve – kreditorinis įsiskolinimas įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms bei kitiems asmenims.

15

Eilutėje “Atsiskaitymai su atsakingais asmenimis” įrašomi išduotų atsakingiems asmenims lėšų avansų likučiai pagal neapmokėtas avansines apyskaitas.

Eilutėje atsiskaitymai už trūkumus” įrašomi neišieškoti ilgalaikio ir trumpalaikio turto bei atsargų ir piniginių lėšų trūkumų ir grobstymo įstaigose lėšų likučiai.

Eilutėje “Įmokų socialiniam draudimui atsiskaitymai” ir eilutėje “Įmokų į biudžetą atsiskaitymai” įrašoma įsiskolinimo socialiniam draudimui ir biudžetui suma.

Eilutėje “Atsiskaitymai už lėšas, gautas pagal pavedimus” įrašoma lėšų pagal pavedimus suma.

Eilutėje atsiskaitymai su debitoriais” įrašoma debitorinio įsiskolinimo, specialiųjų mokėjimo rūšių atsiskaitymų ir įsiskolinimo įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms bei kitiems asmenims suma.

Skyriuje “Išlaidos” eilutėje “Biudžeto išlaidos įstaigai išlaikyti ir kitoms priemonėms” įrašomos faktiškai padarytos išlaidos įstaigoms ar organizacijoms išlaikyti ir kitoms priemonėms, taip pat išlaidos investicijoms, socialinėms programoms ir kita. Ketvirtiniame balanse faktiškos išlaidos įrašomos didėjančia nuo metų pradžios suma, o metiniame balanse įrašoma nenurašytų lėšų likutis metų pabaigoje, kuris gali būti dėl apskaičiuotų išlaidų neužbaigtiems objektams, statybai, socialinėms programoms ir kt.

Eilutėje “Kitos išlaidos” įrašomos faktiškos išlaidos (sąnaudos) padarytos iš specialiųjų lėšų, nebiudžetinių lėšų, valiutos, o taip pat paskirstytinos išlaidos ir sąnaudos: gamybinių (mokymo) dirbtuvių, pagalbinio (mokymo) žemės ūkio, pagal sutartis vykdomų mokslinio tyrimo darbų, medžiagų paruošimo ir perdirbimo.

Skyriuje “Fondai”, eilutėje “Ilgalaikio turto fondas” ir eilutėje “Ilgalaikio turto nusidėvėjimas” įrašoma suformuoto įstaigos ilgalaikio turto fondo, išskiriant nusidėvėjimą, suma.

Eilutėje “Trumpalaikio turto fondas” įrašoma įstaigose esančio trumpalaikio turto suformuoto fondo suma.

16

Skyrius “FINANSAVIMAS”.

Eilutėje “Iš biudžeto skiriamos lėšos įstaigos išlaidoms ir kitoms priemonėms” įrašomas gautų nuo metų pradžios iš biudžeto lėšų likutis, atsižvelgiant į likutį metų pradžioje ir įsiskolinimo, susidariusio dėl įstaigai padarytų nuostolių ir trūkumų ar realizavus atsargas, sumą. Ketvirtiniame balanse asignavimai įrašomi didėjančia nuo metų pradžios suma, o metiniame balanse įrašomas lėšų likutis metų pabaigoje, kuris gali būti dėl neapskaičiuotų faktinių išlaidų ir kt.

Eilutėje “Lėšos gautos iš kitų šaltinių” įrašomi gautų tikslinės paskirties lėšų, pirktos valiutos ir kitų lėšų likučiai.

Eilutėje “Kiti fondai ir rezervai” įrašomi kontroliuojančių organizacijų gautų lėšų likučiai.

Skyrius “PAJAMOS IR PRODUKCIJOS REALIZAVIMAS”.

Eilutėje “Specialiųjų lėšų ir profesinių mokyklų gamybinės veiklos pajamos” įrašoma pajamų iš pagalbinių ūkių ir specialiųjų lėšų pajamų suma. Ketvirtiniame balanse įrašoma didėjanti nuo metų pradžios suma, o metiniame balanse lėšų likutis metų pabaigoje.

Eilutėje “Išsinuomotas ilgalaikis turtas” ir eilutėje “Atsakingam saugojimui priimtas trumpalaikis turtas ir atsargos” yra apskaitomas turtas, kuris nėra įstaigos nuosavybė, o kurį įstaiga yra išsinuomavusi ar priėmusi saugojimui.

Eilutėje “Specialiosios paskirties apskaitos blankai” įrašoma nepanaudotų specialiosios paskirties apskaitos blankų suma.

Eilutėje “Nurašytas nemokių debitorių įsiskolinimas” įrašomas ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų, prekių, pinigų, ir kt. materialinių vertybių trūkumų sumos, kurias išieškoti teismas atsisakė dėl ieškinio nepagrįstumo, priteistos skolos, pagal kurias grąžinti vykdomieji dokumentai su teismo patvirtintu aktu apie atsakovo nepajėgumą sumokėti ar nėra galimybės nukreipti išieškojimą į jo turtą, o taip pat kitos skolos, kurias įstaiga arba organizacija pripažino beviltiškomis ir kurios nustatyta tvarka nurašomos. Šioje sąskaitoje apskaitomas nemokių debitorių įsiskolinimas penkių metų laikotarpyje nuo jo nurašymo momento, siekiant sekti jo išieškojimo galimybė, pasikeitus skolininkų turtinei padėčiai.

17

Įstaigos ir organizacijos pažymą apie finansavimo iš biudžeto sumų judėjimą sudaro, kad būtų galima patikrinti finansavimų sąskaitą. Į šią pažymą įrašoma:

Debeto eilutėje “Mokėjimai į biudžetą, mažinantys finansavimą” įrašomos pervestos į biudžetą sumos gautos realizavus trumpalaikį ir ilgalaikį turtą bei atsargas ir kt., o taip pat metams pasibaigus nepanaudoti gruodžio 31 dieną lėšų likučiai, esantys banko sąskaitoje, kasoje, valiutinėje sąskaitoje ir kt. pervesti į biudžetą po sausio 10 dienos.

Eilutėje “Nepanaudotų gruodžio 31 dieną lėšų likutis, pervestas į savivaldybės biudžetą” įrašomos sumos, kai metams pasibaigus, nepanaudotus gruodžio 31 dieną biudžetų asignavimų likučius, esančius banko sąskaitoje, kasoje ir
sąskaitoje ir kitose biudžetinėse sąskaitose, įstaigos ir organizacijos grąžina atitinkamiems biudžetams iki sausio 10 dienos.

Eilutėje “Nurašytos beviltiškos skolos ir eilutėje “Įstaigos sąskaita nurašytas medžiagų trūkumas” įrašomos nurašytos skolos, kurios turės būti apskaitomos užbalansinėje sąskaitoje ir jas nurašant, ypač kruopščiai turi būti patikrintos debitorinio įsiskolinimo sumos, kurios nurašytos į

išlaidas (nuostolius) dėl atsakovų nepajėgumo sumokėti ar kai nėra galimybės nukreipti išieškojimą į jų turtą;

Eilutėje “Ataskaitiniais metais nurašytos išlaidos” įrašoma suma faktiškų išlaidų pagal sąmatą, nurašyta metų pabaigoje (įstaigos išlaidoms, statybai, socialinėms programoms ir kt.) atėmus likutį sausio 01 dieną, įrašytą sąskaitoje Nr. 200.

Eilutėje “Likutis metų pradžioje” įrašoma suma iš biudžeto skirtų lėšų išlaidoms ir kitoms priemonėms nenurašyta praeitų metų pabaigoje;

Eilutėje nuo metų pradžios gauti asignavimai, atėmus grąžintas sumas” įrašoma iš biudžeto gauta lėšų išlaidoms ir kitoms priemonėms suma, atėmus grąžintas sumas, išskyrus nepanaudotų gruodžio 31 dieną ir grąžintų iki kitų metų sausio 10 dienos lėšų sumas.

18

Eilutėje “Užpajamuotas atsargų perteklius” Įrašoma inventorizacijos metu atsargų (medžiagų, maisto produktų ir kt.) nustatytas perteklius, o taip pat gautos nemokamai atsargų, iš įstaigų, išlaikomų iš biudžetų, sumos.

Eilutėje “Pervesta iš ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąskaitų į atsargų sąskaitas” įrašomos sumos, jeigu ankstesniais metais ilgalaikis ir trumpalaikis turtas buvo užpajamuotas į sąskaitą Nr. 01, o turėjo būti užpajamuotas sąskaitoje Nr. 06.

Eilutėje “Likutis metų (ketvirčio) pabaigoje” įrašoma suma, kuri yra apskaičiuojama taip: prie eilutės “Likutis metų pradžioje” sumos pridedama eilutės “Iš viso kreditas” suma ir atimama eilutės “Iš viso debetas” suma. Ši įrašyta suma visada turi atitikti balanso finansavimo dalies eilutei “Iš biudžeto skiriamos lėšos įstaigos išlaidoms ir kitoms priemonėms”.

19

4.1 “Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo apyskaita”

Į “Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo apyskaitą” įrašomi duomenys apie iš biudžeto gautas lėšas įstaigoms, statybai, socialinėms programoms ir kitoms priemonėms atlikti. Sudaroma suvestinė “Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo apyskaita” (forma Nr. 2 – sav. įst. žr. priede nr. 2) ir apyskaita pagal kiekvieną funkcinės kvalifikacijos kodą.

Skiltyje “Patvirtinta sąmata metams, įskaitant patikslinimą” įrašomi duomenys iš įstaigos patvirtintų, o taip pat vėliau patikslintų sąmatų pagal kiekvieną išlaidų sąmatų vykdymo ekonominės klasifikacijos kodą. O skiltyje “Patvirtinta sąmata apyskaitinio laikotarpio” taip pat įrašomi duomenys iš sąmatų nuo metų pradžios pagal kiekvieną išlaidų ekonominės klasifikacijos kodą.

Skiltyje “Gauti asignavimai” įrašomos gautų lėšų iš biudžeto sumos nuo metų pradžios pagal kiekvieną išlaidų ekonominės klasifikacijos kodą, atėmus grąžintas sumas, iš jų metams pasibaigus, nepanaudotus gruodžio 31 dieną įskaitytinai biudžeto asignavimų likučius, esančius banko sąskaitoje, kasoje ir valiutinėje sąskaitoje ir grąžintus į atitinkamą biudžetą bei nepanaudotos lėšos įskaitytos į finansavimą.

Skiltyje “Kasinės išlaidos” nuo metų pradžios pervestos kitoms įstaigoms už prekes ir paslaugas sumos bei mokesčiai, o taip pat išimti pagal čekius pinigai iš banko, atėmus grąžintas į banką sumas. Sumos įrašomos pagal kiekvieną išlaidų ekonominės klasifikacijos kodą.

Eilutėje “Faktinės išlaidos” įrašoma nuo metų pradžios apskaičiuotų įstaigos išlaidų suma, atėmus sumažintas sumas. Sumos įrašomos pagal kiekvieną išlaidų ekonominės klasifikacijos kodą.

20

4.2 “Įstaigų tinko ir kontingento plano įvykdymo apyskaita”

Įstaigų tinklo, etatų ir kontingento plano įvykdymo apyskaita sudaroma pagal kiekvieną išlaidų funkcinės klasifikacijos kodą ir pagal įstaigos veiklą ir lėšų paskirtį atitinkančią atskaitomybės formą:

Savivaldos institucijos etatų ir kontingento plano įvykdymo apyskaita .

Ikimokyklinių, visų tipų bendrojo lavinimo ir vaikų globos bei kitų švietimo įstaigų tinklo, etatų ir kontingento plano įvykdymo apyskaita .

Apyskaitinio laikotarpio atitinkamų rodiklių vidutinis skaičius (etatinių vienetų ir kt.) skaičiuojamas taip: kiekvieno mėnesio skaičiai sudedami ir dalijami iš mėnesių skaičiaus.

Apyskaitos duomenys metų pradžioje turi sutapti su praeitų metų apyskaitos metų pabaigoje duomenimis.

4.3 “Specialiųjų lėšų vykdymo apyskaita”

Skiltyje “Patikslintas planas” įrašomos sumos iš įstaigos nebiudžetinių lėšų sąmatos.

Skiltyje “Įvykdyta” išlaidų dalyje įrašomos faktinių išlaidų sumos pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją.

4.4 “Ilgalaikio ir trumpalaikio turto judėjimo apyskaita”

Šioje formoje įrašomos likučių metų pradžioje ir pabaigoje sumos pagal kiekvieną ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąskaitą. Metų pradžioje likučio suma turi sutapti su praeitų metų pabaigos likučio suma.

21

Pažymos
ilgalaikio ir trumpalaikio turto judėjimą rodikliuose įrašomos ilgalaikio ar trumpalaikio turto pajamos pagal gavimo šaltinius (įsigyta iš biudžeto lėšų, gauta nemokamai ir kt.), o taip pat išlaidos pagal rūšis (nurašyta nusidėvėjus ar realizavus ir kt.).

“Atsargų judėjimo apyskaita” (forma Nr. 6- sav. žr. priede nr. 3).

Šioje formoje įrašomos likučių metų pradžioje ir pabaigoje sumos pagal kiekvieną atsargų sąskaitą. Metų pradžios likutis turi sutapti su praeitų metų pabaigos likučio suma.

Pažymos apie atsargų judėjimą rodikliuose įrašomos atsargų pajamos pagal gavimo šaltinius (įsigyta iš biudžeto lėšų, gauta nemokamai ir kt.), o taip pat išlaidos pagal rūšis (nurašyta ar realizuota ir kt.).

Įstaigos reikmėms išleista suma nuo metų pradžios “Iš viso” turi būti lygi pažymos apie atsargų judėjimą eilutės “Panaudota įstaigos reikmėms” sumai.

“Ilgalaikio ir trumpalaikio turto bei atsargų ir piniginių lėšų trūkumų ir nuostolių dėl grobstymo įstaigose apyskaita” . Šioje formoje įrašomos metų pradžioje ir pabaigoje, o taip pat per metus išaiškintų ir išieškotų ilgalaikio ir trumpalaikio turto bei atsargų ir piniginių lėšų trūkumų ir nuostolių dėl grobstymo įstaigose sumos, iš jų priteistų išieškoti pagal teismo sprendimus sumos.

Metų pradžios lėšų likučio suma turi sutapti su praeitų metų pabaigos lėšų likučių suma.

22

5. MOKYTOJŲ, AUKLĖTOJŲ, PAPILDOMO UGDYMO PEDAGOGŲ IR DĖSTYTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SĄLYGOS

Atlyginimai mokami pagal etatus. Nustatomas koeficientas, etatų skaičius ir pagrindinis atlyginimas.

Sudaroma planuojamų išlaidų sąmata, kurioje surašomas planuojamas pedagogų darbo užmokesčio fondas,etatinių darbuotojų, aptarnaujančio personalo, pedagoginių – etatinmių darbuotojų darbo užmokesčio fondas.

I Skyrius. Mokytojų, auklėtojų, specialiųjų pedagogų (logopedų,), profesijos mokytojų, trenerių, papildomo ugdymo pedagogų mėnesiniai tarifiniai atlyginimai už nustatytą pedagoginio darbo valandų normą (etatus) per savaitę.

A. Pedagogams, kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos ir jaunesniems mokytojams, auklėtojams, specialiems pedagogams, treneriams, papildomo ugdymo pedagogams.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 4024 žodžiai iš 8034 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.