Biudžetinės įstaigos apskaita
5 (100%) 1 vote

Biudžetinės įstaigos apskaita

6

1. BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

Alytaus miesto “Volungės” vidurinė mokykla, biudžetinė įstaiga, valstybės arba savivaldybės institucija, steigiama įstatymų nustatyta tvarka, visiškai arba iš dalies išlaikoma iš biudžeto ir taip įvardyta steigimo akte bei nuostatuose.

Biudžetinei įstaigai vadovauja vadovas kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš jų steigėjas, jeigu įstatymai nenustato kitaip. “Volungės” vidurinės mokyklos direktorius – Leonas Gailius.

Nebiudžetinės įstaigos yra finansuojamos iš savivaldybės biudžeto arba savivaldybių biudžetų, atsižvelgiant į tai, kas yra steigėjas, pagal asignavimų valdytojų patvirtintas sąmatas, laikantis finansų ministerijos nustatytų finansavimo taisyklių ir iždo procedūrų.

Mokyklos direktorius turi teisę naudoti biudžeto lėšas savo vadovaujamai įstaigai išlaikyti ir sąmatose numatytoms priemonėms finansuoti, taip pat paskirstyti jiems skirtas biudžeto lėšas pavaldžioms įstaigoms, kadangi mokykla neturi sau pavaldžių įstaigų tai šis punktas jai netaikomas.

Asignavimų valdytojai organizuoja socialinių, ekonominių programų finansavimą tvirtina jų išlaidų apmokėjimo įkainius, normas bei sąlygas.

Biudžetinių įstaigų asignavimų valdytojai, Alytaus miesto savivaldybės Švietimo ir socialinių reikalų departamentas, yra atsakingi už teisingą pavaldžių įstaigų išlaidų sąmatų sudarymą. Jie turi užtikrinti, kad biudžetinės įstaigos laiku atsiskaitytų su biudžetu ir valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigomis, taip pat už įstaigose sunaudotą visų rūšių energiją ir kitas paslaugas.

Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai turi rengti pavaldžioms įstaigoms darbų, paslaugų, valdymo ir aptarnaujančio personalo etatų normatyvus, materialinių vertybių atsargų, inventoriaus, mitybos, medikamentų finansinius normatyvus ir suderinę su finansų ministerija, juos tvirtinti bei taikyti.

7

Prižiūrėti apskaitos tvarkymą, kontroliuoti įsiskolinimus bei imtis visų priemonių jiems išvengti ir analizuoti pavaldžių įstaigų apyskaitas. Garantuoti pavaldžių įstaigų bei savo finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą.

Iš asignavimų valdytojų gautus biudžeto asignavimus įstaigoje naudoja racionaliai ir taupiai ir tik pagal asignavimų valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas.

1.1 Biudžetinių įstaigų išlaidos

Išlaidų sandarą nustato asignavimų valdytojai, neviršydami jiems patvirtintų bendrųjų asignavimų, tarp jų – darbo užmokesčio, paprastųjų ir nepaprastųjų išlaidų.

Biudžetinių įstaigų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai ir darbo apmokėjimo sąlygos tvirtinamos LR įstatymų ir vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka.

Biudžetinės įstaigos buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Finansų ministerijos nustatyta tvarka.

Biudžetinės įstaigos gali turėti nebiudžetinių lėšų.

Įstaigoms, finansuojamoms iš Lietuvos Valstybės biudžeto, nebiudžetinių lėšų sudarymo ir naudojimosi taisyklės nustato LR Vyriausybės 10 įstaigoms, finansuojamos iš savivaldybių biudžetų savivaldybių vykdomosios institucijos.

Biudžetinės įstaigos susidėvėjusias ar joms nereikalingas materialines vertybes nurašo ar realizuoja, o gautas pajamas naudoja LR įstatymų ar Vyriausybės nustatyta tvarka.

Biudžetinės įstaigos įregistruojamos, perregistruojamos ir išregistruojamos LR nustatyta tvarka.

8

2. ALYTAUS “VOLUNGĖS” VIDURINĖS MOKYKLOS TIPAS IR STRUKTŪRA

Alytaus miesto “Volungės” vidurinė mokykla savo veiklą pradėjo 1984 m. rugsėjo 01 dieną. Mokykla priklauso Alytaus miesto savivaldybei. Mokymo formos – dieninė arba eksternu. Tai nesiekianti pelno savivaldybės vaikų ir jaunimo ugdymo įstaiga, teikianti bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.

Mokykla yra juridinis asmuo. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos konstitucija Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos aktais ir mokymo nuostatais.

“Volungės” vidurinės mokyklos veiklą koordinuoja:

1. Švietimo ir mokslo ministerija,

2. Alytaus apskrities viršininko administracija,

3. Alytaus miesto savivaldybės administracija.

Šioje mokykloje bendrasis vidurinis išsilavinimas įgyjamas dvylikos metų trijų pakopų bendrojo lavinimo mokykloje:

1. Pirmoji pakopa – ketverių metų pradinė mokykla,

moksleivių lygybę ir solidarumą su žmonėmis, turinčiais skirtingus gebėjimus, kitokias socialines galimybes nei dauguma, siekia socialinio moksleivių solidarumo, išmoko teikti socialinę paramą artimiesiems.

2. Antroji pakopa – šešerių metų pagrindinė mokykla,

3. Trečioji pakopa – dvejų metų vidurinė mokykla.

Bendradarbiaudama su tėvais, bendrojo lavinimo mokykla ugdo savarankišką, laisvei pajėgų, atsakingai savo gyvenimą kurti gebantį žmogų. Šito siekdama, ji augina tvirtus dorinius pagrindus ir savarankią pasaulėžiūrą turinčius, visapusiškai išsilavinusius, bendrauti ir bendradarbiauti gebančius, pilietiškai

9

sąmoningus, atsakingus, tvirto charakterio, toliau mokytis ir dirbti pasirengusius, kultūriškai ir ekologiškai susipratusius, kūrybingus ir darnos siekti pajėgiančius jaunuolius ir jaunuoles.

Sudaro moksleiviams sąlygas
perimti gimtosios kalbos, šiuolaikinių visuomenės ir gamtos mokslų žinių pagrindus, pradinius techninius ir technologinius, praktinės veiklos įgūdžius, Europos religinę ir filosofinę patirtį, perprasti pagrindines politines ideologijas ir ekonomines teorijas, įgyti estetinę nuovoką ir Europos žmogui reikalingus kalbinės komunikacijos gebėjimus, istoriškai pagrįstą Vakarų kultūros supratimą.

Alytaus “Volungės” vidurinė mokykla formuoja ir įgyvendina moksleivių ugdymo turinį pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus ir bendrąsias programas, paiso savo moksleivių poreikių įvairovės, derindama ugdymo turinį, siūlydama ir taikydama skirtingus mokymo(-si) būdus ir tempą;

1. Teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą,

2. Sudaro moksleiviams sveikas ir saugias mokymosi sąlygas,

3. Organizuoja moksleivių papildomą ugdymą, integruoja jį su bendruoju lavinimu,

4. Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, organizuoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymą bendrosiose ar specialiosiose klasėse,

5. Organizuoja pailgintos darbo dienos grupių, priešmokyklinio ugdymo klasių darbą,

6. Organizuoja ugdymo planuose nenumatytą tėvų mokamą popamokinę veiklą (kursai, individuali ar grupinė nepamokinė vaikų priežiūra,

7. Atlieka vidinį mokyklos auditą,

8. Vykdo pagrindinės ir vidurinės mokyklos baigiamuosius egzaminus,

9. Kuria mokyklą, kaip vietos bendruomenės kultūros židinį.

Taip pat mokykloje veikia savivaldos institucija, kurios taryboje yra pedagogų, moksleivių bei tėvų atstovai. Jie turi teisę priimti nutarimus, kurie neprieštarauja

10

mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams. Už savo veiklą taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės bei vietos bendruomenės nariams. Mokyklos taryba turi teisę nustatyti mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, ugdymo organizavimo tvarką. Tarybos nariai turi teisę pateikti savo pasiūlymus dėl vadovėlių užsakymo, moksleivių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, taip pat teikti pasiūlymus mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus.

2.1 Valdymas

Alytaus “Volungės” vidurinei mokyklai vadovauja direktorius, kurį Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta kvalifikacinių reikalavimų pretendentams nustatyta tvarka ir viešojo konkurso būdu, skiria savivaldybės administratorius pagal Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymą.

Mokyklos direktorius Leonas Gailius inicijuoja mokyklos veiklos programų rengimą, aiškina mokyklos bendruomenės nariams valstybinę bei regioninę švietimo politiką, telkia mokyklos bendruomenę valstybinei švietimo politikai įgyvendinti, mokyklos veiklos programai vykdyti; kartu su religine bendrija įsteigtoje mokykloje – religinės bendrijos nustatytiems pasaulėžiūros ugdymo reikalavimams įgyvendinti, rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymu ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius mokyklos bendruomenės santykius, skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą, inicijuoja darbuotojų pareiginių instrukcijų rengimą ir jas tvirtina, rengia mokyklos vidaus darbo tvarkos taisykles, organizuoja jų projekto svarstymą ir teikia mokyklos tarybai aprobuoti, kartu su mokyklos taryba nustato moksleivių ir darbuotojų skatinimo sistemą, kontroliuoja, kad mokyklos aplinkoje nebūtų vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos, stebi, analizuoja, vertina mokyklos veiklą, ugdymo

11

rezultatus, rūpinasi pedagogų kvalifikacijos tobulinimu, sudaro sąlygas atestuotis, sudaro Specialiojo ugdymo komisiją, rūpinasi specialiosios pedagoginės – psichologinės pagalbos moksleiviams teikimu, plėtoja bendradarbiavimą su moksleivių tėvais (ar vaiko globėjais), palaiko ryšius su Vaikų teisių apsaugos tarnyba, mokyklos rėmėjais, vietos bendruomene, organizuoja pagrindinės ir vidurinės mokyklos baigimo egzaminus, nustatyta tvarka teikia informaciją Egzaminų centrui, rūpinasi mokyklos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, darbų ir civiline sauga, rūpinasi tarptautiniais mokyklos ryšiais, atstovauja mokyklai kitose institucijose, stebi ugdymo procesą ir vertina ugdymo rezultatus, skatina pedagogus tobulinti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauti ir atestuotis, vykdo moksleivių teisės pažeidimų prevenciją, informuoja suinteresuotas institucijas apie vengiančius mokytis vaikus ir įstatymų nustatyta tvarka taiko poveikio priemones.

2.2 Darbo apmokėjimas, darbuotojų atestacija, pažymėjimų išdavimas.

Direktoriaus pavaduotojus, pedagoginį ir kitą personalą priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

Darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktai.

Alytaus miesto “Volungės” vidurinės mokyklos vadovas ir pedagogai atestuojasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka..

Baigiamieji egzaminai organizuojami ir išsilavinimo pažymėjimai išduodami Švietimo ir mokslo
ministerijos nustatyta tvarka.

12

3. MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

Alytaus “Volungės” vidurinės mokyklos veiklą prižiūri steigėjas bendrųjų švietimo įstaigų priežiūros nuostatų nustatyta tvarka. Bendrosios švietimo politikos vykdymą prižiūri Švietimo ir mokslo ministerija bei apskričių viršininkai pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus nuostatus.

Mokyklos veiklą prižiūrinčios institucijos Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka informuoja visuomenę, savivaldos ir valstybines valdžios institucijas apie mokyklos atliekamo ugdymo kokybę.

Mokyklos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės įgaliotos institucijos ir steigėjas.

Mokykla patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja priskirta žeme (teritorija aplink mokyklą), valstybės ar savivaldybės pastatais (mokyklos pastatas), finansiniais ištekliais, inventoriumi bei mokymo priemonėmis.

Mokykla yra išlaikoma iš valstybės ir savivaldybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą.

Mokykla turi nebiudžetinių lėšų. Jas sudaro: patalpų nuoma, juridinių asmenų parama ir labdara, pajamos, gautos už papildomą ugdymą, kursus, renginius, gaminamą produkciją ir kt.

13

4. BALANSO IR APYSKAITŲ FORMŲ UŽPILDYMO TVARKA

Jeigu “Volungės” vidurinėje mokykloje pasibaigus metams sąskaitų likučiuose buvo padarytos klaidos tai jos taisomos “IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO BALANSE” (forma Nr.1 – sav. įst. žr. priede nr. 1).

Įstaigos ir organizacijos sudaro balansą remiantis analitinės apskaitos sąskaitų apyvartomis ir apskaičiuotais sintetinės apskaitos sąskaitų likučiais. Eilutėje “Likutis metų pradžioje”, įrašomos sumos, po padarytų pasikeitimų, kai įstaiga ar organizacija reorganizuojama, ar taisomos praėjusių metų klaidos ir kt. Tokiu atveju, balanso sąskaitų metų pradžioje likučiai turi būti paskirstomi kitoms įstaigoms ir organizacijoms ir todėl perduodančiosios įstaigos balanse įrašo šioje eilutėje mažesnę metų pradžioje likučio sumą, o priėmusios įstaigos ar organizacijos – didesnę. Metinės ir ketvirtinės atskaitomybės aiškinamąjame rašte turi būti surašomi likučio metų pradžioje pagal kiekvieną balanso metų pradžioje ar apyskaitos eilutė pasikeitimai (+),-) ir paaiškinami.

Balanso ir apyskaitų formoje yra skyrius ” MATERIALUSIS TURTAS”.

Į šį skyrių įrašomas ilgalaikis materialusis ir trumpalaikis turtas bei atsargos įsigijimo vertė. Išsinuomotas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas bei atsargos įrašomas į užbalansinę sąskaitą “Išsinuomotas ilgalaikis turtas”, o priimtos saugoti atsargos įrašomos į užbalansinę sąskaitą “Atsakingam saugojimui priimtas trumpalaikis turtas ir atsargos”. “Volungės” vidurinė mokykla nuomoja aktų bei sporto sales ir už tai gauna nedideles pajamas, kurios skiriamos įvairioms prekėms įsigyti.

Eilutėje “Ilgalaikis turtas” įrašoma pastatų, statinių, perdavimo įtaisų, mašinų ir įrenginių, transporto priemonių, įrankių, gamybinio ir ūkinio inventoriaus, kito ilgalaikio turto vertė.

Eilutėje “Materialinės atsargos” įrašoma gamybinių (mokymo) dirbtuvių gaminių, pagalbinio (mokymo) žemės ūkio produkcijos, medžiagų mokslo ir kitiems

14

tikslams, maisto produktų, medikamentų ir tvarsliavos, ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų, kuro, degalų ir tepalų, ilgo naudojimo medžiagų mokslinio tyrimo tikslams ir laboratoriniams bandymams, ūkinių sutarčių pagrindu atliekamų mokslinio tyrimo darbų specialiųjų įrenginių vertė. Medicinos punktas bei valgykla nepriklauso mokyklai ir jie iš mokyklos biudžeto nefinansuojami.

Eilutėje “Montuoti įrengimai ir statybinės medžiagos” įrašoma montuotinų įrenginių, statybinių medžiagų skirtų statybai vertė.

Balansų ir apyskaitų formoje yra skyrius “PINIGINĖS LĖŠOS”.

Eilutėje “Einamoji sąskaita” įrašomas nepanaudotas biudžeto lėšų likutis, esantis banko sąskaitoje apyskaitinio laikotarpio pabaigoje, o eilutėje “Kitos biudžeto piniginės lėšos” įrašomas nepanaudotų grynųjų pinigų, išimtų iš biudžetinės banko sąskaitos, ir valiutos (litais) likutis įstaigos kasoje, bei valiutos (įvertina litais) pirktos iš biudžeto lėšų likutis banko sąskaitoje. Metams pasibaigus, nepanaudotus gruodžio 31 dieną įskaitytinai biudžeto asignavimų likučius, esančius banko sąskaitoje ir kitose sąskaitose, asignavimų valdytojai grąžina atitinkamiems biudžetams iki sausio 10 dienos. Jeigu šios sumos buvo grąžintos į biudžetą iki sausio 10 dienos, ši suma įrašoma į “Pažymos apie “Finansavimo iš biudžeto sumų judėjimą” skiltį “Nepanaudotų gruodžio 31 d. lėšų likutis pervestas į biudžetą”.

Eilutėje “Kitos nebiudžetinės piniginės lėšos” įrašomi nebiudžetinių lėšų kasoje, iš jų šių lėšų įsigytos valiutos likučiai.

Eilutėje “Kitos piniginės lėšos, akcijos ir vertybiniai popieriai” įrašoma specialiųjų lėšų, pavedimų lėšų ir kiti nebiudžetinių lėšų likučiai, taip pat likučiai akredityvuose, limitinių čekių knygelėse bei kitų piniginių dokumentų, akcijų ir vertybinių popierių vertė. “Volungės” vidurinė mokykla neturi specialiųjų lėšų.

Atsiskaitymų skyrius balanse
aktyvo ir pasyvo dalyje. Įsiskolinimų suma atsiskaitymų sąskaitose neišvedama, o įrašoma atskirai:

Balanso aktyve – debitorinis įsiskolinimas;

Balanso pasyve – kreditorinis įsiskolinimas įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms bei kitiems asmenims.

15

Eilutėje “Atsiskaitymai su atsakingais asmenimis” įrašomi išduotų atsakingiems asmenims lėšų avansų likučiai pagal neapmokėtas avansines apyskaitas.

Eilutėje atsiskaitymai už trūkumus” įrašomi neišieškoti ilgalaikio ir trumpalaikio turto bei atsargų ir piniginių lėšų trūkumų ir grobstymo įstaigose lėšų likučiai.

Eilutėje “Įmokų socialiniam draudimui atsiskaitymai” ir eilutėje “Įmokų į biudžetą atsiskaitymai” įrašoma įsiskolinimo socialiniam draudimui ir biudžetui suma.

Eilutėje “Atsiskaitymai už lėšas, gautas pagal pavedimus” įrašoma lėšų pagal pavedimus suma.

Eilutėje atsiskaitymai su debitoriais” įrašoma debitorinio įsiskolinimo, specialiųjų mokėjimo rūšių atsiskaitymų ir įsiskolinimo įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms bei kitiems asmenims suma.

Skyriuje “Išlaidos” eilutėje “Biudžeto išlaidos įstaigai išlaikyti ir kitoms priemonėms” įrašomos faktiškai padarytos išlaidos įstaigoms ar organizacijoms išlaikyti ir kitoms priemonėms, taip pat išlaidos investicijoms, socialinėms programoms ir kita. Ketvirtiniame balanse faktiškos išlaidos įrašomos didėjančia nuo metų pradžios suma, o metiniame balanse įrašoma nenurašytų lėšų likutis metų pabaigoje, kuris gali būti dėl apskaičiuotų išlaidų neužbaigtiems objektams, statybai, socialinėms programoms ir kt.

Eilutėje “Kitos išlaidos” įrašomos faktiškos išlaidos (sąnaudos) padarytos iš specialiųjų lėšų, nebiudžetinių lėšų, valiutos, o taip pat paskirstytinos išlaidos ir sąnaudos: gamybinių (mokymo) dirbtuvių, pagalbinio (mokymo) žemės ūkio, pagal sutartis vykdomų mokslinio tyrimo darbų, medžiagų paruošimo ir perdirbimo.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2413 žodžiai iš 8034 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.