Blogi ir geris
5 (100%) 1 vote

Blogi ir geris

Įvadas

Tarp klausimų, kuriuos sau kelia žmonės, yra vienas, kuris juos ypač domina ir į kurį jiems labai sunku rasti tinkamą atsakymą: kodėl egzistuoja blogis?.. Atsakymas iš tikrųjų labai paprastas.

Štai jums pavyzdys. Senovėje vandeniui iš šulinio semti dažnai buvo naudojamas didelis ratas, kurį sukdavo įkinkyti jaučiai, arkliai ar net žmonės. Tai stebintis žmogus vienus matydavo besiartinančius iš priekio, o kitus, nutolstančius – iš nugaros ir būtų galėjęs daryti išvadą, kad jie juda dviem priešingomis kryptimis. Bet jeigu jis būtų žiūrėjęs iš viršaus, aiškiai būtų matęs, kad tiek vieni, tiek kiti eina ta pačia kryptimi dirbdami tą patį darbą.

Šis pavyzdys mums leidžia suprasti, kad gėris ir blogis, kurie pasireiškia kaip priešingybės, iš tiesų yra dvi jėgos, įkinkytos į tą patį darbą, bet kadangi jos nestebimos iš aukštai, tai yra dvasiniu, Pašviestųjų požiūriu, manoma, jog tai dvi konfrontuojančios jėgos. Visi, kurie stebi faktus, įvykius iš apačios, iš to lygio, kuriame jie vyksta – klysta. Jei jie pabandytų pakilti ir juos stebėtų iš išminties, dvasinio požiūrio taško, matytų teisingą vaizdą. Jie matytų skritulį, ratą… ir suprastų, kad gėris ir blogis yra dvi jėgos, sukinkytos kartu, kad suktų gyvenimo ratą.

1. Gėrio ir blogio pažinimo medis

Jei nori sunaikinti blogį, gėris irgi bus sunaikintas. Aišku, tai nereiškia, kad turime maitinti ir puoselėti blogį – ne, jis pakankamai stiprus ir be mūsų pagalbos. Bet reikia ir stengtis juo atsikratyti – beje, tai nepavyks. Reikia jį panaudoti ir suvokti, kokio požiūrio laikytis, susidūrus su juo. Taip, dabar ateina metas žmonijai pateikti naują filosofiją.

Jei būtumėt saulėje, turbūt nepažintumėt tamsos, bet nuo saulės nutolus ir atvykus į žemę, būna tai šviesa, tai sutemos, nes žemė sukasi aplink saulę. Tenka sutikti su šiom alternatyvom: diena ir naktis, šviesa ir sutemos, gėris ir blogis, ir ne tik sutikti, bet mokėti tuo pasinaudoti. Jei tamsa būtų blogis, kodėl būtent tamsoje – tiek žemėje, tiek pasąmonėje – užsimezga didžiausios svarbos būsimieji įvykiai? Išties, tamsa yra būsimųjų gimimų ir atgimimų sąlyga. Kodėl vaikas, kodėl grūdas pradeda savo augimą tamsoje?… O kaip jūs patys išnaudojate naktį? Puikiausiai, ar ne: miegate, o rytojaus dieną, kai nubundate, esate atgavęs jėgas ir vėl galite imtis darbo.

Sakykit: “Taip, bet kokia blogio prigimtis?” Egzistuoja Amžiaus principas, kuris yra visokios kūrybos šaltinis. Šis principas įpareigojo elohimus sukurti… nenuklyskim labai toli, nekalbėkim apie kosmosą – tik apie mūsų žemę. O kadangi jie darbavosi su dviem principo poliais – vyrišku ir moterišku, teigiamu ir neigiamu (nes šie du poliai yra būtini kūrybos pasireiškimui), buvo išvengta kai kurių trūkumų – liko elementų, kurie nebuvo organizuoti ar panaudoti ir trikdė visumos harmoniją. Šios medžiagos, šios energijos, Kūrėjui ir arkangelams visai nereikšmingos, yra kenksmingos žmonėms, nes jie nežino, kaip jomis naudotis.

Pateiksiu jums dar vieną pavyzdį. Jūs turite namą, kuriame yra numatyta vieta šiukšledėžei ar šiukšlių pašalinimui, taip pat tualetams. Kad ir ką bedarytumėt, net jei būtumėt pati šviesiausia ir protingiausia būtybė, jūs turite nuolat išmesti į šiukšlių dėžę kažkokias atliekas: popieriu, tuščius butelius ir dėžutes, lupenas, maisto likučius. O jūsų organizme taip pat yra atliekų, kuriomis privalote nusikratyti. Net geriausias žemėje daiktas turi bent mažą neigiamą bruožą… antrąją medalio pusę, kaip sakoma. Visi tai žino. Tada kodėl žmonės nesupranta visų tų kasdienio gyvenimo detalių, kurios nuolat iškyla prieš jų akis, kalbos? Sukūrus žemę juk reikėjo kažkur suvilkti ir sukrauti nenaudojamas medžiagas, stiklo ir plytų duženas, nebetinkamas lentas ir vinis – simboliškai šnekant. Štai dėl ko ir žemė turi savo šiukšliadėžę: tai tamsos kūgis, esantis už jos, jos šešėlis. Ar astronomai tai žino?

Blogio prigimtis yra ten, liekanose medžiagų, panaudotų kuriant žemę. Kadangi atliekos pritraukia įvairiausius gyvius – skruzdes, muses, kirminus ir kita, būtent tuos padarus mes ir sutinkame lankydamiesi toje srityje, užuot radę ten džiaugsmus ir malonumus. Ta sritis, vadinama pragaru, tamsybių pasauliu, turi savo paskirtį – surinkti šiukšles; būtent čia sukraunami visi nešvarumai.

Dabar pasiaiškinkime, kodėl kai kurie sutvėrimai ten ieško savo laimės. Ogi lygiai taip pat, kaip egzistuoja žmonės, tiek nusmukę, kad turi kapstytis šiukšlių dėžėse ieškodami maisto atliekų ar senų batų, ir psichiniame pasaulyje esti varguolių, kurie neturi galimybės maitintis restoranuose aukštybėse, šalia angelų, arkangelų ir Viešpaties. Jie neturi pinigų (tie pinigai – tai gerosios savybės ir dorybės) nusipirkti šiam tyram ir skaidriam maistui, ateinančiam iš saulės, todėl yra priversti eiti į pragaro restoranus, kur kaupiasi atmatos ir renkasi puolusios būtybės.

Tai blogis, neorganizuotų jėgų sritis – tačiau ir ten galima rasti daug naudingų dalykų, o jei žinotumėm, kaip su jais apsieiti, ir sugebėtumėt perdirbti visas tas atliekas, kaip žemė padaro, jūs paimtumėt iš šios srities jėgų ir elementų, galinčių maitinti net angelus… Juk
pavyksta rasti cheminius būdus išvalyti užterštus vandenis Gamta turi visas priemones perdirbti atliekas, o žmogus savyje irgi turi tų priemonių, tik jis turi jas surasti ir išmokti panaudoti. Bet visų pirma žmogus privalo suprasti, kas yra gėris, kadangi tik tada jis pajėgs pasipriešinti blogiui.

Gėris yra amžinasis, kūrybinis, galingas principas, taip pat Dievas… nors iš tikrųjų Dievas yra aukščiau gėrio. Kalboje gėris ir blogis vaizduojami kaip du pasireiškimai jėgos, kuri už juos viršesnė. Tačiau, kad lengviau tai suprastume, Dievą galima vaizduoti kaip gėrio principą, nors iš tikrųjų Dievas yra už gėrio ribų. Gėris yra Dievo pasireiškimas, o blogis – gėrio atlieka, tai, kas nerado sau vietos kosminėje harmonijoje. Taigi niekada negalima blogio sulyginti su gėriu, jis nėra amžinas kaip gėris, neturi galios, gausos. Todėl klysta tie, kurie mano, kad gėris ir blogis yra dvi vienodos galios esybės, besigrumiančios ir nepajėgiančios viena kitos nugalėti.

Blogis, aš jau tai sakiau, yra gėrio likutis, nuosėdos; jį galima palyginti su medžiaga, kuri lieka, kai išrožių ar kitokių gėlių žiedlapių išsunkiama kvintesencija, medžiaga, kuri, galėdama būti išvalyta, neturi savybės atspindėti dieviškumą. Blogis yra tai, kas lieka, kai visas gėris būna “išsunktas”. Taigi ten, kur yra gėrio, neišvengiamai turi būti ir blogio, nes blogis yra tai, kas lieka nuo gėrio, jis negali egzistuoti vienas pats, nepriklausomai jis neegzistuoja. Jis priklauso nuo gėrio, yra gimęs iš gėrio, tai gėris jį sukūrė. Kol žmonės suteikia blogiui atskirą, nepriklausomą nuo gėrio egzistenciją, tol jiems nepavyks jo pakeisti ir blogis visą laiką vargins juos. Būtent savo nežinojimu jie suteikia blogiui galią ir nepriklausomybę.

Šviesa gimdo tamsą. Ten, kur yra šviesą – neišvengiamai yra ir šešėlis. Vien tik kokio nors objekto buvimas meta šešėlį. Ar yra šešėlių, kai nėra šviesos? Ne. Pasakysit: “Bet gali taip būti, kad tamsa viešpatauja būtent todėl, kad nėra jokios šviesos”. Ne, net jeigu kokioje nors vietoje tamsa yra visiška, tai todėl, kad koks nors objektas užstoja šviesą. Štai todėl viena žemės pusė yra panirusi į tamsą. Be šviesos negalėtų egzistuoti tamsybės ir nebūtų blogio, jei nebūtų gėrio.

Taigi blogio pasireiškimai būtini, jie priklauso nuo gėrio jėgų. Norint išspręsti tą problemą reikia pirmiausia turėti teisingą supratimą, kas yra gėris. Tai harmonijos pasireiškimas, kuris jungia meilę, jėgą, protą, grožį, švelnumą ir kita. Bet, kaip esu jums sakęs, gėris dar nėra pats Dievas; jis yra Dievo pasireiškimas, bet ne Dievas. Dievas yra virš gėrio ir blogio ir mes negalime žinoti, kas Jis.

Tačiau kadangi gėris yra Dievo pasireiškimas, galvodami apie gėrį, mes siejamės su visatos Kūrėju, su Amžinuoju principu: mūsų sąmonė keičia vietą, ji išeina iš tamsybių srities, kur viešpatauja kančios, nerimas, siaubas, ir siekia prisijungti prie centro, prie kūrybinio visų dalykų principo. Ir kadangi Kūrėjas yra būtent Dievas, tai Jis žino visų elementų, visų jėgų, visų sutvėrimų vaidmenį ir mokės viską pataisyti. Mes to negalime žinoti, bet Jis turi visas galimybes, todėl į jį, kuris iškyla virš gėrio ir blogio, mes turime kreiptis ir prašyti pagalbos. Tuo momentu mes pajėgūs paleisti į darbą nepaprastai subtilias galias, kurios dirbs visoje visatoje.

Štai kilniausias ir garbingiausias mokinio darbas. Ir tegu jis rūpinasi, jei šis darbas iš karto duos apčiuopiamų rezultatų Daugelis žmonių dirba tik dėl materialinės naudos, fizinėje sferoje, o nauda būna nedidelė, todėl jie patiria daug nusivilimų. Tik tada, kai nuspręsite dirbti su esybe, kuri visiškai nepasiekiama, pačiu Dievu, jūs sukursite kažką tikra, vidinius sąmonės kūrinius. Šie kūriniai yra momentiniai. Tai, kas labiausiai nutolę, tikrumoje yra artimiausia, o ką įsivaizduojame esant artima, yra toliausia: pageidaudami tai išgyventi – neišgyvensime, trokšdami įsigyti – neįsigysime. Tik tada, kai darbuositės su tolimiausiomis realijomis – jūs gyvensite momentiškai.

Taigi jei norite, kad kas nors tučtuojau išsipildytų – numatykite tolimiausią tikslą. Nuo šiandien sakykite: “Dabar supratau, kur tiesa, kur galia, kur tikrasis gyvenimas: jis yra šiame vieninteliame centre, virš gėrio ir blogio”. Galvokite apie jį, be perstojo susiliekite su juo, ieškokite tik jo, dirbkite tik su juo… Tuo momentu šis centras palies gėrį, kuris pradės reikštis jumise kaip vidinio gyvenimo pagerėjimas, o vieną dieną pasirodys ir išorėje.

Be abejo, bloga daryti yra lengviau negu gera, tačiau kodėl?… Visai ne dėl to, kad gėris silpnas, o blogis galingas, ne, ne, ne. Tai todėl, kad čia, žemėje, sąlygos, kurias žmonija sukūrė, truputėlį palankesnės blogiui. Norite padaryti ką nors bloga? Visi vieningai jums pagelbės. Bet kai sumanoma ką nors gera nuveikti, darbas vyksta sunkiai – gėris lyg paralyžuotas, chloroformuotas, bejėgis. Tai būdinga žemutinėms sritims, o žmonės dažniausiai gyvena jose. Bet vos tik pavyksta išeiti iš tų sričių, ištrūkti, įvyksta priešingas dalykas – blogis nuslopinamas, surišamas. Gyvenant viršutinėse srityse neįmanoma daryti blogio, o jei pageidaujama daryti gera – tai vyksta savaime.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1826 žodžiai iš 5913 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.