Buhalterinė apskaita 2008 m
5 (100%) 1 vote

Buhalterinė apskaita 2008 m

Turinys

Įvadas…………………………………………………………………………………………………………… 3

1.Įstaigos aprašymas ir apskaitos politika………………………………………………………..4

2. Darbuotojai, kuriems suteikiama teisė rengti ir pasirašyti apskaitos dokumentus……………………………………………………………………………………………………6

3. Mokyklos sąskaitų planas……………………………………………………………………………6

4. Apskaitos dokumentai……………………………………………………………………………….11

5.Įstaigos buhalterių darbo organizavimas…………………………………………………….12

6.Įstaigoje taikomos apskaitos formos……………………………………………………………13

7. Finansavimo, piniginių lėšų ir išlaidų apskaita:

7.1. Įstaigos programų sąmata………………………………………………………..14

7.2. Įstaigos finansavimas……………………………………………………………….16

7.3. Sąskaitų uždarymas metų pabaigoje…………………………………………..17

7.4. Piniginių lėšų ir išlaidų apskaita………………………………………………..17

7.5. Kasinės ir faktinės išlaidos………………………………………………………..18

8. Mokyklos vykdomi atsiskaitymai …………………………………………………………………19

9. Darbo apmokėjimas ir jo apskaita…………………………………………………………………20

9.1. Išskaitymai iš darbo užmokesčio……………………………………………….21

9.2 Ligos pašalpų apskaičiavimas…………………………………………………….23

9.3 Atostoginių paskaičiavimas……………………………………………………….23

10. Ilgalaikis turtas ir jo apskaita…………………………………………………………………..24

10.1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas………………………………………………….26

11. Trumpalaikis turtas ir jo apskaita……………………………………………………………27

12. Materialių vertybių inventorizacija………………………………………………………….28

14. Įmonės finansinė atskaitomybė………………………………………………………………..30

15.Įmonės mokami mokesčiai………………………………………………………………………..31

16. Summary ……………………………………………………………………………………………….32

17. Literatūra……………………………………………………………………………………………….33

18. Priedai…………………………………………………………………………………………………….34

19.Pridedamas diskelis ( priedai visi gamybinės praktiko kvalifikacinio darbo apraše)

Įvadas

Šiaulių Gegužių vidurinė mokykla įsteigta Šiaulių miesto savivaldybės. Mokykla pavaldi miesto savivaldybei.

Ji visiškai išlaikoma iš savivaldybės biudžeto pagal asignavimo valdytojo patvirtintą sąmatas. Mokykla dar gauna papildomas lėšas iš Švietimo i mainų programų ir įvairių projektų vykdymą. Mokyklos išlaidų teisinis pagrindas yra asignavimų valdytojų patvirtintų programų ir projektų sąmatos. Taip pat gautos ir paramos lėšos.

Pagrindinė mokyklos veiklos sritis – švietimas.

Mokyklos direktorius yra atsakingas už teisingą programų ir projektų sudarymą ir vykdymą neviršijant patvirtintų asignavimų sumų.

Pagrindinis biudžetinių išlaidų naudojimas skirtas mokinių švietimui ir ugdymui.

Už buhalterinės apskaitos organizavimą atsako įmonės vadovas, o buhalterinę apskaitą organizuoja ir tvarko vyr. buhalteris. Jis naudojasi patvirtintu buhalterinės apskaitos politika.

Buhalterinės apskaitos politikos tikslas – siekti, kad įstaigų buhalterinėje apskaitoje būtų pateikta tiksli informacija apie mokyklos finansinę būklę.

Įstaigos aprašymas ir apskaitos politika

`Šiaulių Gegužių vidurinė mokykla – viešasis juridinis asmuo, Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

Mokykla priklauso bendrojo lavinimo mokyklų grupei. Šios mokyklos tipas – vidurinė mokykla. Mokymo kalba – lietuvių.

Mokyklos vadovas – direktorius. Mokyklos direktorių skiria ir atleidžia steigėjas (Šiaulių miesto savivaldybė) įstatymų nustatyta tvarka.

Mokyklos darbuotojai į darbą priimami pagal etatų sąrašą.(Priedas Nr.1). Visus mokyklos darbuotojus skiria ir atleidžia mokyklos direktorius įstatymų nustatyta tvarka. Mokyklos direktorius, pavaduotojai ugdymui, mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai kvalifikaciją kelia Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. Kvalifikacija gali būti keliama darbovietėje, siunčiant į kursus, seminarus, stažuotes, nuotolinio mokymosi būdu.

Pasiekimų patikrinimai, baigiamieji egzaminai organizuojami Švietimo ir mokslo
ministerijos nustatyta tvarka.

Mokykla vykdo formaliojo švietimo programas:

1. pradinio ugdymo;

2. pagrindinio ugdymo;

3. vidurinio ugdymo bei adaptuotas pradinio, pagrindinio;

4. vidurinio ugdymo programas.

Išduodami išsilavinimo pažymėjimai:

1. mokymosi pasiekimų pažymėjimas;

2. pažymėjimai mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį;

3. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

4. pradinio išsilavinimo pažymėjimas;

5. pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

6. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;

7. vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

8. brandos atestatas.

Mokykloje dirba 90 darbuotojų:

• pedagogų – 64;

• technikinis personalas – 26.

Mokyklos administraciją sudaro:

1. mokyklos direktorius;

2. 4 mokyklos direktoriaus pavaduotojai:

a) 3 mokyklos direktoriaus pavaduotojai, atsakingi už ugdymą;

b) 1 mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

3. raštinės vedėja;

4. sekretorė;

5. vyr. buhalterė.

Aptarnaujantis personalas:

1. valgyklos darbuotojai;

2. kiemsargiai;

3. valytojos.

Pagrindinis mokyklos tikslas – išugdyti kiekvieno mokinio vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, atsakingu, savarankišku, siekiančiu žinių piliečiu.

Apskaitos politika – apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirtos ūkio subjekto apskaitai tvarkyti ir finansinei atskaitomybei sudaryti bei pateikti.

Ūkio subjekto vadovas (mokyklos direktorius) turi parinkti apskaitos politiką ir ją įgyvendinti, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, veiklos pobūdį ir vadovaudamasis apskaitos standartais arba Tarptautiniais apskaitos standartais. Mokyklos vadovas įsakymu patvirtina apskaitos politiką.(Priedas Nr.2)

Mokykloje teisės aktų nustatyta tvarka yra parengti ir patvirtinti šie vidaus apskaitos dokumentai:

• mokyklos sąskaitų planas;

• apskaitos registrų sąrašas, nustatantis registrų formą, turinį ir skaičių;

• apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo taisyklės ir terminai;

• asmenų, kuriems suteikiama teisė rengti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos

dokumentus, sąrašas ir jų parašų pavyzdžiai;

• specialiosios paskirties ir numeruotų blankų įsigijimo, naudojimo ir apskaitos tvarka.

Apskaitos politiką savo įsakymu tvirtina (Biudžetinės įstaigos) mokyklos direktorius. Apskaitos politika įsigalioja kitą dieną po direktoriaus įsakymo dėl apskaitos politikos patvirtinimo išleidimo.

Apskaitos politika yra dokumentas, kuriuo vadovaujasi buhalteris ir kiti mokyklos darbuotojai vykdydami ūkines operacijas. Darbuotojai, kurie atsakingi už buhalterinės apskaitos tvarkymą ar vykdo ūkines operacijas, su apskaitos politika supažindinami pasirašytinai. Reikalauti, kad darbuotojas laikytųsi apskaitos politikos nuostatų, galima tik tada, kai jis susipažįsta su patvirtintomis apskaitos politikos nuostatomis ir tą patvirtina savo parašu. (Priedas Nr.3)

Apskaitos politikos laikymosi priežiūrą vykdo mokyklos direktorius ir buhalteris.

Darbuotojas, pažeidęs apskaitos politikos reikalavimus, laikomas pažeidusiu mokyklos vidaus darbo taisykles ir darbuotojo pareiginius nuostatus, todėl jam gali būti taikoma drausminė nuobauda.

Darbuotojai, kuriems suteikiama teisė rengti ir pasirašyti apskaitos dokumentus

Darbuotojai, kuriems suteikiama teisė surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašas ir jų parašų pavyzdžiai tvirtinami mokyklos direktoriaus įsakymu.(Priedas Nr.4)

Darbuotojai, atsako už finansinių operacijų teisėtumą, jų įforminimą pagal taisykles, kad reikalingi dokumentai būtų perduoti buhalterijai, kuri galėtų kokybiškai tvarkyti apskaitą ir vykdyti finansų kontrolę.

Pasikeitus darbuotojams, kuriems suteikta teisė rengti ir pasirašyti apskaitos dokumentus, mokyklos direktoriaus įsakymu pakeičiamas tokių darbuotojų sąrašas ir jų parašų pavyzdžiai.

Mokyklos sąskaitų planas

Mokyklos direktoriaus patvirtintas sąskaitų planas – tai sąrašas sąskaitų, kuriose kaupiama informacija, atspindinti įstaigos turtą, įsipareigojimus, finansavimą, pajamas ir išlaidas.

Sąskaitų planas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu.

Atsižvelgiant į finansavimo šaltinius ir įstaigos vykdomų programų skaičių, sąskaitų planas papildomas reikalingomis sąskaitomis. Sąskaitų planas gali būti keičiamas tik įstaigos direktoriaus įsakymu.(Priedas Nr. 5)

Gegužių vidurinės mokyklos sąskaitų planą sudaro X skyrių.

I skyrius – ILGALAIKIS TURTAS

ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMAS

Skyrius Sąskaitos pavadinimas Sąskaitos Nr. Subsąskaitos pavadinimas

I Ilgalaikis turtas 01 Pastatai

Kiti statiniai

Kompiuterinė technika

Organizacinė technika

Kitos mašinos ir įrengimai:

Medicinos įranga

Baldai

Muzikos instrumentai

Sporto inventorius

Valgyklos įrengimai

Vaizdo ir garso aparatūra

Kitas inventorius

Mokymo priemonės

Nebaigta statyba ir ilgalaikio turto kūrimas

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 02 Materialiojo turto nusidėvėjimas

Nematerialiojo turto nusidėvėjimas

II skyrius – ATSARGOS

Skyrius Sąskaitos pavadinimas Sąskaitos Nr. Subsąskaitos
Atsargos 04 Montuoti įrengimai

Statybinės medžiagos

06 Maisto produktai

Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys

Statybinės medžiagos einamajam remontui

Kuras, degalai, tepalai

Tara

Atsargos kelyje

III skyrius – TRUMPALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Skyrius Sąskaitos pavadinimas Sąskaitos Nr. Subsąskaitos pavadinimas

III Trumpalaikis materialusis turtas 07 Bibliotekos fondas (knygos, vadovėliai)

Trumpalaikis materialusis turtas (inventorius)

V skyrius – PINIGAI:

Biudžetinių lėšų sąskaitos banke;

Kitų lėšų sąskaitos banke;

Kasa;

Kitos piniginės lėšos. Skyrius Sąskaitos pavadinimas Sąskaitos Nr. Subsąskaitos pavadinimas

V Pinigai

Biudžetinių lėšų sąskaitos banke 10 Atsiskaitomoji sąskaita krepšelio

Atsiskaitomoji sąskaita biudžeto

Atsiskaitomoji sąskaita specialiųjų programų

Kitų lėšų sąskaitos banke 11 Atsiskaitomoji sąskaita nemokamo maitinimo lėšoms

Atsiskaitomoji sąskaita paramos lėšoms

Atsiskaitomoji sąskaita pavedimams vykdyti

Lėšos gautos už prekes ir paslaugas

Atsiskaitomoji sąskaita (projektų lėšoms)

Kasa 12 Krepšelio lėšos kasoje

Biudžeto lėšos kasoje

Paramos lėšos kasoje

Pavedimų lėšos kasoje

Kitos piniginės lėšos 13 Piniginiai dokumentaiVII skyrius – GAUTINOS IR MOKĖTINOS SUMOS

Skyrius Sąskaitos pavadinimas Sąskaitos Nr. Subsąskaitos pavadinimas

VII Gautinos ir mokėtinos sumos 16 Atsiskaitymai su atsiskaitytinais asmenimis

17 Atsiskaitymai su įvairiais debitoriais ir kreditoriais

Atsiskaitymai už trūkumus

Atsiskaitymai už socialinio draudimo įmokas

Atsiskaitymai su savivaldybe už gautas pajamas

Atsiskaitymai su mokesčiais biudžetui

Atsiskaitymai už nemokamo maitinimo lėšas

Atsiskaitymai už moksleivių kelionės išlaidas

Atsiskaitymai už lėšas pagal vykdomus projektus

Atsiskaitymai pagal pavedimų lėšas

Atsiskaitymai už gautas privatizacijos fondo

Atsiskaitymai už nacionalinio egzaminų centro gautas lėšas

Atsiskaitymai už viešiesiems darbams skirtas lėšas

Atsiskaitymai už paramos lėšos

Atsiskaitymai su deponentais

Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais (pirktas prekes iš krepšelio lėšų)

Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais (pirktas prekes iš biudžeto lėšų)

Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais (pirktas prekes iš specialiųjų programų lėšų)

Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais (paramos -lėšų)

Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais (pavedimų-lėšų)

Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais (suteiktas paslaugas iš krepšelio lėšų)

Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais (suteiktas paslaugas iš biudžeto lėšų)

Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais (suteiktas paslaugas iš specialiųjų programų lėšų)

Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais (teikiančiais maisto produktus)

Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais (pagal vykdomus projektus)

Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais (privatizacijos lėšos)

Atsiskaitymai su darbuotojais 18 Atsiskaitymai su darbuotojais pagal darbo užmokestį

Atsiskaitymai su profsąjunga pagal darbuotojų pavedimus

Atsiskaitymas pagal vykdomus raštus, iš darbo užmokesčio išmokamų sumų

Kiti atsiskaitymai (pagal autorines sutartis)

VIII skyrius –IŠLAIDOS:

Kitos išlaidos.

Skyrius Sąskaitos pavadinimas Sąskaitos Nr. Subsąskaitos pavadinimas

VIII Išlaidos 20 Išlaidos iš krepšelio lėšų

Išlaidos iš biudžeto lėšų

Išlaidos iš specialiųjų programų lėšų

Kitos išlaidos 21 Išlaidos nemokamam mokinių maitinimui

Išlaidos vaikų kelionės į mokyklą

Išlaidos projektų iš biudžeto vykdymui

Išlaidos pagal viešųjų darbų programas (darbo biržos lėšos)

Paskirstytinos išlaidos

Išlaidos (projektams iš kitų lėšų)

Išlaidos pagal viešųjų darbų programas ( iš biudžeto lėšų)

Išlaidos gautos iš Nacionalinio egzaminų centro

Kitos išlaidos 21 Išlaidos iš kitų projektų (SOHRATES – lėšų)

Išlaidos paramos lėšoms

Išlaidos pavedimų lėšoms

IX skyrius – FINANSAVIMAS

Skyrius Sąskaitos pavadinimas Sąskaitos Nr. Subsąskaitos pavadinimas

IX Finansavimas 23 Finansavimas iš biudžeto

Finansavimas iš krepšelio lėšų

Finansavimas iš biudžeto lėšų

Finansavimas iš specialiųjų programų lėšų

Finansavimas iš SOHRATES fondo

X skyrius – FONDAI

Skyrius Sąskaitos pavadinimas Sąskaitos Nr. Subsąskaitos pavadinimas

X Fondai 25 Ilgalaikio turto fondas

26 Trumpalaikio materialiojo turto fondas

28 Kiti fondai

XI skyrius – BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS

Skyrius Sąskaitos pavadinimas Sąskaitos Nr. Subsąskaitos pavadinimas

XI Biudžetinių įstaigų pajamos 40 Mokyklos pajamos gaunamos už teikiamas paslaugas

XII skyrius – UŽBALĄNSINĖS SĄSKAITOS

Skyrius Sąskaitos pavadinimas Sąskaitos Nr. Subsąskaitos pavadinimas

XII Išmontuotas ilgalaikis turtas 001 Išsinuomotas turtas

Priimtos saugoti atsargos 002 Saugoti priimtas turtas

Griežtos apskaitos
blankai 003 Numeruoti blankai

004 Nurašytas debitorių įsiskolinimas

Užbaląnsinės sąskaitos skirtos laikinai mokykloje esančių nevaldomų patikėjimo teise ( priimtos saugoti arba perdirbti) materialiųjų vertybių, išsinuomoto turto apskaitai.

Užbalansinėse sąskaitose apskaita tvarkoma, darant paprastąjį įrašą.

Naudojamos šios užbalansinės sąskaitos:

• 001 – „Išsinuomotas turtas“

Šioje sąskaitoje turtas registruojamas sutartyse nurodyta verte atskirai pagal nuomotojus, panaudos davėjus ir turto objektus. Ilgalaikiam turtui turi būti naudojamas nuomotojo suteiktas ilgalaikio turto inventoriaus numeris.

• 002 – „Saugoti priimtas turtas“

Ši sąskaita skirta materialių vertybių, priimtų saugoti pagal pasaugos sutartis ir be jų. Priimtų saugoti materialių vertybių apskaita tvarkoma pagal šių vertybių savininkus, saugojimo vietas ir vertybių rūšis.

• 003 – „Numeruoti blankai“

Šiaulių Gegužių vidurinė mokykla numeruotų blankų neturi.

• 004 – “ Nurašytas debitorių įsiskolinimas”

Iš balanso nurašyto debetinio įsiskolinimo apskaitai, siekiant kontroliuoti įsiskolinimo išieškojimo galimybę, jeigu pasikeistų skolininkų turtinė padėtis. Atgautų skolų sumos pervedamos į biudžetą ir išbraukiamos iš apskaitos, neatgautos sumos iš apskaitos išbraukiamos po 5 metų nuo jų išbraukimo iš balanso.

Apskaitos dokumentai

Apskaitos dokumentas – popierinis arba elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą.

Šiaulių Gegužių vidurinėje mokykloje naudojami apskaitos dokumentai:

• PVM sąskaitos – faktūros;(Priedas Nr.6)

Specialusis apskaitos dokumentas, kuris surašomas tik ant specialiai tam skirtų dokumentų blankų. Šią PVM sąskaita – faktūra privalo išrašyti pardavėjas pirkėjui, 2 – 3 egzemplioriais. Pirmasis PVM sąskaitos faktūros egzempliorius atiduodamas pirkėjui, antrasis lieka prekių išdavimo vietoje, o trečiasis naudojamas krovinio teisėtumui įrodyti.

• kasos pajamų orderis;(Priedas Nr.7)

Kasos pajamų orderiai išrašomi pinigų priėmimo į kasą dieną. Dokumentus pasirašo buhalteris, o priėmus pinigus – kasininkas. Kasos pajamų orderis privalo turėti seriją ir unikalų numerį, ir išrašomas dviem egzemplioriais. Kasos pajamų orderį sudaro 2 egzemplioriai. Pirmoji dalis palieka pinigus priimančio asmens kasoje, o antroji dalis atiduodama pinigų mokėtojui.

• kasos išlaidų orderis;(Priedas Nr.8)

pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį. Kasos išlaidų orderį pasirašo mokyklos direktorius ir buhalteris. Pinigus paėmęs asmuo taip pat privalo pasirašyti ir žodžiais parašo gautą sumą. Kasos išlaidų orderiai yra piniginiai dokumentai, todėl juose negali būti jokių trynimų, braukymų arba taisymų.

• važtaraštis;

Prekių gabenimo, medžiagų perkėlimo sutartį patvirtinantis dokumentas. Važtaraštis rašomas trimis egzemplioriais, juos pasirašo siuntėjas ir vežėjas. Važtaraštis rašomas 3 egzemplioriais. Pirmasis egzempliorius paliekamas siuntėjui, antras – lydi krovinį, o trečiasis – lieka pas vežėją.

• darbo sutartis;(priedas Nr. 9)

Dokumentas, kurį pasirašo darbdavys ir darbuotojas priimamas į darbą.

• buhalterinė pažyma;

Dokumentas, skirtas bet kokiems ūkinėms operacijos nukrypimams fiksuoti.

• aktai;

• avanso apyskaita;

• kiti.

Mokyklos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – litą, o prireikus ir – litą, ir užsienio valiutą. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į litus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, galiojantį ūkinio įvykio arba ūkinės operacijos atlikimo dieną.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba, o prireikus – ir lietuvių, ir užsienio kalba. Gauti dokumentai, kurie surašyti užsienio kalba, o prireikus turi būti išversti į lietuvių kalbą.

Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais.(Priedas Nr.11)

Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus.

Apskaitos dokumentų saugojimą reglamentuoja mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintos taisyklės.

Apskaitos dokumentai turi turėti privalomus apskaitos rekvizitus.

Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai:

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2371 žodžiai iš 7897 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.