Civilinė teisė1
5 (100%) 1 vote

Civilinė teisė1

TURINYS

1. Įžanga 3 – 4 psl.

2. Atskiras turtas – juridinio asmens požymis 4 – 5 psl.

2.1. Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės 5 – 8 psl.

2.2. Valstybės ir savivaldybės įmonės 8 – 9 psl.

2.3. Valstybinės ir savivaldybių įstaigos 10 psl.

2.4. Bankai 10 – 11 psl.

2.5. Politinės partijos ir politinės organizacijos 11 –12 psl.

2.6. Visuomeninės organizacijos 12 psl.

2.7. Individuali įmonė 13 psl.

2.8. Ūkinės bendrijos 13 – 14 psl.

3. Išvados 14 psl.

Naudota literatūra 15 psl.

ATSKIRAS TURTAS – JURIDINIO ASMENS POŽYMIS

1. ĮŽANGA

“Juridinis asmuo yra savo pavadinimą turinti įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri gali savo vardu įgyti ir turėti teises ir pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme.”* Tai yra dabartinė juridinių asmenų sąvoka.

Juridinio asmens, kaip savarankiško ūkinio gyvenimo vieneto idėją, iškėlė dar romėnų teisininkai, ir nors jie nesuformavo juridinio asmens sąvokos, jie šią idėją plačiai taikė teisinėje praktikoje. Juridinio asmens institutas minimas jau Hamurapio teisyne. Jau seniausiais Romos laikais pastebėta, kad civilinės subjektinės teisės priklauso ne fiziniams asmenims, o įvairiems kolektyviniams jų junginiams, tokiems kaip sodalitas, universitas, collegium, societas. Jau XII lentelių įstatyme buvo tam tikrų nuostatų, kurios leido jungtis į privačias koorporacijas, čia minimos įvairios religinio pobūdžio kolegijos, amatininkų sąjungos ir t. t. Tačiau tuo metu dar nebuvo ekonominės politikos, kuri būtų reikalavusi plačiau išvystyti šias teisines struktūras.

Vėliau, Romos Respublikos laikotarpiu, kolektyvinių junginių ėmė daugėti. Iš pradžių šie junginiai neturėjo vieno iš šiuolaikinių juridinių asmenų požymio – atskiro turto, – tačiau, laikui bėgant, ryškėjant būtinybei sukurti savarankiško ekonominio vieneto, kuris galėtų savarankiškai dalyvauti civiliniuose turtiniuose santykiuose, kategoriją, juridinių asmenų turtas tapo toks pats svarbus kaip ir fizinių asmenų turtas. Taip ir atsirado šiuolaikinis, vienas iš svarbiausių juridinių asmenų požymių – atskiras turtas.

Iš pradžių kolektyvinių junginių (juridinių asmenų) turtas buvo visų jų narių nuosavybė. Vėliau, stengantis atriboti narių turtą, stengiantis išvengti problemų, atsirandančių pasitraukiant kai kuriems jų nariams, buvo įvesta nuostata, kad kolektyvinių junginių turtas yra nedalomas.

Romos teisėje buvo šie juridinių asmenų tipai:

1) universitas personarum – tai fizinių asmenų bendrija, turinti asavo atskirą turtą, nepriklausantį ją sukūrusiems asmenims, bei teisnumą;

2) universitas rerum – tai turto masė, skirta tam tikram tikslui, pvz.: švietimui, mokslui ir t. t. Šiai turto masei taip pat buvo suteiktos tam tikros teisinės asmenybės sąvybės.

Juridinio asmens idėjos vystymosi rezultatas buvo, kad klasikinė teisė pripažino tokius jo bruožus:

1) civilinių teisinių santykių sferoje koorporacijos prilyginamos fiziniams asmenims;

2) atskirų narių pasitraukimas iš susivienijimo neturi įtakos susivienijimo teisiniam statusui;

________________________________________________________________________

* Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas. Vilnius, 2001. P. 51.

3) koorporacijos turtas nėra nei bendra ją sudarančių asmenų nuosavybė, nei atskirų jos narių turtas;

4) koorporacija savo vardu gali dalyvauti bet kuriuose civiliniuose teisiniuose santykiuose su fiziniais asmenimis, per savo atstovus – fizinius asmenis, nustatyta tvarka įgaliotus atlikti tokius veiksmus.*

Dabartinė užsienio valstybių teisės doktrina skiria tokius keturis juridinio asmens požymius:

1) tam tikra organizacinė struktūra, kuri reiškia, jog juridinis asmuo nesutampa su jo nariais – fiziniais asmenimis, o sudaro atskirą, savarankišką vienetą, turintį savo vardą;

2) atskiras turtas;

3) ribota atsakomybė. Bendra taisyklė, jog už juridinio asmens prievoles atsako tik pats juridinis asmuo savo turtu, o jo narių atsakomybė neatsiranda;

4) galimybė būti ieškovu ir atsakovu teisme.**

Visi šie šiuolaikinių juridinių asmenų požymiai remiasi romėnų teisės pagrindais. Romėnų teisės nuostatos yra visos civilinės teisės pagrindai, taigi ir juridinių asmenų institutas nėra išimtis. Lietuvos civilinė teisė pagrindinius institutus, sąvokas, nuostatas taip pat perėmė iš romėnų teisės. Taigi norėčiau šiek tiek plačiau panagrinėti vieną iš juridinių asmenų požymių – atskirą turtą.

2. ATSKIRAS TURTAS – JURIDINIO ASMENS POŽYMIS

“Juridiniais asmenimis laikomos organizacijos, kurios turi atskirą turtą, gali savo vardu įgyti turtines ir asmenines neturtines teises ir turėti pareigas, būti ieškovais ir atsakovais teisme, trečiųjų teisme (arbitraže).”***

Šioje sąvokoje minimas juridinių asmenų atskiras turtas, taigi reikia apibrėžti kas yra tas atskiras turtas.

“Atskiras turtas. Kad juridinis asmuo galėtų veikti, jis turi turėti materialinę bazę: pinigines lėšas, pastatus ir patalpas, statinius, įrenginius, įrankius, kompiuterinę įrangą ir kitas priemones. Šis turtas juridiniams asmenims priklauso arba nuosavybės teise, arba
patikėjimo teise. Patikėjimo teise turtą valdo ir naudoja valtybinės įstaigos. Juridiniams asmenims priklausantis turtas yra atribotas nuo jį įsteigusių asmenų turto. Antai akcinė bendrovė yra jai priklausančio turto savininkė. Akcininkams nuosavybės teise priklauso tik akcijos. Valstybinių įstaigų ir įmonių materialinę veiklos bazę sudaro joms patikėjimo teise valstybės perduotas turtas.”****

________________________________________________________________________

*I. Nekrošius, V. Nekrošius, S. Vėlyvis Romėnų teisė. Vilnius, 1999.

**Civilinė teisė. Vilnius, 1998. P. 89 – 90.

***ten pat. P. 139.

****ten pat. P. 140.

Taigi juridinių asmenų turto yra įvairių rūšių. Norint suvokti, kokios yra jo naudojimo, valdymo, disponavimo juo galimybės, reikėtų peržiūrėti atskirai visų juridinių asmenų turtą, jo rūšis.

Juridiniai asmenys yra viešieji ir privatieji.

“Viešieji juridiniai asmenys yra vastybės ir savivaldybės, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir savivaldybės įstaigos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir t.t.).”*

“Privatieji juridiniai asmenys yra juridiniai asmenys, kurių tikslas tenkinti privačius interesus.”**

2.1. AKCINĖS BENDROVĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS

Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendovių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos 2000 m. liepos 13 d. Akcinių bendrovių įstatymas Nr. VIII – 1835.

“2 straipsnis. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė

1. Bendrovė yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Ji gali būti įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamai ūkinei veiklai.

2. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo.

3. Bendrovės turtas yar atskiras nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

4. Akcinė bendrovės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 150 000 litų. Jos akcijos gali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, vadovaujantis vertybinių popierių viešąją apyvartą reglamentuojančiais teisės aktais.

5. Uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 10 000 litų. Joje negali būti daugiau kaip 100 akcininkų. Uždarosios akcinės bendrovės akcijos negali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, jei įstatymų nenumatyta kitaip.”***

Taigi pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 2 straipsnio 3 punktą Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė turi savo atskirą turtą, kuris nepriklauso akcininkams. Akcininkams priklauso tik bendrovės akcijos. Jas akcininkai valdo nuosavybės teise. Taip pat jie turi teisę į dividendus, gaunamus iš bendrovės pelno, taip pat į turtą, kuris lieka likvidavus bendrovę. Bendrovės turtą sudaro kapitalas, kuris skiriamas į nuosavą ir skolintą. Nuosavas kapitalas sudaromas iš akcinikų mokesčių už

________________________________________________________________________

*,**Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas. Vilnius, 2001. P. 51.

***Valstybės žinios Nr. 64. Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymas. Vilnius, 2000. P. 14.

bendrovės akcijas, t. y iš akcininkų įnašų, pajamų už obligacijas ir gaunamo pelno. Nuosavą bendrovės kapitalą sudaro:

1) įstatinis kapitalas (akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės akcininkų piniginiai įnašai);

2) akcijų priedai (nominalios vertės perviršijimas);

3) privalomas rezervas (turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą);

4) privalomas rezervas (naudojamas atlyginti nuostoliams);

5) rezervas savoms akcijoms įsigyti ((akcinėje bendrovėje) savų akcijų įsigyjimo vertei padengti);

6) įstatuose nurodyti rezervai;

7) kiti rezervai;

8) nepaskirstytasis pelnas (nuostolis);

9) dotacijos ir negrąžintos subsidijos;

10) atidėtosios išlaidos (einamojo laikotarpio sąnaudų didinimo arba pajamų mažinimo būdu susidarančios išlaidos, numatomos ateinantiems laikotarpiams tam, kad būtų teisingai parodyti tų laikotarpių veiklos rezultatai).*

Skolintas bendrovės turtas atsiranda platinant obligacijas, imant kreditus ar kaip kitaip skolinantis lėšas, reikalingas įmonės veiklai.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1293 žodžiai iš 4272 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.