Civilinė teisė2
5 (100%) 1 vote

Civilinė teisė2

CIVILINĖ TEISĖ

TURINYS

ĮVADAS 3

1. Kolektyvinių darbo santykių samprata 4

2. Derybos 5

2.1. Kolektyvinių derybų sąvoka 6

2.2. Kolektyvinių derybų šalys 6

3. Kolektyvinė sutartis 8

3.1. Nacionalinė, šakos ir teritorinė kolektyvinė sutartis 9

3.2. Įmonės kolektyvinė sutartis 10

3.3. Kolektyvinių sutarčių svarba 11

4. Darbo ginčai 12

4.1. Kolektyviniai darbo ginčai 12

4.2. Streikas 13

IŠVADOS 15

LITERATŪRA 16

ĮVADAS

Darbo teisės reguliavimo objektu yra visuomeniniai darbo santykiai, atsirandantys dirbant arba kitaip tariant, nustatant darbo teisės normas, t.y. priimant atitinkamus įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus yra siekiama reguliuoti dviejų šalių: darbuotojų ir darbdavių tarpusavio santykius.

Pati sąvoka „darbas“ nėra teisinė. Tai socialinė ekonominė sąvoka, apibūdinama kaip tam tikru laikotarpiu reikalinga, tinkama ir tikslinga žmogaus veikla.

Didelę ir pastaruoju metu vis daugiau reikšmės įgaunančią darbo teisės dalį sudaro Kolektyviniai darbo santykiai. Dažnai yra pažeidžiamos darbuotojų teisės ir taip yra dėl to, kad darbo santykių dalyviai nėra lygiaverčiai ir darbuotojas, kad ir koks jis kvalifikuotas bei išsilavinęs būtų, visada yra silpnesnioji pusė, lyginant su darbdaviu, organizuojančiu darbo procesą, nuosavybės ar patikėjimo teise turinčiu darbo įrankius bei priemones. Todėl kolektyviniams darbo santykiams yra skiriama ypač daug dėmesio, nes būtent jais galima užtikrinti lygiavertę darbo santykių šalių padėtį, apginti tiek vienos, tiek kitos šalies teises bei interesus.

Kolektyvinė darbo teisė reglamentuoja tokius klausimus, kaip: socialinė partnerystė, darbuotojų informavimas ir konsultavimas, kolektyvinės derybos, kolektyvinių sutarčių (nacionalinių, šakos, teritorinių, įmonės) pasirašymas, profesinių sąjungų ir darbdavių asociacijų veiklą, kolektyvinius darbo ginčus bei streiko laisvę.

Darbo objektas – kolektyvinių darbo santykių samprata.

Darbo tikslas – apžvelgti darbo kodekse reglamentuojamus kolektyvius darbo santykius bei išanalizuoti kolektyvinių darbo santykių sampratą.

Darbo uždaviniai:

1. Išsiaiškinti kolektyvinių darbo santykių sampratą.

2. Paanalizuoti kolektyvinių derybų sąvoką, šalis, reglamentuojamas Tarptautinėje darbo organizacijoje (TDO) bei jų svarbą darbdaviui ir darbuotojui.

3. Apžvelgti nacionalinę, šakos ir teritorinę kolektyvinę sutartį.

4. Išanalizuoti įmonės kolektyvinę sutartį.

5. Išnagrinėti kolektyvinius darbo ginčus.

6. Apžvelgti streiko sąvoką, remiantis statistikos departamento duomenimisč peržvelgti įvykusius streikus mūsų šalyje.

Darbo metodika – darbo kodekso bei literatūros analizė.

1. Kolektyvinių darbo santykių samprata

Darbo santykiai – viena pagrindinių verslo partnerystės santykių forma, tiesiogiai veikianti įmonių veiklos rezultatus. Darbo kodekse daug dėmesio yra skiriama būtent Kolektyviniams darbo santykiams. Tai yra ne tik Europos „mada“, tačiau ir akivaizdi būtinybė Lietuvoje, kur Kolektyviniai darbo santykiai yra labai menkai išplėtoti. Dėl tokios padėties kyla nemažai problemų, susijusių su darbuotojų teisių pažeidimais, įstatymų vykdymu. Įvertinus tai, jog šiose srityse dažnai pažeidžiamos darbuotojų teisės, buvo pasirinkti darbuotojams palankesni sprendimai (R. Kairelis, 2003)

Kolektyviniai darbo santykiai apima II – ąją naujojo Darbo kodekso dalį. Tačiau, kad būtų aiškiau, ji yra sukonkretinama į dar smulkesnius skyrius:

VII skyrius „Bendrosios nuostatos“ kalba apie darbo santykių subjektų interesų derinimą, socialinės partnerystės ypatybes, kolektyvines derybas, kolektyvinių sutarčių rūšis.

VIII skyrius analizuoja nacionalines, šakos ir teritorines kolektyvines sutartis, jų turinį, aptaria šalis, tokių sutarčių taikymo sritis, sutarčių sudarymo tvarką, registraciją, galiojimą, nutraukimą, sutarties vykdymo kontrolę.

IX skyriuje aptariama įmonės kolektyvinė sutartis, jos sudarymo sritis, sutarties šalys, sutarties turinys, jos projekto rengimas, svarstymas, įsigaliojimas, galiojimo trukmė, papildymas, pakeitimas, nutraukimas, vykdymo kontrolė.

X skyrius reikalingas kolektyvinių darbo ginčų reglamentavimui: reikalavimų iškėlimas, nagrinėjimas, taikinimo komisijų sudarymas, darbo arbitražas , streikas, streikuotojų padėtis ir garantijos (Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas ir jo komentaras).

Bendrųjų nuostatų skyrių sudaro net 11 įvairių straipsnių, kalbančių apie darbo santykių subjektų interesų derinimą, socialinę partnerystę, Lietuvos dvišales bei trišales tarybas, kolektyvines derybas, taip pat kolektyvinių sutarčių rūšis.

Ypač daug čia kalbama apie socialinės partnerystės ypatybes. Teigiama, jog socialinė partnerystė – tai darbuotojų ir darbdavių atstovų bei jų organizacijų, o tam tikrais šio Kodekso bei kitų įstatymų nustatytais atvejais ir valstybės institucijų tarpusavio santykių sistema, kuria siekiama suderinti darbo santykių subjektų interesus. Ji gali būti grindžiama tam tikrais principais, tokiais kaip laisvų kolektyvinių derybų, savanoriškumo ir savarankiškumo priimant šalis susaistančius įsipareigojimus, galiojančios teisinės sistemos nepažeidžiamumo, realaus įsipareigojimų vykdymo, objektyvios
informacijos suteikimo, tarpusavio kontrolės ir atsakomybės bei šalių lygiateisiškumo, geranoriškumo ir pagarbos teisėtiems savitarpio interesams. Socialinės partnerystės šalimis, kaip teigia 41 Darbo kodekso straipsnis, yra laikomi darbuotojų ir darbdavių atstovai bei jų organizacijos, tačiau esant trišalei socialinei partnerystei, gali dalyvauti ir Vyriausybė bei savivaldybių institucijos. Socialinė partnerystė gali turėti net tris lygius, t.y. nacionalinį, šakos (gamybos, paslaugų, profesinį), teritorinį (savivaldybės, apskrities) bei įmonių, įstaigų ar organizacijų ir jų struktūrinių padalinių. Darbo kodekso 43 ir 44 straipsniai reglamentuoja socialinės partnerystės formų (socialinė partnerystė gali būti įgyvendinama tik sudarant trišales ar dvišales tarybas, naudojantis informavimo ir konsultavimo procedūromis, vedant kolektyvines derybas dėl kolektyvinių sutarčių pasirašymo, ir, kai darbuotojai dalyvauja valdant įmonę) ir sistemos klausimą.

Toliau Kolektyvinių darbo santykių Bendrųjų nuostatų skyriuje kalbama apie Lietuvos Respublikos trišales ir dvišales tarybas (komisijas bei komitetus), kurios yra socialinės partnerystės sistemos sudedamosios dalys. Trišalė taryba yra sudaroma iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių: centrinių (respublikinių) profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų ir Vyriausybės atstovų (DK 45 str.). Tuo tarpu dvišalei tarybai priklauso tik darbuotojų ir darbdavių pusės.

47 straipsnis teigia, jog kiekvienas darbuotojas turi pilną teisę į informavimą bei konsultavimą, t.y. gali gauti informaciją: apie dabartinę ir būsimą įmonės veiklą ir jos ekonominę bei finansinę padėtį, apie esamą darbo santykių būklę, struktūrą ir galimus užimtumo pokyčius, apie numatomas naudoti priemones tuo atveju, kai galimas darbuotojų skaičiaus mažinimas bei kitą informaciją, susijusią su darbo santykiais ir įmonės veikla, jeigu ši informacija nėra laikoma valstybine, tarnybine ar komercine paslaptimi.

Didelę įtaką darbuotojui ir darbdaviui turinčios kolektyvinės derybos yra aptariamos 48 Darbo kodekso straipsnyje. Čia teigiama, jog kolektyvinės derybos yra reikalingos tam, kad darbo santykių subjektų atstovai galėtų apginti savo interesus bei išspręstų ginčus darbo vietose. Prieš pačią derybų eigą turi būti susitarta dėl laiko, tvarkos, taip pat klausimų, kurie bus aptariami.

Bendrųjų nuostatų skyrius yra baigiamas kolektyvinių sutarčių rūšimis, kurios gali būti: nacionalinės (valstybės lygiu), gamybos paslaugų, profesinės (šakos lygiu), savivaldybės, apskrities (teritoriniu lygiu) ir įstaigų, organizacijų (įmonės lygiu).

2. Derybos

Derybos prasiskverbia į beveik visus žmonių santykius grupėse ir organizacijose. Yra akivaizdžios derybos: profesinės sąjungos derasi su administracija. Yra ir ne tokios akivaizdžios: vadovai derasi su pavaldiniais, kolegomis ir tiesioginiais vadovais; pardavimo agentai derasi su klientais, pirkimo agentai derasi su tiekėjais. Ir yra subtilios derybos: darbuotojas sutinka atsiliepti į telefono skambučius už kolegą mainais už kokią nors praeityje padarytą ar būsimą paslaugą. Kolektyvais grindžiamose šių laikų organizacijose, kai jų nariai vis dažniau privalo dirbti su kolegomis, kuriems jie neturi tiesioginės valdžios ir netgi jų tiesioginiai vadovai gali būti skirtingi, derėjimosi įgūdžiai darosi itin svarbūs (Robbins S.P., 2003).

2.1. Kolektyvinių derybų sąvoka

Kolektyvinėmis derybomis laikoma veikla arba procesas, rengiant kolektyvinę sutartį. Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konstitucijoje esanti Konvencija Nr. 98 bendrais bruožais nusako, jog derybos organizuojamos tam, kad „darbo sąlygos būtų reguliuojamos pasirašant kolektyvinius susitarimus“. Šiam tikslui pasiekti turi būti imamasi priemonių, skatinančių „visokeriopą savanoriškų derybų tarp darbdavių arba darbdavių organizacijų ir darbininkų organizacijų mechanizmo vystymą bei panaudojimą“. Rengiant Konvenciją Nr. 151, kuri, be kita ko, aptaria ir kolektyvines derybas valstybinėje tarnyboje, kartu su Valstybine tarnybos komisija prieita prie nuomonės, kad terminas „derybos“ būtų interpretuojamas kaip „bet kokios rūšies diskusija, formali arba neformali, kuria siekiama susitarimo“; sykiu čia pabrėžta, kad deryboms pasiekti reikalingos pastangos.

Konvencijos Nr. 154 (2 straipsnis) kolektyvines derybas apibrėžia kaip „bet kokias derybas, kurios vyksta tarp darbdavio, darbdavių grupės arba vienos ar daugiau darbdavių organizacijų atstovų ir vienos ar daugiau darbininkų organizacijų atstovų dėl: a) darbo ir priėmimo į darbą sąlygų; ir/arba dėl b) santykių tarp darbdavio ir darbininkų sureguliavimo; ir/arba dėl c) santykių tarp darbdavių arba jų organizacijų iš vienos pusės ir vienos ar daugiau darbuotojų organizacijų iš kitos pusės sureguliavimo“.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1380 žodžiai iš 4517 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.