Darbo biržos veikla Lietuvoje
5 (100%) 1 vote

Darbo biržos veikla Lietuvoje

Vilniaus universiteto

Kauno humanitarinis fakultetas

Verslo ekonomikos ir vadybos katedra

Darbo ekonomikos referatas

Darbo biržos veikla Lietuvoje

Tikrino: lekt R.Matiušaitytė

Kaunas 2003

Turinys

ĮVADAS 3

DARBO BIRŽOS VEIKLA LIETUVOJE 4

DARBO BIRŽA ATVIRA VISIEMS 4

PAGRINDINĖS DARBO BIRŽOS FUNKCIJOS 4

REGISTRACIJA DARBO BIRŽOJE 5

DARBO BIRŽOS INFORMACINĖ SISTEMA 6

DARBO BIRŽOS PASLAUGOS 7

PROFESINIS MOKYMAS 7

SAVO VERSLO ORGANIZAVIMAS 8

VIEŠIEJI DARBAI 9

DARBO KLUBAI 10

REMIAMŲ DARBŲ PROGRAMA 10

DARBO RINKOJE PAPILDOMAI REMIAMŲ BEDARBIŲ UŽIMTUMO RĖMIMAS 11

DARBAS UŽSIENYJE 12

LIETUVOS DARBO BIRŽOS VEIKLA 2002 METAIS 12

IŠVADOS 39

INFORMACIJOS ŠALTINIAI 40

ĮVADAS

1991 metais Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, kartu atsirado ir nedarbo problema. Šiai problemai spręsti buvo įkurta Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. LDB sudaro respublikinė ir 46 teritorinės darbo biržos. Ši institucija savo veiklą pradėjo 1991 m. kovo 1 d. „Lietuvos darbo birža, įgyvendindama valstybines užimtumo garantijas darbo rinkoje, padeda ieškantiems darbo žmonėms įsidarbinti, taip pat aprūpina darbdavius reikiama kvalifikuota darbo jėga, įtraukia registruotus darbo biržoje asmenis į gyventojų užimtumo programas (profesinį mokymą ir perkvalifikavimą, savo verslo organizavimą, įdarbinimo į užimtumo fondo remiamus arba viešuosius darbus, naujų darbo vietų steigimą, darbo klubų veiklą), moka bedarbiams pašalpas“.[www.ldb.lt]

Respublikinės Lietuvos darbo biržos adresas:

Geležinio Vilko 3a, LT – 2600 Vilnius, Lietuva, tel.: +370 5 2360770,

faks.: +370 5 2360788, e. paštas: info@ldb.lt Kodas: 9076661 [www.ldb.lt]

DARBO BIRŽOS VEIKLA LIETUVOJE

Lietuvos darbo birža – tai valstybinė institucija, kuri teikia nemokamas paslaugas ir informaciją visiems darbo rinkos dalyviams:

 bedarbiams,

 ieškantiems darbo,

 dirbantiems asmenims, kurie nori keisti darbą,

 darbdaviams.

DARBO BIRŽA ATVIRA VISIEMS

„Darbo birža atvira visiems šalies gyventojams, ieškantiems darbo ir besidomintiems situacija darbo rinkoje. Išplėstas atviro informavimo ir tiesioginių paslaugų tinklas sudaro galimybes klientams savarankiškai pasinaudoti informacija apie laisvas darbo vietas, įsidarbinimo galimybes, sutrumpinti darbo paieškos kelią. Be registracijos gyventojai gali lankytis šalies darbo biržose įsteigtuose Savarankiškos informacijos paieškos (SIP) centruose, Profesinio informavimo centre (Vilniaus darbo biržoje ), Jaunimo darbo centre, Informacijos ir konsultacijų centruose. Čia galima rasti išsamią informaciją apie darbo biržos teikiamas paslaugas, pagrindinę juridinę informaciją, būtiną žinoti ieškančiam darbo, patarimų kaip bendrauti su darbdaviu.“ [www.ldb.lt]

Siekiant pagerinti ieškančių darbo asmenų aptarnavimą, Informacijos ir konsultacijų centrai, o taip pat Darbo ir Jaunimo darbo centrai sukurti ne tik darbo biržose, bet ir viešosiose vietose, gausiai lankomose gyventojų.

PAGRINDINĖS DARBO BIRŽOS FUNKCIJOS

Lietuvos Respublikos bedarbių rėmimo įstatymu Lietuvos darbo biržai deleguotos gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimas.

„Darbo birža:

 analizuoja darbo paklausą ir pasiūlą, prognozuoja galimus darbo rinkos pakitimus;

 registruoja laisvas darbo vietas ir bedarbius;

 ieško laisvų darbo vietų ir informuoja norinčius įsidarbinti;

 tarpininkauja Lietuvos Respublikos piliečiams ir nuolat gyvenantiems Lietuvoje asmenims įsidarbinant;

 tarpininkauja bei pati organizuoja bedarbių ir darbuotojų, įspėtų apie atleidimą iš darbo, profesinį mokymą;

 tarpininkauja Lietuvos Respublikos piliečiams ir nuolat gyvenantiems Lietuvoje asmenims įsidarbinant užsienyje;

 nustatyta tvarka disponuoja iš Užimtumo fondo gautomis lėšomis ir viešai skelbia, kaip jos naudojamos, teikia pasiūlymus dėl Užimtumo fondo naudojimo;

 dalyvauja rengiant gyventojų užimtumo programas;

 kartu su savivaldybėmis organizuoja viešuosius darbus, nukreipia į juos bedarbius;

 organizuoja Užimtumo fondo remiamus darbus;

 skiria bedarbio pašalpas;“[www.ldb.lt]

Visuomeniniais pagrindais prie darbo biržų veikia trišalės komisijos, sudarytos iš profesinių sąjungų, darbdavių bei valstybės valdymo organų atstovų, kurie periodiškai nagrinėja šalies bei teritorijų gyventojų užimtumo klausimus.

Kaip matome iš pateiktos informacijos, LDB veikla apima viską, kas yra susiję su darbu, jo paieška, pašalpų mokėjimu. Šiuo atžvilgiu LDB nedaug kuo skiriasi nuo užsienio šalyse veikiančių valstybinių darbo biržų.

REGISTRACIJA DARBO BIRŽOJE

„Darbo biržoje gali registruotis visi ieškantys darbo asmenys:

 nedirbantys (bedarbiai);

 turintys įspėjimą apie atleidimą iš darbo;

 kiti asmenys:

• dirbantys,

• besimokantys dieninėse mokymo įstaigose,

• pensinio amžiaus. „[www.ldb.lt]

REGISTRACIJAI REIKALINGI DOKUMENTAI

„Ieškantys darbo asmenys turėtų kreiptis į gyvenamosios vietos teritorinę darbo biržą ir su savimi turėti tokius dokumentus:

• pasą arba jį atstojantį dokumentą; valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, darbo knygelę (išskyrus niekada nedirbusius);

• dokumentus,
patvirtinančius išsilavinimą, specialybę ir kvalifikaciją;

• gaunantys iš valstybės ar socialinio draudimo biudžetų pensiją – pažymėjimą apie pensijos paskyrimo terminą ir dydį;

• invalidai – invalidumo pažymėjimą ir dokumentą, nurodantį darbingumo laipsnį (darbo rekomendaciją);

• įspėti apie atleidimą iš darbo asmenys pateikia raštišką įspėjimą apie atleidimą. „[www.ldb.lt]

DARBO BIRŽOS INFORMACINĖ SISTEMA

„1999 m. birželio mėn. Lietuvos darbo biržoje buvo įdiegta nauja informacinė sistema DBIRŽA-I, kurią sukūrė akcinės bendrovės “ALNA” specialistai. DBIRŽA-I yra Client/Server struktūros, naudoja Windows NT tinklo operacinę ir SQL duomenų bazių valdymo sistemas. Tai šiuolaikinė informacinė sistema, padedanti gerinti Lietuvos darbo biržos valdymo kokybę ir klientų aptarnavimą. Ši sistema veikia ne tik lokaliame teritoriniame lygyje, bet ir globaliame kompiuterių tinkle, apimančiame visus Lietuvos rajonus. Ji atitinka kuriamos Lietuvos informacinės infrastruktūros reikalavimus ir tarptautinius standartus, leidžia keistis informacija su kitomis informacinėmis sistemomis, integruotis į ES darbo rinkos institucijų erdvę. Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje kompiuterizuotos visos darbo biržos funkcijos, aptarnaujant ieškančius darbo asmenis nuo registravimo iki įdarbinimo ir darbdavius. Sistema padeda atlikti įvairius darbo rinkos rodiklių analitinius ir prognozių skaičiavimus. Tai leidžia operatyviai analizuoti ir įvertinti situaciją darbo rinkoje bei priimti sprendimus. Sistema DBIRŽA-I atvira sistema, kurios laisvų darbo vietų duomenų bazės pagrindu sukurta ir įdiegta savarankiškos informacijos paieškos (SIP) sistema, skirta plačiam vartotojų ratui. Tai nauja klientų aptarnavimo kokybė, kai ieškantys darbo žmonės gali patys susirasti informaciją, nesiregistruodami darbo biržoje.“[www.ldb.lt]

DARBO BIRŽOS PASLAUGOS

Svarbiausias Lietuvos darbo biržai keliamas uždavinys – užsiregistravusiems darbo biržoje ir ieškantiems darbo žmonėms padėti susirasti darbą pagal turimą profesiją ir kvalifikaciją. Asmenims neturintiems profesijos arba turintiems nepaklausią darbo rinkoje profesiją bei tiems, kuriems dėl kitų priežasčių sunku integruotis į darbo rinką, darbo birža siūlo dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos programose: profesinio mokymo, viešųjų darbų, Darbo klubų, iš Užimtumo fondo remiamų darbų, savo verslo organizavimo, ir kt.

PROFESINIS MOKYMAS

„Jei Jūs esate bedarbis arba gresia nedarbas, Jums gali būti organizuojamas profesinis mokymas.

Profesinio mokymo tikslai:

 Sudaryti galimybes ieškantiems darbo asmenims įsigyti profesiją, pakelti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti pagal poreikį darbo rinkoje.

 Suteikti atsakingam, sąžiningam, turinčiam patirties darbuotojui, kurį darbdavys siekia išlaikyti darbe, papildomą profesinę kompetenciją arba naują kvalifikaciją.

 Operatyviai paruošti darbdaviams reikiamos kvalifikacijos darbuotojus, galinčius prisitaikyti prie nuolat kintančių darbo rinkos reikalavimų pagal realizuojamus verslo planus.

Profesinis mokymas organizuojamas:

• Jei Jūs turite paklausią vietos darbo rinkoje profesiją ir turite ne ilgesnę nei 1 metai darbo pertrauką pagal profesinį pasirengimą ir darbo birža nustatyta tvarka 3 mėnesius negali pasiūlyti darbo, atitinkančio Jūsų profesinį pasirengimą bei sveikatos būklę.

• Neturite profesinio pasirengimo, turite nepaklausią vietos darbo rinkoje profesiją, turite ilgesnę kaip 1 metai darbo pertrauką pagal profesinį pasirengimą ir jei darbo birža nustatyta tvarka negali pasiūlyti nekvalifikuoto darbo.

• Jei Jūs dirbate darbus finansuojamus iš Užimtumo fondo ir nuolatiniam įsidarbinimui būtinas papildomas profesinis pasirengimas.

• Jei Jūs gavote įspėjimą apie darbo sutarties nutraukimą. Patobulinus esamą arba įsigijus naują kvalifikaciją, atsiranda galimybė pasilikti toje pačioje darbo vietoje ar įsidarbinti kitoje įmonėje.

Profesinis mokymas organizuojamas ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Jei tam tikrai profesijai įgyti reikia daugiau laiko, trišalės komisijos prie darbo biržos siūlymu, mokymas gali būti pratęstas iki 10 mėnesių. Teritorinės darbo biržos nukreiptiems mokytis padengia nuvykimo į mokymo įstaigą, apgyvendinimo, sveikatos patikrinimo išlaidas, gavusios iš mokymo įstaigos, įmonės informaciją apie lankomumą, kartą per mėnesį moka bedarbiui mokymo pašalpą.“[www.ldb.lt]

SAVO VERSLO ORGANIZAVIMAS

Savo verslo organizavimo programos tikslas: skatinti bedarbių aktyvumą, organizuojant ir vystant smulkų savo verslą.

Bedarbiams, kurie turi gerų sumanymų dėl savo verslo, darbo birža teikia metodinę – finansinę pagalbą.

„Savarankiškai apie verslo organizavimo galimybes galima sužinoti Informacijos ir konsultacijų centre. Verslo aplinkos žemėlapis, kuriame vaizdžiai parodytos teritorijoje jau teikiamos ir trūkstamos paslaugos, padės apsispręsti, kokį verslą naudinga pradėti. Čia pateikiama naudinga informacija apie mokesčių lengvatas, taikomas pradedantiems verslininkams.:[www.ldb.lt]

Organizuojant savo verslą, iškyla daug klausimų, į kuriuos atsakyti padės nemokami iki 2 savaičių trukmės verslo pagrindų kursai, kuriuos organizuoja darbo biržos specialistas. „Kursų metu yra
ipažinti su verslo aplinka ir verslo organizavimo galimybėmis;

• Sudaryti verslo planą;

• Pasirinkti įmonės rūšį, kuri geriausiai tiks veiklai;

• Susipažinti su mokesčiais, kuriuos yra privaloma mokėti;

• Gauti koordinates visų įstaigų, į kurias privaloma kreiptis, registruojant įmonę (savivaldybės, mokesčių inspekcijos, Sodros, banko ir kt.)“[www.ldb.lt]

Finansinė pagalba verslo pradžiai galima iš banko, Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo prie savivaldybės ir iš darbo biržos.

„Bedarbiams, nustatyta tvarka užsiregistravusiems gyvenamosios vietos darbo biržoje ir turintiems teisę į bedarbio pašalpą, gali būti suteikiama beprocentė paskola savo verslui organizuoti. Turint galimą įkeisti turtą paskola suteikiama ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui, pradedama grąžinti antrais metais po jos gavimo‘.[www.ldb.lt]

Darbo birža taip pat išduoda rekomendacijas lengvatiniams patentams įsigyti. Veikla išsiperkant lengvatinį patentą – tai laikina galimybė išspręsti savo užimtumo problemą, susikuriant sau darbo vietą.

„Siekdamos sudaryti palankesnes sąlygas smulkaus verslo plėtrai, visokeriopai padėti bedarbiams patiems spręsti savo užimtumo klausimus, Lietuvos darbo birža ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pasirašė bendradarbiavimo sutartį. INVEGA teikia garantijas komerciniams bankams už investicines ir apyvartines paskolas smulkaus verslo subjektams, šios garantijos prilygintos valstybės garantijoms. Verslininkams, kurie pasinaudojo INVEGA garantijomis, kompensuojama iki 50 proc. bankams sumokėtų palūkanų“.[www.ldb.lt]

VIEŠIEJI DARBAI

Jei asmuo neranda nuolatinio darbo, bet jam būtinas pragyvenimo šaltinis, darbo birža tokiam asmeniui gali pasiūlyti dalyvauti viešųjų darbų programoje.

„Viešieji darbai – tai:

• savivaldybėms priklausančios teritorijos tvarkymo darbai;

• mokyklų, lopšelių-darželių, ligoninių, kultūrinių ir buitinių objektų statybos ir remonto darbai;

• darbai sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos sferoje;

• sezoniniai darbai (kurortinis aptarnavimas, darbai žemės ūkyje, miško tvarkymo darbai ir pan.);

• kiti socialiai naudingi darbai.“[www.ldb.lt]

Viešųjų darbų trukmė – iki 6 mėnesių. Kiek laiko asmuo dirbs šiuos darbus, priklausys nuo viešųjų darbų pobūdžio ir darbo biržos finansinių galimybių. Dirbant viešuosius darbus jam bus tęsiama darbo paieška.

Pirmenybė dirbti viešuosius darbus suteikiama labiausiai socialiai pažeidžiamiems asmenims.

Jei asmuo- moksleivis ar studentas ir šeimoje sunki materialinė padėtis, laisvu nuo mokymosi metu viešuosiuose darbuose jam bus suteikta galimybė įgyti pirminius darbinius įgūdžius ir užsidirbti lėšų pragyvenimui.

Už darbą jam bus mokamas atlyginimas ne mažesnis už valstybės nustatytą minimalų atlyginimą ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

DARBO KLUBAI

Darbo klubų tikslas – padėti žmonėms įveikti stresą ir įtampą, atsiradusią dėl nedarbo, suteikti žinių ir įgūdžių, padedančių susirasti darbą.

„Lankant darbo klubą, sužinoma:

• apie padėtį darbo rinkoje ir galimybes įsidarbinti,

• kaip ir kur ieškoti darbo,

• kaip pasiruošti pokalbiui su darbdaviu,

• kas gali padėti darbo paieškoje.“[www.ldb.lt]

Darbo klubų užsiėmimų metu yra lavinami bendravimo įgūdžiai, realiai įvertinami norus ir galimybės, mokomasi įveikti neigiamus išgyvenimus ir kt.

REMIAMŲ DARBŲ PROGRAMA

„Programos tikslas – sudaryti galimybę bedarbiams:

• įgyti darbo įgūdžius, juos tobulinti betarpiškai darbo vietoje, siekiant įsitvirtinti nuolatiniam darbui;

• nustatyti kvalifikacinių žinių, kurių trūksta, pasilikus dirbti šioje darbo vietoje, ir jas papildyti profesinio mokymo kursuose.

Pirmenybė dalyvauti programoje suteikiama:

• pradedantiems darbinę veiklą pagal specialybę – profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų absolventams ir darbo biržos siuntimu baigusiems darbo rinkos profesinį mokymą;

• nepasirengusiems darbo rinkai –neturintiems jokio profesinio pasirengimo, turintiems nepaklausią vietos darbo rinkoje profesiją ar veiklos praktiką arba turintiems ilgesnę kaip 1 metų darbo pertrauką.

Remiamus darbus gali organizuoti visų nuosavybės formų įmonės, įstaigos ir organizacijos. Pirmenybė suteikiama privačioms įmonėms, steigiančioms pastovias darbo vietas ir prisidedančioms prie vietos ekonominės socialinės struktūros plėtojimo“.[www.ldb.lt]

DARBO RINKOJE PAPILDOMAI REMIAMŲ BEDARBIŲ UŽIMTUMO RĖMIMAS

„Darbo rinkoje papildomai remiamų bedarbių užimtumo rėmimo programos tikslas:

 padėti įsidarbinti sunkiai integruojamiems į darbo rinką asmenims, ypatingai I ir II grupės invalidams:

 skatinti darbdavius steigti naujas darbo vietas, teikiant subsidijas iš Užimtumo fondo.“[www.ldb.lt]

„Darbo rinkoje papildomai remiami bedarbiai yra:

 invalidai – Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka;

 asmenys nuo 16 iki 25 metų, pirmą kartą pradedantys darbinę veiklą;

 profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų absolventai, pradedantys darbinę veiklą pagal specialybę;

 ilgalaikiai bedarbiai, kurių nedarbo trukmė nuo įsiregistravimo darbo biržoje dienos ilgiau kaip 2 metai;

 asmenys,
kuriems iki senatvės pensijos amžiaus likę ne ilgiau kaip 5 metai;

 motina arba tėvas, auginanti (-is) vaiką iki 8 metų ;

 asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis negu 6 mėnesiai“.[www.ldb.lt]

Tuo atveju, kai per 3 mėnesius nuo įsiregistravimo dienos neįsidarbinama ir yra nenumatomas asmens dalyvavimas aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, jam įdarbinti organizuojamas darbo vietų steigimas (pritaikymas).

Darbdaviams, darbo biržos siuntimu įdarbinusiems darbo rinkoje papildomai remiamus bedarbius į papildomas kvotomis nustatytas arba pagal darbo biržos ir darbdavių sutartis įsteigtas darbo vietas, jų darbo laikotarpiu iš Užimtumo fondo mokamos užimtumo rėmimo subsidijos.

DARBAS UŽSIENYJE

Tarpininkauti Lietuvos piliečių įdarbinimui užsienyje – išimtinė valstybės teisė, kurią įgyvendina Lietuvos darbo birža. Pastaruoju metu Lietuvos darbo birža vykdo Susitarimą, pasirašytą tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės dėl stažuotojų įdarbinimo, jų specialybės, bei kalbos žinioms gilinti bei Sutartį tarp Švedijos Karalystės Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl pasikeitimo stažuotojais. Taip pat įgyvendinamas Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės dėl abipusio piliečių įdarbinimo bei Sutartis tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės dėl abipusio piliečių įdarbinimo. Vykdoma kultūrinė Au-Pair programa VFR. Darbo biržos tarpininkavimo paslaugos – nemokamos. Tai patikimas ir legalus būdas įsidarbinti užsienyje.

LIETUVOS DARBO BIRŽOS VEIKLA 2002 METAIS

GYVENTOJŲ UŽIMTUMO PRIEMONIŲ REALIZAVIMAS

Užimtumo politikos strateginėms kryptims įgyvendinti, Lietuvos darbo biržos veikla buvo orientuota į užimtumo rėmimą ir tobulinimą, gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių, lygių galimybių darbo rinkoje didinimą bei į darbo vietų sistemos plėtojimą.

„Per 2002 metus gyventojų užimtumo priemonėmis pasinaudojo 276,8 tūkst. ieškančių darbo asmenų, tai 22 tūkst. daugiau nei 2001 m. Teritorinėms darbo biržoms finansuojant iš Užimtumo fondo ar tarpininkaujant sukurta 71,7 tūkst. laikinų darbo vietų, tai 17,3 tūkst. daugiau nei 2001 m“[Lietuvos darbo biržos 2002m. veiklos ataskaita].

ĮDARBINIMO TARPININKAVIMAS

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2509 žodžiai iš 8363 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.