Darbo laiko panaudojimas įmonėje
5 (100%) 1 vote

Darbo laiko panaudojimas įmonėje

112131

TURINYS

ĮVADAS ………………………………………………………………………………….….1

1. DARBO IR POILSIO LAIKAS UAB “MANILA” ……………………………………2

1.1. Administracijos darbuotojų darbo ir poilsio laikas……………………………..…2

1.2. Pagrindinių darbininkų darbo ir poilsio laikas ……………………………….……3

2. ATOSTOGŲ ORGANIZAVIMAS ……………………………………………….….. 5

3. DARBO LAIKO FONDO PLANAVIMAS ………………………………………..….6

4. DARBO LAIKO SĄNAUDŲ KLASIFIKAVIMAS …………………………….……8

5. ŽMOGAUS DARBINGUMAS …………………………………………………….….8

IŠVADOS …………………………………………………………………..………………10

LITERATŪRA ……………………………………………………………..………………11

ĮVADAS

Darbas objektyviai yra ne tik žmogaus pragyvenimo šaltinis, bet ir žmogiškojo gyvenimo prasmė. Darbas yra pilietinės, demokratinės visuomenės egzistavimo ekonominis pagrindas. Tik dirbdami žmonės tampa visuomenės piliečiais pilna to žodžio prasme. Todėl būtina valstybės mastu reguliuoti darbo organizavimą, darbo ir poilsio laiką, siekti, kad žmonės būtų darbingi visą savo gyvenimo laiką. Yra išleista daugybė norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbo laiką, atostogų suteikimo tvarką, viršvalandinių darbų organizavimą ir kt. Tik tinkamai organizuodamas ir planuodamas savo pavaldinių darbo ir poilsio režimą, darbdavys gali tikėtis, kad darbuotojas sąžiningai dirbs siekdamas bendrų įmonės tikslų. Dažnai dirbama apgailėtinomis sąlygomis, neužtikrinamos nei sanitarinės-higieninės sąlygos, nei pačių darbuotojų saugumas. Siekdami išnaudoti darbuotojus, nustatydami ilgas darbo valandas, kurios paprastai neatsispindi jokiuose oficialiuose darbo grafikuose, darbdaviai pamiršta, kad sukelia pavojų ne tik darbuotojų sveikatai, bet ir patys sau. Nors įstatymų nesilaikymas yra paplitęs reiškinys, tačiau siekiama išvengti tokių atvejų darbdavius girežtai baudžiant įstatymų nustatyta tvarka.

Darbdavys, organizuodamas ir planuodamas darbo bei poilsio laiką, privalo atsižvelgti į bendro darbingumo dinamiką, žmonių fiziologines savybes, pačio darbo specifiką ir kitus, darbo efektyvumą lemiančius, veiksnius. Tokiu būdu galima išvengti darbuotojų išsiblaškymo, pasitaikančių broko atvejų, nelaimingų atsitikimų darbe ir kitų neigiamų padarinių.

Šiame darbe nagrinėjamas darbo laiko panaudojimas Uždarojoje akcinėje bendrovėje „Manila“. Ši bendrovė vykdo maisto įpokavimui skirtų plastikinių indų gamybą. Šie indeliai skirti įvairių pusgaminių, o taip pat ir gatavų maisto produktų įpokavimui. Plastikiniai indeliai tiekiami ne tik Lietuvos įmonėms, bet taip pat eksportuojami į Rusiją, Baltarusiją, Ukrainą. Šiuo metu UAB “Manila” bendrovė dirba pilnu pajėgumu, turi daug užsakymų, pilnai išnaudoja samdomą darbo jėgą.

Taip pat UAB „Manila“ gaminami plastmasiniai kamšteliai mineraliniam vandeniui (“Rasa”). Juos taip pat planuojama eksportuoti į kitas kaimynines šalis.

Darbo gale pateiktos išvados, apibendrinančios darbo ir poilsio organizavimo ir planavimo ypatumus Uždarojoje akcinėje bendrovėje “Manila”.

1.DARBO IR POILSIO LAIKAS

Darbo laikas skirstomas į įmonės ir darbuotojų darbo laiką. Įmonės darbo laikas – tai laikas, kai įmonė dirba; darbuotojo darbo laikas – tai laikas, kurį dirba darbuotojas įmonėje.

Uždarojoje akcinėje bendrovėje „Manila“ yra vykdoma nenutrūkstama gamyba, įrenginių darbas sustabdomas tik gedimo atveju ar nutrūkus elektros tiekimui. Todėl šiuo atveju bendrovės darbo laikas nesutampa su darbuotojų darbo laiku.

1.1. Administracijos darbuotojų

darbo ir poilsio laikas

UAB „Manila“ iš viso dirba 52 darbuotojai. Visus juos galima suskirstyti į administraciją ir pagrindinius darbuotojus. Administracijoje dirba 10 darbuotojų. Tai generalinis direktorius, gamybos vadovas, realizacijos vadovas, sekretorė-administratorė, buhalterė-kasininkė, sandėlininkas, elektrikas, 2 vairuotojai ir valytoja.

Administracijai nustatytas toks darbo laikas:

pirmadieniais – ketvirtadieniais:

darbo pradžia – 8.00 val.

darbo pabaiga – 17.00 val.

pertrauka pailsėti ir pavalgyti – nuo 12.00 val. iki 12.45 val.;

penktadienį:

darbo pradžia – 8.00 val.

darbo pabaiga – 15.45 val.

pertrauka pailsėti ir pavalgyti – nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

šeštadienį, sekmadienį – poilsis.

Taigi, keturias darbo dienas administracijos darbuotojai dirba po 8 val. ir 15 min.; vieną dieną – 7.00 val. Per savaitę kiekvienas darbuotojas dirba penkias darbo dienas ir išdirba lygiai 40 val.

Pertrauka pailsėti ir pavalgyti trunka 45 min. Jos metu darbuotojai turi teisę palikti darbo vietą ir pertrauką naudoti savo nuožiūra. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti suteikiama po 4 valandų darbo. Ši pertrauka neįskaitoma į darbo laiką.

Papildomos ir specialios pertraukos administracijos darbuotojams nenustatytos.

Sutrumpinta darbo trukmė nustatoma:

1) darbuotojams nuo 16 iki 18 metų – 36 valandos per savaitę, o asmenims nuo 14
iki 16 metų – 24 valandos per savaitę;

2) moksleiviams, dirbantiems mokslo metais laisvu nuo mokymosi metu, darbo laiko trukmė per savaitę negali viršyti pusės maksimalios darbo laiko trukmės, nustatytos įstatyme;

3) darbuotojams, dirbantiems labai kenksmingomis darbo sąlygomis – ne ilgesnė kaip 36 valandos per savaitę. Konkrečią darbo dienos (pamainos) trukmę, atsižvelgdama į darbo sąlygų kenksmingumą, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

4) riboto darbingumo asmenims – pagal medicinos arba invalidumą nustačiusios komisijos išvadą.

Sutrumpinta darbo trukmė UAB „Manila“ nėra taikoma, kadangi darbuotojų tarpe nėra asmenų, kuriems įstatymo tvarka priklausytų taikyti trumpesnes darbo valandas.

Darbuotojui susitarus su darbdaviu, gali būti nustatoma ne visa darbo diena ar ne visa darbo savaitė. Darbdavys privalo nustatyti ne visos darbo dienos arba ne visos darbo savaitės darbo grafiką, jeigu to prašo: nėščia moteris, moteris, turinti vaiką iki 14 metų arba vaiką invalidą iki 16 metų; tėvas, vienas auginantis vaiką iki 14 metų, taip pat globėjas, auginantis tokio pat amžiaus vaiką, invalidas, taip pat asmuo, slaugantis sergantį šeimos narį ir pristatęs medicinos išvadą. Darbas ne viso darbo laiko sąlygomis neapriboja darbuotojo teisių. Ne visos darbo dienos arba ne visos darbo savaitės darbo nustatymo tvarką tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

UAB „Manila“ administracijos darbuotojams nėra nustatyta ne visa darbo diena ar ne visa darbo savaitė. To kol kas nepaprašė nė vienas bendrovės darbuotojas.

Švenčių dienų išvakarėse administracijos darbo laikas sutrumpinamas viena valanda, t.y. iki 16.00 val. arba iki 14.45 val. jeigu šventinė diena yra šeštadienis.

Viršvalandinio darbo administracijos darbuotojams dirbti netenka. Nors dažnai tiek generalinis direktorius, tiek sekretorė-administratorė dirba po darbo valandų, tačiau tai laikoma ne viršvalandiniu darbu, o darbu, kurį darbuotojas savo iniciatyva, susitaręs su darbdaviu, dirba pasibaigus darbo dienai.

Darbuotojų darbo laikas žymimas darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose. Visi darbuotojai pasirašytinai supažindinti su vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kuriose nustatyta darbo pradžia, pabaiga, petraukų laikas, trukmė ir kt.

Įvertinus administracijos darbuotojams nustatytą darbo ir poilsio režimą, galima teigti, kad organizuojamas darbo UAB „Manila“ laikas atitinka įstatymų nustatytus reikalavimus.

Kiek sudėtingesnė situacija yra planuojant darbo laiką pagrindiniams darbininkams.

1.2. Pagrindinių darbininkų

darbo ir poilsio laikas

Pagrindinius darbininkus UAB „Manila“ sudaro 1 mechanikas, 2 jo padėjėjai, 8 liejikai, 8 liejiko padėjėjai, 16 liejimo įrenginių operatoriai, 6 dangtelių skaičiuotojai ir 1 pakuotojas. Šių darbininkų darbo ir poilsio laikas yra skirtingas.

Mechanikas, jo padėjėjai, dangtelių skaičiuotojai ir pakuotojas dirba viena pamaina:

pirmadieniais – penktadieniais:

darbo pradžia – 7.00 val.

darbo pabaiga – 16.00 val.

pertrauka pailsėti ir pavalgyti – nuo 11.00 val. iki 12.00 val.

Taigi, šių darbuotojų darbo dienos trukmė 8.00 val., per savaitę dirbama 5 dienas, iš viso per savaitę išdirbama 40 valandų. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti suteikiama po 4 darbo valandų, t.y. 11.00 val. Ši pertrauka trunka 1 val. Jos metu darbuotojai laiką leidžia savo nuožiūra.

Sutrumpinta darbo diena ar ne visas darbo laikas šiems darbuotojams nenustatytas. Papildomos ir specialios pertraukos taip pat nenustatytos. Švenčių dienų išvakarėse dirbančiųjų darbo laikas sutrumpinamas viena valanda, t.y. darbas trunka iki 15.00 val.

Viršvalandiniai darbai organizuojami retai. Tai darbas, kurį darbuotojai dirba, viršydami vidaus tvarkos taisyklėse nustatytą darbo laiko trukmę. Darbdavys turi teisę organizuoti darbuotojams viršvalandinį darbą ir darbą poilsio dienomis tik tam tikrais atvejais:

1) kai dirbami krašto apsaugai būtini darbai ar reikia užkirsti kelią nelaimėms ir pavojams;

2) kai dirbami visuomenei būtini darbai, šalinamos atsitiktinės ar staiga atsiradusios aplinkybės dėl avarijų, gaivalinių nelaimių ir kt.;

3) kai būtina baigti pradėtą darbą, kurio dėl nenumatytos ar atsitiktinės kliūties, susijusios su techninėmis gamybos sąlygomis, nebuvo galima baigti per normalų darbo laiką, jeigu, nutraukus pradėtą darbą, gali sugesti medžiagos ar įrenginiai;

4) kai dirbami mechanizmų arba įrenginių remonto ir atstatymo darbai, jeigu šiems

mechanizmams ar įrenginiams sugedus, dauguma darbuotojų negali dirbti;

5) kai neatvyksta pamainininkas (darbdavys antrą pamainą iš eilės dirbantį darbuotoją privalo ne vėliau kaip po pusės pamainos pakeisti kitu darbuotoju);

6) krovimo ir su tuo susijusiems transporto darbams atlikti, kad nesusikauptų krovinių ir būtų išvengta transporto priemonių prastovų.

Kitais atvejais darbdavys gali organizuoti viršvalandinius darbus kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka ir gavęs raštišką darbuotojo sutikimą.

Paprastai UAB „Manila“ viršvalandiniai darbai susiję su padidėjusia gamybos apimtimi, priklausomai nuo papildomų užsakymų. Kadangi UAB „Manila“ darbas nesusijęs su labai kenksmingomis sąlygomis, todėl viršvalandinius darbus organizuoti galima. Tačiau viršvalandiniai darbai kiekvienam darbuotojui neturi viršyti 4 valandų,
jeigu jie dirbami dvi dienas iš eilės, ir 120 valandų per metus. Darbdavys privalo skaičiuoti visą darbuotojų išdirbtą viršvalandinių darbų laiką.

Kur kas sudėtingiau planuojamas ir organizuojamas likusių pagrindinių darbininkų – liejikų ir jų padėjėjų bei liejimo įrenginių operatorių – darbo grafikas. Jeigu anksčiau aptartų darbuotojų darbo laiko planavimas atitiko visus įstatymo reikalavimus, tai čia galima įžvelgti daug pažeidimų organizuojant darbuotojų darbo ir poilsio laiką.

Nepertraukiamai dirbančiose įmonėse, taip pat atskiruose cechuose, baruose, darbuose su pertraukiamu darbo dienos (pamainos) režimu ir kai kuriuose darbuose, kur dėl gamybinių, techninių ir kitų sąlygų negalima laikytis konkrečiai darbuotojų kategorijai nustatytos dienos ar savaitės darbo trukmės, Valstybinei darbo inspekcijai leidus, galima įvesti suminę darbo laiko apskaitą, kad nebūtų viršijamas per apskaitinį tai darbuotojų kategorijai nustatytas darbo valandų skaičius. Esant suminei darbo laiko apskaitai, privalo būti garantuota įstatymo nustatyta dienos bei savaitės nepertraukiamo poilsio trukmė. Jeigu suminės darbo laiko apskaitos laikotarpiu viršijamas tai darbuotojų kategorijai nustatytas normalus darbo valandų skaičius, darbuotojams suteikiama poilsio diena (dienos) arba apmokama Lietuvos Respublikos darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka. Konkreti kompensavimo forma nustatoma kolektyvinėje sutartyje arba darbdavio ir darbuotojo susitarimu.

Uždarojoje akcinėje bendrovėje „Manila“ liejimo įrenginiai dirba nenutrūkstamai. Netgi profilaktinės apžiūros ir remonto darbai atliekami palaipsniui, nestabdant visos gamybos. Visa gamyba sustoja tik dingus elektros tiekimui arba sustabdoma atskiru generalinio direktoriaus nurodymu.

Ceche darbas organizuojamas dviem pamainom slenkančiu grafiku:

dieninė pamaina – nuo 7.00 val. iki 19.00 val.;

naktinė pamaina – nuo 19.00 val. iki 7.00 val.

Vieno darbuotojo slenkantis darbo grafikas nustatomas:

2 dieninės pamainos – 2 naktinės pamainos – 4 laisvos darbo dienos.

Vienos pamainos trukmė – 12.00 val. Nors įstatymu nustatyta darbo dienos (pamainos) trukmė, įskaitant viršvalandžius, neturi viršyti 10 val. per parą. Tik įstatymu numatytais atvejais, ji gali trukti 12 val. Šiuo atveju UAB „Manila“ darbuotojas per savaitę išdirba 48 val., nors normali darbo trukmė įmonėse negali būti ilgesnė kaip 40 valandų per savaitę. Tik išimtinais atvejais tam tikrų kategorijų (gydymo, socialinės globos, vaikų auklėjimo įstaigų bei energetikos ir ryšių specializuotų tarnybų, taip pat avarijų likvidavimo specializuotų tarnybų) darbuotojams, budėtojams patalpose darbo (pamainos) trukmė per parą gali būti ilgesnė nei 10 val. Tokiu atveju vidutinė savaitės darbo trukmė negali viršyti 48 valandų, o poilsio tarp pamainų laikas turi būti ne trumpesnis kaip 24 valandos. Darbų, kuriems taikomi šie darbo ir poilsio režimai, sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 1780 žodžiai iš 3516 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.