Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai darbo sutarties nutraukimas
5 (100%) 1 vote

Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai darbo sutarties nutraukimas

11

ĮVADAS

Darbo sutartis yra darbdavio ir darbuotojo susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas nustatytai tvarkai, o drabdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, numatytas darbo įstatymuose, kolektyvinėje sutartyje, kituose norminiuose aktuose ar šalių susitarimu.

Darbo sutartis – pagrindinė asmens teisės į darbą įgyvendinimo forma. Jos sudarymas sąlygoja darbo yteisinių santykių atsiradimą, o pasibaigimas – šių santykių nutrūkimą. Atsižvelgiant į socialinę ir ekonominę darbo sutarties svarbą, darbo įstatymai neatsitiktinai tiek daug reikšmės teikia darbo sutarties pasibaigimo teisiniam reguliavimui.

(Čiočys P. Teisės pagrindai. – Vilnius, 2000, – 164,165,180 p.)

1. DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMO PAGRINDAI

Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai – tai tokios teisinę reikšmę turinčios aplinkybės (juridiniai faktai), kurioms atsiradus darbo sutartis gali būti nutraukta. Darbo sutarties pasibaigimas – tai plačiausia sąvoka, apimanti visus teisinių darbo Santykių pasibaigimo atvejus.

Pagal DK darbo sutartis baigiasi ją nutraukus DK ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais (šalių susitarimu – DK 125 str.; suėjus terminui – DK 126 str.; darbuotojo pareiškimu – DK 127 str.; dėl nepriklausančio nuo darbuotojo aplinkybių – DK 128.; darbdavio iniciatyva kai nėra darbuotojo kaltės – DK 129 str.; be įspėjimo – DK 136 str.). darbo sutartis taip pat baigiasi likvidavus darbdavį be teisių perėmėjo ar darbuotojui mirus.

Darbo sutarties nutraukimas būna tais atvejais, kai darbo sutartis pasibaigia vienos iš šalių iniciatyva arba šalių susitarimu.

(Lietuvos teisės pagrindai. – Vilnius., 2004, – 368 p.)

Darbo sutarties pasibaigimo pagrindas yra gyvenimiška aplinkybė, įtvirtinta įstatyme kaip juridinis faktas darbuotojo darbo teisiniams santykiams nutraukti.

Darbo sutartis gali būti nutraukiama tik remiantis įstatyme numatytais pagrindais ir laikantis nustatytų taisyklių.

Įstatymuose vartojami trys terminai, kurie reiškia darbo teisiniuų santykių pasibaigimą. Tai darbo sutarties pasibaigimas; darbo sutarties nutraukimas; atleidimas iš darbo.

Pirmieji du vartojami, kai kalbama apie darbo sutartį, o trečias – kai kalbama apie darbuotoją. Darbo sutarties pasibaigimas – tai plačiausia sąvoka, apimanti visus darbo teisinių santykių pasibaigimo atvejus. Sąvoka „darbo sutarties nutraukimas“ vartojama tais atvejais, kai darbo sutartis pasibaigia vienos iš šalių iniciatyva arba dėl įstatymų įgaliotų organų ar pareigūnų reikalavimo. Atleidimas iš darbo yra darbo yra sutarties pasibaigimo rezultatas, išskyrus atvejį, kai ji pasibaigia dėl darbuotojo mirties.

Lietuvos darbo įstatymuose, skirtingai nuo kitų užsienio valstybių norminių aktų, bandoma aprėpti visus darbo sutarties pasibaigimo pagrindus ir šitaip juos padaryti išsamius, ir dėl to šis sąrašas nuolatos papildomas naujais punktais. DSĮ 26 straipsnyje yra numatyti net 18 tokių pagrindų, o tai apsunkina suvokti bet kokios sistemos išdėstytus darbo sutarties pasibaigimo atvejus.

Todėl darbo teisės specialistai šiuos darbo sutarties pasibaigimo pagrindus klasifikuoja įvairiais kriterijais. Atsižvelgiant į įvairių darbo sutarties pagrindų lyginamąjį svorį tarp visų nutraukimo sutarčių, didesnis dėmesys skiriamas pasibaigimo pagrindų, priklausančių nuo šalių valios pareiškimo, analizei. Tai darbo sutarties pasibaigimas: šalių susitarimu; darbuotojo iniciatyva; darbdavio iniciatyva ir val;ia; įgalioto organo reikalavimu ( t.y. trečiųjų asmenų iniciatyva)

(Čiočys P. Teisės pagrindai. – Vilnius, 2000, -280 p.)

2. DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS

2.1. DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS ŠALIŲ SUSITARIMU

Šis darbo sutarties nutraukimo pagrindas yra numatytas DSĮ 27 straipsnyje: viena darbo sutarties šalis gali raštu pasiūlyti kitai šaliai nutraukti sutartį šalių susitarimu. Kita šalis, jei ji sutinka su pasiūlymu, per penkias kalendorines dienas turi apie tai pranešti šaliai, pateikusiai pasiūlymą nutraukti darbo sutartį. Sutarusio nutraukti sutartį šalys taip pat susitaria, nuo kurio laiko ji nutraukiama, ir dėl kitų sutarties nutraukimo sąlygų (kompensacijų, nepanaudotų atostogų suteikimo ir kt.).

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 585 žodžiai iš 1945 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.