Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
5 (100%) 1 vote

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Įvadas

Dalį dienos kiekvienas iš mūsų praleidžia padidintos rizikos zonose. Kas galėtų paneigti, kad kai kam tai gali būti jo darbovietė, gatvė, sporto salė ar net nuosava lova (pavyzdžiui, jei virš jos kabo gėlių vazonėlis…). Joks draudimas neapsaugos nuo nelaimingų atsitikimų ir nepakiš pagalvėlės ten, kur Jums pasitaikys kristi. Bet materialius dėl traumos patirtus nuostolius jis tikrai padės sušvelninti.

Draudimo veiklą Lietuvoje reglamentuoja 2003 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas Nr. IX-1737.

Įstatymas nustato asmenis, turinčius teisę vykdyti draudimo ir perdraudimo, draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo veiklą Lietuvos Respublikoje, pagrindinius šios veiklos valstybinio reguliavimo principus, reglamentuoja šią veiklą ir ypatumus, kuriuos privalo atitikti akcinė, uždaroji akcinė bendrovė ar Europos bendrovė (Societas Europaea), vykdanti draudimo veiklą ar nepriklausomo draudimo tarpininkavimo veiklą. Šis Įstatymas taip pat reglamentuoja draudimo sutarties šalių ikisutartinių santykių, draudimo sutarties sąlygų, santykių, atsirandančių iš draudimo sutarties ir susijusių su ja, ypatumus bei kitus jame nurodytus santykius.

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo sąvokos

Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme apibrėžiamos pagrindinės sąvokos. Keletas jų:

Apdraustasis – gyvybės ir sveikatos draudimo atveju – draudimo sutartyje nurodytas fizinis asmuo, kurio gyvenime atsitikus draudiminiam įvykiui draudikas privalo mokėti draudimo išmoką; civilinės atsakomybės draudimo atveju – draudimo sutartyje nurodytas asmuo, kurio turtiniai interesai, susiję su civiline atsakomybe, yra draudžiami; turto draudimo atveju – draudimo sutartyje nurodytas asmuo, kurio turtiniai interesai yra draudžiami.

Draudėjas – asmuo, kuris kreipėsi į draudiką dėl draudimo sutarties sudarymo ar kuriam draudikas pasiūlė sudaryti draudimo sutartį, arba kuris sudarė draudimo sutartį su draudiku.

Draudikas – asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti draudimo veiklą.

Draudiminis įvykis – draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus draudikas privalo mokėti draudimo išmoką.

Draudimo įmoka (premija) – draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, kurią draudėjas draudimo sutarties sąlygomis moka draudikui už draudimo apsaugą.

Draudimo išmoka – pinigų suma, kurią įvykus draudiminiam įvykiui draudikas privalo išmokėti draudėjui ar kitam asmeniui, turinčiam teisę į draudimo išmoką, arba kita draudimo sutartyje nustatyta išmokos mokėjimo forma.

Draudimo suma – draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma arba pinigų suma, kuri apskaičiuojama draudimo sutartyje nustatyta tvarka, kuri, išskyrus draudimo sutartyje nustatytus atvejus, yra lygi maksimaliai draudimo išmokai, galimai išmokėti pagal draudimo sutartį.

Draudimo sutartis – sutartis, kurios šalys yra draudikas ir draudėjas. Draudėjas draudimo sutartimi įsipareigoja mokėti draudikui draudimo įmokas. Draudikas drau¬dimo sutartimi įsipareigoja sumokėti draudėjui, draudimo sutartyje nurodytam naudos gavėjui ar trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta draudimo sutartis, draudimo su¬tartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta draudimo sutartyje nustatytas draudiminis įvykis. Draudimo sutartį sudaro šios draudimo taisyklės, draudėjo prašymas sudaryti draudimo sutartį (jeigu jis buvo pateiktas raštu) ir draudimo liudijimas.

Draudimo taisyklės – draudiko parengtos draudimo sutarties standartinės sąlygos, kurios yra neatsiejama draudimo sutarties dalis.

Naudos gavėjas – draudimo sutartyje nurodytas asmuo arba draudėjo, o draudimo sutartyje nustatytais atvejais ir apdraustojo paskirtas asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką.

Draudimo šakos yra gyvybės ir ne gyvybės draudimas.

Viena iš ne gyvybės draudimo šakai priskiriamų draudimo grupių yra draudimas nuo nelaimingų atsitikimų.

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų užtikrina šeimos finansinį saugumą tuo atveju, jei dėl nelaimingo atsitikimo kuris nors iš šeimos narių laikinai arba visam laikui praras darbingumą ir (arba) bus gydomas ligoninėje. Mirties atveju visa draudimo suma bus išmokėta nurodytiems asmenims.

Draudimo sutarties sudarymo tvarka

Draudimo sutartį sudaro draudikas ir draudėjas.

Draudimo sutarčiai sudaryti draudėjas pateikia draudikui ar jo atstovui Prašymą ar kitokiu būdu pareiškia ketinimą. Už Prašyme pateiktų duomenų teisingumą atsa¬ko draudėjas.

Prieš sudarydamas draudimo sutartį draudikas turi teisę apžiūrėti (įvertinti) draudimo objektą, savo lėšomis paskirti ekspertizę jo vertei nustatyti.

Draudikas, remdamasis draudėjo pateikta ir rizikos įvertinimo metu gauta (jei¬gu įvertinimas buvo atliekamas) informacija bei dokumentais, nustato draudimo sąly¬gas.

Draudimo sutartis sudaroma rašytine forma, o jos sudarymas yra patvirtinamas draudiko išduodamu draudimo liudijimu.

Jeigu draudėjas pageidauja draustis individualiomis (nestandartinėmis) drau¬dimo sąlygomis, remiantis Taisyklėmis gali būti sudaryta individuali draudimo sutartis. Tokiu atveju, jeigu draudimo sąlygos, nurodytos individualioje draudimo sutartyje ir Taisyklėse, skiriasi, vadovaujamasi individualioje draudimo sutartyje nurodytomis sąlygomis.

Draudėjo pageidavimu, gali būti
sudaryta papildoma draudimo sutartis, kuri yra patvirtinama draudėjo ir draudiko pasirašytais numeruotais sutarties priedais.

Draudėjo ir draudiko teisės ir pareigos

I. Prieš sudarant draudimo sutartį:

1. Draudėjas privalo:

1.1. suteikti draudikui visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudimo rizikai. Esminės aplinkybės, apie kurias draudėjas privalo informuoti draudiką nurodomos Taisyklėse, Prašyme arba draudiko raštu pareikalauja¬mos jį informuoti;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 805 žodžiai iš 2656 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.