Dribsniu rinkos tyrimas
5 (100%) 1 vote

Dribsniu rinkos tyrimas

TURINYS

ĮVADAS………………………………………………………………………………………….…………………………..3

1. Marketingo tyrimo rūšys ir metodai……………………….……………………………………………….5

2. Pasiūlos ir paklausos analizė……………………….………………………………………………………….8

3. Prekybos centrų ir anketų palyginimas…………..……………………………………………………….17

3.1Prekybos centrų analizė

3.2 Anketų analizė

IŠVADOS……………………………………………………………………………………….………………………….24

LITERATŪROS SĄRAŠAS…………………………………………………………………………………………25

PRIEDAI………………………………………………………………………

ĮVADAS

Dribsniai yra maistingi produktai , vartojami be papildomo kulinarinio apdorojimo. Juos gerai priima organizmas . Jie yra vartojami pusryčiams ,pietums, vakarieniai su pienu jogurtu , vandeniu, sultimis. Dribsnių yra labai įvairių rūšių: avižiniai, miežiniai, ryžių, kviečių, kukurūzų, žirnių o taip pat ir su įvairiai priedais. Kukurūzų dribsniai ypač su įvairiais priedais yra labai mėgiami vaikų. Dribsnius su priedais dažniausiai perka sveiką gyvenimo būdą propaguojantys vartotojai.

Mes tyrėme dribsnių paklausą ir pasiūla didžiuosiuose prekybos centruose: Rimi, IKI, Media.

Darbo aktualumas: Šiuolaikiniame versle labai svarbūs marketingo tyrimai, nes jie padeda susipažinti su pirkėjų rinka bei jų poreikiais , gauti informacijos apie konkurentus, kad būtų galima į rinką išleisti tinkamą naują arba modifikuotą produktą. Tyrimų duomenys padeda tvirčiau įsitvirtinti rinkoje bei užimti didesnę jos dalį.

Tyrimo tikslas – nustatyti paklausos pasiūlos tarpusavio ryšius.

Tyrimo objektas – Kauno dribsnių rinka.

Tyrimo apimtis – didieji Kauno prekybos centrai.

Hipotezės – Rimi centre dribsniai labiausiai atitinka vartotojų poreikius. Vartotojai labiausiai perka Kellog’s dribsnius.

Tiriamieji klausimai:

1. Nustatyti dribsnių kainas ir jas įtakojančius veiksnius;

2. Išsiaiškinti dribsnių asortimentą bei didžiausius tiekėjus.

3. Palyginti dribsnių kainas bei asortimentą tarpusavyje;

4. Nustatyti kokius dribsnius vartotojai dažniausiai perka;

5. Nustatyti kokiuose prekybos centruose labiausiai perkami dribsniai;

6. Išsiaiškinti kas įtakoja vartotojo pasirinkimą perkant dribsnius;

7. Pateikti darbo išvadas.

Tyrimo metodas: Darbe naudota mokslinės ir publicistinės literatūros analizė, anketavimas, interneto svetainės.

Terminai: Marketingo tyrimai – marketingo sprendimams reikalingos informacijos paieška, rinkimas, apdorojimas ir interpretavimas.

Dribsniai- ploni lapeliai, gauti iš šutintų, trintų ir iš džiovintų avižinių bei kitų aukščiausios rūšies kruopų.

Rinka- tai pirkėjo ir pardavėjo sąveika.

1. MARKETINGO TYRIMO RŪŠYS IR METODAI

Marketingo tyrimo rūšį nusako tyrimo pobūdis, jo kryptingumas, tikslai,bei tyrimo objektas. Pagal tyrimo kryptingumą yra trys marketingo tyrimo rūšys:

Žvalgybinis tyrimas . Išaiškina ir apibrėžia marketingo tikslus , prasmę, problemas, galimybes. Jis dažniausiai atliekamas pradinėse tyrimo stadijose, kol dar nėra visiškai aišku

• kiek ir kokio tyrimo reikia. Šioje stadijoje tyrimas vyksta pagal gana lankstų ir nelabai suformuotą planą, stengiantis įgyti pradinių žinių apie problemą ir kai kuriuos jos požymius.Žvalgybinio tyrimo metu gali paaiškėti, kokie tyrimo rezultatų iškraipymo pavojai kyla(arba ne) dėl senėjimo ar kitų reiškinių, išsiaiškinti tyrimo atlikimo sunkumus antrinių ir pirminių duomenų šaltinius .

• Išvadų darymas. Įvertina veiksmų kryptį. Tai toks tyrimas, kuris padeda įvertinti pasirinktą veiklos būdą ir duoda pagrindą padaryti išvadas dėl šio būdo tinkamumo ir tobulinimo krypčių.. Tyrime turi būti aiškiai apibrėžtas jo tikslas , aiškus ir suformuluotas jo vykdymo planas, numatytos jo imčių atrinkimo procedūros , duomenų rinkimo ir jų apdorojimo metodai. Tyrimu turi būti aiškiai parodomas ryšys tarp pageidaujamos informacijos ir svarstomų veiklos alternatyvų.

• Veiklos vertinimo(grįžtamo ryšio) tyrimai. išsiaiškina , kas buvo numatyta ir kas vyksta. Šios rūšies tyrimai nėra kokia nors vienkartinė akcija , kurią įvykdžius, tyrimo darbas atitinkamas užbaigtu . Tai tyrimo procesas , padedantis kontroliuoti, kaip vykdomi marketingo planai , kaip ir kiek sutampa realiai gaunami ir numatyti veiklos rezultatai. Šie tyrimai apima ne tik marketingo komplekso elementus , bet ir kitus rodiklius, kaip pardavimo apimtys , rinkos dalies dydis, pelnas, investuotam kapitalui tenkančios įplaukos.

Norint išanalizuoti tyrimo klausimus, mes sudarėme tolimesnius šio darbo etapus:

I etapas (02.03.10)

• Antriniai duomenys – spauda, televizija, internetas, mokslinė literatūra;

• Pirminiai duomenys – anketavimas, stebėjimas;

• Tyrimo metodas – priežastinis.

Pirmas žingsnis šiame etape – buvo stebėjimas.
Mes pasirinkome didžiausius Kauno prekybos centrus: Media, IKI, Rimi. Stebėjimo būdu surinkome pradinius tyrimo duomenis apie dribsnių asortimentą, kainas, tiekėjus, gamintojus, importuotojus, prekinius ženklus. Iš šių duomenų sužinojome apie dribsnių pasiūlą. Kadangi mūsų darbo tikslas – pasiūlos bei paklausos tarpusavio sąveika, tai paklausos analizei nusprendėm naudoti apklausos metodą. Apklausa yra vienas iš pirminių duomenų būdų.

• Apklausos būdas leido gilintis ir neretai surasti atsakymą į priežastinio ryšio klausimą ,,Kodėl’’ Apklausos tyrimas leidžia surinkti informaciją ir jos pagalba surasti atsakymus į dažnai kylančius klausimus , kodėl žmonės vienaip ar kitaip vertina dribsnius, lojalūs arba ne tai pačiai dribsnių rūšiai, tyrimas leidžia sužinoti kodėl kurią prekę mėgsta ar jos nemėgsta, kodėl perka vienoj vietoj, o ne kitoj.

• ,,Kaip’’ . Tai yra faktų rinkimo ir konstravimo klausimas. Svarbu yra sužinoti kaip pirkėjas vertina vienos ar kitos rūšies ar firmos prekę ir kaip ją naudoja nusipirkęs.

• ,,kas’’. Aktualu yra žinoti kokia bus numatoma demografinė situacija , kokio amžiaus gyventojų grupės labiausiai perka dribsnius. Tyrinėjant galimas pirkėjų grupes, bei išskiriant rinkos segmentus, svarbi yra informacija apie amžių , pajamas , užsiėmimą , materialinę padėtį, išsilavinimą bei kitus veiksnius.

Mūsų pasirinktas apklausos tipas – anketavimas, kuris buvo atsitiktinio pobūdžio.

Antrinių duomenų analizė suteikė papildomos informacijos. Spaudos bei interneto pagalba sužinojome apie dribsnių rinką veikiančius veiksnius, apie jų kokybei keliamus rodiklius. Televizijoje rodoma reklama supažindino su kai kurių firmų populiariausiomis rūšimis ir naujais produktais. Mokslinės literatūros pagalba apibrėžėme svarbiausias sąvokas.

II etapas (02.03.22)

• Anketavimui pasirinkome – draugus, kaimynus, studentus, atsitiktinai pasirinkti žmonės;

• Apklaustų respondentų kiekis 100;

• Tyrimo vienetų parinkimas – netikimybinis.

Mūsų pasirinktas apklausos tipas – anketavimas. Anketa – tai suformuluotas klausimų rinkinys informacijai iš respondentų gauti. Anketų patikimumui bei netikslumams patikrinti, mes pirmiausia atlikome bandomąjį tyrimą. Po šio bandomojo tyrimo pakoregavome anketas, kurias vėliau išdalinome respondentams.

III etapas (02.04.02)

• Duomenų rinkimo metodas – anketavimas;

• Anketos pateikimas pasirinktiems ar atsitiktinai sutiktiems respondentams;

• Anketų išdalinimas respondentams bei jų surinkimas.

IV etapas (02. 04.10)

• Gautų duomenų suvedimas į kompiuterį bei jų apdorojimas Excel programoje;

• Rezultatų pateikimas procentine išraiška;

• Kiekybinė bei kokybinė duomenų analizė.

Visi marketingo tyrimai skirstomi į kiekybinius ir kokybinius tyrimus. Tai yra vienas kitą papildantys tyrimo metodai. Jeigu, tiriamam marketingo klausimui nereikia kiekybinio įvertinimo, o jo atsakymui pakanka kokybinio pobūdžio informacijos, tai galima taikyti kokybinio tyrimo metodus. Kokybiniai tyrimų metodai, nebūtinai visada yra tyrimų alternatyva. Juos galima naudoti kaip kiekybinių tyrimų papildymą. Kokybinių metodų charakteristika: nėra iki galo išbaigti, dinamiški ir lankstūs. Gilinamasi į suvokimo problemą Išaiškinami vartotojų kūrybiškumas, jausmai emocijos, požiūriai. Didesnė duomenų bazės įvairovė, pateikiami racionalūs pavyzdžiai ar pavieniai atsakymai . Didesni marketingo veiklos ir kūrybinių idėjų ištekliai. Kiekybinių tyrimų charakteristika: matuojama statistiškai ir skaitmenimis. Grupių, imčių palyginimai. Tyrimas gali būti pakartotas ateityje ir lyginami rezultatai. Dominuoja individų atsakymų ir elgesio pavyzdžių srautai. Mažiai priklauso nuo tyrimo vykdytojų meistriškumo ir orientacijos.

Vartotojų tyrimai. Kiekviename versle tikslus geriausia pasiekti tada , kai gerai žinomi vartotojų norai, reikmės ir kiek įmanoma geriau šias reikmes ir norus tenkinti. Todėl kiekviename versle labai svarbu turėti nuolatinį ryšį su vartotojais ir gauti informaciją iš jų ir apie juos.Informacija iš vartotojų gamintojui reikalinga net ir tada , kai gamintojas neturi tiesioginio ryšio su vartotojais. Ir pats neparduoda jiems savo prekės ar paslaugos.

V etapas (02.04.22)

• Išvadų ir metodų pateikimas.

2. PASIŪLOS IR PAKLAUSOS ANALIZĖ

Rinkos tyrimo paskirtis – atskleisti atitinkamo produkto galimybes bei rizikas. Atliekant marketingo tyrimus, atskleidžiamos bei nustatomos tam tikros rinkos galimybės, tokiu būdu pastebimi dribsnių rūšių panašumai rinkoje. Rinkos tyrimo paskirtis – atskleisti atitinkamo produkto galimybes bei rizikas. Atliekant marketingo tyrimus, atskleidžiamos bei nustatomos tam tikros rinkos galimybės, tokiu būdu pastebimi dribsnių rūšių panašumai rinkoje.

Šiame darbe mes tyrėme pasiūlos bei paklausos rinką. Pasiūlos ypatumus nustatėme iš tiriamų parduotuvių: RIMI, IKI, Media tinklo. O dribsnių paklausos rezultatus sužinojome iš anketų. Be to, mes nustatėme pagrindinius dribsnių rinką įtakojančius veiksnius:

• Konkurencija, kainos;

• Vartotojų poreikių tenkinimas;

• Technikos pažangumas;

• Teisinė, ekonominė valstybės politika;

• Socialinė šalies politika;

• Kruopų, grūdų kainų
kitimas.

Kaip jau minėjome ankščiau dribsnių paklausos analizei naudojome anketavimą. Anketų sudarymui, atlikome vartotojų segmentaciją, kuri padėjo detaliai ištirti mūsų produkto paklausą. Ši segmentacija nurodoma žemiau.

Vartotojų segmentacija:

1. Demografinis:

• Pagal amžių: a) 13-16;b) 17-24;c) 25-35;d) 36-60;

• Pagal lytį : a) vyrai; b) moterys;

• Pagal gyvenimo būdą: a) aktyvus gyvenimo būdas b) nesportuojantys žmonės;

2. Socialinis:

• Pagal pajamas: a) iki 400lt.; b) 400-800lt.; c) 800-1200lt.; d) 1200 ir daugiau.

• Pagal socialinę padėtį: a)moksleivis;b) studentas;c) darbininkas;d) tarnautojas;

e) verslininkas; f) pensininkas.

• Pagal šeimos dydį: a) du šeimos nariai; b) trys šeimos nariai; c) keturi šeimos nariai; d) kita.

3. Pagal vartotojo elgseną:

• Vartotojas vertina kokybę;

• Vertina patogumą;

• Vertina sveiką mitybą;

• Ar kaina atitinka naudos efektyvumą;

• Vertina skonį;

• Vertina priedus;

• Vartotojas lojalus tam tikrai dribsnių rūšiai;

• Vertina draugų ar pažįstamų nuomonę;

• Vertina priedus.

4. Pagal dribsnių vartojimo dažnį:

• Daugiau kaip kartą per savaitę;

• Kartą per dvi savaites;

• Kartą per mėnesį

• Kita.

5. Pagal dribsnių pirkimo vietą:

• VP tinklas;

• IKI;

• RIMI;

• Kita.

PASIŪLOS ANALIZĖ

Pasiūlos analizei mums reikėjo nustatyti :

• dribsnių asortimentą,

• prekinius ženklus,

• tiekėjus,

• kainas,

• bei pagrindinius gamintojus pasirinktuose prekybos centruose.

RIMI prekybos centre didžiąją dribsnių dalį sudaro užsienio produkcija. Šiame prekybos centre didžiausias asortimentas yra kukurūzų dribsnių ( apie 35 proc.). Pagrindinis vyraujantis prekės ženklas yra “Kellogs”, “Hahne” ir “Nordic”. Išsamesnis šių prekių asortimentas pateiktas žemiau nurodytame grafike.

1.Pav. Dribsnių asortimentas

Viena iš pagrindinių kilmės šalių yra Vokietija. Taip pat gana didelę produkcijos dalį užima skandinaviška produkcija. Be kukurūzų dribsnių čia galima rasti kvietinių, miežinių, grikių bei mišrių t.y. keturių ar penkių javų grudų dribsnių. Nemaža dribsnių asortimento dalis yra su papildomais priedais (vitaminais, įvairiais vaisiais, mineralais). Iš siūlomo asortimento, lietuviška produkcija užima tik labai nedidelę dalį pasiūlos. Dažniausiai siūlomi yra avižiniai lietuviški dribsniai.

.

2 Paveikslas Gamintojų pasiskirstymas

Visas siūlomas dribsnių asortimentas prekybos centruose yra aukščiausios rūšies, kuris atitiko šiuos dribsnių kokybės reikalavimus. Šie duomenys pateikti žemiau nurodytoje lentelėje.

REIKALAVIMŲ RODIKLIAI NORMOS

1. Kvapas Be aitraus pelėsio ar kito pašalinio kvapo

2. Skonis Be kartaus, rūgštaus ar kito pašalinio skonio

3. Drėgmės kiekis,ne daugiau kaip, % 125

4. Šiukšlinės priemaišos ne daugiau kaip, %

tarp jų: mineralai

kenksmingos

organinės 0,35

0,03

0,05

0,05

5. Peleningumas ne daugiau kaip, % 2,1

6. Rūgštingumas ne daugiau kaip, mg KOHg 100g produkto 90

7. Aruodiniai kenkėjai Neleidžiama

8. Metalo priemaišos 1kg dribsnių ne daugiau kaip,mg 3,0

1. lentelė. Dribsnių kokybės rodikliai

Labiausiai pasitaikantis dribsnių išfasavimo dydis yra 500 g. Taip pat yra ir 250g, 400g bei 1000g pakuotės.

Įpakavimas yra kelių rūšių:

• kartoninės dėžutės;

• permatomi maišeliai su dėžute;

• nepermatomas maišelis.

Pakuotė – tai talpa arba kitas prekės apvalkalas, atliekantis prekės apsaugos, identifikavimo ir rėmimo bei papildomų patogumų suteikimo funkcijas.

Įpakavimo funkcijos:

• kokybės – apsaugo nuo išorinio poveikio;

• apsaugos – natūralios netekties sumažinimas;

• identifikavimo ir rėmimo – dribsnių pavadinimas, prekės ženklas, gamintojo vardas, kiekis, sudėtis, paruošimo būdas ir kita šiai prekei būdinga informacija. Be to ant pakuotės yra žymimas brūkšninis prekės kodas, kuris padeda identifikuoti prekę specialiais įrengimais. Pati pakuotė ar mažas iškirptas jos gabaliukas gali būti priemonė dalyvaujant specialiose loterijose, taip pat dažnai prie įpakavimo pridedamas koks nors žaisliukas, t.y. skatinamosios priemones, kurios priverčia neretai pirkėją nusipirkti tokią prekę;

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1936 žodžiai iš 6234 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.