Dvi dėl informacinių technologijų plėtros įsivyraujančios civilizacijos raiškos tendencijos
5 (100%) 1 vote

Dvi dėl informacinių technologijų plėtros įsivyraujančios civilizacijos raiškos tendencijos

Informacinės technologijos

Šiandienos gyvenimas neįsivaizduojamas be tokių sąvokų kaip “informatika”, “informacija”, “informacinės technologijos”, “informacinė visuomenė”. Nekreipdami dėmesio į tariamo šių sąvokų (ypač “informacija”) paprastumo įspūdį pastebėsime, kad jos apibrėžiamos ir interpretuojamos įvairiai. Prof. K.V.Paulausko redaguotame kompiuterijos žodyne pateikiamos 5 sąvokos “informacija” traktuotės. Ko gero, jų yra daugiau. Pateiksime tokį informacijos apibrėžimą: “Informacija yra žinių, kurias žmogus gali suvokti, priimti ir panaudoti, visuma”. Informacija gali būti perduodama žodžiu, raštu ar ryšio priemonėmis. Kalbant apie moderniąją informacinę visuomenę reikia pabrėžti, jog ryšio priemonės kompiuterizuotos, taigi informacija perduodama ir kompiuteriais.

Terminą “informacinės technologijos” apibrėžti lengviau. Tačiau irgi galima jį traktuoti dvejopai. Svarbu, kaip interpretuojama sąvoka “technologija”. Ją galima suprasti ir kaip atlikimo metodų bei priemonių visumą, ir kaip tų metodų bei priemonių panaudojimą. Taigi informacinės technologijos gali būti apibrėžiamos kaip informacijos kaupimo (saugojimo), apdorojimo (ir paieškos), pateikimo metodų ir priemonių sistema. Kita vertus, informacinės technologijos gali būti traktuojamos kaip aukščiau minėtos metodų ir priemonių sistemos taikymas praktiniams visuomenės uždaviniams spręsti. Reikia nepamiršti, kad technologija yra informacinė tik tada, kai jos taikymas pagrįstas visapusišku kompiuterių panaudojimu. Visapusiškas informacines technologijas naudojanti visuomenė ir yra informacinė, arba modernioji (postmodernioji), visuomenė.

Informacinei visuomenei būdinga daugybė naujų aspektų.

Informacijos globalizacija.

Išplėtojus pasaulinį kompiuterių tinklą informacija tampa globaline. Tie laikai, kai informacijos šaltinius skyrė valstybių, regionų sienos, kai net informacijos turinys atskirose valstybėse buvo skirtingas, negrįžtamai praeina. Dabar informacijos vartotojams nekliudo nei valstybių sienos, nei geografinė padėtis.

Globalizacija ir jos alternatyva – lokalizacija

Šiandien ryškėja dvi dabar – informacinių technologijų plėtros dėka – įsivyraujančios civilizacijos raiškos tendencijos. Tai globalizacija ir jos alternatyva –lokalizacija. Apie tai verta mums kalbėti, nes esame nestabilios, sutrikusios, ekonomiškai silpnos visuomenės nariai. Kaip žinia, nestabili sistema yra sunkiai prognozuojama. Net nedideli atsitiktiniai poveikiai gali tokioje sistemoje sukelti nevaldomus, į griūtį panašius procesus. Įvertinus teroristinį Niujorko bei Vašingtono antpuolį (2001 09 11) ir jo pasekmes, galima teigti, kad ir ekonomiškai išvystyta, turtinga šalis taip pat nėra patikimai veikianti sistema. Staigus ir netikėtas smūgis, sukrėtęs struktūrų darniа veiklа,gali valstybės galias nukreipti kita veiklos kryptimi.Baltijos kraštų situacija kitokia: joms po tokio sukrėtimo kažin ar pavyktų pakilti. Paliesti klausimai yra painūs ir reikalaujantys specialaus tyrimo. Nekreipdami dėmesio į šiа spragа, pamėginkime pasiūlytos temos rėmuose kai kа išsiaiškinti. Pradėkime nuo kertinių sаvokų.

Globalizacijos sаvoka dabarties kontekstuose nusako siekį visа pasaulį įtraukti į vieningа valdymo ir komunikacijų sistemа. Globalizacijos pagrindinė varomoji jėga – sparti informacinių technologijų raida, jų paplitimas, atvėręs vartus nevaržomam kapitalo bei finansinių operacijų proveržiui visomis kryptimis. Šiai lavinai nėra jokių užtvarų nei sienų. Pelno, naudos siekis bei varžybų įkarštis, išstūmė istoriškai susiklosčiusias vertybes, užėmė jų vietа, sukeldami visuomenėje sumaištį.Visos senosios civilizacijos siekė aprėpti jų stebi-mа pasaulį, paversti jį savo egzistencijos arealu. Apie tai liudija gausūs istoriniai dokumentai ir archeologiniai duomenys. Ištakos sampratų apie viešpatavimа ir visuotinа teritorijų užvaldymа yra nutįsusios į pačius archaičkiausius laikus. Vyravimo pasaulyje idėjа formavo genčių bei etnosų raida, amžinos varžybos ir kautynės dėl egzistencijos ribų išplėtimo. Šie veiksmai įgavo globalizacijos – visuotinų užmojų reikšmę tik XX amžiuje, kai komunikacijos ir transporto tinklai apraizgė visа Žemę ir ne tik nusidriekė iki Saulės sistemos planetų, bet ir daro proveržius į beribę kosminę erdvę.Po sovietinio pasaulio šalis globalizacija užklupo dar joms nespėjus suformuoti nei naujos ekonomikos, nei vidaus ir užsienio politikos gairių, nei vertybinės orientacijos: šios šalys nustumtos į civilizacijos raidos periferijа.Globalizacija ugdo kosmopolitinį mentalitetа, abejingа istorinėms ir etninėms vertybėms. Globalizacijos šalininkai nacionalumа (tautiškumа) suplaka su iškreipta nacionalizmo samprata, priskirdami jai šovinizmo, separatizmo ir net fundamentalizmo reikšmes. Kuo labiau pati globalizacija reiškiasi kaip naujasis vakarietiškas fundamentalizmas, tuo ji agresyviau kėsinasi į kultūros ir istorinio paveldo vertybes. Į tai jautriai reaguoja Baltijos šalys, kurių istorinis, politinis, socialinis bei ūkinis patyrimai esmingai skiriasi nuo kitos Europos dalies šalių. Baltijiečių visuomenės patyrimas ugdė savigynos, prisitaikymo mechanizmus, kurie padėjo
stabilizuoti visuomenę, apginti jų specifinę savimonę, tiesiogiai susietа su žemdirbių kultūra, tradicijomis ir su XIX amžiuje pradėta ugdyti tautiškumo samprata. Kitа, alternatyviа, civilizacijos tendencijа galima sа-lyginai pavadinti lokalizacija. Tai regionų bei tautinių valstybių pastanga savarankiškai tvarkytis ir autentiškai reikštis ne tik kaip ūkinis, politinis, bet ir kaip kultūrinis subjektas. Ši tendencija, puoselėdama vietines vertybes, praturtina pasaulio kultūrų įvairovę. Aptariant lokalizacijos reiškinį pozityviai, reikėtų nepamiršti, kad naujos idėjos, teorijos, originalūs projektai atsiranda kaip autonomiškas individo saviraiškos aktas, kaip nepakartojama asmeninių galių konkreti išraiška. Ir tik vėliau tokio lokalaus fenomenorezultatai pasklinda plačiau ir galop gali tapti universalia, globaliai reikšminga vertybe. Taigi kiekviena naujovė, sukurianti reikšmingus dalykus, be kurių negalėtų egzistuoti civilizacija, yra lokali indivi-dualumo ir asmeninės iniciatyvos apraiška. Šia prasme lokalumas yra globalinių reiškinių ugdytojas.

Lokalizacija, kaip ir jos antipodas globalizacija,turi ir kitа savojo veido pusę. Absoliutizavus lokalinę tendencijа, iškyla pavojus užsidaryti vietinių poreikių, „amžinų“ tiesų ar mitų rate. Ši lokalizacijos ypatybė stumia visuomenę į civilizacijos periferijа. Valstybė tampa priklausoma nuo išorės poveikių, prarasdama iniciatyvas civilizacijos „katile“. Atsiranda pseudo valstybės, imituojančios savarankiškumа, tačiau visiškai priklausančios nuo geopolitini posūkių, nuo nevaldomų finansų rinkos audrų. Informacinė globalizacija, intensyvūs kapitalo srautai, rinkos ekonomikos diktuojama arši konkurencija ir fizinis dabartinės visuomenės mobilumas sukuria keistas žmonių pseudobendruomenes – laikinus kolektyvus, kurių narius jau nesieja tradiciniai ryšiai.Garsusis finansų makleris George Soros taikliai pažymi, jog tuos darbuotojus epizodiškai jungia laikinos pareigos, kurioms atlikti jie yra nusamdomi .

Sandorių visuomenės institucijos – korporacijos,koncernai, firmos – šalina nuo savo kelio visuomenes, besiremiančias universaliomis švietimo epochos deklaruotomis vertybėmis ir moraliniu kodeksu, kurį suformavo šimtmečiais vykusio žmonių bendravimo patirtis. Sandorių visuomenės esminė substancija – nevaržomai judantys kapitalo srautai. Jie tapo nematoma,bet galinga elektroniniais komunikacijos tinklais cirkuliuojančia jėga, kuriai neegzistuoja jokios teritorinės ribos, joks valstybių saugomas suverenumas. Jis univeliuoja ir, jeigu jai reikia, griauna nusistovėjusias struktūras, sukurdama laikinus virtualios realybės darinius. Taip gimsta ir tvirtėja globali naujos formos imperija, kurios laikino stabilumo veiksnys –aukštosios informacinės technologijos. Jau čia minėtas finansų meistras George Soros teigia, kad ši imperija – nepasotinamas grobuonis, ryjantis finansų rinkas bei išteklius. O visa tai savo ruožtu sukuria nestabiliа sistemа, kuri manevruoja ties susinaikinimo riba.Samdomas laikinų kolektyvų narys yra įsuktas į išlikimo tokioje nepatvarioje struktūroje kovа. Šiuolaikino egzistavimo metu pelno ir turto įgijimo pastanga tampa vyraujančiu tikslu. Finansinės sėkmės varžybose pranyksta žmogaus gyvenimo kaip aukštesnės vertybės prasmė. G. Soros pažymi, kad „stipriausiųjų išlikimas tapo mūsų civilizacijos tikslu“. Akivaizdu: išplėtotų informacinių technologijų civilizacijoje pelnas išstumia moralinius principus. Čia tik vienas principas – bet kuriomis priemonėmis pasiekti tikslа. Turėdami tai omenyje, pasvarstykime individo vietа informacinio tinklo spаstuose. Individas visuomet pagal savo genezę ir veiklos pobūdį priklauso konkrečiai kultūros apibrėžtai vietai.Tai reiškia, kad žmogus yra ne tik lokalios erdvės atstovas, bet ir lokalus subjektas. Tačiau šiandien žmonija jau įkalinta komunikacinių tinklų rezginyje. Elektroninės bendravimo priemonės jį daro globalios sistemos nariu, besinaudojančiu universaliais kalbos, ženklų, ko-dų standartais.Šiame unifikacijos glėbyje visuomenės nariai virsta beasmeniais veikėjais – alaviniais kareivėliais, surikiuotais pagal civilizacijos žaidimo taisykles.Antropologas Ernest Gellner mano, kad lokali, vietinė kultūra yra pasmerkta išnykti unifikuotoje informacinės civilizacijos kultūroje. Globalių įvykių dalyvis, jei jis nori susikalbėti su veiklos partneriais, privalo „atsijungti“ nuo vietinės, etninės kultūros konteksto, kuris egzistuoja atskirtoje erdvėje, prasilenkiančioje sucivilizacijoje vyraujančia kultūra. Globalių įvykių dalyvis, kaip teigia E. Gellner, yra „kastruotas“. Jo giminystės ryšiai yra nupjauti.

Šiuo metu Jūs matote 35% šio straipsnio.
Matomi 1372 žodžiai iš 3957 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.