Ekologinės aplinkos įtaka vaikų sveikatai globos namuose
5 (100%) 1 vote

Ekologinės aplinkos įtaka vaikų sveikatai globos namuose

TURINYSSANTRAUKA 3

ĮVADAS 4

1. EKOLOGINĖ ĮTAKA VAIKŲ SVEIKATAI GLOBOS NAMUOSE 6

1.1 Globos namų aplinkos sąlygos 7

1.2 Globos namų auklėtinių sveikatos būklė įtakojama aplinkos 8

1.2.1 Vidinė aplinka 8

1.2.2 Išorinė aplinka 9

2. TYRIMAS 13

2.1. Tyrimo metodika 13

2.2 Aprašomieji tyrimo duomenys 14

PASIŪLYMAI 21

IŠVADOS 22

LITERATŪRA 23

PRIEDAI 24

SANTRAUKA

Žmogaus gyvybė ir sveikata – neatsiejama nuo ryšio su gamtos

ištekliais ir ekologine aplinka. Visame pasaulyje dėl žmogaus veiklos

vyksta dideli aplinkos kokybės kitimai, didėja tarša. Saugant aplinką,

siekiant stiprinti žmonių sveikatingumą susiduriama su ekologinėmis

problemomis: išorine ir vidine aplinkos tarša. Ekologinės problemos –

aktualios kiekvienam žmogui, taip pat ir vaikų globos namuose augančiam

vaikui. Labai svarbu, kad aplinka kurioje auga vaikas būtų tinkama ir

ekologiška.

Tikslas: Išsiaiškinti ekologinės aplinkos įtaką globos namų vaikų

sveikatai.

Uždaviniai:

o Išsiaiškinti kokia yra globos namus supanti aplinka.

o Nustatyti ekologinės aplinkos padarinius, globos namuose

gyvenančių vaikų, sveikatai.

o Išsiaiškinti, kaip vaikai yra ugdomi gyventi ekologiškai.

Rašant darbą naudoti mokslinės literatūros analizės ir anketavimo

metodai.

Tyrimas buvo atliktas Klaipėdos „Danės“ ir „Ryto“ vaikų globos

namuose. Buvo apklausta 25 auklėtojai ir 45 paaugliai. Iš viso 70

respondentai.

Tyrimo metu paaiškėjo, kad vaikų globos namų ekologinė aplinka yra

pakankamai tinkama vaikų sveikatai.

ĮVADAS

Kartu su žmonijos raida Žemėje kito kenksmingų aplinkos veiksnių

pobūdis. Senovėje pavojų sveikatai kėlė nešnarus geriamas vanduo, varganas

gyvenamasis būstas, infekcijos, karai, apsinuodijimai. Sveikatai keliamo

pavojaus pobūdis nuolat kito: mažėjo tradicinio – gamtinio ir didėjo

šiuolaikinio – antropogeninio pavojaus keliama rizika dėl didėjančių

teršalų išmetimo į aplinką. (Gražulevičienė R., 2002).

Šiuolaikinėje išsivysčiusioje visuomenėje, kai gamtoje „karaliauja“ ne

žmogus, o jo išrasti prietaisai, sunku surasti žmogaus rankos nepaliestą

žemės lopinėlį. Visur, kur tik prisiliečia žmogaus ranka, nyksta gamtos

grožis. Taip yra, todėl, kad – pastatyta daug fabrikų, gamyklų, namų ir

t.t.

Kasdien daugėja ekologinių problemų. Jos darosi vis įvairesnės,

sudėtingesnės. Beatodairiškas, grubus žmogaus kišimasis į žemėje

vykstančius procesus, artina mus prie ekologinės katastrofos.

Graikų kalba „ekologija“ reiškia mokslą apie namus (oikos -namas,

tėvynė, logos – sąvoka, mokslas), t.y. ekologija tiria atskirų organizmų ir

jų grupių santykį su aplinka. Nors tai biologijos dalykas, bet vis dažniau

imama kalbėti ir apie žmogaus ekologiją, apie žmogaus ir aplinkos

tarpusavio santykius. Nuo mokymo apie aplinką skatinama pereiti prie mokymo

aplinkoje, aplinka ir aplinkai. (Ekologija kaip socialinis procesas. 1996).

Norint, kad žmogus užaugtų sveikas ir stiprus reikia nuo pat mažens

ugdyti vaikų meilę savo sveikatai. Globos namuose vaikas turi jaustis

dvasiškai laisvas, kupinas teigiamų emocijų, noro veikti ir siekti gerų

rezultatų. Globos namų ekologinė aplinka turi būti tinkama augančio vaiko

organizmui ir sveikatai.Darbo tikslas: Išsiaiškinti ekologinės aplinkos įtaką globos namų vaikų

sveikatai.Darbo uždaviniai:

1. Atlikti literatūros analizę pagrindiniais žmogaus ekologijos

klausimais.

2. Išsiaiškinti kokia yra globos namus supanti aplinka.

3. Nustatyti ekologinės aplinkos padarinius, globos namuose

gyvenančių vaikų, sveikatai.

4. Išsiaiškinti, kaip vaikai yra ugdomi gyventi ekologiškai.

Tyrimo objektas: ekologinės aplinkos įtaka globos namų vaikų sveikatai.

Kontingentas: auklėtojų ir paauglių apklausa.Darbe naudotasi šiais tyrimo metodais mokslinės literatūros analizė;

anketavimas.Imtis: tiriamieji buvo pasirinkti atsitiktine tvarka. Tyrimas buvo

atliktas Klaipėdos „Danės“ ir „:Ryto“ vaikų globos namuose. Tyrime dalyvavo

25 auklėtojai ir 45 paauglių, iš viso 70 respondentai.Darbo etapai: tyrimas buvo atliktas 2005m. gegužės mėnesį. Anketos

buvo išdalintos kiekvienam pedagogui individualiai, pedagogai galėjo

anketas užpildyti jiems patogiu laiku, nes anketos buvo surinktos sekančią

dieną po išdalijimo. Tyrimo duomenys apdoroti kiekybiniu ir kokybiniu būdu.

Kursinio darbo struktūrą sudaro dvi dalys. Pirmojoje dalyje analizuojama

teorija ir aptariami svarbiausios mokinių elgesio ydos. Antrojoje dalyje

atliktas tyrimas.

Kursiniame darbe pasiektos profesinės kompetencijos (žr. priedas

Nr.1).

1. EKOLOGINĖ ĮTAKA VAIKŲ SVEIKATAI GLOBOS NAMUOSE

Šviesiausi žmonijos protai šiandien bene daugiausia dėmesio skiria

įvairių ekologinių problemų sprendimui. Ekologinė situacija nuolatos

katastrofiškai
blogėja ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Todėl

akivaizdu, kad ekologinės sistemos yra transnacionalinio pobūdžio. Pasaulį

apėmęs ekologinis sąjūdis praktiškai dar nelabai efektyvus dėl daugelio

priežasčių. (Ekologija kaip socialinis procesas, 1996)

Mūsų santykiai su gamta šiandien yra be galo problemiški. „Turint

gaivoje išaugusias žmonių galimybes veikti žmonijos ir kitų sąmoningų

būtybių ateitį, atsakomybė už būsimas kartas (…) nenuginčijama pareiga“,

– teigia D. Birnbacheris. (Kalenda Č. 1993). Jokie gamtos apsaugos

įstatymai negali išspręsti ekologinių problemų, nes nemaža dalis

šiandieninės visuomenės pasižymi žema ekologine kultūra, dažnai visišku

ekologiniu neraštingumu. Todėl vieni, svarbiausių ekologinio ugdymo

uždavinių – puoselėti ekologinę moksleivių kultūrą, formuoti jų ekologinę

sąmonę, nes gyvenimas žmonijai tiek praeityje, tiek šiandien pateikia vis

daugiau ekologinių pamokų: tai ekologinės katastrofos, antropogeninis

poveikis gamtai (ypač XX a.) ir t.t. Kaip niekada anksčiau, šiandien

aktuali moralinė atsakomybė už gamtos (aplinkos) išsaugojimą. Vadinasi,

kaip niekada svarbus visų visuomenės narių pasaulėžiūros ekologizavimas,

nes „žmogaus ir gamtos partnerystės idealas pasikeitė žmogaus viešpatavimo

gamtos atžvilgiu realybe. Žmogaus santykis su gamta tapo ekologiškai

problemiškas“ (Ekologinis ugdymas, 1992)

Socialinė pedagogika jau senokai nustatinėja visuomenės, socialinės

aplinkos įtaką žmogaus vystymuisi. Pasirodė, kad ši įtaka ne visada

teigiama. Augančiosios kartos sveikata blogėja. Šia prasme liūdnus

rezultatus pateikė A. Davidavičienė, nurodydama, kad priežasčių, lemiančių

sveikatą, yra labai daug. Harmoningam vaiko dvasiniam ir fiziniam

vystymuisi įtakos turi: ugdymo įstaigos aplinka, mokyklos darbo režimas,

darbo organizavimas, mokymo metodai, krūvis, pedagoginė atmosfera šeimoje

ir ugdymo įstaigoje, mokinio – pedagogo, mokinio -mokinio santykiai

(Davidavičienė A. G. 1993). Nemažiau svarbus ir žmogų supančios

gyvenamosios gamtinės aplinkos faktorius, kurį nusako gamtos išsaugojimo ir

žmogaus išlikimo vienovė. Visa tai lemia ir žmogaus ekologijos svarbą bei

būtinybę . L. Jovaiša apibrėžia, jog „Žmogaus ekologija – tai mokslas apie

jo gyvenseną konkrečioje gamtinėje, socialinėje terpėje“. Profesorius taip

pat akcentuoja, kad „ekologinės pedagogikos svarbiausias uždavinys – tirti

ir gerinti vaiko apsaugą nuo žalingų klimatinių, socialinių, materialinių

poveikių“ (Jovaiša L. 1993).

Pagrindinis globos namų tikslas – padėti vaikui įsitraukti į

visuomenės ir tautos kultūrinį, socialinį ir politinį gyvenimą –

grindžiamas svarbiausiu demokratinės visuomenės principu – asmenybės laisve

ir atsakomybe.

1.1 Globos namų aplinkos sąlygos

Žemė ir žmogus vieninga ekosistema. Beatodairiškas, grubus žmogaus

kišimasis į žemėje vykstančius procesus, vadovaujantis savininkiškumo

principais, artina prie ekologinės katastrofos. Žmogaus gyvenimo ir

klestėjimo sąlyga – ne tik gamta, bet ir konkreti aplinka, kurioje jis yra

kasdien. Aplinka – tai ne tik žmogų supanti gamtinė, geografinė, ekonominė,

kultūrinė, socialinė tikrovė, bet ir žmonės, jų materialiniai ir dvasiniai

santykiai, kurie supa kiekvieną asmenį. Vaikų gyvenančių globos namuose

kasdieninė aplinka yra globos namai. Juose yra sudarytos sąlygos vaikui

augti ir bręsti. Gyvenamoji vaikų aplinka turi būti neužteršta.

Aplinkos teršimas traktuojamas kaip „medžiagų, vibracijos, šilumos ir

triukšmo, kurie gali būti kenksmingi žmogaus sveikatai ir aplinkos kokybei,

daryti žalą materialiam turtui, gadinti ir kliudyti paslaugoms ir kitokiam

teisėtam aplinkos elementų panaudojimui, žmogaus ūkinės veiklos sąlygotas

tiesioginis ir netiesioginis patekimas į orą, vandenį ar žemę“. Kitas

bendresnis ir kiek supaprastintas aplinkos teršimo apibrėžimas Aplinkos

teršimas, tai cheminiai, fiziniai ir biologiniai aplinkos ar atskirų jos

komponentų pokyčiai, kurie neigiamai veikia žmogų ir kitus gyvus organizmus

bei fizinius aplinkos komponentus. Kabant apie neigiamą poveikį fiziniams

aplinkos komponentams dažniausiai turimi omenyje įvairūs statiniai,

paminklai ir panašiai. (Juknys R., 2003)

Kalbant apie teršalų poveikį gyviems organizmams galima pasakyti, kad

prie gamtinių taršos šaltinių poveikio žmogus ir kiti gyvi organizmai yra

evoliuciškai prisitaikę ir didesnio neigiamo poveikio jie nepadaro,

išskyrus tuos lokalius atvejus, kurie vertintini kaip gamtinės katastrofos

ir prie kurių prisitaikyti neįmanoma. (Juknys R., 2003)

Globos namai, jų aplinka privalo saugoti vaiko vystymąsi, sudaryti

sąlygas asmenybės tapsmui, paruošti sugyvenimui su Gamta, su aplinkiniais

žmonėmis ir pačiu savimi. (Ekologija kaip socialinis procesas., 1996).

Dėl neigiamos aplinkos įtakos organizmui gali atsirasti tokios ligos,

kaip elgsenos ir psichosomatines; hipertoninę; išeminę širdies ligą;

lėtines
kvėpavimo sistemos ligas; kaulų-raumenų ligas;

navikines ligas. (Gražulevičienė R., 2002)

Tai su darbu susijusios ligos, nes darbo aplinka ar darbo sąlygos yra

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1419 žodžiai iš 4724 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.