Ekologiškų produktų poreikio utenos rajone marketingo tyrimas
5 (100%) 1 vote

Ekologiškų produktų poreikio utenos rajone marketingo tyrimas

TURINYS

0. Įvadas 3

0.1 Pagrindinės sąvokos 5

1. Marketingo tyrimai 6

1.1. Marketingas 6

1.2. Marketingo tyrimų tikslai, Sritys ir metodai 6

1.3. Marketingo tyrimo procesas 8

1.4. Problemos išsiaiškinimas 9

1.5. Tyrimo tikslų apibrėžimas 10

1.6. Imčių nustatymas 10

1.7. Apklausos anketa 11

1.8. Apklausos tyrimai 12

1.9. Kaip marketingo tyrimai padeda gerinti sprendimus 13

2. Apklausos duomenų analizė 13

2.1. Apklausoje dalyvavusiųjų demografiniai rodikliai 13

2.2. Respondentų požiūris į ekologiją ir supratimas apie ekoproduktus 15

2.3. Ekologiškų produktų savybių tyrimas 17

2.4. Dabartinė ekologinių produktų padėtis rinkoje 18

3. Išvados 20

4. Naudota literatūra 21

5. Priedai 22

0. ĮVADAS

Marketingo tyrimai – marketingo sprendimams reikalingos informacijos paieška, rinkimas, apdorojimas ir interpretavimas.

Svarbiausia marketingo tyrimų paskirtis – padėti verslininkui gerinti vadybos sprendimų turinį ir kokybę, didinti jų patikimumą. Tam reikia laiku pateiktos patikimos ir išsamios informacijos. Tokią informaciją daugeliu atveju galima gauti tik pasitelkus marketingo tyrimus. Bet kuris verslas rinkoje ,ar tai būtų gamyba, prekyba ar paslaugų tiekimas, turėdamas tinkamą ir gerą informaciją verslininkas gali padidinti savo veiklos patikimumą ir pelningumą.

Verslininkas ar vadovas priimantis marketingo sprendimus gali naudoti informaciją , kurią jis gauna: marketingo tyrimo būdu, iš įmonės apskaitos dokumentų, iš savo asmeninės patirties ir iš bendravimo su kitais vadovais ar specialistais. Tokia informacija nuolat turi dalyvauti sprendimų priėmimo procese. Ji turi būti atnaujinama nenutrūkstamai. Tai lyg uždaras ratas. Pats vadovas turi sekti savo firmos apskaitos dokumentus, kad žinotų savo būklę. Būtina tirti rinką, kad žinoti dar laisvas nišas joje. Reikia tirti vartotojus, kad tikslai žinoti jų poreikius ir juos patenkinti uždirbant pelną.

Ekologinis ūkininkavimas – viena iš alternatyvių žemės ūkio šakų. Lietuvoje tai pakankamai naujas dalykas, prasidėjus tik 1993 m. Todėl būtina ištirti rinką, kokią galimybę ekologiški produktai turi Lietuvos ir Užsienio rinkoje. Reikia ištirti, ar Lietuvos gyventojai supras ekologiškų produktų pranašumą ir vertingumą. Užsienio patirtis rodo, kad užsienio vartotojai jau pajutę ir supratę ekologiškų produktų verte. Todėl šių produktų paklausa ten labai didelė.

Marketingo problemos išsiaiškinimas turi lemiamą reikšmę visam tyrimui. Akivaizdu, kad jei neteisingai bus suvokta problemas, visas tyrimas vyks klaidinga linkme, bus mėginama išsiaiškinti ne pačius svarbiausius klausimus. Kitaip sakant, jei bus padaryta klaida aiškinantis problemą, tai visos tyrimo pastangos pasuks neteisinga kryptimi, o jų rezultatai bus mažai naudingi. Be reikalo bus iššvaistytos lėšos, kurios galėtų būti skirtos naudingesniems dalykams.

Šis tyrimas atliekamas iškilus tokiai problemai: ištirti ekologiškų produktų poreikį Molėtų rajone.

O problema kilo todėl, kad integravus į ES, Lietuvą užplūdo labai pigūs maisto produktai. Juk dauguma tų importuotų produktų išvežami iš tų šalių todėl, kad jie ten jau netinkami vartoti. Todėl reikia tirti Lietuvos Žmonių ( Utenos rajono ) poreikį ir supratimą apie sveikus ir kokybiškus maisto produktus.Taigi šio marketingo tyrimo tikslas – atlikti ekologiškų produktų poreikio Utenos rajone marketingo tyrimą.

Šis tikslas iškilo todėl kad reikia išsiaiškinti ekologiškų produktų marketingo komplekso poveikį vartotojų pasirinkimui vartoti juos ar ne. Kadangi įstojus į Europos sąjungą atsiras naujų konkurentų kurie dar labiau apsunkins konkurenciją.

Darbo uždaviniai yra:

1. Atskleisti marketingo prasmę.

2. Pagrysti marketingo tyrimų prasmę ir turinį, jų reikalingumą.

3. Įrodyti marketingo tyrimo proceso kaip sistemos svarbą.

4. Atskleisti vyraujančią žmonių nuomonę apie ekologiškus produktus.

5. Ištirti rinkos galimybes ekologiškiems produktams vietinėje rinkoje.

6. Nustatyti marketingo komplekso elementų panaudojimą ekologiškų produktų rinkoje.

7. Atskleisti ekologiškų produktų pranašumai prieš įprastinius.

Šiuo marketingo tyrimu pabandysime pasiekti ir išsiaiškinti išsikeltus sau tikslus. Manau, kad šis tyrimas bus labai naudingas jau ekologiškai beūkininkaujantiems ir dar besvarstantiems ūkininkams.

Darbo metodologija:

1. Literatūras analizė,

2. Anketinis tyrimas,

Literatūros analizė – pagrindinių teorinių sąvokų apžvalga, o taip pat teorinių principų analizė. Buvo išanalizuota, išnagrinėta įvairių lietuvių ir užsienio autorių darbai, įvairi mokslinė literatūra, taip pat literatūra marketingo tyrimų klausimais. Buvo atskleista, kas yra marketingo procesas, anketinė apklausa.

Anketinis tyrimas – buvo apklausta 25 Utenos rajono gyventojų. Iš jų 26 vyrai ir 24 moterų. Apklausa buvo atlikta 2004 m. gegužės 5 – 15. Žmonės buvo apklausiami atsitiktinai juos pasirinkus gatvėje.

Darbo struktūra:

Darbas susideda iš keturių dalių: tai įvadas, teorinė dalis, praktinė dalis bei išvados. Darbą sudaro 27 puslapiai, 1 lentelės, 8 paveikslėlių, 9 literatūros šaltinių, 2 priedai.

0.1 PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Marketingas yra plačiai paplitęs kasdieniniame
gyvenime ir dažniausiai suprantamas kaip verslo įmonių veiklos būdas.

Marketingas tai poreikių išsiaiškinimo ir jų tenkinimui reikalingų sprendimų priėmimo bei įgyvendinimo procesas, padedantis sekti žmogaus ar organizacijos tikslų. (V. Pranulis, A. Pajuodis, S. Urbonavičius, R. Virvilaitė)

Marketingas yra socialinis ir valdymo procesas kurio dėka asmenys ir jų grupės kurdami ir vykdydami prekių ir vertybių mainus, įgyja tai, ko reikia jų poreikiams tenkinti. (F. Kotleris)

Marketingas tai verslo veikla nukreipianti prekių ar paslaugų srautą vartotojui ar naudotojui. (T.C. Kinnearas, K.L. Bernhartdas)

Marketingas tai vadybos procesas kuriuo išsiaiškinamos bei pelningai patenkinamos pirkėjų reikmės. (Didžiosios Britanijos marketingo institutas)

Marketingas yra verslo veiklos sistema, apimanti norus tenkinančių gaminių projektavimą, kainų nustatymą rėmimą bei paskirstymą tikslinėse rinkose norint pasiekti organizacijos tikslų. (J.Statonas, M.J Etzelas, B.J Walkeris,)

Marketingo tyrimai tai marketingo sprendimams reikalingos informacijos, paieška rinkimas apdorojimas ir interpretavimas. (V. Pranulis, A. Pajuodis, S. Urbonavičius, R. Virvilaitė).

Tyrimo procesas tai tyrimo projektų, jo etapų ir sudėtinių dalių numatymas ir jo įgyvendinimas siekiant užsibrėžto tyrimo tikslo. (V. Pranulis).

Imtis tai tyrimui atrinkta visumos dalis galinti tinkamai jai atstovauti ir teikti reikalingą informaciją. (V. Pranulis).

Apklausa tai marketingo informacijos rinkimo metodas apklausiant respondentus asmeniškai telefonu, per paštą ar mišriu būdu. ( V. Pranulis).

Anketa yra klausimynas, kuris naudojamas marketingo tyrimo duomenų surinkimo tikslais. (V. Pranulis).

1. MARKETINGO TYRIMAI, JO PROCESAS

1.1. MARKETINGAS

Marketingas yra plačiai paplitęs kasdieniniame gyvenime ir dažniausiai suprantamas kaip verslo įmonių veiklos būdas.

Marketingas tai poreikių išsiaiškinimo ir jų tenkinimui reikalingų sprendimų priėmimo bei įgyvendinimo procesas, padedantis sekti žmogaus ar organizacijos tikslų. (V. Pranulis, A. Pajuodis, S. Urbonavičius, R. Virvilaitė)

Marketingas yra socialinis ir valdymo procesas kurio dėka asmenys ir jų grupės kurdami ir vykdydami prekių ir vertybių mainus, įgyja tai, ko reikia jų poreikiams tenkinti. (F. Kotleris)

Marketingas tai verslo veikla nukreipianti prekių ar paslaugų srautą vartotojui ar naudotojui. (T.C. Kinnearas, K.L. Bernhartdas)

Marketingas tai vadybos procesas kuriuo išsiaiškinamos bei pelningai patenkinamos pirkėjų reikmės. (Didžiosios Britanijos marketingo institutas)

Marketingas yra verslo veiklos sistema, apimanti norus tenkinančių gaminių projektavimą, kainų nustatymą rėmimą bei paskirstymą tikslinėse rinkose norint pasiekti organizacijos tikslų. (J.Statonas, M.J Etzelas, B.J Walkeris,)

Kiekvienoje valstybėje marketingui suteikiama vis kita reikšmė. Jungtinėse valstijose marketingui teikiamas daugiau moralinis ideologinis atspalvis labiau akcentuojant vartotojų norus ir reikmes bei jų tenkinimą, Europoje galia aptikti aiškinimų kad marketingas tai verslo įmonių ryšių su aplinka mokslas leidžiantis numatyti įmonės ryšius su aplinka, suprasti jos kitimo raidą bei tendencijas ir tuo remiantis įgyvendinti verslo tikslus. Japonai marketingo akcentus labiau linkę sudėti į gamybą ir paskirstymą.

Bet matome kad kiekvienas autorius (autoriai) marketingą apibrėžia skirtingai tačiau visi jie teigia kad marketingas tai procesas kurio galutinis tikslas vartotojų poreikių tenkinimas.

Marketingas tai procesas kurio metu išsiaiškinami vartotojų poreikiai, jų išsiaiškinimui reikalingi marketingo tyrimai, juos atlikus gaunami reikalingi duomenys.

1.2. MARKETINGO TYRIMŲ TIKSLAI, SRITYS IR METODAI

Marketingo tyrimai tai marketingo sprendimams reikalingos informacijos, paieška rinkimas apdorojimas ir interpretavimas. (V. Pranulis, A. Pajuodis, S. Urbonavičius, R. Virvilaitė)

Svarbiausia marketingo tyrimų paskirtis – padėti verslininkams gerinti vadybos sprendimų turinį ir kokybę, didinti jų patikimumą. Tam reikia laiku pateiktos patikimos ir išsamios informacijos. Tokia informaciją daugeliu atvejų galima gauti tik pasitelkus marketingo tyrimus.

Marketingo sprendimų informacija gali būti gaunama iš:

 Asmeninės patirties

 Bendravimo su kitais vadovais ir specialistais

 Apskaitos dokumentų

 Marketingo tyrimų

Pagrindiniai marketingo tyrimų tikslai visada siejasi su esamos bei potencialios rinkos pažinimu ir informacijos apie ją perteikimu vadybos sprendimus priimantiems asmenims ir padaliniams. Vadybai labai daug padeda kvalifikuotų marketingo tyrėjų rekomendacijos, kokiu būdu geriausia galima tenkinti vartotojų norus ir poreikius. Kita vertus, bet kuri verslas rinkoje, ar tai būtų gamyba, prekyba, ar paslaugų tiekimas, turėdamas tinkamą ir gerą informaciją gali padidinti savo veiklos patikimumą ir pelningumą.

Marketingo tyrimai skirstomi pagal tai kas tiriama į: Prekės tyrimą, esamos rinkos tyrimą, potencialios rinkos įvertinimą, pardavimo tyrimą, komunikacijos tyrimą, ekonomikos ir verslo tyrimą, įmonės vidaus ir išorės aplinkos tyrimą, tyrimo rezultatų pateikimą. Tyrimo rūšis pasirenkama pagal tai kokio tyrimo reikia. Marketingo tyrimai padeda išsiaiškinti kaip vartotojai vertina vieną ar kitą prekę, koks įmonės
marketingo komplekso efektyvumas, kokie jo trūkumai, kokie geriausi paskirstymo kanalai, rėmimo būdai, kaip reikėtų siekti pirkėjų palankumo, kokiais būdais juos paveikti.

Apibendrinant galima pasakyti kad visi nagrinėti autoriai marketingo tyrimus apibūdina kaip informacijos reikalingos marketingo sprendimams rinkimą.

Marketingo tyrimų rūšys ir metodai:

Pagal tyrimo kryptingumą tyrimo rūšys: žvalgybiniai tyrimai, išvadų tyrimai, veiklos vertinimo tyrimai.

Pagal tiriamą objektą skiriami: išorinės marketingo aplinkos tyrimai, vidinė marketingo aplinkos tyrimai, vartotojų tyrimai.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1524 žodžiai iš 5055 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.