Ekonominė statistika
5 (100%) 1 vote

Ekonominė statistika

Sąvoka statistika kildinama is lotynų kalbos zodžio „status“ – padetis, būkle, stovis, ir is italų kalbos zodžio-‘stato“ – valstybe.

Statistika – tai valstybes ribose esancių reiskinių padetis, jų būkles atspindys. Siuo metu statistika suprantama taip: tai mokslas, nagrinejantis masinius socialinius ekonominius bei kitus reiškinius, kiekybiniu aspektu su jų kokybiniu turiniu vietos ir laiko sąlygomis.

Statistikos objektas – tai masinių socialinių ekonominių reiskinių kiekybinis aspektas su kokybipiu turiniu, kuris yra pavaizduojamas statistinių rodiklių pagalba. Tai gali būti gyventojai, gamyba, verslas, ivairūs kultūrinio ir politinio gyvenimo reiskiniai ir t. t.

Statistikos metodas – tai budų, priemonių visuma masinių procesų desningumams tirti.

Statistinio tyrimo tikslas – apibendrintų duomenų gavimas ir siekimas atskleisti tų reiskinių visumos bendrąsias savybes konkrečiomis vietos ir laiko sąygomis.

Atliekant statistinius tyrimus tenka isskirti siuos tyrimo

etapus, kuriuose statistika naudoja savo specifmius metodus:

1.Statistinis stebejimas (faktų registravimo ir apskaitos metodai);

2.Statistines mediiagos suvedimas, t.y. surinktų duomenų kontrolės, rūšiavimo, grupavimo metodai, apibendrinančių rodiklių apskaičiavimo, statistinių lentelių suvedimo bei grafikų vaizdavimo metodai;

3.Statistines medžiagos analizė, kuri gali būti dviejų lygių: gautų duomenų tikslumo vertinimas (parametrų ivertinimo, statistinių hipotezių patikrinimo metodai) ir dalykinė tiriamo objekto būkles analizė;

4.Analizes rezultatų ivertinimas. Pateikiamos išvados apie tiriamo reiskinio objekto būklę(ekonominis interpretavimas). prognozės ateičiai, gali būti rekomendacijos.

Pagrindinis statistikos tikslas – gauti įprasmintas išvadas iš nesuderintų duomenų (tai šiaudai jas reikia supresuoti, kad gauti briketą).

Statistikos pagrindą sudaro didžiųjų skaičių dėsnis nes tik esant dideliam tyfrimų skaičiui atsiranda statistinių desningumų ir tendencijų.

Statistine visuma – tai objektų arba reiskinių, egzistuojančių laike ir erdveje, panašių savo turiniu, turinčių bendrų požymių ir besiskiriančių jų reikšmėmis, grupė (aibė).Tai visuma Lietuvos miestų, imonių gyventojų ir tt.

Pirminiai nedalomi visumos elementai, turintys esminius, registruotinus požymius, yra vadinami visumos vienetais (miestas, imone, darbininkas ir t.t.).

Statistinių vienetų savybes, kuriomis domimasi atliekant statistinį tyrimą vadiname statistiniais požymiais (darbininko požymiai tokie:lytis, tautybe, amzius, darbo stažas, darbo užmokestis ir t.t.)

Laikiniai požymiai rodo, kuriuo laiko tarpu ar laiko

momentu nustatyta daiktinio požymio reiksmė.

laikiniai (kada?)

Statistiniai požymiai turi būti racionaliai

apibrėžti (pamatuoti).

Erdviniai požymiai

parodo stebėjimo objekto ribą ir

reiskinių veiksmo vietą. erdviniai (kur?)

Daiktiniai požymiai parodo visumos vieneto esmę.

Daiktiniai požymiai išdėstyti laike tam tikra tvarka,

vadinami dinamikos eilutemis.

daiktiniai (kas?)

Kiekybiniais (variaciniais) požymiais vadiname tokius,kurių reiksmės viena nuo kitos skiriasi apibrėžtu, išmatuotu dydžiu (amžiumi, stažu). Jie, gali būti diskretiniai (įgyti tik tam tikras reiksmes) ir tolydiniai (atitinkamame intervale gali igauti ivairias

reikšmes).

Kokybiniai (atributiniai) požymiai išreiškiami tik sąvokomis

(lytis, gyvenamoji vieta). Atskirai paminėtinas alternatyvinių požymių atvejis – alternatyviniai požymiai, kurie gali įgyti tik

priešingas reikšmes (taip, ne). Ranginiai požymiai taip pat

išreiškiami sąvokomis, tačiau sąvokoms išskiriami skaičiai. Šie skaičiai parodo stebėjimo objekto kokybinius skirtumus, išreikštus skaičiais.

Pavyzdys.

Atributiniams pozymiams priskiriama:

a)žemes ūkio kultūrų derlingumas; b) socialine padetis.

Statistinis rodiklis – tai skaitmeninė charakteristika (matas), rodanti nagrinėjamo reiškinio

savyę arba ypatybę. konkrečiomis vietos ar laiko sąlygomis.

Ne visi skaičiai gali būti statistiniais rodikliais. Kad juo taptų, skaičius turi atitikti šiuos

reikalavimus:

I) turi būti kilęs iš statistikos objekto;

2) turi būti apibrežtas konkrečiais vietos ir laiko aspektais;

3) turi turėti matavimo vienetą.

Bemačių, skaičių statistikoje nėra ir negali būti.

Pagal architektoniką duotas statistinis rodiklis susideda iš dviejų dalių:

1) pirmoji išreikšta protiniu (prasminiu) supratimu. Pvz. mažmeninė prekių apyvarta

valstybinėje ir komercinėje prekyboje (dažniausiai – pavadinimas).

2) antroji charakterizuoja jo dydį.. Tai kiekybinė pusė. Kiekis statistikoje visada turi

kokybinį apibrėžimą.

Statistiniai rodikliai yra tarpusavyje susiję, kadangi atspindi objektyvią tikrovę. Todėl jie paprastai nagrinėjami ne atskirai, o tam tikromis grupemis. Pagal vieną rodiklį, nusakanti tiktai vieną ar keletą reiškinio ypatybių, negalima susidaryti pilno vaizdo apie nagrinėjamą procesą. Pavyzdžiui, firmos darbo charakteristikai reikia keleto rodiklių (prekių apyvartos apimties, istatinio kapitalo, darbuotojų skaiciaus ir kt.), kurie tarpusavyje susiję ir sudaro statistinių rodiklių sistemą:

Rodiklių klasifikavimo požymiai:

Gavimo būdas:

Pirminiai rodikliai- Išvestiniai rodikliai.

Statistinė
prigimtis:

Absoliutinių dydžių rodikliai- Santykinių dydžių rodikliai.

Laiko charakteristika:

Momentiniai rodikliai(parodo reiškinio lygi tam tikrai datai)-

Intervaliniai rodikliai(parodo vidutinį lygį per tam tikrą laiką).

Socialinis ekonominis turinys:

Gyventojų skaičiaus,darbo ištekliai, BVP, nacionalinių pajamų, gyvenimo lygio, gyventojų ir kt.rodiklių.

Pagrindinė statistikos funkcija-tiekti informaciją (tam, kad priimti sprendimus, t.y.zinoti, kad numatyti, ir numatyti, kad valdyti).

Statistikos organizavimą reglamentuoja statistikos istatymas. Lietuvoje jis priimtas 1993 m. spalio 12 d.

Pagal statistikos įstatymą, statistiką tvarko Respublikos Statistikos departamentas bei administracinių vienetų statistiniai skyriai.

Statistikos istatymas numato statistikos organizavimą,tikslius duomenų gavimo būdus, formas,prievoles, naudojimo sąlygas, o taip pat atsakomybę už duomenų pateikimo ir naudojimo tvarkos pažeidimus. Pagal statistikos istatymą galima kelių lygių statistika: valstybinė, savivaldybių, žinybinė, visuomeninių judejimų ir privati. Statistikos istatymą išstudijuoti savarankiškai.

Statistikos sistema valstybėje dažniausiai yra centralizuota. To reikalauja statistikos prigimtis. Tik centralizuotą sistema garantuoja metodologinį vientisumą būtiną atliekant ekonominius

skaičiavimus. Tačiau galima

ir decentralizuota statistika.

Paminėtini ir kiti statistikos organizavimo ir veiklos principai:

neutralumo (statistika turi atvaizduoti tikrovę tokia, kokia ji yra, o ne tokia, kokia kam nors noretūsi matyti. Neutralumas – tai duomenų objektyvumo sąlyga;

legalizavimo ir informacijos pateikimo prievoles (teisinėmis priemonėmis reglamentuojama kaip ir kokia informacija gali rinkti statistikos tarnyba;

mokslinio savarankiškumo (niekas valstybės statistikai negali primesti rodiklių skaičiavimo metodų, nuo kurių priklauso rodiklių reikšmės ir interpretavimas);

vardinių duomenų konfidencialumas (anonimiškumas).

Personifikuoti duomenys neturi būti prieinami ir duomenys

gali būti naudojami tik suvestinei informacijai gauti.

Valstybes statistika atlieka tokias svarbias funkcijas:

1. pažintinę (kas vyksta valstybėje, kokios proporcijos,

ryšiai ir t.t.);

2. prognostinę (prognozuoti);

3. valdymo;4. viešumo.

Atliekant statistinį stebėjimą duomenys gaunami:

1.iš atskaitomybes formų;

2.iš surašymų, specialiųjų tyrimų;

3.registrų bei kitų duomenų šaltinių.

Specialiai organizuoti stebėjimai leidžia surinkti reikiamą

informaciją surašymo ar apskaitos būdu. Pvz. visuotinis gyventojų surašymas, namų ūkio tyrimai, šeimų biudžeto tyrimai.

Apibendrinant gaunamas ataskaitas, kurias pateikia visų nuosavybės formų įmonės, gaunami ir apibendrinami įvairūs rodikliai. Statistinės ataskaitos skirstomos į:

1) einamąsias (ketvirtines, menesines);2) metines.

Statistiniai stebėjimai gali būti valstybiniai,žinybiniai ir

savaveiksmiai.

Valstybiniai statistiniai stebėjimai parengiami pagal statistikos darbų programą arba LR vyriausybes pavedimu. Jų budus bei formas nustato statistikos departamentas.

Žinybiniai statistiniai stebejimai atliekami LR ministerijų, departamentų, valstybinių tarnybų bei visuomeninių judėjimų sprendimu ir jų nustatyta tvarka. Jie registruojami statistikos departamente.

Savaveiksmiai stebejimai gali buti atliekami imonese ir organizacijose jų iniciatyva. Jie statistikos tarnybose neregistruojami.

Statistikoje išskiriamos trys pagrindinės stebėjimo formos: atskaitomybė, specialusis (specialiai organizuotas (surasyma)) stebėjimas ir registrai.

Atskaitomybė-pagrindinė statistinio stebėjimo forma, kurios dėka statistiniai organai per tam tikrą laiką gauna iš imonių ir organizacijų būtinus duomenis istatymų numatyta tvarka, patvirtintus parasais žmonių, atsakingų už duomenų tikslumą.

Statistinių stebejimų rūšys skiriamos pagal registravimo laiką ir

pagal tiriamos visumos dydį.

Pagal registravimo laiką skirstomi:

a.nepertraukiami;

b.pertraukiami stebejimai:

1)pasikartojantys (periodiniai);

2) vienkartiniai.

Vienkartiniai stebejimai dar vadinami „atsitiktiniais“,

nesilaikoma jokių periodų.

Nepertraukiami – vyksta nuolat, be pertraukų (gimimų, mirčių registravimas) .

Pagal apimti tiriami visumos vienetai skirstomi į ištisinius ir neištisinius:

Ištisiniai:

Kai registruojami visi be

išimties visumos vienetai.

Neištisiniai:

Pagrindinis neištisinis

stebėjimo metodas

yra atrankinis

stebėjimas, t.y., kai

tiriama tam tikra

visumos vienetų dalis.

Prie jų priskiriami:

1) pagrindinio masyvo metodas. Tiriama ta dalis visumos, kurios tiriamasis požvmis yra dominuojantis (Pvz. tiriama

studentų grupė, kurioje

pažangumas didžiausias).

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1308 žodžiai iš 4352 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.