Europos sąjungos parlamentas
5 (100%) 1 vote

Europos sąjungos parlamentas

112131

TURINYS

Įvadas…………………………………………………………………………………………3

1. Europos Parlamento įgaliojimai ir kompetencijos…………………………………………4

2. Europos Parlamento galių augimas…………………………………………………………6

3. Organizacija ir funkcionavimas…………………………………………………………….7

4. Europos Parlamento komitetai………………………………………………………………7

5. Europos Parlamento nariai…………………………………………………………………13

6. Europos Parlamento politinės frakcijos……………………………………………………14

Išvados……………………………………………………………………………………….18

Naudota literatūra…………………………………………………………………………….19

Įvadas

„2004 m. gegužės 1 d. Lietuva tapo Europos Sąjungos nare. Šalies narystė ES vainikuoja daugiau kaip dešimtmetį nuo Lietuvos nepriklausomybės atstatymo trukusias pastangas grįžti į Europos tautų šeimą, kuriai Lietuva istoriškai visada priklausė, su kuria ją sieja bendra praeitis ir bendros vertybės. Lietuvos narystė ES atvers kelius Lietuvos žmonių gerovei, o valstybei suteiks naujas galimybes užtikrinti šalies klestėjimą, tampant saugios, turtingos ir įtakingos Europos dalimi. Džiaukimės savo pasiekimais ir didžiuokimės jais“

Europos Sąjungos departamentas

Šiandiena kiekvienas Lietuvis yra ir Europos pilietis, taigi jis sieja savo gyvenimą su Europos Sąjunga. Tačiau ne kiekvienas žino, kokia tai sudėtinga struktūra. Ši negalėtų funkcionuoti be įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžios. Šioms funkcijoms įgyvendinti Europos Sąjunga visų valstybių narių bendru susitarimu įsteigė penkias pagrindines institucijas- Tarybą, Komisiją, Europos Parlamentą, Teisingumo Teismą ir Audito Rūmus- ir dvi patariamąjį statusą turinčias institucijas- Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą bei Regionų komitetą. Be šių taip pat veikia ir nemažai kitų papildomų institucijų.Viena iš Europos Sąjungos institucijų pastaruoju metu vaidinančių vis didesnį vaidmenį Bendrijos viduje yra Europos Parlamentas.

Taigi šio darbo tikslas yra supažindinti visus su Parlamento sudėtimi, jo komitetais ir jų veikla, su vykdomosios valdžios priežiūra ir kontrole, Parlamento nariais ir frakcijomis.

I. Kas tai yra Europos Parlamentas?

Europos Parlamentas (angl. European Parliament, pranc. Parlament européen, vok. Europäisches Parlament) yra viena iš penkių pagrindinių Europos Sąjungos institucijų, kurios pagrindinis tikslas yra atstovauti Europos Sąjungos piliečių interesus.Europos parlamentas yra vienintelis pasaulyje demokratiškas ir tiesiogiai penkeriems metams piliečių išrinktas, įvairių šalių atstovus, buriantis parlamentas. Jo nariai, tiesiogiai bendraudami su rinkėjais, yra tarpininkai tarp piliečių ir Europos Sąjungos institucijų.Šis tiesioginis ryšys su rinkėjais suteikia Parlamenti ir visai Europos Sąjungai daugiau demokratiškumo. Atstovauti piliečių interesams Europos vienijimosi procese yra svarbiausia šio Parlamento užduotis. Parlamentas yra Europos forumas, kuriame užmezgama ir vėliau įgyvendindama nemažai iniciatyvų.Europos Parlamentą sudaro 626 deputatai(tarp jų 87 – iš Prancūzijos) iš visų 15 valstybių narių.

II. Europos Parlamento įgaliojimai ir kompetencijos

Europos Parlamentas atlieka tris svarbias funkcijas:

1. įstatymų leidžiamosios valdžios funkciją;

2. biudžeto valdžios tvirtinimo funkciją;

3. vykdomosios valdžios kontrolės funkciją.

1. Įstatymų leidžiamoji valdžia

Europos Parlamentas skirtingai nuo nacionalinių parlamentų turi ribotas galias įstatymų leidimo srityje. Sutinkamai su 1957 m. Romos sutartyje numatytais nuostatais, Komisija teikia siūlymus, o Taryba, pasitarusi su Europos Parlamentu, priima sprendimus.

Europos Parlamentas savo įstatymų leidžiamąją valdžią vykdo remdamasis keturiomis įstatymų priėmimo procedūromis, priklausomai nuo to, koks klausimas svarstomas:

1. Paprastas pasitarimas (vienas svarstymas).

Parlamentas teikia savo nuomonę prieš Tarybai priimant įstatymo projektą. Paprasto pasitarimo procedūra taikoma, pavyzdžiui, nustatant žemės ūkio produktų kainas.

2. Bendradarbiavimo procedūra (du svarstymai)

Jei Taryba priėmė bendrą sprendimą neatsižvelgdama į Parlamento nuomonę, pareikštą per pirmąjį svarstymą, antrojo svarstymo metu Parlamentas gali atmesti pasiūlymą. Taryba gali atmesti Parlamento poziciją tik vienbalsiai balsavus visiems Tarybos nariams. Todėl siekiant išvengti projekto grąžinimo, Taryba turi taikyti derinimo su Parlamentu procedūrą. Bendradarbiavimo procedūra taikoma daugeliu atvejų, tarp jų ir Europos regioninės plėtros fondo, mokslo tyrimų, aplinkos apsaugos, bendradarbiavimo bei plėtros srityse.

3. Bendro sprendimo priėmimo procedūra (trys svarstymai)

Jeigu Taryba neatsižvelgia į Parlamento nuomonę ir Parlamentas atmeta pasiūlymą per antrąjį svarstymą, sprendimas negali būti priimamas. Siekiant surasti kompromisą prieš pradedant trečiąjį svarstymą Parlamente, šaukiamas
Sutaikymo komitetas, į kurį įeina Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos nariai. Jei susitarimas nepasiekiamas, Parlamentas gali galutinai atmesti pasiūlymą. Bendro sprendimo procedūra taikoma laisvo darbo jėgos judėjimo, vidaus rinkos kūrimo, mokslo tyrimų bei technologijų vystymo, aplinkos apsaugos, vartotojų gynimo, švietimo, kultūros ir sveikatos srityse.

4. Pritariamoji nuomonė

Pritariamoji nuomonė yra būtina sąlyga sprendžiant naujų valstybių priėmimo klausimą, pasirašant asociacijos sutartis su trečiosiomis šalimis bei tarptautines sutartis; priimant vienodą Europos parlamento rinkimų procedūrą, nustatant Europos Sąjungos piliečių gyvenamosios vietos teises, nustatant struktūrinių bei sanglaudos fondų organizaciją ir tikslus, o taip pat apibrėžiant centrinio Europos Banko uždavinius ir įgaliojimus.

2. Biudžeto valdžia

Europos Parlamentas tvirtina ir kontroliuoja biudžetą.

Kiekvienais metais Europos Parlamentas priima biudžetą. Jis taip pat gali atmesti viso biudžeto projektą. Biudžetinė procedūra leidžia Parlamentui teikti pataisas Europos komisijos siūlymams ir šalių narių pozicijai, patvirtintai Tarybos. Komisijos parengto išankstinio biudžeto projekto pagrindu Taryba sudaro projektą ir pateikia jį Europos Parlamentui pirmajam svarstymui. Europos Parlamento biudžeto komitetas ir atskiros specializuotos komisijos svarsto biudžeto projektą ir rengia keitimų siūlymus (dėl privalomų išlaidų- daugiausia žemės ūkio srityje ir dėl išlaidų, skirtų tarptautinių susitarimų su trečiosiomis šalimis vykdymui) ir papildymui (dėl visų kitų išlaidų).

3. Vykdomosios valdžios kontrolė

Parlamentas kontroliuoja politinę vykdomąją valdžią, kurią sudaro Komisija ir Ministrų Taryba. Jo vaidmuo yra svarbus kas penkerimetai skiriant komisijos narius ir jos pirmininką.europos Parlamentas gali atstatydinti Komisiją, išreikšdamas jai nepasitikėjimą.

Vykdomosios valdžios kontrolė vykdoma per šias Europos Parlamento teises:

• skirti Komisijos pirmininką ir jo narius, tvirtinti Komisijos sudėtį, reikšti nepasitikėjimą ir net atstatydinti Komisiją.

• pirmininkavimo pradžioje išklausyti ir susipažinti su Tarybos pirmininko parengta savo šalies programa, o pirmininkavimo pabaigoje- ataskaitą už pasiektus rezultatus.

• pristatyti kiekvieno Europos viršūnių tarybos susitikimo pradžioje Europos Parlamento poziciją pagrindiniais svarstytinais klausimais (pristato Europos Parlamento Pirmininkas);

• gauti Europos viršūnių tarybos susitikimo pirmininkaujančios valstybės ataskaitą apie prezidentavimą bei metinius pasiekimus;

• svarstyti užsienio politikos ir saugumo klausimus Parlamento užsienio reikalų, saugumo ir gynybos politikos komitete;

• kartu su Europos viršūnių tarybai pirmininkaujančia šalimi reguliariai aptarti bendrą užsienio ir saugumo politikos esmines problemas bei pagrindines kryptis.

• gauti iš Tarybos informaciją, susijusią su bendradarbiavimu teisingumo bei vidaus reikalų srityse, teikti Tarybai savo rekomendacijas, aptarti šiose srityse pasiektus rezultatus.

• Plėtoti bendradarbiavimą su Afrikos, Karibų bei Ramiojo vandenyno (ACP) šalimis.

III.Europos Parlamento galių augimas

Anksčiau Europos Parlamentas vaidino labiau patarėjo vaidmenį nei įstatymų leidėjo. Iki 1978 metų, kai buvo priimtas Suvestinis Europos aktas, Europos Parlamentas teturėjo teisę konsultuoti, o Taryba galėjo ignoruoti jo nuomonę. Europos Parlamentas galėjo atmesti biudžeto projektą arba kai kuriose srityse daryti jame pataisas.

Sukūrus Bendrąją Rinką bei padarius pakitimus Europos Bendrijos sutartyse, Europos Parlamento galios išsiplėtė. Išaugo bendradarbiavimo procedūros poreikis. Remiantis šia procedūra, Europos Parlamentui absoliučia balsų dauguma antru skaitymu atmetus pateiktą projektą, Taryba gali priimti nutarimą dėl minėto projekto tik vienbalsiu sprendimu.

1993 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus Europos Sąjungos steigimo (Mastrichto) sutarčiai, Europos Parlamentas įgavo naujų galių:

• Kartu su Taryba leisti kai kuriuos Bendrosios Rinkos įstatymus. Europos Parlamentas gali atmesti kai kuriuos pasiūlymus;

• Europos Parlamentas turi teisę prašyti Komisijos pateikti pasiūlymus tam tikrose politikos srityse;

• Europos Parlamentas gali sudaryti laikinus tyrimo komitetus ir turi peticijos teisę;

• Europos Parlamentas gali paskirti ombudsmeną, įgaliotą priimti skundus dėl Europos Sąjungos institucijų veiklos ir pranešti apie tai Europos Parlamentui.

IV.Organizacija ir funkcionavimas

Europos Parlamento būstinė yra Strasbūre, kur vyksta jo plenarinės sesijos. Dvi savaites per mėnesį parlamentiniai komitetai posėdžiauja Briuselyje, savaitė skiriama darbui politinėse frakcijose, ketvirtoji svaitė- plenarinėms sesijoms Strasbūre. Plenarinės parlamento sesijos vyksta ir Briuselyje. Centrinis parlamento sekretoriatas įsikūręs Liuksemburge.

Europos Parlamento posėdžiai vyksta vienuolika oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų.

Europos Parlamentui vadovauja Parlamento biuras, kurį sudaro pirmininkas ir 14 jo pavaduotojų. Nuo 1999 m. liepos 20 d. Europos Parlamentui vadovauja Nicole Fontaine. Į biurą įeina penki patariamąjį balsą turintys kvestoriai, kuriems pavesta tvarkyti visus tiesiogiai su deputatais susijusius administracinius ir finansinius
klausimus. Biuro nariai renkami dviem su puse metų.

Parlamento pirmininkas ir politinių frakcijų pirmininkai susitinka pirmininkų konferencijoje, kurios kompetencijai priklauso parlamento darbo organizavimo klausimai ir sesijų dienotvarkės rengimas.Pirmininkas atstovauja Parlamentui jo santykiuose su kitomis Europos Sąjungos institucijomis, šalimis narėmis ir užsienio valstybėmis.

V.Europos Parlamento komitetai

Europos Parlamentas turi 20 nuolatinių komitetų, kuruojančių atskiras sritis:

1. Užsienio reikalų, žmogaus teisių, bendros saugumo ir gynybos politikos komitetas

Atsakingas už šių pagrindinių sričių klausimus:

• ES bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais, tarp jų bendros gynybos ir nusiginklavimo politikos formalumus;

• Ryšiai su Vakarų Europos Sąjunga;

• Ryšių su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis politinai aspektai, susiję su ES narių priėmimo priežiūra;

• Derybų dėl naujų ES narių priėmimo priežiūra;

• Derybų dėl asociacijos ir kitų tarptautinių sutarčių pasirašymo priežiūra;

• Demokratizacijos ir žmogaus teisių klausimai trečiosiose šalyse;

• Tarpparlamentinių delegacijų, jungtinių parlamentinių komitetų, ad hoc delegacijų veiklos koordinavimas.

2. Biudžeto komitetas

Atsakingas už šių pagrindinių sričių klausimus:

• EP biudžetinių galių įgyvendinimas;

• ES biudžetas;

• Daugiametės ES pjamų ir išlaidų sąmatos, šiuo klausimu pasirašyti tarpinstituciniai susitarimai;

• Sąjungos finansiniai šaltiniai;

• Bendrijos aktų finansiniai aspektai;

• Parlamento biudžetas, administravimas ir ataskaitos.

3. Biudžeto kontrolės komitetas

Atsakingas už šių pagrindinių sričių klausimus:

• Kontrolė finasinių, biuždetinių ir administracinių priemonių, susijusių su bendruoju ES biudžetu;

• Finansinės ir administracinės Europos anglių ir plieno bendrijos , Europos investicijų banko veiklos kontrolė;

• Europos Bendrijų ir bet kurių jų finansuojamų institucijų ar organų ataskaitų ir balansų pristatymas, auditas ir nutraukimas;

• Einamojo biudžeto vykdymo priežiūra, nagrinėjant Komisijos pateikiamas periodines ataiskaitas;

• Auditorių rūmų ataiskaitų ir nuomonių svarstymas;

• Santykiai su Auditorių rūmais ir jų narių skyrimas;

• Europos Parlamento kontrolė.

4. Piliečių laisvių ir teisių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Atsakingas už šių pagrindinių sričių klausimus:

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1662 žodžiai iš 3320 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.