Faktoringas
5 (100%) 1 vote

Faktoringas

TURINYS

ĮVADAS………………………………………………………………………………..………3

1. FAKTORINGO SAMPRATA………..………….…………………………………….4

2. FAKTORINGO PROCESO DALYVIAI …………………………….….……..……..5

3. FAKTORINGO RŪŠYS …………………………………………………………….…6

4. FAKTORINGO PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI ….……….….……………………8

5. FAKTORINGO SUTARTIS ………………………………………………………….10

6. FAKTORINGAS PASAULYJE ………………………………………………………12

7. FAKTORINGO PASLAUGOS LIETUVOJE ………………………………………13

8. ĮMONĖS, TEIKIANČIOS FAKTORINGO PASLAUGAS.……………..………..15

IŠVADOS ……………………………………………………….…………………………..18

LITERATŪRA……………………………………………………………………………….20

PRIEDAI……………………………………………………………………………………..21

ĮVADAS

Faktoringas – gana naujas ūkio subjektų finansinių problemų

sprendimo būdas Lietuvoje. Spaudoje galime rasti rinkos dalyvių pasisakymų,

kuriuose džiaugiamasi augančiomis faktoringo paslaugų apimtimis, tačiau

dažnas įmonės vadovas paklaustas negali paaiškinti, o kas tai yra.

Informacijos trūkumas stabdo šios rūšies bankų teikiamų paslaugų šalies

rinkoje spartesnę plėtrą.

Rinkos dalyviai, kurie sugeba pirmieji įvertinti naujovę ir ją

įdiegti savo ūkinėje veikloje, įgauna konkurencinį pranašumą prieš kitus

rinkos dalyvius. Faktoringas, kuris suprantamas kaip trumpalaikių skolų

perleidimas arba prekybos sandorių kreditavimas, sąskaitų administravimas,

mokumo rizikos mažinimas, yra pritaikomas kasdieninei įmonės veiklai, jos

finansavimui ir yra puiki galimybė verslo plėtimui.

Augant suprantančių šio finansų instrumento naudą rinkos dalyvių

ratui, auga ir faktoringo paslaugas teikiančių įmonių skaičius, pinga ši

paslauga.

Nors faktoringas pasižymi daugeliu privalumų, dalis rinkos dalyvių

jį vertina įtariai, nes ne visi nori į dviejų ūkio subjektų tarpusavio

santykius įsileisti faktoringo įmonės (banko ar lizingo kompanijos). Bet

Civiliniame kodekse numatyta, kad jei įmonė perleidžia reikalavimo teisę,

tai užtenka pranešti klientui, tačiau nemažai prekes ar paslaugas perkančių

įmonių to nenori. Faktoringo įmonei perėmus reikalavimą, automatiškai

griežtėja reikalavimas laikytis atsiskaitymo terminų, o ne visi pirkėjai

yra drausmingi [1].

Suprasdama šio finansinio instrumento svarbą ekonomikos plėtrai,

faktoringą remia šalies Vyriausybė bei Centrinis bankas.

Faktoringo paslaugos sparčiai auga visame pasaulyje, o šios

paslaugos rinka Vidurio Europoje plečiasi itin sparčiai. Eksporto

faktoringas yra vienas iš veiksmingiausių eksporto finansavimo priemonių,

didinanti Lietuvos verslininkų konkurencingumą užsienio rinkose. Lietuvai

ruošiantis integruotis į Europos rinkas, tarptautinis faktoringas tampa

svarbia tarptautinės prekybos priemone.

1. FAKTORINGO SAMPRATA

Ekonomikos terminų žodyne pateikiamas toks faktoringo apibrėžimas:

„Faktoringas (faktorijos operacijos) – finansavimo sistema, kuri

paprastai naudojama užsienio prekyboje, kai prekių tiekėjas perleidžia

faktoringo kompanijai trumpalaikius įsipareigojimus pagal prekių tiekimo

sandorius, o iš jos gaudamas didžiąją sumos dalį bei likusios dalies

visiško sumokėjimo garantiją; taip pat banko įsigytą (nupirktą iš kliento)

teisė išreikalauti priklausančias skolas be teisės pateikti tam tikrais

atvejais kuriuos nors reikalavimus klientui; tačiau bankas gauna už tai

komisinį atlyginimą, priklausomai nuo perimtų skolų dydžio.” [4,52]

Kitais žodžiais, faktoringą galima apibrėžti kaip paslaugų visumą

(pardavėjo finansavimas, sąskaitų administravimas, mokumo rizikos

mažinimas), kurios esmė – skolos įsipareigojimų pirkimas, kai klientas

perleidžia bankui piniginius reikalavimus pagal pirkėjams (paslaugų

gavėjams) pateiktas PVM sąskaitas – faktūras.

1.1. Faktoringas – finansavimo paslauga.

Ši paslauga įmonei yra naudinga, kai ji neturi pakankamai garantijų,

t.y. hipotekos lakšto, registruoto užstato ir pan. Neturėdama tokių

garantijų, įmonė negali gauti iš banko paskolos.

Dažnai įmonės, plečiančios savo veiklą, įgyvendina investicinius

projektus. Tokių projektų įgyvendinimui reikalingas finansavimas. Todėl

įmonė rezervuoja turimas garantijas investicijų finansavimui gauti. Tokioje

įmonėje susidarę debitoriniai įsiskolinimai gali būti finansuojami

pasinaudojant faktoringu.

Patys brangiausi finansiniai ištekliai debitoriniams įsiskolinimams

finansuoti (kartu ir kito turto įsigijimui finansuoti) yra nuosavos įmonių

lėšos. Čia vėl gali pagelbėti faktoringas.


išorinių finansinių šaltinių vieni pigiausių išteklių yra tiekėjų

suteikti mokėjimo terminai, tačiau jie dažnai yra per trumpi, nes nuo

prekių ar žaliavų pirkimo iki produkcijos pagaminimo bei realizavimo gali

praeiti gana daug laiko (pavyzdžiui, gamyboje). Štai dar viena priežastis,

kuri kalba faktoringo naudai.

Taigi, galima sakyti, kad faktoringas leidžia gauti tiesioginį

pirkimo ar pardavimo finansavimą su garantija arba be jos.

1.2. Faktoringas – sąskaitų administravimo paslauga.

Sąskaitų administravimas leidžia pardavėjui sutaupyti laiko ir

papildomas darbo sąnaudas, kurios reikalingos įplaukoms užtikrinti,

stebėjimams bei pinigų srautų planavimui.

Faktoringo sutartyje turi būti aprašytos administravimo, apskaitos

paslaugos susijusios su piniginiai reikalavimais.

Sąskaitų administravimas apima:

– sąskaitų peržiūrėjimą ir tikrinimą, ar jos atitinka pirkimo-

pardavimo sutarčiai ir įstatymams;

– pirkėjo rizikos limito apskaičiavimą;

– įplaukų iš pirkėjų rinkimą ir stebėjimą (pranešimų, priminimų ir

delspinigių sąskaitų siuntimą ir pan.);

– pirkėjų finansinės padėties kontrolę;

– mėnesinių ataskaitų (bendromis sumomis ir pagal konkrečias

sąskaitas) siuntimą pardavėjui.

1.3. Faktoringas – rizikos, susijusios su abejotinomis skolomis,

mažinimas.

Suinteresuota parduoti savo prekes ar paslaugas įmonė dažnai

netikrina savo pirkėjų mokumo bei finansinės padėties, todėl tai gali

sukelti sunkumų. Faktoringo paslaugų teikėjas gali įvertinti riziką,

susijusią su įvairiomis įmonėmis ir įmonių grupėmis, nes turi išsamią

duomenų bazę, klientų tinklą.

2. FAKTORINGO PROCESO DALYVIAI

Faktoringo dalyviai dažniausiai yra trys šalys.

Viena šalis – tai prekes ar paslaugas parduodanti įmonė

(pardavėjas). Pavyzdžiui, pardavėjas gali būti Lietuvos Respublikoje

registruotas ūkio subjektas, kuris faktoringo sutartimi perduoda faktoringo

įmonei reikalavimą į pirkėjo debitorinį įsiskolinimą bei faktoringo

sutartimi nustatyta tvarka prisiima visą arba dalį rizikos dėl pirkėjo

pareigų pagal sutartį nevykdymo arba netinkamo vykdymo.

Antra šalis – minėtas prekes ar paslaugas perkanti įmonė (pirkėjas).

Pirkėjas gali būti fizinis ar juridinis asmuo, kuris perka iš pardavėjo

prekes ar paslaugas.

Trečia šalis – bankas ar kitas pelno siekiantis juridinis asmuo,

įstatymų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti faktoringo veiklą

(faktorius). Faktoringo sutartimi faktoringo paslaugas teikianti įmonė

perduoda pardavėjui pinigus mainais už pardavėjo piniginį reikalavimą,

susijusį su prekių pardavimu, darbų atlikimu ar paslaugų teikimu trečiajam

asmeniui (pirkėjui).

Ši finansavimo forma, leidžia patenkinti stambių ir smulkių įmonių

augančius apyvartinių lėšų poreikius.

Faktoringo naudotojų grupės:

Didmenininkai, kurių klientai yra didesnės parduotuvės, parduotuvių

tinklai arba prekybos centrai. Jiems problemų kelia mokėjimų terminai,

reikalaujantys finansavimo, taip pat kitų papildomų garantijų trūkumas.

Gamintojai, kuriems tiekėjai suteikia mokėjimo terminus, tačiau jie

dažnai būna per trumpi, nes nuo prekių ar žaliavų pirkimo iki produkcijos

pagaminimo bei realizavimo gali praeiti gana daug laiko. Todėl

apsidraudžiant, pardavimų finansavimui naudojamas faktoringas.

Tiekėjai, kurie parduoda prekes ar žaliavas gamintojams. Jiems

problemų kelia mokėjimo terminai, reikalaujantys finansavimo, taip pat kitų

papildomų garantijų trūkumas.

Eksportuojančios įmonės, kurių ūkinė veikla priklauso nuo klientų ir

šalių, į kurias prekės ar paslaugos parduodamos (eksportuojamos). Pirkėjų

įsiskolinimų finansavimas, bendravimas su partneriais yra sudėtingesnis.

Naudojantis faktoringu galima išvengti šių sunkumų, nes pati įmonė dažnai

negali įvertinti su partneriais susijusios rizikos ir jos išvengti dėl

didelių atstumų.

Greitai augančios mažos ir vidutinio dydžio įmonės. Svarbiausia

įmonių grupė, kurioms reikia visų faktoringo teikiamų paslaugų.

Didelių projektų vykdytojai. Esant konkurencijai, vienas iš

pagrindinių pranašumų yra ilgas mokėjimų terminas. Išaugus prekių pardavimo

apimtims, įmonės priverstos naudoti išorinius finansavimo šaltinius ir

vienas iš tokių šaltinių yra faktoringas.

3. FAKTORINGO RŪŠYS

Faktoringas pagal operacijų pobūdį gali būti vidaus ir tarptautinis.Vidaus faktoringo operacija yra atliekama tada, kai faktoringo

dalyviai yra vienoje šalyje. Vidaus faktoringo funkcionavimo schema

pateikiama 1-me priede.

1) Pardavėjas parduoda prekes arba suteikia paslaugas pirkėjui toje

pačioje šalyje ir išrašo PVM sąskaitą – faktūrą.

2) Vieną PVM sąskaitos – faktūros egzempliorių pardavėjas pateikia

faktoringo įmonei.

3) Faktoringo įmonė sumoka pardavėjui avansą pagal akceptuotą

(patvirtintą) PVM sąskaitą – faktūrą, dažniausiai 70-90%
sąskaitoje

nurodytos sumos.

4) Faktoringo įmonė renka reikalavimus iš pirkėjo (PVM sąskaitas –

faktūras).

5) Pirkėjas faktoringo įmonei sumoka visą sumą už pardavėjo

parduotas prekes ar suteiktas paslaugas.

6) Faktoringo įmonė sumoka pardavėjui likusią sumą (10-30%).

Tarptautinio faktoringo operacijos yra atliekamos tuo atveju, kai

vienas iš faktoringo dalyvių yra kitoje šalyje. Šios operacijos dalyviai

yra prekių ar paslaugų pardavėjas, prekių ar paslaugų pirkėjas užsienyje,

Lietuvoje esanti faktoringo įmonė, užsienio šalies faktoringo įmonė.

Tarptautinio faktoringo funkcionavimo schema pateikiama 2-me priede.

1) Pardavėjas parduoda prekes arba suteikia paslaugas pirkėjui ir

pateikia PVM sąskaitas – faktūras.

2) Pardavėjas savo reikalavimus per Lietuvoje esančią faktoringo

įmonę perleidžia užsienio šalies faktoringo įmonei, kuri prisiima pirkėjo

mokumo riziką.

3) Lietuvoje esanti faktoringo įmonė pardavėjui sumoka sutartą

avansą pagal akceptuotas (patvirtintas) PVM sąskaitas – faktūras.

4) Užsienio šalies faktoringo įmonė savo šalyje renka reikalavimus

iš pirkėjo.

5) Pirkėjas moka užsienio šalies faktoringo įmonei, kuris perveda

gautas sumas Lietuvoje esančiai faktoringo įmonei.

6) Lietuvoje esanti faktoringo įmonė perveda likusią sumą

pardavėjui.

Tuo atveju, jei pirkėjas tampa nemokus, užsienio šalies faktoringo

įmonė įsipareigoja per 90 dienų po sąskaitos apmokėjimo termino (t. y. nuo

datos, iki kurios turėjo būti apmokėta sąskaita pagal sutartį), atlikti

garantinį mokėjimą Lietuvoje esančios faktoringo įmonės naudai. Tai

reiškia, kad pardavėjas gali gauti šimtaprocentinę pirkėjo mokumo

garantiją.

Esminė tarptautinio faktoringo ypatybė yra ta, kad debitorinio

įsiskolinimo riziką prisiima faktoringo paslaugų teikėjas, esantis toje

pačioje šalyje, kaip ir pirkėjas, mokantis kalbą, žinantis vietines

tradicijas, įstatymus, bendrą šalies padėtį. Taip geriau atstovaujami ir

ginami eksportuotojo (pardavėjo) interesai, jam lengviau sudaryti

prekybinius sandorius visame pasaulyje, sumažėja pirkėjų skolų

administravimo kaštai. Pirkėjui tai irgi naudinga, nes patogiau mokėti

valstybės viduje negu į užsienio įmonės atsiskaitomąją sąskaitą.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1542 žodžiai iš 5103 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.