Firmos veikla monopolinės konkurencijos rinkoje
5 (100%) 1 vote

Firmos veikla monopolinės konkurencijos rinkoje

TURINYS 2

ĮVADAS 3

1. Monopolinės konkurencijos rinka ir jos požymiai 4

2. Monopolinės konkurencijos firmos pusiausvyra trumpuoju laikotarpiu 6

3. Monopolinės konkurencijos firmos ilgojo laikotarpio pusiausvyra 9

4. Monopolinės konkurencijos rinkos efektyvumas 11

5. Reklamos vaidmuo firmai, veikiančiai monopolinės konkurencijos rinkoje 14

IŠVADOS 19

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 20

ĮVADAS

Visų šalių ekonomikoje vyrauja netobula konkurencija. Netobula konkurencija yra tokia rinkos struktūra, kai šakoje yra daugiau nei viena firma, bet nėra sąlygų tobulai konkurencijai.

Netobulos konkurencijos firmos dažniausiai gamina ir parduoda diferencijuotus produktus ir yra įėjimo į šaką bei išėjimo iš šakos barjerai. Esant netobulai konkurencijai yra daug tarpusavyje konkuruojančių firmų, kurios gamina ir parduoda šiek tiek diferencijuotas prekes ir paslaugas. Tokia rinkos struktūra vadinama monopoline konkurencija, nes ji turi ir tobulos konkurencijos, ir monopolijos bruožų.

Savo darbe aptarsiu monopolinės konkurencijos rinkoje veikiančios firmos modelį, išryškinsiu jos bruožus, kainodaros ypatybes bei jų efektyvumą, lyginsiu su tobulos konkurencijos rinka. Aptarsiu firmos elgseną trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu, nekaininės konkurencijos reikšmę.

Aiškindamasi firmos veiklą šioje rinkos struktūroje atkreipsiu dėmesį į du bruožus: konkurencijos ir monopolijos, kurie susipina netobulos konkurencijos rinkoje.

Darbą atliksiu naudodamasi naujausia literatūra ir kitais šaltiniais, kurios sąrašą pridedu darbo pabaigoje.

1. Monopolinės konkurencijos rinka ir jos požymiai

Daugumoje rinkų konkuruojančiųjų firmų produktai yra nestandartizuotos prekės. Vienos firmos prekės visada kuo nors skiriasi nuo konkurento siūlomų prekių. Dauguma firmų gana daug lėšų ir laiko skiria tam, kad jų prekės turėtų tokių skiriamųjų savybių, dėl kurių taptų atpažįstamomis, unikaliomis, išsiskiriančiomis iš tos pačios rūšies konkurentų firmos prekių. Tam plačiai naudojama reklama, įpakavimas, prekės ženklas, papildomos paslaugos (pristatymas, garantinis taisymas) ir kt.

Monopolinė konkurencija yra tokia rinkos struktūra, kurioje yra daug firmų, parduodančių šiek tiek diferencijuotą produkciją, t.y. prekes ar paslaugas, kurios yra labai artimi ( bet ne idealiai) pakaitalai, ir yra žemi įėjimo į šaką arba išėjimo iš šakos barjerai.

Norėdama detaliau pateikti firmos veiklos monopolinėje konkurencinėje rinkoje perspektyvas, aptarsiu svarbiausius monopolinės konkurencijos rinkos struktūros požymius, kurie išskiria šią rinką iš kitų rinkų struktūrų.

Pirma, šakoje yra daug veikiančių firmų. Šiuo aspektu monopolinės konkurencijos rinka yra panaši į tobulos konkurencijos rinką. Firmų gausumas šakoje neleidžia joms susitarti tarpusavyje dėl rinkos dalies ir kainų. Firmos yra per mažos, kad galėtų dominuoti šakoje. Kiekvienos iš jų pardavimų apimtis tesudaro tik menką šakos pardavimų dalį. Pavyzdžiui, net tokioje palyginti nedidelėje valstybėje, kokia yra Lietuva, yra šimtai duonos kepyklų, drabužių siuvyklų, įvairaus profilio taisyklų, parduotuvių, restoranų, kavinių ir t.t.

Beveik neįmanomi suokalbiai ar suderinti firmų veiksmai siekiant apriboti gamybos apimtį ir padidinti kainą. Firmos veikla tiesiogiai neveikia kitų firmų sprendimų, o pardavimų apimties padidėjimas, sumažinus firmai prekės kainą, turės nežymią įtaką konkurentų produktų pardavimui.

Antra, kiekvienos firmos prekės arba paslaugos yra daugiau ar mažiau diferencijuotos, t.y. kiekvienos firmos produkcija neturi visiško analogo. Tuo monopolinės konkurencijos rinka skiriasi nuo grynos konkurencijos rinkos. Kiekvienas automobilio savininkas turi “savo” meistrą, kiekvienas studentas mėgsta “savo” kavinę, žmonės, norintys pasisiūdinti drabužį, turi “savo” siuvėją ir pan. Firma tokioje rinkoje yra monopolija savo gaminamo produkto atžvilgiu, nes jų produktai skiriasi nuo kitų gamintojų tos pačios paskirties produktų kaina, išvaizda ir pan. Tačiau šie produktai yra artimi pakaitalai.

Firmos produkto diferenciacijai įtakos turi kokybė, nes produktai skiriasi vienas nuo kito fizinėmis ir kokybinėmis savybėmis – medžiagomis, dizainu, darbo kokybe, funkcinėmis ypatybėmis ir pan. Taip pat produkto diferenciacijai įtakos turi paslaugos, t.y. įvairių produktų pardavimo sąlygos ir teikiamos paslaugos – prekių įpakavimas, aptarnavimo kokybė – neretai skiriasi. Produkto diferenciaciją įtakoja ir pardavimų skatinimas. Firmų prekės turi tokių skiriamųjų ypatybių, kurias sukuria reklama, įpakavimas, firmos ženklas, prekės markė ir kt.

Kadangi monopolinės konkurencijos firmų produktai yra bent kiek diferencijuoti, firmos turi žemyn į dešinę slenkančią paklausos kreivę. Monopolinės konkurencijos firmų produktai turi artimų substitutų. Tobulos konkurencijos paklausos kreivė yra absoliučiai elastinga kainoms, monopolijos – santykinai neelastinga kainoms, o monopolinė konkurencijos – santykinai elastinga kainoms. Vadinasi, monopolinės konkurencijos firmos paklausos kreivė yra tarp monopolijos ir grynosios konkurencijos paklausos kreivių. Monopolinės konkurencijos firmų ribinės pajamos taip pat slenka žemyn į dešinę,
bet jų nuolydis yra dvigubai didesnis nei tiesės formos paklausos kreivės nuolydis. Taip yra todėl, kad didesnį prekių arba paslaugų kiekį firmos gali parduoti tik mažindamos kainą, kitoms sąlygoms nekintant.

Trečia, žemi įėjimo į šaką ir išėjimo iš šakos barjerai. Monopolinės konkurencijos sąlygomis nėra apribota naujos firmos patekimo į rinką laisvė, t.y. nėra jokių kliūčių, kurios trukdytų laisvai įeiti į rinką, kaip patentai ar masto ekonomija. Tačiau siekiant pagaminti produktą, kuris skirtųsi nuo firmos konkurentų produktų ir jį reklamuojant gali atsirasti tam tikrų finansinių įėjimo į šaką barjerų. Šis požymis lemia, kad monopolinės konkurencijos firmos gali gauti ekonominį pelną tik trumpuoju laikotarpiu, o ilguoju laikotarpiu jos gauna tk normalųjį pelną.

Ketvirta, kadangi monopolinės konkurencijos firmų prekės ir paslaugos turi artimų substitutų, tai beveik negalima kainų konkurencija. Dėl šios priežasties tarp monopolinės konkurencijos rinkos firmų vyrauja nekaininė konkurencija. Ji pasireiškia įvairiomis formomis: prekių ir paslaugų kokybės gerinimu, jų įvairove, įpakavimu, reklama, aptarnavimo kultūra. Firma šioje rinkoje konkuruoja ne tik dėl kainos su kitomis šakos firmomis, bet ir dėl produkcijos kokybės, reklamos, pardavimo sąlygų. Dėl šios priežasties firma daug dėmesio skiria firmos ženklui ir prekės markei, norėdama įtikinti vartotojus, kad jų produkcija geresnė už konkurentų.

2. Monopolinės konkurencijos firmos pusiausvyra trumpuoju laikotarpiu

Monopolinės konkurencijos sąlygomis firma nustato savo produktams individualią kainą. Monopolinės konkurencijos firmos, taip pat ir monopolijos, norėdamos padidinti pardavimų apimtį, turi mažinti kainą, be to, ne tik paskutinio prekės ar paslaugos vieneto, bet ir viso parduodamo kiekio. Tačiau suprantama, kad kainų negalima be saiko mažinti. Firmos stengiasi maksimizuoti pelną. Jos vadovaujasi paklausa ir kaštais. Kainos ir apimties derinys, užtikrinantis didžiausią pelną (arba mažiausius nuostolius), randamas pagal ribinių pajamų ir ribinių kaštų taisyklę (MR=MC).

P

MC1

ATC1

P1 AC B

E1

D1

MR1

0 Q

Q1

1 pav. Monopolinės konkurencijos firmos trumpojo laikotarpio pusiausvyra.*

Kaip ir kitų rinkos struktūrų firmos, taip ir monopolinės konkurencijos firmos siekia gauti ekonominį pelną arba antpelnį. Monopolinės konkurencijos firmos pusiausvyra trumpuoju laikotarpiu yra labai panaši į monopolijos pusiausvyrą. Firma gaus ekonominį pelną, jei jos vidutinių bendrųjų kaštų kreivė bus žemiau paklausos kreivės, taigi ir kainos. Tačiau paklauso kreivė monopolinės konkurencijos sąlygomis nėra absoliučiai elastinga kaip tobulosios konkurencijos atveju. Tai susiję su tuo, kad monopolinės konkurencijos rinkoje firma turi mažiau konkurentų, kurių produktai yra labai artimi pakaitalai. Firmos paklausos kreivės

* Skominas V. Mikroekonomika.-Vilnius, 2000.- p.205.

elastingumas priklauso nuo reklamos, įpakavimo ir kitų realizavimo sąlygų. Šios sąlygos, taip

pat gamybos ir organizavimo išlaidos turi įtakos firmos produkcijos diferenciacijai. Kuo didesnė firmos produktų diferenciacija, t.y. kuo mažiau substitutų gaminama, tuo jos paklausos kreivė yra neelastingesnė. Firmos paklauso kreivė pasislenka į dešinę ar į kairę, priklausomai nuo kainų, nustatytų kitų šakos firmų, jų reklamos išlaidų, produkto savybių ir firmų skaičiaus šakoje.

Vadinasi, firmos paklausos kreivės elastingumas monopolinės konkurencijos sąlygomis priklauso nuo konkurentų skaičiaus ir produkto diferenciacijos laipsnio. Kuo daugiau konkurentų ir silpnesnė produkto diferenciacija, tuo elastingesnė kiekvieno pardavėjo paklausos kreivė.

1 paveiksle pavaizduota būtent tokia padėtis. Monopolinės konkurencijos firma gamybos apimtį ir kainą nustato pagal jos ribinių pajamų ir ribinių kaštų susikirtimų tašką, kuriame MR=MC. 1 paveiksle taip pat matyti, kad monopolinės konkurencijos firma gauna ekonominį pelną, kuris yra lygus stačiakampio ABCP1 plotui. Todėl firma gamina Q1 prekių arba paslaugų kiekį ir parduoda P1 kaina.

Tačiau tokia firmos padėtis yra nestabili. Šakos firmų gaunamas pelnas arba, kitaip tariant, jų gaunamas antpelnis privilioja į tą šaką naujas firmas. Kas gi atsitinka? Kadangi įėjimo į šaką arba išėjimo iš šakos barjerai yra žemi, tai naujos firmos siekia įeiti kaip tik į tas šakas, kuriose firmos gauna ekonominį pelną. Įėjus į šaką naujoms firmoms padidėja prekių arba paslaugų pasiūla. Dėl šios priežasties kiekvienos šakos firmos prekių ar paslaugų paklausa sumažėja. Todėl firmos paklausos kreivė pasislenka į kairę, kaip parodyta 2 paveiksle.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1415 žodžiai iš 4586 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.