Fiziniu asmenu pajamu mokestis
5 (100%) 1 vote

Fiziniu asmenu pajamu mokestisŠIAURĖS LIETUVOS VERSLO

KOLEGIJA

Verslo vadyba

I kursas

FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESTIS

Parengė :

A. KarpovasTURINYS

Įžanga………………………………………………………………………………………………………………………3

1. Mokesčio mokėtojai………………………………………………………………………………………………..5

2. Apmokestinamųjų pajamų rūšys……………………………………………………………………………..6

2.1 Pajamų, susijusių su darbo santykiais, apmokestinimas………………………………………….6

2.2 Su darbo santykiais nesusijusių pajamų apmokestinimas………………………………………10

2.3 Kas mažina apmokestinamąsias pajamas?…………………………………………………………..10

3. Neapmokestinamosios pajamos…………………………………………………………………………………12

4. Ką žada mokesčių reforma?………………………………………………………………………………….14

Išvados……………………………………………………………………………………………………………………….15

Literatūra…………………………………………………………………………………………………………………..16

ĮŽANGA

1990 metais atkūrus krašto valstybingumą ir plėtojantis rinkos ekonomikos santykiams, Lietuvoje kartu formuojasi ir Respublikos mokesčių sistema. Per dešimtį nepriklausomybės metų priimta nemažai įstatymų mokesčių klausimais, taip pat daugybė nutarimų, kuriais bandoma reguliuoti šalies ekonominius ir socialinius procesus, remiantis valstybės fiskaline politika.

Šiame darbe bandysiu šiek tiek apibendrinti bent vieną iš daugybės mokesčių – Fizinių asmenų pajamų mokestį. Toks būtų ir šio darbo tikslas – apžvelgti šio mokesčio ypatumus, pagrindinį dėmesį skiriant šio mokesčio apskaičiavimui, nes apskaičiuojant fizinių asmenų pajamų mokestį reikia atsižvelgti į asmens socialinę ir šeimyninę padėtį, svarbu, iš kur pajamos gaunamos ir koks jų dydis. Apskaičiavimas yra tikrai gana painus.

Kaip minėjau, Lietuvoje yra nemažai mokesčių. Štai keletas mokesčių, kuriuos moka fiziniai asmenys:

 Fizinių asmenų pajamų mokestį (tarifas – 33 proc. pagrindinėje ir 35 proc. nepagrindinėje darbovietėje);

 Pajamų mokestį nuo autorinio atlyginimo už mokslo, literatūros, meno kūrinius bei kitus autorinius darbus (tarifas – 13 proc.);

 Pajamų mokestį už pajamas iš užsienio valstybių įmonių, organizacijų (tarifas – 20 proc.);

 Pajamų mokestį už turto nuomą (tarifas – 20 proc.);

 Pajamų mokestį už parduotas miško gėrybes bei antrines žaliavas (tarifas – 5 proc.);

 Pajamų mokestį už išmokėtus dividendus (tarifas – 29 proc.);

 Pajamų mokestį už iš privačių pensijų fondų išmokamas pensijas (tarifas – 33 proc.);

 Pajamų mokestį už parduotą antrą ir paskesnį per metus tos pačios rūšies turtą (tarifas – 10 proc.);

 Pajamų mokestį už neregistruotoms kredito įstaigoms ar fiziniams asmenims suteiktas paskolas (tarifas – 20 proc.);

 Patento mokestį ir kt.

Fizinių asmenų pajamų mokestį moka ne tik fiziniai asmenys (gyventojai), bet ir individualios įmonės. Šiame darbe, atsiribodama nuo individualių įmonių, aptarsiu tik gyventojų gaunamų pajamų apmokestinimo atvejus.

Kadangi dar nesu susidūrusi su mokesčiais, tai rašant šį darbą pasinaudojau kitų patirtimi, taip pat pavarčiau “Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinąjį įstatymą”, kuris yra gana painus, daugelis straipsnių turi papildymus ir pakeitimus. Beveik kiekvieną savaitę savaitraštyje “Mokesčių žinios” galima rasti šio įstatymo pakeitimus ar papildymus. Darbe stengiausi naudoti tik naujausią informaciją (2000 – 2001 metų knygas ir straipsnius iš laikraščių).

Sąvokos, dažnai naudojamos šiame darbe:

Mokestis – mokesčio įstatyme mokesčio mokėtojui nustatyta piniginė prievolė valstybei, kad būtų gauta pajamų valstybės (savivaldybės) funkcijoms vykdyti. Ši prievolė atliekama įstatymų nustatyta tvarka (5).

Mokesčio mokėtojas – asmuo (fizinis arba juridinis), kuriam pagal mokesčio įstatymą yra nustatyta prievolė mokėti mokestį (5).

Kiekvieną mokestį sudaro šie elementai: subjektas, faktiškas mokesčio mokėtojas (dar kitaip vadinamas mokesčio nešėju), objektas, šaltinis, apmokestinimo vienetas, mokesčio norma arba tarifas (5).

Fizinis arba juridinis asmuo, mokantis valstybei (savivaldybei) atitinkamą mokestį, vadinamas mokesčio subjektu, arba mokesčio mokėtoju (5).

Mokesčio subjekto pajamos (darbo užmokestis, pelnas, palūkanos), iš kurių mokamas mokestis, vadinamas mokesčio šaltiniu (5).

Mokesčio dydžiui nustatyti reikalingas matas – apmokestinimo vienetas. Juo gali būti kiekis, kokybė, svoris, pinigų suma ir panašiai, pvz., žemės hektaras, pajamos litais ar doleriais. Ta dalis, kuri kaip mokestis mokama į valstybės biudžetą, vadinama mokesčio norma arba tarifu. Tai – mokesčio, imamo nuo apmokestinimo vieneto, dydis (5).

1. MOKESČIO MOKĖTOJAI

Pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinąjį įstatymą, fizinių asmenų pajamų mokestį moka:

1) fiziniai asmenys, įskaitant užsienio valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės, gaunantys su darbo santykiais susijusių pajamų Lietuvos Respublikos teritorijoje įsteigtose (registruotose) įmonėse, įstaigose ir organizacijose, tarp jų užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų atstovybėse ir nuolatinėse buveinėse, bei užsienyje įsteigtose (registruotose) Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose ir organizacijose;

 Lietuvos Respublikos gyventojai, gaunantys su darbo santykiais susijusių pajamų iš užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų;

 užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, dirbantys Lietuvoje ir gaunantys su darbo santykiais susijusių pajamų už tą veiklą iš užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų.

Šio punkto nuostatos netaikomos Lietuvos Respublikoje esančiose užsienio valstybių diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose dirbantiems tų valstybių piliečiams ir asmenims, kurie Lietuvos Respublikoje nuolat negyvena, ir užsienio valstybėse esančiose Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse bei konsulinėse įstaigose dirbantiems asmenims, kurie nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikoje nuolat negyvena;

2) fiziniai asmenys, įskaitant užsienio valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės, gaunantys su darbo santykiais nesusijusių pajamų iš įmonių, įstaigų ir organizacijų, įsteigtų (registruotų) Lietuvos Respublikos teritorijoje, tarp jų iš užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų atstovybių ir nuolatinių buveinių, bei užsienyje įsteigtų (registruotų) Lietuvos Respublikos įmonių, įstaigų ir organizacijų, taip pat pajamų iš Lietuvos Respublikos gyventojų ir iš kitos veiklos Lietuvos Respublikoje;

 nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, įskaitant užsienio valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės, gaunantys su darbo santykiais nesusijusių pajamų iš užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų, taip pat pajamų iš užsienio valstybių gyventojų, iš ūkinės komercinės ir kitos veiklos užsienio valstybėse;

3) individualios (personalinės) įmonės ir ūkinės bendrijos.

2. APMOKESTINAMŲJŲ PAJAMŲ RŪŠYS

Pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinąjį įstatymą, fizinių asmenų pajamų mokesčiu apmokestinamos tokios pajamų rūšys:

1) fizinių asmenų gaunamos su darbo santykiais susijusios pajamos (atlyginimas, numatytas darbo sutartyje; įvairios priemokos ir apmokestinamosios kompensacijos, numatytos įstatymuose ir kituose norminiuose aktuose, kolektyvinėje sutartyje; vienkartinės premijos ir apmokestinamosios pašalpos; iš socialinio draudimo lėšų mokamos ligos ir motinystės (tėvystės) pašalpos; tantjemos ir premijos iš pelno; sumos, išmokėtos virš Vyriausybės patvirtintų atskirų išlaidų rūšių kompensacijos normų; išeitinių pašalpų sumos ir kompensacijos, nutraukus darbo sutartį; kitos pajamos iš įmonės, gaunamos pagal įmonės įstatuose numatytą veiklą arba kitaip susijusios su asmens, kaip darbuotojo, statusu;

2) fizinių asmenų gaunamos su darbo santykiais nesusijusios pajamos (autorinis atlyginimas; pajamos už parduotą asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą; pajamos, gaunamos pagal civilines sutartis; kitos su darbo santykiais nesusijusios pajamos, išskyrus neapmokestinamas pajamas);

3) individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų apmokestinamosios pajamos (bendrosios pajamos atemus sąnaudas), gaunamos iš nustatyta tvarka įregistruotos ūkinės-komercinės veiklos;

2.1 PAJAMŲ SUSIJUSIŲ SU DARBO SANTYKIAIS APMOKESTINIMAS

Su darbo santykiais susijusiomis pajamomis laikomos bet kurios rūšies išmokos, darbdavio išmokamos asmeniui, dirbančiam pagal darbo sutartį, arba kitais įstatymų nustatytais pagrindais.

Pagrindinėje darbovietėje gaunamos pajamos, susijusios su darbo santykiais, taip pat pajamos už kitą įmonės, įstaigos ir organizacijos įstatuose numatytą veiklą, atskaičiavus iš jų neapmokestinamąjį minimumą, apmokestinamos 33 % tarifu.

Pajamos, susijusios su darbo santykiais, skirtingai apmokestinamos pagrindinėje ir nepagrindinėje darbovietėje.

Pagrindinė darbovietė mokesčiams išskaityti laikoma ta, kurią pasirenka pats darbuotojas ir nurodo darbo sutartyje arba pareiškime. Apskaičiuojant pajamų mokestį nuo pagrindinėje darbovietėje gaunamų su darbo santykiais susijusių pajamų, atimamas neapmokestinamasis minimumas, kurio dydis priklauso nuo fizinio asmens socialinės arba šeiminės padėties, t.y. didesnis neapmokestinamasis minimumas atimamas apskaičiuojant pajamų mokestį dirbantiems asmenims, kurie yra

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1212 žodžiai iš 3964 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.