Gyventojų statistinis tyrimas
5 (100%) 1 vote

Gyventojų statistinis tyrimas

1121

Turinys

1. Turinys 2

2. Gyventojų statistinis tyrymas 3

2.1. Santykinių dydžių apskaičiavimas 5

2.2. Gyventojų vidutiniai rodikliai 7

2.3. Gyventojų variacijos rodikliai 7

2.4 Dinamikos eilučių rodikliai 8

2.4.1. Analitiniai rodikliai 8

2.4.2. Vidutiniai rodikliai 9

3. Gyventojų skaičiaus prognozavimas 10

3.1. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija 10

3.2. Gyventojų skaičiaus prognozavimas naudojant trendą 11

4. Gyventojų skaičiaus tarpusavio ryšio analizė 13

4.1. Kaip gimstamumas įtakoja gyventojų skaičių 13

5. Išvados 14Gyventojų statistinis tyrimas

Tyrimui naudota 1999, 2000, 2001, 2003 metų medžiaga iš Lietuvos statistikos metraščių.

Analizei panaudojau tik keletą lentelių – tai gyventojų skaičius ir gyventojai pagal amžiaus grupes. Pagal amžiaus grupes nagrinėsiu vyrus ir moteris.

1 lentelėje matome, koks gyventojų skaičius buvo skirtingais metais.

1 lentelė

Gyventojų skaičius, (tūkstančiais)

Gyventojai 1999 2000 2001 2002 2003

Iš viso 3700,8 3698,5 3692,6 3475,6 3462,5

Šaltinis: „Lietuvos statistikos metraštis“, 1999m., 2000m., 2001m., 2003m.

Pagal 1 lentelėje pateiktus duomenis grafiškai pavaizdavau, kaip 1999 – 2003m. keitėsi Lietuvoje bendras gyventojų skaičius.1 pav.Bendras gyventojų skaičius, tūkst.

Analizuojant 1 lentelės duomenis ir 1 paveikslą pastebėsime, kad gyventojų skaičius Lietuvoje 1999m., 2000m., 2001m. mažėja bet nestipriai. 2002m. yra pastebimas stiprus gyventojų sumažėjimas ir 2003m. gyventojų sumažėja bet netaip stipriai kaip 2002m. Taigi 1999 m. gyventojų skaičius siekė 3700,8 tūkst. o 2003 m. gyventojų skaičius siekia tik 3462,5 tūkst. Visa tai rodo, kad lietuvių tauta yra nykstanti.

2 lentelėje pateikiau gyventojų skaičių pagal amžiaus grupes. Išnagrinėjau atskirai vyrų ir moterų skaičių pagal amžiaus grupes.

Analizuojant 2 lentelę galima pasakyti, kad visu nagrinėjamu laikotarpiu bendras vyrų skaičius buvo mažesnis nei moterų. Tiek vyrų, tiek moterų bendras skaičius visu nagrinėjamu laikotarpiu mažėjo. Moterų ir vyrų pagal amžiaus grupes visu nagrinėjamu laikotarpiu daugiausia buvo nuo 20 iki 44 metų, o mažiausiai nuo 80 ir daugiau metų. Galima pastebėti, kad 1999 – 2001 m. vyrų nuo 0 iki 44 metų buvo daugiau nei moterų tokio pat amžiaus, o nuo 45 – 80 irdaugiau metų moterų buvo daugiau nei vyrų tokio pat amžiaus. 2003 m. nuo 0 iki 19 metų vyrų daugiau nei moterų, o nuo 20 iki 80 ir daugiau metų moterų daugiau nei vyrų.

2 lentelė

Gyventojų amžius pagal lytį, tūkst.

Gyventojai 1999 2000 2001 2002 2003

Iš viso 3700,8 3698,5 3692,6 3475,6 3462,5

0-19 1018,3 1001,9 982,6 933,7 911,8

20-44 1382,3 1386,4 1386,5 1260,6 1256,6

45-64 817,2 816,3 820,9 779,6 784,4

65-79 389,2 402,3 410,8 414,3 417,6

80+ 93,8 91,6 91,8 87,4 92,1

Iš viso vyrai 1745,4 1743,9 1740,7 – 1617,3

0-19 519,9 512,0 502,4 – 466,4

20-44 692,1 694,3 694,7 – 622,6

45-64 366,5 366,6 369,5 – 353,0

65-79 139,1 144,3 147,4 – 150,5

80+ 27,8 26,7 26,7 – 24,8

Iš viso moterys 1955,4 1954,6 1951,9 – 1845,2

0-19 498,4 489,9 480,2 – 445,4

20-44 690,2 692,1 691,8 – 634,0

45-64 450,7 449,7 451,4 – 431,4

65-79 250,1 258,0 263,4 – 267,1

80+ 66,0 64,9 65,1 – 67,3

Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis 1999, 31psl., 2000, 31psl., 2001,33-34psl., 2003,61-62psl.

Remiantis 2 lentele pavaizdavau grafiškai bendrą gyventojų sudėtį pagal amžiaus grupes (2pav):

2 pav. Bendra gyventoju sudėtis pagal amžiaus grupes, tūkst.

Iš grafiko matome, kad daugiausia gyventojų yra nuo 20 – 44 metų.

3 pav. pavaizdavau bendrą vyrų ir moterų skaičių stulpeline diagrama:3 pav. Vyrų ir moterų skaičius, tūkst.

Gyventojų skaičiaus kitimui nustatyti, vien absoliutinių dydžių nepakanka. Todėl išsamesniai analizei suskaičiavau santykinius dydžius.

Santykinių dydžių apskaičiavimas

Iš 2 lentelės paėmiau bendrą vyrų ir moterų skaičių ir įrašiau į 3 lentelę.

3 lentelė

Gyventojų skaičius pagal lytį

(vidutinis metinis skaičius, tūkst.)

Gyventojai 1999 2000 2001 2002 2003

Iš viso 3700,8 3698,5 3692,6 3475,6 3462,5

Vyrai 1745,4 1743,9 1740,7 – 1617,3

Moterys 1955,4 1954,6 1951,9 – 1845,2

Pirmiausia išanalizavau dinamikos bazinius santykinius dydžius. Baziniais metais pasirinkau 1999 metus:

Sdinamikos bazinis = = %= 99.9%

Sdinamikos bazinis =

Sdinamikos bazinis =

Sdinamikos bazinis =

Palyginę gautus duomenis matome, kiek pasikeitė gyventojų skaičius Lietuvoje nuo 1999m. iki 2003 m. Gyventojų skaičius palyginus su baziniais 1999 m., 2000 m. sumažėjo 0,1%, 2001 m. sumažėjo 0,3%, 2002 m. sumažėjo 6,1%, 2003 m. sumažėjo 6,5%.

Toliau apskaičiavau santykinius dinamikos grandininius dydžius:

Palyginę gautus duomenis pastebėsime, kad gyventojų skaičius Lietuvoje kasmet mažėja. Gyventoju skaičius 2000 m. palyginus su 1999 m. sumažėjo 0,1%. Palyginus 2001 m. su 2000m. matome, kad gyventojų skaičius sumažėjo 0,2%. Palyginus 2002 m. su 2001 m. gyventojų skaičius sumažėjo 5,9%. Palyginus 2003 m. su 2002 m. gyventojų skaičius sumažėjo 0,4%.

Apskaičiuotus santykinius dinamikos dydžius pateikiau 4 lentelėje:

4 lentelė

Dinamikos santykiniai dydžiai

Metai Gyventojų skaičius, tūkst. Baziniai, % Grandininiai,
izavau, koks yra gyventojų paplitimas Lietuvos teritorijoje:Iš gautų duomenų matome, kad gyventojų paplitimo intensyvumas mažėja kasmet.

Gyventojų vidutiniai rodikliai

Vidutinį gyventojų skaičių apskaičiavau pagal formulę:Apskaičiavau ir progresyvinį vidurkį:

tūkst.

Apskaičiavus šį vidurkį galima teigti, kad jei valstybė, spresdama gyventojų skaičiaus mažėjimo problemą, pasiektų, kad vidutinis gyventojų skaičius būtų 3697,3 tūkst. arba didesnis, būtų galima sakyti, kad gyventojų skaičiaus problema yra sprendžiama.

Remiantis formule, apskaičiavau vidutinį gyventojų skaičių pagal amžiaus grupes ir lytį. Gautus rezultatus pateikiau 5 lentelėje.

5 lentelė

Vidutinis gyventojų skaičius pagal lytį ir amžiaus grupes (tūkstančiais)

Amžiaus grupės/Lytis Vyrų Moterų Bendras

0-19 500,1 478,4 978,5

20-44 675,9 677,0 1352,9

45-64 363,9 445,8 809,7

65-79 145,3 259,6 404,9

80+ 26,5 65,8 92,3

Bendras 1711,8 1926,7 3638,5

Vidutiniškai per 1999 – 2003 m. laikotarpį daugiausia gyventojų buvo nuo 20 iki 44 metų amžiaus, t.y. 1352,9 tūkst. ir nuo 0 iki 19 metų amžiaus, t.y. 978,5 tūkst. Vidutiniškai mažiausiai per 1999 – 2003 m. laikotarpį nuo 80 ir daugiau metų amžiaus, t.y. 92,3 tūkst. ir nuo 65 – 79 metų amžiaus, t.y. 404,9 tūkst. Jegu panagrinėtume gyventojus pagal lytį, tai pamatytume, kad vyrų nuo 0 iki 19 metų amžiaus per 1999 – 2003 m. laikotarpį vidutiniškai buvo daugiau, o moterų vidutiniškai daugiau buvo nuo 20 iki 80 ir dagiau metų amžiaus. Tai rodo, kad moterų skaičius yra stipriai didesnis nei vyrų.

Gyventojų variacijos rodikliai

Norėdamas visapusiškai apibudinti Lietuvos gyventojų visumą, be vidutinių lygių apskaičiavau rodiklius, rodančius variacijos lygį ir laipsnį.

Variacijos užmojis: R = Xmax – Xmin = 3700,8 – 3462,5 = 238.3 tūkst.žm.

Plačiau apibudinti požymių variaciją panaudojau dispersiją ir vidutinį kvadratinį nuokrypį:Ơ = 116,6 – vidutinis kvadratinis nuokrypis, rodo kiek vidutiniškai gyventojų skaičiaus reikšmės yra nutolusios nuo vidurkio.

Apskaičiavau variacijos koeficientą:

Apskaičiavus šiuos rodiklius galima teigti, kad aritmetinis vidurkis gana tiksliai parodo nagrinėjamą visumą, nes variacijos koeficientas yra 3,2% (variacija maža).

Dinamikos eilučių rodikliai

Apskaičiavau gyventojų skaičiaus analitinius ir vidutinius rodiklius.

Analitiniai rodikliai

Pirmiausia apskaičiavau absoliutinius pokyčius. Absoliutus lygio padidėjimas (∆y) – tai dviejų dinamikos eilutės lygių skirtumas. Apskaičiavau bazinius ir grandininius absoliutinius pokyčius. Gautus rezultatus pateikiau 6 lentelėje:

6 lentelė

Gyventojų skaičiaus absoliutiniai pokyčiai, tūkst.

Metai Gyventojų skaičius Absoliutiniai pokyčiai

Baziniai Grandininiai

1999 3700,8 – –

2000 3698,5 -2,3 -2,3

2001 3692,6 -8,2 -5,9

2002 3475,6 -225,2 -217

2003 3462,5 -238,3 -13,1

Analizuojant 6 lentelės duomenis matome, kad nuo 1999 m. iki 2000 m. gyventojų skaičius sumažėjo 2,3 tūkst. 2000 – 2001 m. gyventojų skaičius sumažėjo 5,9 tūkst. 2001 – 2002 m. gyventojų skaičius sumažėjo 217 tūkst. ir 2002 – 2003 m. gyventojų skaičius sumažėjo 13,1 tūkst. Per. 1999 – 2003 m. gyventojų skaičius sumažėjo 238,3 tūkst.

Apskaičiavau kitimo(didėjimo/mažėjimo) ir pokyčio (padidėjimo/sumažėjimo) tempus. Kitimo tempas – tai dviejų dinamikos eilutės lygių santykis. Pokyčio tempai apskaičiuojami iš kitimo tempų atėmus 100, kai jie išreiškiami procentais. Apskaičiavau bazinius ir grandininius kitimo ir pokyčio tempus taip pat pokyčio tempo vieno procento absoliutinę reikšmę ir pateikiau 7 lentelėje.

7 lentelė

Gyventojų skaičiaus kitimo ir pokyčio tempai

Metai Gyventojų skaičius, tūkst. Kitimo tempai,% Pokyčio tempai,% Pokyčio tempo 1% absoliutinė reikšmė, tūkst.

Baziniai Grandin iniai Baziniai Grandin iniai

1999 3700,8 100 – – – –

2000 3698,5 99,9 99,9 -0,1 -0,1 37,008

2001 3692,6 99,7 99,8 -0,3 -0,2 36,985

2002 3475,6 93,9 94,1 -6,1 -5,9 36,926

2003 3462,5 93,6 99,6 -6,4 -0,4 34,756

Baziniai kitimo tempai rodo, kad Lietuvoje gyventojų skaičius per visą nagrinėjamą laikotarpį mažėjo. Grandininių kitimo tempų duomenimis, 2000 m., palyginus su 1999 m. gyventojų skaičius mažėjo ir sudarė 99,9% 1999 m. lygio, 2001 m., palyginus su 2000 m. gyventojų skaičius mažėjo ir sudarė 99.8% 2000 m. lygio, 2002 m., palyginus su 2001 m. gyventojų skaičius sudarė 94.1% 2001 m. lygio ir 2003 m., palyginus su 2002 m. gyventojų skaičius sudarė 99,6% 2002 m. lygio.

Baziniai pokyčio tempai rodo, kad gyventojų skaičius taip pat nuolat mažėjo. 2000m., 2001m., 2002m., 2003m. palyginus su 1999m. gyventojų skaičius sumažėjo atitinkamai 0.1%, 0.3%, 6.1%, 6.4%. Grandininiai pokyčio tempai 2000 m. palyginus su 1999 m. sumažėjo ir sudarė 0.1%. 2001 m. palyginus su 2000 m. sumažėjo ir sudarė 0.2%. 2002 m. palyginus su 2001 m. sumažėjo ir sudarė 5.9%. 2003 m. palyginus su 2002 m. sumažėjo ir sudarė 0,4%.

Didžiausia dalis Lietuvos gyventojų yra nuo 20 iki 44 metų amžiaus, todėl išanalizavau kaip kito gyventojų skaičius, kurių amžius nuo 20 iki 44 metų. Apskaičiavau grandininius analitinius dinamikos eilutės rodiklius ir pateikiau 8 lentelėje.

8 lentelė

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1322 žodžiai iš 2643 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.