Hipoteka Lietuvoje
5 (100%) 1 vote

Hipoteka Lietuvoje

TURINYS

Įvadas ……………………………………………………………………………………………………………………3

1. Hipoteka – ne mūsų dienų atradimas ………………………………………………………………………4

2. Hipotekos įstatymas ir Hipotekos registras…………………………………………………6

3. Hipotekos registro paskirtis ir funkcijos…………………………………………………… 8

4. Hipotekos paskolos išdavimas……………………………………………………….……. 8

5. Centrinės hipotekos ir hipotekos skyrių organizavimo principai, tikslai ir funkcijos……11

6. Kokį turtą galima įkeisti……………………………………………………………..…….13

7. Hipotekos informacijos teikimo pagrindai Lietuvoje………………………………………14

8. Nuo ko pradėti, jei norime skolintis įkeistą turtą ?……………………………..………….18

9. Hipotekos registro ir jos skyrių veiklos apžvalga………………………………. ………….20

10. Dviejų veiklos metų ststistika………………………………………………………………21

Priedai………………………………………………………………………………………….24

Išvados…………………………………………………………………………… ……………26

Litratūra ……………………………………………………………………………………… 28

Įvadas

Juridiniai ir fiziniai asmenys savo ūkinei veiklai ar kitoms reikmėms vis dažniau ima paskolas. Skolinių įsipareigojimų vykdymas gali būti užtikrinamas turto įkeiimu, kurį reglamentuoja Lietuvos Respublikos hipotekos ir Kilnojamo turto įstatymai. Šiems įstatymams įgyvendinti buvo sukurtas į valstybės teisinę sistemą integruotas viešas Hipotekos registras, atliekantis turto įkeitimo registravimo, išieškojimo iš įkeisto turto funkcijas ir teikiantis visuomenei informaciją apie kilnojamo ir nekilnojamo turto įkeitimo sandorius.

Lietuvos Hipotekos registras, kaip pilnai kompiuterizuota sistema su viena centrine duomenų baze, veikia jau dvejus metus. Tai efektyvus ir patikimas, atviras visuomenei bei integruotas į bendrą registrų sistemą registras, kuris sudaro palankias sąlygas vystyti kreditavimą Lietuvoje.

Šio kursinio darbo tikslas – atskleisti hipotekos taikymą Lietuvoje. Siekiant šio tikslo, reikia įgyvendinti tokius uždavinius:

1. pavaizduoti hipotekos atsiradimą;

2. aprašyti ką ir kaip galima įkeisti už paskolą;

3. išanalizuoti kaip kūrėsi hipoteka šiais laikais;

4. išryškinti kas dažniausiai naudojasi hipotekos registro paslaugomis;

5. aprašyti kas ir kiek skolinasi, bei kada skelbiamos varžytinės;

6. nurodyti kokia tvarka patenkinami kreditorių reikalavimai;

1. HIPOTEKA – NE MŪSŲ DIENŲ ATRADIMAS

Viena būdingiausių žemės kaip kapitalo funkcionavimo formų yra hipoteka. Pats terminas “hipoteka” yra graikiškas žodis, reiškiąs įkeitimą, užstatą. Viena iš to žodžio reikšmių yra “akmuo”. Jau senovės Graikijoje žmonės skolindavosi pinigus, įkeisdami savo turtą, pastatus, žemę. Ant įkeisto žemės sklypo buvo dedamas akmuo – tai reikšdavo, kad sklypas įkeistas. [5,32-33] Atrodo, kad hipoteka turi net savąjį dievą- graikišką turtų globėją Plutą, kuris buvęs aklas ir todėl neteisingai dalinęs žmonėms turtus. Bet žmonėms, matydami savųjų dievų sukurtą neteisingumą, patys kūrė įstatymus, taisydami jiems atrodanęias skriaudas. Graikų filosofas Platonas, rašydamas apie valstybę, jau gvildeno turto pirkimo, skolinimo, palūkanų gavimo problemas.[4,22-29]

Hipoteka kaip turto įkeitimo sistema, praėjo ilgą kelią, kol pagaliau į jos veikimo sferą buvo įtraukta žemė. Lietuvos ūkyje hipoteka pradėjo tokius pat vystymosi etapus, kaip ir šalies istorija: pradžioje – svetimųjų nustatyta tvarka, vėliau – savoji. Hipoteka, kaip nekilnojamo turto įkeitimas, Lietuvos valstybėje žinoma dar nuo Žygimanto Augusto laikų. Rankraštyje rasta, kad būtent šis valdovas 1564 m. bene pirmasis buvo savo kreditoriams įkeitęs du valstiečių kaimus ir tai įforminęs raštu. Hipotekos įstaigos veikė ir tarpukario Lietuvoje. 1936 m. Respublikos Prezidentas A. Smetona paskelbė Seimo 1936 m. lapkričio 30 dieną priimtą Hipotekos įstatymą. Jam įsigalioti t.y. tinkamai valdininkams pasiruošti, žemės savininkams suprasti, buvo skiriami visi metai: įstatymas įsigaliojo nuo 1938 m. sausio 1 dienos. [4,22-29] Tada Lietuvoje įsigaliojo vieningas Ipotekos įstatymas (tuomet taip vadinosi šis institutas) įstatymas. Mūsų senoliai Ipotekoje registruodavo teises į nekilnojamą turtą ir nekilnojamojo turto įkeitimus. Ipotekos įstaigose dirbo sekretoriai, teisėjai, buvo sukurta gerai veikianti registravimo sistema. 1939 metais Žemės ūkio bankas už įkeistą turtą buvo išdavęs beveik 109 mln. Litų paskolą stambiems ūkininkams ir18 mln. Lt – namų savininkams.

Šiuolaikinis hipotekos registras nuo prieškarinio skiriasi ne tik tuo, kad visi duomenys apie įkeitimo sandorius registruojami į duomenų bazę, bet ir kai kuriomis funkcijomis: registre registruojami tik turto įkeitimo sandoriai, kuriais
apsaugomos paskolos įkeičiant ne vien nekilnojamąjį, bet ir įvairų kilnojamąjį turtą, hipotekos teisėjai vykdo išieškojimą iš įkeisto turto, visuomenei sudarytos galimybės gauti informaciją apie visoje Lietuvoje įregistruotus ar tik pradėtus registruoti sandorius iš vienos vietos.

Per dvejus registro veiklos metus buvo įregistruota daugiau kaip 36 tūkstančiai turto įkeitimo sandorių. Šiuo metu įregistruotais turto įkeitimo sandoriais apsaugota paskolų suma viršija 8 mlrd. litų.

Tiesa, ekonomines ir finansinės krizės Lietuvoje metu krito ir išduodamų paskolų skaičius, tačiau paskutinių mėnesių rezultatai rodo, kad kreditavimas vėl pradeda augti. Reikia pasidžiaugti, kad išaugo kreditorių pasitikėjimas registru, net nedidelėms paskoloms, kurias išduoda ne bankai, o fiziniai ar juridiniai asmenys, apsaugoti, turto įkeitimas taip pat registruojamas Hipotekos registre.

Tinkamai tvarkomas registras – kai įkeitimo sandorius registruoja kvalifikuoti darbuotojai, o dokumentų teisėtumą tikrina teisėjai, visa informacija apie skolininką, jo įkeistus turto objektus, įsiskolinimo dydį, apie visus kreditorius, kuriems skolininkas yra įsipareigojęs, bei kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumą, kaupiama vienoje vietoje, sudaro sąlygas hipotekos teisėjams tenkinti kreditorių prašymus nukreipti išieškojimą į įkeistą turtą ne ginčo tvarka.

Per dvejus metus baigtas išieškojimas daugiau kaip iš 300 įkeitimo sutarčių. Tai reiškia, kad su kreditoriais atsiskaitoma greitai ir efektyviai. Taip pat jau pradėta 2000 bylų dėl išieškojimo iš įkeisto turto. Tiek bylų nepateko į bendrosios kompetencijos teismus, negaištamas kreditorių laikas, atpinga bylos nagrinėjimo teisme procesas.

Suprojektavus informacijos teikimo iš centrinės duomenų bazės sistemą, prieš metus pradėti registruoti Hipotekos registro informacijos vartotojai. Nors registras dar labai jaunas, jo informaciją naudoja 79 nuolatiniai klientai. Klientų bei privačių asmenų užklausimų skaičius pastoviai auga. Per paskutinį ketvirtį į Centrinę hipotekos įstaigą kreiptasi septynis kartus dažniau nei prieš metus. Duomenys apie įregistruotas įkeitimo sutartis įdomūs ne tik kreditoriams, kuriems aktualus skolininko patikimumas bei turto apsunkinimai, bet ir kitiems asmenims, kurie prieš įsigydami turtą jau turi galimybę gauti informaciją ar turtas nėra įkeistas, ar nėra pradėta turto įkeitimo procedūra, taip pat, jei turtas įkeistas – kokios jo įkeitimo sąlygos.

Per dvejus metus Lietuvos hipotekos registras visuomenei buvo pristatytas daugelyje seminarų bei paskaitų, taip pat ir “LITEXPO” organizuotoje parodoje – “Verslo kontaktai ir vadyba”.

Pradėjus veikti registrui paaiškėjo, kad hipotekos teisėjų darbe, o taip pat ir visuomenei labai aktuali informacija apie turto areštus: kaip registruojamo taip ir neregistruojamojo turto registruose. Kadangi šiuo metu Lietuvoje nėra efektyvios sistemos kaip šią informaciją greitai sukaupti vienoje vietoje, o turto arešto aktus priima daug valstybės institucijų, buvo paruošta turto areštų aktų registravimo Hipotekos registro informacinėje sistemoje koncepcija bei parengtas pirminis Turto arešto aktų registro projektas. 1999 metų lapkričio 4 d. priimtas Turto arešto aktų registro įstatymas, nustatantis, kad visi turto arešto aktai turės būti registruojami vienoje centrinėje duomenų bazėje. Tai turėtų labai palengvinti informacijos gavimą apie visus turto apsunkinimus, kas aktualu ne tik teismams, kreditoriams, bet ir visiems asmenims, norintiems įsigyti turtą.

Šiuo metu rengiamame Civilinio kodekso projekte numatoma visai naujas teisės institutas Lietuvoje – vedybų sutartys, kurios taip pat apsprendžia teises į turtą. Įgyvendinus vedybų sutarčių registrą Hipotekos registras taps išsamiu informacijos šaltiniu apie visus turto apsunkinimus, įtakojančius teisę disponuoti turtu. Tai turėtų padėti visuomenei bei kreditoriams visada gauti išsamią ir teisingą informaciją apie disponavimo kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu apribojimus, nepriklausomai nuo apribojimo pagrindo ir jo įregistravimo vietos.

Tikiuosi, kad Lietuvos hipotekos registras ir toliau tarnaus visuomenei, o informacijos patikimumas užtikrins efektyvius teisinius santykius.

Iki lietuviškojo Hipotekos įstatymo galiojo skirtingi teisės aktai. Tad kaip funkcionavo hipoteka Lietuvoje ?

Nekilnojamųjų turtų teisėmis įrašyti, t.y. nuosavybės teisei, daiktinėms teisėms svetimame turte ir įkeitimo teisei buvo vedamos hipotekos knygos. Kiekvienam nekilnojamam turtui, kur jis bebūtų, kaime ar mieste, buvo vedama atskira hipotekos knyga. [4,22-29]

Sovietmečiu hipoteka nebuvo plačiai praktikuojama, nes didžioji dalis apyvartoje esančios nuosavybės priklausė valstybei, be to, buvo draudžiama nukreipti išieškojimą į pagrindinius įmonių (kurių dauguma buvo valstybinės) fondus. Vienintelė sritis, kurioje įkeitimas dar galėjo būti realiai naudojamas, – tai gyventojų kreditavimas.

2. HIPOTEKOS ĮSTATYMAS IR HIPOTEKOS REGISTRAS

Pastarąjį šimtmetį, suaktyvėjus juridinių ir fizinių asmenų ūkinei veiIklai, jiems vis dažniau tenka imti paskolas. O už garbės žodį ar gražias akis pinigų niekas neskolina. Visos kreditavimo operacijos dažnai užtikrinamos turto įkeitimu. Šiandieninė hipotekos veikla yra kiek
pasikeitusi lyginant su senaisiais laikais. Anuomet ir dabar daugelyje valstybių hipoteka – turto įkeitimas yra registruojamas tame pačiame registre kaip ir nekilnojamas turtas. Pas mus Nekilnojamo turto ir Hipotekos registrai yra visiškai atskiri vienas nuo kito.

Po sovietmečio, kur hipotekos sistema buvo visiškai sugriauta, atkūrus Lietuvos valstybingumą, Hipotekos įstatymas buvo priimtas 1992 metais. Tačiau hipotekos skyriai įkeitimus pradėjo registruoti tik 1998 metų balandžio 1 dieną, o oficialaus Hipotekos registro pristatymo sulaukė tik rugsėjo mėnesį. [3,12 ]

Hipotekos paskolos – svarbus ilgalaikio finansavimo šaltinis. Taikant konkrečią hipotekos rūšį, pirmiausia nustatomas jos efektyvumas. Tuo tikslu parengiamas paskolos padengimo planas, įvertinama paskolos kaina, užstato forma ir dydis, kitos paskolos išdavimo sąlygos. Įkūrus modernų Hipotekos registrą, Lietuvoje sudarytos palankios sąlygos plėtoti šią paskolų rūšį.

Steigiant hipoteką dirbta labai sparčiai. Pats Hipotekos įstatymas – tai tik dokumentas, apibrėžiantis, kokį statinį reikia pastatyti tuščiame lauke. Kad įgyvendintume Hipotekos įstatymą, visų pirma reikėjo išsiaiškinti, kokių dar reikia įstatymų ar jų pataisų bei kitų teisinių aktų, kad Hipotekos registras harmoningai įsijungtų į mūsų valstybės teisinį mechanizmą. Kad nereikėtų gaišti ir taip prarasto laiko, pavyzdžiu buvo paimta bene didžiausią patirtį šioje srityje sukaupusi Norvegija. Šioje šalyje visi turto, teisių, subjektoų, mokesčių registraiyra sujungti į bendrą sistemą. Tai ir buvo pagrindinis motyvas pasirenkant partneriu Norvegijos registrų plėtros agentūrą kaip pagrindinį konsultantą. 1996 metų rugsėjo 16 dieną Teisingumo ministerija pasirašė sutartį su Norvegijos registrų plėtros agentūra dėl Hipotekos sistemos Lietuvoje parengimo ir įdiegimo dviem etapais. Pirmajame buvo atlikta įkeitimo teisės Lietuvoje analizė ir pateiktos rekomendacijos dėl Hipotekos registro steigimo principų. Ataskaita apie atliktus darbus buvo atlikta 1997 m. vasarį ir jau balandžio pradžioje apsvarstyta Vygiausybėje kartu su kitais reikalingų įstatymų projektais. Tie įstatymai Seime priimti birželį ir dar po mėnesio Teisingumo ministerija pasirašė sutartį su minėta Norvegijos agentūra dėl antrojo hipotekos sistemos diegimo etapo – Hipotekos registro informacinės sistemos mūsų šalyje sukūrimo. [3,12]

Reikėjo sukurti ne tik informacinę sistemą, bet ir įsteigti Hipotekos registrą tvarkančias įstaigas, įsigyti kompiuterinę įrangą, sujungti sistemą į bendrą uždarą duomenų perdavimo tinklą, apimantį visą Lietuvos teritoriją, taip pat nustatyti dokumentų turinį ir formą bei suderinti juos su programine įranga, apmokyti dirbti hipotekos tvarkymo įstaigos darbuotojus. Tai užtruko tik devynis mėnesius. Ir 1998 m. balandžio 1 dieną pradėjo veikti dešimt hipotekos skyrių ir Centrinė hipotekos įstaiga. Visos turto įkeitimo sutartys nuo to laiko pradėtos registruoti Lietuvos hipitekos registre.

3. HIPOTEKOS REGISTRO PASKIRTIS IR FUNKCIJOS

Lietuvos Respublikos hipotekos registro paskirtis – rinkti, naudoti ir teikti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytus duomenis apie nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įkeitimus.[2,1-7]

Įkeitimo sutarčių registravimas yra tik viena Hipotekos registro funkcija. Kita – informacijos apie Hipotekos registre įregistruotus įkeitimus teikimas suinteresuotiems asmenims. Visa programinė įranga, leidžianti teikti informaciją iš registro duomenų bazės “Internetu”, automatiniu faksu bei telefonu, buvo baigta kurti 1998 m. rugsėjį, o atlikus testavimą ir organizacinius darbus, lapkričio pradžioje Hipotekos registras pradėjo veikti kaip užbaigta sistema. Kartu galima priminti, kad Lietuvos hipotekos registras yra jauniausias ir moderniausias visoje Rytų ir Vidurio Europoje. Tai bendra uždarame informaciniame tinkle veikianti kompiuterinė sistema, turinti automatinį ryšį su Gyventojų ir Įmonių registrais. Daugelyje Europos valstybių kompiuteriyuoti registrai tik kuriami. [ 3,12 ]

4. HIPOTEKOS PASKOLOS IŠDAVIMAS

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1896 žodžiai iš 6309 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.