Ieškinio senaties samprata ir taikymo sąlygos
5 (100%) 1 vote

Ieškinio senaties samprata ir taikymo sąlygos

TURINYS

ĮVADAS 3

IEŠKINIO SENATIES SAMPRATA 4

IEŠKINIO SENATIES TERMINAI 4

IEŠKINIO SENATIES TAIKYMAS 8

IEŠKINIO SENATIES TERMINO PRADŽIA 8

IEŠKINIO SENATIES TERMINAS PASIKEITUS PRIEVOLĖS ASMENIMS 10

IEŠKINIO SENATIES TERMINO SUSTABDYMAS 10

IEŠKINIO SENATIES TERMINO NUTRAUKIMAS 12

IEŠKINIO SENATIES TERMINO PABAIGOS TEISINĖS PASEKMĖS 13

SUTRUMPINTŲ IEŠKINIO SENATIES TERMINŲ SUSTABDYMAS, NUTRAUKIMAS IR ATNAUJINIMAS 14

PASEKMĖS, ATSIRANDANČIOS SKOLININKUI ĮVYKDŽIUS PAREIGĄ PO TO, KAI IEŠKINIO SENATIES TERMINAS PASIBAIGĖ 15

REIKALAVIMAI, KURIEMS IEŠKINIO SENATIS NETAIKOMA 15

IEŠKINIO SENATIES TAIKYMAS PAPILDOMIEMS REIKALAVIMAMS 15

IŠVADOS 17

LITERATŪRA 18

ĮVADAS

Savo darbe bandysiu trumpai apžvelgti ieškinio senaties termino sampratą, ieškinio senaties termino taikymą, ieškinio senatie stermino pradžią, sustabdymą ir nutraukimą, ieškinio termino pabaigos teisines pasekmes, sustrumpintus ieškinio senaties terminus, taip pat reikalavimus, kuriems ieškinio senatis netaikoma.

Rašydama šį darbą pasinaudojau Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kuris įsigaliojo nuo 2001 metų liepos 1 dienos. Parengiamieji šio teisės akto darbai vyko bene dešimt metų, kad naujojo Kodekso normos atspindėtų Lietuvios civilinės teisės ir pažangiausias užsienio valstybių privatinės teisės tradicijas.

Tačiau visos permainos visuomenės gyvenime atneša nemažai nesusipratimų. Todėl Civilinio kodekso komentaras parengtas turint tikslą, kad įgyvendinant civilinės teisės normas būtų išvengta neaiškumų, dviprasmybių, Kodekso nuostatų neteisingo interpretavimo. Civilinio kodekso komentaras nuo šiol yra Lietuvos teisės doktrinos dalis ir vienas iš Lietuvos civilinės teisės šaltinių. Šiuo teisės šaltiniu ir aš pasinaudojau rašydama savo darbą.

IEŠKINIO SENATIES SAMPRATA

Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį.

Šią Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ieškinio senaties sąvoką reikia suprasti kaip laiką, per kurį asmuo gali priverstinai, tai yra valstybės padedamas, apginti savo pažeistas teises. Ieškinio senatis nėra laikas, per kurį asmuo gali kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo. Net ir pasibaigus įstatymo nustatytam terminui asmuo gali kreiptis į teismą dėl teisminės gynybos, kadangi teisė į gynybą ir teisė kreiptis į teismą dėl teisminės gynybos, kadangi teisė į gynybą ir teisė kreiptis į teismą yra savarankiškos, viena nuo kitos nepriklausomos teisės. Civilinio kodekso 1.126 straipsnyje nurodyta, kad reikalavimą apginti pažeistą teisę teismas priima nagrinėti, nors ieškinio senaties terminas pasibaigęs. Be to, minėto straipsnio 2 dalyje numatyta, kad ieškinio senatį teismas taiko tik ginčo šalies reikalavimu, o CK 1.131 straisnio 2 dalyje nurodyta, kad būtina atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą ir ginti pažeistą teisę, jeigu teismas pripažįsta ieškinio senaties terminą praleidus dėl svarbios priežasties. Dėl šios priežasties ieškinio senaties terminas priskirtinas prie atnaujinamųjų terminų. Ieškinio senaties terminą, kaip atnaujinamąjį terminą, būtina skirti nuo naikinamojo termino, kuriam pasibaigus išnyksta tam tikra civilinė teisė ar pareiga ir kurio teismas negali atnaujinti.

Ieškinio senaties instituto tikslas – sudaryti realią galimybę asmeniui apginti savo pažeistą teisę, užtikrinti civilinių santykių stabilumą ir užkirsti kelią begaliniam bylinėjimuisi, skatinti asmenį kuo greičiau ginti savo pažeistą teisę, palengvinti įrodinėjimo procesą. Taigi ieškinio institutas nustatytas tiek ieškovo, tiek atsakovo, t.y. abiejų šalių interesais.

IEŠKINIO SENATIES TERMINAI

Bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų. Jis yra ilgiausias iš visų CK nustatytų ieškinio senaties terminų ir taikomas visiems civiliniams teisiniams reikalavimams, išskyrus tuos, kuriems CK ir kiti LR įstatymai nustato sutrumpintus ieškinio senaties terminus arba nurodo, kad ieškinio senatis netaikoma. Reikalavimai, kuriems ieškinio senatis netaikoma, išvardyti CK 1.134 straipsnyje.

Atskirų rūšių reikalavimams LR CK kodeksas bei kiti Lietuvos Respublikos įstatymai nustato sutrumpintus ieškinio senaties terminus. Sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą nustato, pavyzdžiui, Prekybinės laivybos įstatymas. Šio įstatymo 74 str. 1 d. nurodyta, kad ieškinius, kylančius iš vežimo kabotažu, galima pareikšti per šešis mėnesius nuo dienos, kai atsirado pagrindas pareikšti ieškinį.

Sutrumpintas vieno mėnesio ieškinio senaties terminas taikomas iš konkurso rezultatų atsirandantiems reikalavimams. Iš CK 6.947 straipsnio 1 dalies matyti, kad konkursas skelbiamas turint tikslą nustatyti asmenį, kuris pateiks geriausią tam tikros teisės įgyvendinimo projektą, geriausiai atliks tam tikrą darbą arba pasieks geriausią kitokį konkurso organizatoriaus nurodytą rezultatą. Asmuo, geriausiai atlikęs tam tikrą darbą arba pasiekęs geriausią kitokį konkurso organizatoriaus nurodytą rezultatą, turi teisę į konkurso organizatoriaus nurodytą rezultatą, turi teisę į konkurso organizatoriaus pažadėtą atlyginimą, o asmuo, pateikęs geriausią tam tikros teisės įgyvendinimo projektą, turi teisę, kad jam būtų suteikta
speciali teisė. Minėti asmenys, kuriems nesumokamas pažadėtas atlyginimas, nesuteikiama speciali teisė, per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai tai turėjo būti padaryta, turi teisę kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo. Šis terminas tip pat taikomas, kai konkurso rezultatus ginčija jį pralaimėję šalys.

Sutrumpintas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams pripažinti juridinio asmens organų sprendimus negaliojančiais. Atsižvelgiant į CK1.127 straipsnio 1 dalį , šis sutrumpintas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas turėtų būti pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai asmuo, kurio teisės pažeistos juridinio asmens organo sprendimu, sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato kitaip. CK 2.82 straipsnio 4 dalyje ieškiniams dėl juridinių asmenų organų sprendimų, kurie prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams, nustatytas trijų mėnesių senaties terminas, pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą, jeigu šis kodeksas ir kiti įstatymai nenustato kitokio ieškinio senaties termino. CK 2.82 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta nuostata vertintina kaip specialioji norma CK 1.125 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos nuostatos atžvilgiu.

Sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas:

1) ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo;

2) ieškiniams dėl parduotų daiktų trūkumų.

Sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas, taikomas ieškiniams dėl parduotų daiktų trūkumų, turėtų būti pradedamas skaičiuoti atsižvelgiant į tai, ar pirkėjas pareiškė reikalavimus dėl parduoto daikto trūkumų. Pagal CK 6.338 straipsnio nuostatas, pirkėjas turi teisę pareikšti reikalavimus dėl daikto trūkumų, jeigu sutartis ar įstatymai nenustato ko kita. Tokius reikalavimus pareiškėjas gali pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo daikto perdavimo dienos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ilgesnio termino. Terminas pareikšti reikalavimus dėl gabenamų ar paštu siunčiamų daiktų trūkumų skaičiuojamas nuo daiktų atgabenimo į paskirties vietą dienos. Todėl, kai pirkėjas per dvejus metus nuo daikto perdavimo dienos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ilgesnio termino, nepareiškė reikalavimų dėl parduoto daikto trūkumų arba kai negalima nustatyti tokių reikalavimų pareiškimo dienos, šešių mėnesių ieškinio senaties terminas ,taikomas ieškiniams dėl parduotų daiktų trūkumų, turėtų būti pradedamas skaičiuoti praėjus dvejiems metams nuo daikto perdavimo dienos, jeigu kiekvienu konkrečiu atveju nenustatyta, kad protingas terminas pareikšti reikalavimus dėl daikto trūkumų buvo trumpesnis nei dveji metai. Taip pat minėtas terminas gali būti trumpesnis nei dveji metai daiktams, kuriems nustatytas kokybės garantijos terminas, ir daiktams, kuriems nustatytas tinkamumo naudoti terminas. Jeigu sutartis ar įstatymai nustato, kad pirkėjas neturi teisės pareikšti reikalavimus dėl daikto trūkumų, šešių mėnesių ieškinio senaties terminas, taikomas ieškiniams dėl parduotų daiktų trūkumų, turėtų būti pradedamas skaičiuoti nuo daikto perdavimo dienos.

Sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas iš ryšių įmonių santykių su kientais atsirandantiems reikalavimams, jeigu siuntos buvo siunčiamos Lietuvoje, arba vienerių metų ieškinio senaties terminas, jeigu siuntos buvo siunčiamos į užsienį. Galiojantys ryšių įmonių santykius su klientais reglamentuojantys įstatymai nenustato sutrumpintų komentuojamoje dalyje nurodytų ieškinio senaties terminų. Pavyzdžiui, 1999 m. balandžios 15 d. Pašto įstatymas nustato terminą pateikti pretenzijas dėl žalos atlyginimo už dingusią pašto siuntą ar siuntinį, juose siųstų daiktų dingimą, trūkumą ar apgadinimą – jis yra šeši mėnesiai nuo išsiuntimo dienos.

Sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas taikomas iš draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams. Pagrindinis iš jų yra draudėjo pareikštas draudikui reikalavimas išmokėti įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką įvykus įstatyme ar draudimo sutartyje nurodytam draudiminiam įvykiui. Tačiau iš draudimo teisinių santykių gali atsirasti ir kitų reikalavimų, kuriems taip pat taikomas sutrumpintas vienų metų ieškinio senaties terminas. Pavydžiui, tokį sutrumpintą terminą būtina taikyti išieškant iš draudėjo nuostolius, kuriuos draudikas patyrė dėl to, kad draudėjas laiku nepranešė draudikui apie galiojant draudimo sutarčiai iš esmės pasikeitusias joje numatytas aplinkybes, dėl kurių padidėjo ar galėjo padidėti draudimo rizika. Tačiau sutrumpintas vienų metų ieškinio senaties terminas nebus taikomas subrogacijos atveju draudikui išieškant iš už žalą atsakingo asmens draudėjui išmokėtas sumas, nes CK 6.1015 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama pagal taisykles, nustatančias draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Tokia nuostata paaiškinama tuo, kas tarp draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens nėra draudimo
santykių, o subrogacijos būdu draudikui pereina būtent draudėjo teisės į žalos atlyginimą.

Sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo, tarp jų ir reikalavimams atlyginti žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produkcijos. Šis reikalavimas turėtų būti taikomas esant tiek sutartinei, tiek deliktinei atsakomybei. Taip pat šis trejų metų ieškinio senaties terminas turėtų būti taikomas pareikšti reikalavimus atlyginti tiek turtinę, tiek neturtinę žalą. Tačiau CK arba kiti įstatymai gali nustatyti kitokius sutrumpintus terminus pareikšti reikalavimus atlyginti padarytą žalą.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1660 žodžiai iš 5506 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.