Imones veiklos finansinis vertinimas
5 (100%) 1 vote

Imones veiklos finansinis vertinimas

TURINYS

ĮVADAS 3

1. TRUMPA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA 4

2. FINANSINĖS ANALIZĖS SVARBA ĮMONĖS VEIKLOJE 6

2.1. Pagrindiniai informacijos šaltiniai įmonėje 8

2.2. Įmonės finansiniai rodikliai ir juos formuojantys veiksniai 11

2.3. Finansinių koeficientų reikšmė įmonėje 12

2.4. Rodiklių pasirinkimas įmonėje 13

3. ĮMONĖS BALANSO VERTIKALI IR HORIZONTALI ANALIZĖ 14

3.1. Vertikalioji balanso analizė 14

3.2. Horizontalioji balanso analizė 15

4. ĮMONĖS PELNO IR NUOSTOLIO ATASKAITOS VERTIKALI

IR HORIZONTALI ANALIZĖ 16

4.1. Vertikalioji pelno ir nuostolio ataskaitos analizė 17

4.2. Horizontalioji įmonės pelno ir nuostolio ataskaitos analizė 17

5. ĮMONĖS FINANSINIŲ KOEFICIENTŲ ĮVERTINIMAS 18

5.1. Įmonės veiklos pelningumo rodikliai 20

5.2. Įmonės veiklos efektyvumo rodikliai 21

5.3. Įmonės mokumo koeficientų analizė 21

IŠVADOS : 23

INFORMACIJOS ŠALTINIAI 24

PRIEDAI 25

ĮVADAS

Šių dienų Lietuvos ekonomikos būklė yra sudėtingoje situacijoje, ir tikrai nėra tokia kuri užtikrintų aukštą pragyvenimo lygį ar pagrindinių makroekonomikos rodiklių gerėjimą.

Kiekviena pelno siekianti įmonė, norinti vystyti pelningą veiklą bei išsilaikyti konkurencinėje rinkoje, labai didelį dėmesį turi skirti savo finansinei būklei. Be finansų neįmanoma vystyti jokios veiklos. Todėl labai svarbus yra firmos veiklos analizavimas, įvairių finansinių rezultatų vertinimas. Finansinė analizė gali padėti atrasti silpnąsias veiklos puses, pasirinkti tinkamą veiklos strategiją.

Įvertinta esama įmonės veikla, naudojantis informaciniais šaltiniais. Darbe aprašoma kaip valdomi ir kontroliuojami materialiniai ir finansiniai ištekliai bei jų pokyčiai įmonėje, kaip ir kokius pasirinkti tinkamus finansavimo šaltinius.

Darbe verslas pateikiamas kaip sistema, įvertinta įmonės verslo aplinka ir galimybės. Rašant referatą remtasi teisiniais aktais, reglamentuojančiais įmonės veiklos sritį.

1. TRUMPA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA

Įmonė – uždaroji akcinė bendrovė (UAB). Tai ūkinis vienetas, kurio nuosavybė priklauso akcininkams, priimantiems svarbiausius nuosavybės disponavimo sprendimus, tačiau neatsakantiems savo turtu už įmonės skolas. Įmonė teikia automobilių remonto paslaugas, Anykščių mieste.

Įmonėje yra trys akcininkai. Akcijų paketo pasidalijimas: 64 proc. priklauso vienam akcininkui, 19 proc. – kitam ir 16 proc. trečiam.

Įmonė įkurta 2000 metais Anykščių mieste. Įmonė siekia teikti kuo geresnes paslaugas, už daugeliui prieinamą kainą.

2001 metais įmonė padidino savo turimas patalpas ir priėmė tris naujus darbininkus, t.y. trys papildomi keltuvai. Išplėtus patalpas vienu metu galima aptarnauti penkis automobilius. Ateityje planuojama tiekti automobilių dažymo paslaugas.

Įmonė vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymu, mokesčius moka pagal Lietuvos Respublikoje veikiančius mokesčių įstatymus.

Įmonė turi juridinio asmens teises, finansinį, organizacinį ir teisinį įstatais nustatytą savarankiškumą, sąskaitą banke.

Įmonės tikslas – siekti pelno, sukurti naujas darbo vietas vykdant įstatymų nedraudžiamą ūkinę-komercinę veiklą.

Įmonės direktorius yra įmonės savininkas ir turi 64 proc. įmonės akcijų. Įmonės vadovas aukštos kvalifikacijos, domisi naujovėmis, dažnai vyksta stažuotis į užsienį.1 schema. Įmonės valdymo struktūra

Daugumos įmonės darbuotojų išsilavinimas yra aukštesnysis. Darbuotojų veiklai įvertinti įmonės direktorius naudoja keletą kriterijų:

• darbo išmanymas,

• darbo kokybė,

• elgesys su klientais bei tiekėjais,

• iniciatyvumas,

• bendravimo įgūdžiai ir t.t.

Įmonė nėra didelė, tačiau vykdydama savo veiklą didelį dėmesį skiria marketingo tikslų pasiekimui. Pagrindinis įmonės tikslas – suteikti paslaugą, kuri tenkintų vartotoją, jo poreikius ir garantuotų įmonei pelną. 2. FINANSINĖS ANALIZĖS SVARBA

ĮMONĖS VEIKLOJE

Įmonės finansinis stabilumas ir gera finansinė būklė yra svarbiausia įmonės finansinės veiklos charakteristika rinkos sąlygomis. įmonė finansiškai stabili, moki, ji turi privalumą prieš kitas įmones pritraukiant verslo vystymui būtinas lėšas, pasirenkant tiekėjus ir kvalifikuotus darbuotojus. Kad įmonė sėkmingai vystytų savo veiklą sistemiškai atliekama finansų analizė, t.y. objektyviai vertinama finansinė informacija. Tinkamas informacijos vertinimas padės priimti naudingus sprendimus. Įmonės finansinis vertinimas padeda suvokti vykstančius procesus įmonėje ir priimti optimalius sprendimus ateities veiklos plėtrai užtikrinti. Finansų analizė leidžia atskleisti įmonės nepanaudotus rezervus, valdyti sudėtingus ūkinius procesus.

Įmonės finansinė analizė yra susijusi su prognozavimu, apskaita, kontrole ir planavimu, t.y. finansinės analizės tikslas – svarbias įmonės veiklos funkcijas nukreipti veiklą įmonei naudinga linkme.

Finansinės analizės šaltiniai yra medžiaga, kuri reikalinga įmonės veiklai analizuoti. įmonės apskaita turi didžiausią įtaką analizės kokybei, nes apskaita – tai analizės metodas, sukurtas kuo tiksliau atspindėti kai kuriuos tikrovės aspektus ir yra svarbiausias finansinės analizės šaltinis. Įmonėje apskaita tinkamai organizuojama, tvarkoma
vadovaujantis standartais, nuostatais, norminiais aktais ir profesiniais apskaitos organizacijų reikalavimais, kad atliktų jai priskirtinas funkcijas. Atliekant analizę rodikliai lyginami su įmonės kelių laikotarpių duomenimis, šakos duomenimis, kad būtų įvertinta ir planuojama įmonės tolimesnė veikla, t.y. apskaitos kokybė lemia ir įmonės veiklos planavimą bei prognozavimą, kurių pagrindinis tikslas yra įvardinti būsimus poreikius ir bandyti paveikti ateities įvykius, išnaudojant palankias įmonei galimybes ir išvengiant nepageidaujamų įmonės veiklai aplinkybių. Įmonėje finansinė analizė priskiriama kontrolės procesui. Kontrolė apima daug įvairių procesų, t.y. ne tik faktiniai duomenys lyginami su planiniais ar prognoziniais duomenimis, eliminuoja nukrypimus nuo plane numatytų dydžių, siekiant įmonės užsibrėžtų tikslų. Įmonės finansinė analizė, kaip tyrimo ir ūkinių procesų vertinimo sistema, ne tik atlieka kontrolės funkciją. Pirmiausia nustatomi kiek ūkiniai procesai buvo-veiksmingi. Įmonėje atliekama finansinė analizė yra planavimo ir kontrolės tarpusavio sąryšio laidas. Tai dar labiau padidina jos reikšmę įmonės valdymui. Finansinė analizė svarbi ne tik įmonės veiklai, bet ir kitiems įmonės veikla suinteresuotiems asmenims: kreditoriams ir potencialiems savininkams. Kreditoriai prieš suteikdami paskolą, turi įsitikinti, kad jų suteiktos lėšos bus grąžintos ir dėl to jie nepatirs nuostolių. Potencialūs savininkai nori gauti naudą iš savo investicijų, dėl ko jie turi prieš nuspręsdami kam paskirti lėšas, įvertinti įmonės padėtį.

2 schema. Finansinės analizės vieta ir funkcijos įmonėje

2.1. Pagrindiniai informacijos šaltiniai įmonėje

Įmonės finansinės veiklos analizės tikslams reikalinga kompleksinė duomenų sistema, kuri kauptų informaciją:

• apie finansinius rezultatus įmonėje;

• apie verčių įmonės viduje judėjimą, apimtis, veiklos rezultatus, turto objektus ir finansinius fondus pagal gamybos grandis, struktūrinius padalinius, veiklos rūšis;

• apie įmonės veiklos rezultatyvumą ir tendencijas, rinkos kainas, infliaciją, darbo jėgos rinką ir kainas, finansines rinkas, finansinius normatyvus ir normas, mokesčių tarifus;

• apie teisės aktus, reguliuojančius įmonės ūkinę-finansinę veiklą, santykius su valstybinėmis ir finansinėmis institucijomis, darbo santykius ir pan.

Finansinės analizės šaltiniai grupuojami į vidinius ir išorinius. Prie vidinių įmonės informacijos šaltinių priskiriami visi duomenys, kurie gaunami įmonės viduje, prie išorinių informacijos šaltinių – visi tie duomenys, kurie gaunami už įmonės ribų ir kuriuos pateikia kitos institucijos.

Vidiniams įmonės informacijos šaltiniams priskiriama planai, normatyvai, atskaitomybė, sintetinės ir analitinės apskaitos bei įvairūs vidiniai neapskaitiniai analizės šaltiniai, tokie kaip pasitarimų, komisijų, konferencijų medžiaga, įvairūs techniniai dokumentai (techniniai pasai).

Išoriniams įmonės finansinės analizės šaltiniams priskiriama vyriausybės statistinė medžiaga, komercinių įmonių, kurios platina finansinę informaciją ir kiti įvairūs duomenys.

Analizės išvadoms pateikti reikia įvairios ir išsamios informacijos, charakterizuojančios aplinką, kurioje veikia įmonė ir vidinės informacijos. Pagrindinis finansinės analizės šaltinis yra įmonės buhalterinės apskaitos duomenys, kurie sudaro apie 75 proc. analizėje naudojamos informacijos, todėl buhalterinė apskaita pripažįstama informaciniu pagrindu vertinant įmonės veiklą. Finansinių ataskaitų apskaičiuoti rodikliai parodo vykstančius procesus įmonėje ir leidžia daryti išvadas apie įmonės esamos veiklos sėkmingumą, jos būsimą veiklą.

Įmonės pagrindinės vidaus informacinių šaltinių rūšys:

1. Balansas;

Svarbiausias finansinės atskaitomybės paketo dokumentas yra balansas – detalus įmonės turto, įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo komponentų tam tikrai datai įvardijimas. Balansą visada sudaro dvi dalys. Pirmojoje iš jų nurodoma įmonės turto sudėtis ir pasiskirstymas, t.y. tai, kuo faktiškai disponuoja įmonė balanso sudarymo dieną. Kita balanso dalis – įsipareigojimai ir nuosavas kapitalas rodo turto formavimo, t.y. jo padengimo ir kaupimo šaltinius.

Įsipareigojimai rodo, kiek yra gauta (paskolinta) kapitalo iš šalies. Suminiai abiejų balanso dalių rodikliai savo apimtimi yra visada lygūs ir tai galima išreikšti paprasta priklausomybe:

Turtas = Įsipareigojimai + Nuosavas kapitalas

2. Pelno (nuostolio) ataskaita;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1340 žodžiai iš 4458 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.