Imoniu likvidavimas ir reorganizavimas
5 (100%) 1 vote

Imoniu likvidavimas ir reorganizavimas

11213141

Lietuvos Respublikoje gali veikti šios teisinės formos įmonės:

1) individualios (personalinės) įmonės;

2) tikrosios ūkinės bendrijos;

3) komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos;

4) akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės;

5) valstybės įmonės;

6) savivaldybės įmonės;

7) žemės ūkio bendrovės;

8) kooperatinės bendrovės (kooperatyvai).

Įmonių veiklos pasibaigimas galimas dviem būdais: reorganizavimo ir likvidavimo.

Visų šių įmonių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai:

1. Lietuvos Respublikos įmonių įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

3. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas;

4. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo įstatymas;

5. Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas;

6. Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas;

8. Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymas;

9. Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymas ;

Įmonės reorganizavimas – tai jos pertvarkymas be likvidavimo procedūros. Reorganizuotos įmonės teisės ir pareigos pereina naujai įsteigtoms ar išlikusioms, bet iš esmės pertvarkytoms įmonėms.

Įstatymai numato tris įmonių reorganizavimo galimybes:

1. sujungimo;

2. skaidymo;

3. rūšies ar statuso pakeitimo.

Įmonės likvidavimas – tai jos, kaip teisės subjekto egzistencijos užbaigimas.

Įmonės likvidavimo ir reorganizavomo sąlygos priklauso nuo jos rūšies ir įsteigimo tvarkos.

Individualios įmonės

Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Individualios įmonės steigėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo ir steigia vienas fizinis asmuo. Individualios įmonės steigėjas nuo įmonės įregistravimo laikomas individualios įmonės savininku.

Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, taip pat į viešąją įstaigą. Apie sprendimą pertvarkyti individualią įmonę turi būti viešai paskelbta Respublikos spaudoje ir pranešta visiems individualios įmonės kreditoriams raštu. Įmonė įgyja pertvarkomos individualios įmonės statusą, o tai patvirtinantis dokumentas turi būti pateiktas juridinių asmenų registrui. Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę arba uždarąją akcinę bendrovę, jeigu individualios įmonės turtas, atėmus visus individualios įmonės įsipareigojimus, yra ne mažesnis nei Akcinių bendrovių įstatyme akcinei bendrovei ar uždarajai akcinei bendrovei nustatytas minimalus įstatinio kapitalo dydis. Sprendime pertvarkyti individualią įmonę turi būti nurodyta po pertvarkymo veiksiančios akcinės bendrovės arba uždarosios akcinės bendrovės įstatinio kapitalo dydis, akcijų skaičius, akcijų nominali vertė.

Be kita ko, pertvarkant individualią įmonę į akcinę bendrovę, akcijos turi būti įregistruotos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijoje ir išrinkta audito įmonė.

Naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentai įregistruojami juridinių asmenų registre ir pakeičiami juridinių asmenų registro duomenys .

Jeigu individualią įmonę paveldi asmuo, kuris yra kitos individualios įmonės savininkas, jam priklausančios individualios įmonės gali būti reorganizuotos jungimo būdu Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Pertvarkymas laikomas baigtu nuo naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentų įregistravimo juridinių asmenų registre

Individuali įmonė gali būti likviduojama:

1. Civilinio kodekso nustatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais ir tvarka;

2. Nuo sprendimo likviduoti individualią įmonę priėmimo dienos individuali įmonė įgyja likviduojamos individualios įmonės statusą;

3. Individualios įmonės likvidatorius įgyja individualios įmonės vadovo teises ir pareigas nuo jo paskyrimo dienos;

Indvidualios įmonės likvidavimo pagrindas gali būti:

1. įmonės savininko sprendimas nutraukti įmonės veiklą;

2. teismo arba kreditorių susirinkimo sprendimas pripažinti įmonę bankrutavusia;

3.valstybės organų priimtas sprendimas atšaukti įmonės registravimą už teisės pažeidimus.

Individualios įmonės likvidatorius privalo:

1. pranešti juridinių asmenų registrui apie sprendimą likviduoti individualią įmonę;

2. sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios individualios įmonės balansą;

3. baigti vykdyti individualios įmonės prievoles, atsiskaityti su likviduojamos individualios įmonės kreditoriais(Pvz.: sumokėti nesumokėtas į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, taip pat mokesčio administratoriaus pareigūnų ir kitų valstybės institucijų priskaičiuotas sumas, tarp jų baudas ir delspinigius);

4. pareikšti reikalavimus individualios įmonės skolininkams;

5. perduoti individualios įmonės savininkui individualios įmonės turtą, likusį atsiskaičius su likviduojamos individualios įmonės kreditoriais, ir surašyti to turto perdavimo aktą;

6. sudaryti tik tokius sandorius, kurie neprieštarauja likviduojamos įmonės veiklą reglamentuojantiems įstatymams

7. perduoti individualios įmonės dokumentus saugoti Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka;

8. sudaryti individualios įmonės likvidavimo aktą.

9. pateikti juridinių asmenų registrui individualios įmonės likvidavimo aktą ir kitus
dokumentus, reikalingus individualiai įmonei išregistruoti.

Ūkinės bendrijos

Lietuvos įstatymai numato dvi ūkinių bendrijų rūšis :

1. tikroji ūkinė bendrija

2. komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija.

Viena nuo kitos jos skiriasi tik narių sudėtimi, jų teisine padėtimi ir atsakomybės mastais.

Tikroji ūkinė bendrija yra įmonė, kurios visi dalyviai yra tikrieji nariai.

Komanditinė ūkinė bendrija yra įmonė, kurios dalyviai yra tikrieji nariai ir komanditoriai. Komanditorius (indėlininkas) yra asmuo, kurio tikslas savo kapitalu dalyvauti bendrijos komercinėje – ūkinėje veikloje ir gauti pajamas.

Ūkinės bendrijos yra neribotos civilinės atsakomybės privatūs juridiniai asmenys.

Sprendimą dėl reorganizavimo ar pertvarkymo priima kiekvienos reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios bendrijos visi tikrieji nariai bendru sutarimu. Sprendimą reorganizuoti ar pertvarkyti bendriją patvirtinantis dokumentas turi būti pateiktas juridinių asmenų registrui ir bendrija įgyja reorganizuojamos ar pertvarkomos bendrijos statusą.

Tikroji ūkinė bendrija gali būti pertvarkoma į šios teisinės formos juridinius asmenis:

1. komanditinę ūkinę bendriją;

2. akcinę bendrovę;

3. uždarąją akcinę bendrovę;

4. žemės ūkio bendrovę;

5. kooperatinę bendrovę (kooperatyvą);

6. individualią įmonę;

7. viešąją įstaigą;

8. labdaros ir paramos fondą.

Komanditinė ūkinė bendrija gali būti pertvarkoma į tikrąją ūkinę bendriją ar į kitas aukščiau išvardintas teisinės formos juridinius asmenis.

Kai išrinkti naujos teisinės formos juridinio asmens valdymo organai, sudarytas pertvarkomos bendrijos balansas, įvykdytos kitos sąlygos, tada naujai pertvarkyto juridinio asmens steigimo dokumentai įregistruojami juridinių asmenų.

Pertvarkymas laikomas baigtu, kai naujos teisinės formos juridinio asmens pakeisti steigimo dokumentai įregistruoti juridinių asmenų registre.

Kai bendrijos tikrųjų narių bendru sutarimu priimtas sprendimas likviduoti bendriją, nuo priėmimo dienos bendrija įgyja likviduojamos bendrijos statusą ir paskiriamas likvidatorius.

Likviduojamos bendrijos likvidatorius privalo:

1. Respublikinėje spaudoje viešai paskelbti apie bendrijos likvidavimą ir pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti bendriją, bei duomenis apie save (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta);

2. sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios bendrijos balansą;

3. kai atsiskaitoma su tikrosios ūkinės bendrijos kreditoriais, likęs turtas padalijamas tikriesiems nariams, o kai atsiskaitoma su likviduojamos komanditinės ūkinės bendrijos kreditoriais likęs turtas padalijamas komanditinės ūkinės bendrijos dalyviams, surašyti bendrijos turto priėmimo–perdavimo aktus;

4. likvidatorius įgyja bendrijos tikrųjų narių kompetenciją dėl sandorių sudarymo bei teises ir pareigas;

5. bendrijos dokumentus turi perduoti saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka;

6. sudaryti bendrijos likvidavimo aktą, kuriame nurodoma informacija apie prievolių įvykdymą ir patvirtinama, kad atlikti visi su bendrijos likvidavimu susiję veiksmai;

7. juridinių asmenų registrui pateikti bendrijos likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus bendrijai išregistruoti, o jeigu sprendimas likviduoti bendriją atšaukiamas, dokumentas, patvirtinantis likvidavimo atšaukimą, turi būti pateiktas juridinių asmenų registrui.

Akcinės bendrovės

Akcinė bendrovė – tai ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Jos įstatinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 150000 litų, o akcijos gali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, vadovaujantis vertybinių popierių viešąją apyvartą reglamentuojančiais teisės aktais.

Uždaroji akcinė bendrovė yra taip pat ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo, kurios turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 10000 litų. Joje negali būti daugiau kaip 100 akcininkų. Uždarosios akcinės bendrovės akcijos negali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai.

Akcinės bendrovės gali būti reorganizuojamos jas jungiant, skaidant ar pertvarkant.

Bendroviųs jungimo būdai:

1. prijungimo prie bendrovės, kuri tęsia veiklą t.y. prijungiamos kitos bendrovės, kurios kaip juridiniai asmenys po reorganizavimo pasibaigia;

2. sujungimo iš bendrovių, kurios kaip juridiniai asmenys po reorganizavimo pasibaigia, sukuriama nauja bendrovė.

Bendrovių skaidymo būdai:

1. išdalijimo bendrovė, kuri po reorganizavimo pasibaigia, išdalijama kitoms bendrovėms, kurios tęsia veiklą;

2. išskaidymo iš bendrovės, kuri po reorganizavimo pasibaigia, sukuriamos naujos bendrovės;

3. atskyrimo iš bendrovės, kuri tęsia veiklą, atskiriama dalis, iš kurios sukuriama nauja bendrovė.

Bendrovių pertvarkymo būdai:

1. kai uždaroji akcinė bendrovė pertvarkoma į akcinę bendrovę, keičiami bendrovės įstatai ir akcijos įregistruojamos Vertybinių popierių komisijoje;

2. kai akcinė bendrovė pertvarkoma į uždarąją akcinę bendrovę, keičiami bendrovės įstatai ir panaikinamas akcijų įregistravimas Vertybinių popierių komisijoje.

Reorganizuojamų bendrovių pagrindinės nuostatos:

1.
bendrovę galima tik tuomet, kai visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas;.

2. likviduojama bendrovė negali būti reorganizuojama.

3. bendrovėms, kurios po reorganizavimo pasibaigia, likvidavimo procedūros netaikomos.

4. reorganizuotų bendrovių viso turto, teisių ir prievolių perėmėjai yra reorganizuojant sukurtos naujos ir po reorganizavimo tęsiančios veiklą bendrovės.

5. bendrovė gali būti reorganizuojama tik pagal bendrovės reorganizavimo projektą.

6. reorganizuojama bendrovė apie numatomą reorganizavimą privalo pranešti kiekvienam bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku.

7. apie numatomą reorganizavimą privalo paskelbti įstatuose nurodytoje periodinėje spaudoje ir kiekvienam jos akcininkui pranešti pasirašytinai ar registruotu laišku

8. reorganizuojamos bendrovės valdyba turi informuoti visuotinį akcininkų susirinkimą apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus laikotarpiu tarp reorganizavimo projekto parengimo ir visuotinio akcininkų susirinkimo. Patvirtinti reorganizavimo projektą ir priimti nutarimą reorganizuoti bendrovę gali visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma.

9. po reorganizavimo veiksiančios bendrovės įstatai pateikiami juridinių asmenų registro tvarkytojui po pirmojo visuotinio akcininkų susirinkimo.

Reorganizavimas pertvarkant bendrovę laikomas baigtu nuo pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo dienos.

Nuo reorganizavimo užbaigimo dienos visas baigiančių veiklą bendrovių turtas, teisės ir pareigos yra po reorganizavimo veiksiančių bendrovių turtas, teisės ir pareigos.

Pertvarkant uždarąją akcinę bendrovę į akcinę bendrovę, jos įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis, nei nustatytas Akcinių bendrovių įstatyme.

Pertvarkant akcinę bendrovę į uždarąją akcinę bendrovę, jos akcininkų skaičius negali būti didesnis, nei nustatytas uždarosioms akcinėms bendrovėms Akcinių bendrovių įstatyme.

Akcinės bendrovės likvidavimo pagrindai yra:

1. pasibaigęs įstatuose nurodytas bendrovės veiklos terminas;

2. teismo ar kreditorių susirinkimo sprendimas likviduoti bankrutavusią bendrovę;

3. teismo sprendimas likviduoti bendrovę už Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus teisės pažeidimus;

4. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas likviduoti bendrovę;

5. teismo sprendimas pripažinti bendrovę neteisėtai įsteigta

Bendrovė gali būti pripažįstama neteisėtai įsteigta, jei steigėjai bendrovės steigimo metu buvo neveiksnūs, buvo pažeistos Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos bei nebuvo sudarytas minimalus bendrovės įstatinis kapitalas, įstatuose nurodyti bendrovės veiklos tikslai yra neteisėti arba prieštarauja viešajai tvarkai; nenurodytas bendrovės pavadinimas, įstatinio kapitalo dydis, įstatuose. Svarbu pažymėti, kad visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti nutarimo likviduoti nemokią bendrovę.

Kai visuotinis akcininkų susirinkimas ar teismas nutaria likviduoti bendrovę, skiriamas jos likvidatorius. Likvidatorius nuo paskyrimo dienos įgyja savo teises ir pareigas, o bendrovės valdymo organai, išskyrus visuotinį akcininkų susirinkimą, netenka įgaliojimų valdyti bendrovę. Visuotinį akcininkų susirinkimą turi teisę sušaukti likvidatorius, teismas ar daugiau kaip 1/2 visų balsų turintys akcininkai .

Likvidatorius praneša juridinių asmenų registro tvarkytojui apie nutarimą likviduoti bendrovę ir savo duomenis. Prieš likviduojamos įmonės statusą įgijusios bendrovės pavadinimą rašomas žodis „likviduojama“. Apie bendrovės likvidavimą turi būti pranešta kiekvienam bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, apie bendrovės likvidavimą turi būti paskelbta įstatuose nurodytoje Lietuvos Respublikos periodinėje spaudoje.

Likviduojant bendrovę, akcijas pasirašę, bet jų neapmokėję asmenys turi jas apmokėti akcijų pasirašymo sutartyje nustatyta tvarka. Kai likviduojama teismo pripažinta neteisėtai įsteigta bendrovė, jei ji gali patenkinti prisiimtus įsipareigojimus kreditoriams, akcijas pasirašę asmenys gali būti atleisti nuo dar neįmokėtų įnašų tokios dalies, kurią jie atgautų skirstant likviduojamos bendrovės turtą.

Iki likviduojamos bendrovės išregistravimo pirmiausia turi būti sumokami:

1. privalomi mokesčiai į biudžetus ir fondus;

2. atsiskaitoma su bendrovės kreditoriais;

3. atsiskaitoma su darbuotojais;

4. išmokamas sukauptas dividendas privilegijuotųjų akcijų su kaupiamuoju dividendu savininkams;

5. likęs likviduojamos bendrovės turtas iki bendrovės išregistravimo padalijamas akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Jeigu kyla ginčų, bendrovės turtas nedalijamas iki tol, kol teismas neišspręs šių ginčų ir nebus atsiskaityta su kreditoriais.

Likvidatoriaus turi bendrovės valdybos ir administracijos vadovo teises ir pareigas bei atstovauja bendrovei teisme, esant santykiams su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis. Likvidatorius yra atsakingas bendrovei, akcininkams ir tretiesiems asmenims už nuostolius, kurie atsirado dėl jo kaltės.

Bendrovės likvidatorius:

1. atlieka materialinių, finansinių vertybių inventorizaciją ir surašo jų priėmimo aktą, sudaro likvidavimo laikotarpio pradžios bendrovės finansinę
(likvidavimo balansą);

2. baigia vykdyti prievoles pagal anksčiau sudarytus sandorius ir pagal savo kompetenciją sudaro naujus sandorius. Visuotinis akcininkų susirinkimas ar teismas, išrinkę likvidatorių, gali nustatyti su likvidavimu nesusijusius sandorius, kuriuos gali sudaryti likvidatorius;

3. baigia sandorius su bendrovės kreditoriais ir skolininkais;

4. parduoda bendrovės turtą;

5. nutraukia darbo sutartis su bendrovės darbuotojais ir atsiskaito su jais;

6. paskirsto akcininkams likusį bendrovės turtą;

7. sudaro bendrovės likvidavimo aktą;

8. jei likviduojama akcinė bendrovė, kreipiasi į Vertybinių popierių komisiją, kad ši išregistruotų akcijas (panaikintų akcijų įregistravimą);

9.perduoda likviduotos bendrovės dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka;

10. pateikia dokumentus, reikalingus likviduotą bendrovę išregistruoti iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro.

Valstybės ir savivaldybių įmonės

Valstybės įmonė yra iš valstybės turto įsteigta arba įstatymų nustatyta tvarka valstybei perduota įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.

Savivaldybės įmonė yra iš savivaldybės turto įsteigta arba įstatymų nustatyta tvarka savivaldybei perduota įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso savivaldybei .

Valstybės įmonės ir savivaldybės įmonės tikslas – teikti viešąsias paslaugas, gaminti produkciją ir vykdyti kitą veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus.

Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

Įmonė gali būti reorganizuojama jungimo bei skaidymo būdais.

Įmonės reorganizavimo procedūros gali būti pradėtos vykdyti tik Vyriausybei ar Savivaldybei sutikus reorganizuoti įmonę. Vyriausybės nutarime ar savivaldybės tarybos sprendime dėl sutikimo reorganizuoti įmonę, be kita ko, turi būti nurodyti reorganizavimo tikslai, reorganizavimo būdas, reorganizuojamos įmonės, reorganizavime dalyvaujančios įmonės, po reorganizavimo veiksiančios įmonės, kiekvienos po reorganizavimo veiksiančios įmonės numatomi veiklos tikslai ir įmonės savininko teises bei pareigas įgyvendinanti institucija.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 2370 žodžiai iš 4673 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.