Imoniu rusys ir veiklos ipatumai
5 (100%) 1 vote

Imoniu rusys ir veiklos ipatumai

Įmonė yra savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymų nustatyta tvarka tam tikrai komerciniai-ūkiniai veiklai. Įmonę sudaro medžiaginių-daiktinių, finansinių ir nematerialių aktyvų, jos teisių ir pareigų kompleksas. Tai techniniu, organizaciniu ir ūkiniu požiūriu vieninga sistema, gaminanti produkciją ir teikianti paslaugas. Produkcijos gamybos ekonominiai rezultatai (pelnas, rentabilumas) pasiekiami optimaliai organizuojant darbo objektų ( žaliavų, medžiagų), darbo priemonių (pastatų, statinių) ir darbo subjektų (darbininkų, tarnautojų) sąveika.

Įmonė kaip teisės subjektas (įmonininkas), gali turėtu asmens teises arba veikti kaip fizinis asmuo. Įmonininkas yra fizinis arba juridinis asmuo, taip pat į bendrovę susijungę keli fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie nuosavybės teise valdo, naudoja ir disponuoja įmonės turtu, organizuoja įmonės ūkinę ir finansinę veiklą. Nuosavybės teisę į įmonę įmonininkas įgyja steigimo, pirkimo, pardavimo arba kitokių civilinių sandorių pagrindu.

Įmonės grupuojamos pagal įvairius požymius, o bendriausi ir dažniausiai sutinkami tokie :

1.Įmonės juridinė forma. Pagal tai išskiriamos tokios įmonių rūšys :

a)individualios ( personalinės)

b)tikrosios ūkinės bendrijos

c)komandinės ( pasitikėjimo) ūkinės bendrijos

d)akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės

e)valstybinės (vietos savivaldybės) įmonės

2.Įmonės dydis, priklausantis nuo darbuotojų skaičiaus.

Tai gana sąlygiškas grupavimo kriterijus, nes, pavyzdžiui 200 darbuotojų turinti prekių platinimo įmonė priskirta labai didelių įmonių grupei. Automobilių pramonėje tokia įmonė būtų laikoma labai maža. Taip pat skitingose valstybėse įmonių dydis, pagal darbuotojų skaičių, gali būti įvairus. Pavyzdžiui Norvegijoje maža laikoma 20 darbuotojų turinti įmonė, daugumoje Europos šalių – 50, o JAV – 250 darbuotojų. Norvegijoje vidutinių įmonių grupei priskiriamos įmonės, turinčios 100, Belgijoje, Danijoje ir Jungtinėje Karalystėje – 200, JAV, Prancūzijoje, Vokietijoje – 500 žmonių.

Iš mažų ir vidutinių įmonių grupės išskiriamos labai smulkios įmonės, priklausiančios vienam asmeniui (šeimai), neturinčios samdomų darbininkų; smulkios, kuriose dirba 5-6 žmonės; mažos, turinčios iki 50 darbuotojų. Vieno ūkio šakų daugiau kaip 50 žmonių turinčios įmonės priskiriamos mažoms, o kitų – vidutinėms.

Labai smulkių įmonių grupei priklauso amatų įmonės. Jose verslą organizuoja amato meistras, kurio sugebėjimai dažniausiai nulemia šių įmonių komercinę veiklą. Amatų įmonės kuriamos meninių dirbinių gamyboje, individualaus siuvimo, kitose glaudžiai su vartotojais susijusiose srityse. Visose pramoninėse valstybėse amatų įmonių būna labai daug.

Mažos įmonės arba savarankiškai veikia rinkoje, arba yra didelių įmonių rangovės ir tiekėjos. Jas su didele įmone sieja įvairių rūšių kontraktai.

3.Veiklos sritis, rodanti, kokį vartojimo poreikį tenkina įmonės produkcija. Tai gali būti gamybinio arba gyventojų vartotojų produktai, įvairios gamybinės ir negamybinės paslaugos.

4.Įmonės valdymo subjektas, rodantis įmonės vadovo atsakomybės ribas ir vadovavimo stilių. Tai gali būti nedaloma vieno valdžia, partnerių ar kapitalų savininkų valdoma įmonė.

Plačiau panagrinėsiu įmonių rūšis pagal įmonės juridinę formą.

Individualios įmonės – tai įmonės priklausiančios arba fiziniam asmeniui, arba keliems asmenims. Individualinę įmonę gali įkurti ir negamybinės organizacijos, turinčios juridinio asmens teises ( pvz. munipacilitetai) .

Įmonės savininkas turi neribotą turtinę atsakomybę, reiškiančia, kad jo ir įmonės turtas yra neatskiriami ir už įmonės prievoles jis atsako ne tik įdėtuoju į verslą kapitalu, bet ir visu savo turtu. Individuali įmonė neturi juridinio asmens teisių. Tačiau steigėjo prašymu negamybinių organizacijų individualioms įmonėms gali būti suteiktas juridinio asmens statusas. Šios įmonės skiriamasis bruožas yra tai, kad pagal daugelio šalių įstatymus firmos pavadinimu turi būti įvardytas firmos savininkas.

Tai labiausiai paplitusi įmonių forma Vakarų valstybėse, kadangi tokios įmonės lengvai steigiamos ir likviduojamos. Jų veiklos nevaržo griežta teisinio reguliavimo sistema. Tokioms įmonėms sukurti paprastai nereikia didelių kapitalinių įdėjimų, o jų savininkai atsako už įmonės įsipareigojimus visu savo turtu.

Įmonė gali užsiimti bet kokia gamybine ar komercine veikla, išskyrus tai, kas draudžiama Įmonių įstatymu, pvz., eksploatuoti naudingąsias iškasenas, gaminti ir realizuoti vaistus, narkotikus ir kt.

Individualios įmonės gali būti dviejų formų:

– kai įmonės veikla pagrįsta paties savininko ir jo šeimos narių darbu,

– kai įmonės veikla pagrįsta paties savininko ir samdomų žmonių darbu.

Šios įmonės turi privalumų ir trūkumų:

– paprasta registravimo schema

– supaprastinta apskaita ir finansinė atsakomybė.

Viskas, ko reikia – tai kas ketvirtį patiekti mokesčių inspekcijai savo veiklos pajamų deklaracijas, o jei yra pasamdyti žmonės, tai reikia dar pateikti socialinio draudimo skyriui – finansines apyskaitas.

– vienintelis biznio savininkas, atsako už savo sprendimus, ir visas uždirbtas pelnas bus tik jo,

– sudaromos
sąlygos reikštis savininko iniciatyvai.

Trūkumai:

– neribota atsakomybė

Vienintelis įmonės savininkas asmeniškai atsako už visus įmonės įsipareigojimus ir įsiskolinimus. Tai reiškia kad savininko turtas ir biznis yra juridiškai sutapatinami. T.y. , jog veiklos eigoje atsirandančios skolos, kurios nepadengiamos iš biznio, turi būti apmokamos iš savininko asmeninių santaupų arba turto ( mašina, butas) sąskaita.

– vadovavimo sunkumai

Bizniui augant ir plečiantis, tampa vis sunkiau tvarkyti reikalus. Veikloje gali prireikti didesnių biznio valdymo sugebėjimų negu savininkas turi arba galima neformaliai pasinaudoti, pavyzdžiui, savo šeimos narių patirtimi.

– sunku sukaupti didelę pinigų sumą

– firmos gyvavimo laiką riboja jos savininko gyvavimo trukmė

Tikroji ūkinė bendrija yra visiškos turtinės atsakomybės įmonė, įsteigta bendrosios jungtinės veiklos sutartimi sujungus kelių fizinių ar juridinių asmenų turtą į bendrąją dalinę nuosavybę komercinei-ūkinei veiklai su bendru firmos vardu.

Tikrosios ūkinės bendrijos nariai turi neribotą turtinę atsakomybę : už ūkinės bendrijos prievoles jie solidariai atsako visu savo turtu.

Bendriją komercinei-ūkinei veiklai gali kurti ne mažiau kaip du ir ne daugiau kaip 20 fizinių ar juridinių asmenų. Jos turi firmos vardą, kuriame būtinai turi būti įvardytas bent vienas iš savininkų.

Ūkinė bendrija remiasi visišku jos narių tarpusavio pasitikėjimu. Visi tikrosios ūkinės bendrijos nariai turi teisę atstovauti bendrijai sudarant sandėrius ( jei įstatuose yra nenumatyta kitaip). Tikroji ūkinė bendrija neprivalo skelbti savo ūkinės ir finansinės veiklos rezultatų. Tais atvejais, kai bendrija negali įvykdyti savo įsipareigojimų, bendrijos nariai materialiai atsako pagal jų tarpusavio susitarimą, o jeigu kuris nors iš bendrijos narių negali išsimokėti, tai jo nuostolius atlygina visi kiti bendrijos nariai.

Tikroji ūkinė bendrija neatsako pagal savo narių prievoles, nesusijusias su bendrijos veikla.

Tikrosios ūkinės bendrijos steigimą, likvidavimą ir veiklą be reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvis Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas bei bendrosios jungtinės veiklos sutartis, kuria steigiama tikroji ūkinė bendrija.

Ūkinė bendrija turi teisę nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus tuos atvejus, kai kainas ir kitus normatyvus reguliuoja valstybė.

Privalumai:

– nesudėtinga registracija

Tokia pat tvarka kaip ir registruojant individualia įmones, išskyrus tai, jog reikia pateigti jungtinės veiklos sutartį, pasirašytą kiekvieno steigiamos bendrijos nario ir patvirtintą notariškai. Taigi reikės sumokėti tris kartus daugiau, nei kad steigdami personalinę įmonę.

– supaprastinta apskaita ir finansinė atsakomybė

Kaip ir personalinės įmonės, kas ketvirtį reikės pateikti pelno deklaracijas mokesčių inspekcijai; vykdo supaprastintą buhalterinę apskaitą.

– galimybė surinkti daugiau kapitalo

Du ir daugiau partneriai paprastai gali surinkti daugiau kapitalo negu vienas. Biznyje partneriai dažnai sueina kartu dėl to, jog jų sugebėjimai papildo vienas kitą. Vienas, pavyzdžiui, gali būti puikus komersantas, o kitas yra daugiau techniškai mąstais.

Tam tikrus verslus sunku įsteigti ir vystyti vienam žmogui. Todėl partnerio įtraukimas leidžia išvengti kai kurių problemų, iškylančių parenkant ir samdant darbuotojus.

Trūkumai:

– bendra atsakomybė

Visi bendrijos nariai kartu atsako savo turtu už visas skolas, iškylančias bendrijos veikloje. Net jei firma patiria skolas ar jai keliamos pretenzijos atsiranda dėl partnerio veiklos be kito partnerio žinios, vis tiek abu turi atsakyti savo turtu.

– nelankstumas

Jeigu narys pasitraukia iš veiklos arba miršta, ūkinė bendrija paprastai nustoja egzistavusi ir turi būti pertvarkoma ( reikia sudaryti naują jungtinės veiklos sutartį), jei norima tęsti veiklą. Už mirusio partnerio skolas atsako likusieji savininkai. Todėl neribotų skolų pavojus čia žymiai didesnis negu vieno savininko įmonėje.

Kai bendrijos veiklos apimtis išauga, naudingiau ją paversti, kaip ir individualią įmonę, akcine bendrove.

Komandinę ( pasitikėjimo) ūkinę bendriją sudaro bendros firmos vardu veikiantys tikrieji nariai ir nariai komanditoriai, kuriems įmonėms turtas priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise. Komandinė ūkinė bendrija nėra juridinis asmuo, jos turtas neatskirtas nuo bendrijos tikrųjų narių turto.

Pagal komandinės ūkinės bendrijos prievoles jos tikrieji nariai solidariai atsako visu savo turtu, o nariai komanditoriai – tik ta savo turto dalimi, kurią pagal sutartį yra perdavę bendrai komandinės ūkinės bendrijos veiklai. Komandinė ūkinė bendrija neatsako pagal savo narių prievoles, nesusijusias su bendrijos veikla.

Komandinės ūkinės bendrijos nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys. Joje turi būti nors vienas tikrasis narys ir bent vienas narys komanditorius.

Komandinė ūkinė bendrija privalo turėti firmos vardą, kuriame įvardijamas bent vienas tikrasis bendrijos narys.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1492 žodžiai iš 4934 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.