Imoniu tipai
5 (100%) 1 vote

Imoniu tipai

ĮMONIŲ TIPAI IR JŲ VEIKLOS YPATUMAI

Atliko:

Priėmė:

Kaunas, 2000

TURINYS

1. ĮVADAS………………………………..…………………………………………….1

2. ĮMONIŲ GRUPAVIMO ESMĖ IR PRINCIPAI………………………………….3

3. JURIDINIAI ĮMONIŲ TIPAI………………………………………………………3

4. INDIVIDUALIOS (PERSONALINĖS) ĮMONĖS……………………………….5

5. TIKROSIOS ŪKINĖS BENDRIJOS……………………………………………….7

6. KOMANDITINĖS (PASITIKĖJIMO) ŪKINĖS BENDRIJOS…………………8

7. AKCINĖS BENDROVĖS…………………………………………………………..9

8. VALSTYBINĖS ĮMONĖS…………………………………………………………11

9. KOOPERATINĖS BENDROVĖS (KOOPERATYVAI)………………………12

10. NAUDOTA LITERATŪRA…………………………………………………….14

2. ĮMONIŲ GRUPAVIMO ESMĖ IR PRINCIPAI

Įmonių grupavimas leidžia sujungti pagal vieną ar kelis klasifikavimo kriterijus panašias įmones ir tuo būdu palengvinti kai kurių ekonominių organizacinių klausimų sprendimą. Panašiose įmonėse yra galimybė pritaikyti tipinius sprendimus įvairiems technikos, technologijos, gamybos, darbo, ekonomikos srityse, o tai sumažintų jų paruošimo sunkumą ir padidintų efektyvumą.

Įmonių grupavimas yra labai svarbus statistikoje atliekant ekonominę analizę.įmonių grupavimas atliekamas pagal įvairius kriterijus. Galima skirti dalinius – vieno požymio – kriterijus ir kriterijų sistemas, kuriose įmonės grupuojamos pagal visą rodiklių kompleksą. Kiekvieną įmonę galima elementariai apibūdinti pagal vadinamos produkcijos paskirtį, administracinį pavaldumą ir gaminamos produkcijos technologiją, koncentravimo bei specializavimo lygį ir pan. Sudėtingi kompleksiniai grupavimai leidžia suskirstyti įmones į “Vadovaujančių specialistų, tarnautojų apmokėjimo grupes”, sugrupuoti įmonės pagal nuosavybės formas ir pan. Pagal naudojamos žaliavos pobūdį įmonės skirstomos į gyvybinės ir apdirbamosios pramonės įmones, o pagal gatavos produkcijos paskirtį – į gamybos priemones (A grupė) ir vartojimo reikmenis (B grupė) gaminančias įmones. Pagal naudojamos technologijos panašumą įmonės priskiriamos tam tikrai pramonės šakai. Yra skiriama: “grynosios pramonės šakos”, kurioms įmonės skiriama tik pagal paskirtį, apdirbimo technologiją; administracinės pramonės šakos, kurioms įmonės priskiriamos administracinio pavaldumo požiūriu. Panaikinus šakines ministerijas, šakinio klasifikavimo vaidmuo sumažėja, tačiau jis reikšmingas statistiškai, Lietuvos Respublikos ūkio planavimui. Pagal įmonės dydį skiriamos mažos, vidutinės, didelės ir labai didelės įmonės. Įmonės dydis išreiškiamas jos gamybiniu pajėgumu, įrengimų skaičiumi, pagrindinių fondų ir gamybinių plotų dydžiu, darbuotojų skaičiumi. Juo įmonėje daugiau darbuotojų, staklių ar kitų gamybos priemonių, tuo įmonė yra stambesnė. Tačiau kompleksinė mechanizacija, automatizacija ar robotizacija įgalina ir labai stambiose įmonėse turėti nedaug darbuotojų. Stambiose įmonėse galima įrengti labai našius spec. technologinius įrenginius, automatines linijas ir pan. Tuo tarpu smulkiose įmonėse to beveik neįmanoma padaryti. Su įmonės dydžiu glaudžiai susiję gamybos specializavimas. Pagal šį požymį skiriamos specializuotos, universalios ir mišrios įmonės. Pagal gamybos apimtį ir specializacijos laipsnį įmone galima skirstyti į masinės, serijinės ir individualios gamybos.

3. JURIDINIAI ĮMONIŲ TIPAI

Lietuvos Respublikos įmonės dirba besivadovaudamos patvirtintu “Lietuvos Respublikos įmonių įstatymu”, kuris numato šiuos įmonių tipus:

• Individualios arba personalinės (IĮ);

• Tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB);

• Komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos (KŪB);

• Akcinės (AB) ir uždarosios akcinės (UAB) bendrovės;

• Valstybinės (vietos savivaldybės) įmonės (VĮ), kurios gali būti valstybinės (VAĮ) ir valstybinės akcinės;

• Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai).

Pramonės įmonių palyginimas pagal atskirus tipus:

1 lentelė

KRITE-RIJUS ĮMONIŲ TIPAI

INDIVI-DUALI (PERSO-NALINĖ) TIKROJI ŪKINĖ BEND. KOMAN-DITINĖ ŪKINĖ

BEND. AKCINĖ BEN-DROVĖ UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VALSTYBI-NĖ ĮMONĖ VALSTY-BINĖ AKCINĖ ĮMONĖ

SAVININ-KAS

1 asmuo

Keli asmenys (2 – 20)

Daug asmenų (daugiau už 5)

Daug asmenų ( 2 – 50)

Valstybė, asmenys

KAPITALO APIMTIS

Neribota Minimali suma 250 tūkst. Rb. Minimali suma 250 tūkst. Rb. V: 80 – 100%

A: 0 – 20% V: 50 – 80%

A: 20 – 50%

TURTINĖ ATSAKO-MYBĖ

Visiška Tikrų narių visiška; komanditinių tik ta turto dalimi

Dalinė

JURIDINIŲ ASMENŲ TEISĖS

Neturi

Turi

STEBĖTO-JŲ TARYBA

Nėra Nėra, visų teisės lygios Teisės lygios nežiūrint kapitalo 2/3 ak.

1/3 D 2/3 ak.

1/3 D 2/3 D

1/3 A 1/3 A

2/3 D

Kiekvienas pramonės įmonių tipas yra skirtingas pagal valdymą.

Valdymo organų ypatumai skirtingo tipo įmonėse.

2 lentelė

IĮ TŪB KŪB AB UAB VĮ VAĮ

1 2 3 4 5 6 7

1. Savininkas

Fizinis asmuo

Keli fiziniai (juridiniai) asmenys

Keli tikrieji nariai ir
0% akcininkai, likusi dalis kapitalo – valstybės Iki 20% akcininkai, likusi dalis kapitalo – valstybės

2. Atsakomybė

Visiška TN – visiška

NK – dalinė Įdėto kapitalo dydžiu

3. Kapitalo apribojimai

Nėra Ne mažiau 100 tūkst. Lt. Ne mažiau 10 tūkst. Lt. Nėra

4. Narių skaičiaus apribojimai

1 –2 asmenys 2 < asm. 2 < asm. <50 5 < asm. 2 < asm. <50 Neribotas

5. Valdymo organai

Savininkas Tikrųjų narių susirinkimas (kiekvienam po 1 balsą) Visuotinis darbuotojų ir akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, direktorių valdyba

6. Stebėtojų taryba (skaičius ir sudėtis)

2 lentelės tęsinys

Nėra 3 – 15 narių; 2/3 akcininkai, 1/3 darbuotojai 6 – 15 narių; 2/3 (1/3) akcininkai, 1/3 (2/3) darbuotojai

7. Direktorių valdyba (skaičius ir skyrimo tvarka)

Nėra Ne mažiau kaip 3 nariai 3 – 9 nariai

Stebėtojų taryba arba visuotinis susirinkimas

8. Administracija

Samdo savininkas Samdo tikrieji nariai Samdo direktorių valdyba

Priklausomai nuo įmonės tipo, skiriasi pakopų valdymo skaičius ir dirbančiųjų akcininkų dalyvavimo valdyme lygis. Gana mažai reglamentuotas dirbančiųjų dalyvavimas valdymo individualiuose ir ūkinėse bendrijose, t. y. nedidelėse įmonėse. Čia savininkai atlieka valdymo funkcijas, prireikus samdo nedidelį administracijos aparatą. Todėl šiuo atveju labai svarbu kolektyvinių ir individualių sutarčių sudarymas profsąjungos veiklos klausimas.

Akcinėse bendrovėse ir valstybinėse įmonėse yra numatytas darbuotojų ir akcininkų dalyvavimas valdyme: priimant sprendimus susirinkimuose, turint savo atstovus stebėtojų taryboje. Tačiau priimti įstatymai prioritetą atiduoda kapitalo savininkams. Tik valstybinėse įmonėse, kuriose akcinio kapitalo dydis neviršija 20%, darbuotojai stebėtojų taryboje turi ne mažiau kaip 2/3 atstovų ir gali formuoti direktorių valdybą. Valstybinėje ir valstybinėje akcinėje įmonėse darbuotojų atstovų skaičius sumažintas iki 1/3. Be to, numatytos administracijos ir kitų darbuotojų (darbininkų, tarnautojų) kvotos, formuojant stebėtojų tarybą (50% : 50%).

Toliau nagrinėsiu atskirus įmonių tipus ir apibūdinsiu jų ypatumus.

4. INDIVIDUALIOS (PERSONALINĖS) ĮMONĖS

Individuali įmonė (dar vadinama personalinė įmonė, pavienis savininkas, privati firma) yra paprasčiausia verslo organizavimo forma. Jei aš nusprendžiau savo namo rūsyje įrengti savo puodų žiedimo dirbtuvę, tai savo sumanymą galiu įgyvendinti tuojau pat. Man nereikia įveikti jokių administracinių ar teisinių kliūčių. Be abejo, tai rizikinga. Dažnai nemaža pradedančiųjų greitai pasitraukia iš verslo. Individuali (personalinė) įmonė yra lanksti ir nesudėtinga verslo organizacija. Savininkas pats perka reikiamas medžiagas, samdo personalą ir įsipareigoja apmokėti sąskaitas. Verslo pajamos priklauso savininkui ir jis su niekuo nesidalina jomis, išskyrus valdžia, renkančią pajamų mokestį už gaunamas grynąsias asmenines įplaukas arba pelną. Individuali (personalinė) įmonė turi kai kurių trūkumų. Akivaizdžiausias iš jų tas, kad vieno asmens galimybės valdyti yra ribotos. Panagrinėkime tipišką įmonę – benzino kolonėlę. Šioje verslo srityje vienas savininkas susiduria su tam tikromis problemomis. Prie benzino siurblių nuolat turėtų dirbti žmogus, kuris greitai ir laiku aptarnautų klientus. Aišku, savininkui tektų visą laiką būti šalia, kad galėtų prižiūrėti, kontroliuoti samdyto asmens darbą. O tai jau sunki našta. Pagrįstas būtų savininko reikalavimas susirasti verslo partnerį, su kuriuo galėtų dalintis atsakomybe už verslo organizavimą.

Individuali (personalinė) įmonė nuosavybės teise priklauso fiziniam asmeniui ar keliems fiziniams asmenims bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Individualią (personalinę) įmonę nuosavybės teise gali turėti taip pat ir negamybinės organizacijos, turinčios juridinio asmens teises. Individuali (personalinė) įmonė neturi juridinio asmens teisių, jos turtas neatskirtas nuo įmonininko turto. Pagal įmonės prievoles įmonininkas atsako visu savo turtu. Individuali (personalinė) įmonė privalo turėti firmos vardą, kuriame įvardijamas jos savininkas. Individuali (personalinė) įmonė priklauso vienam ar keliems žmonėms. Ji turi teisę užsiimti bet kokia gamybine ar komercine veikla, išskyrus tai kas draudžiama, pvz., eksploatuoti naudingąsias iškasenas, jų telkinius, gaminti ar realizuoti vaistus, narkotikus ir kt. Individuali (personalinė) įmonė dirba savininko naudai, joms nepriklausomos valstybės valdžios ar valstybinių organų užduotys. Pagamintą produkciją realizuoja savo nuožiūra, pagal tarpusavio susitarimus su gaminių vartotojais. Individualios (personalinės) įmonės steigimą, likvidavimą ir veiklą taip pat reglamentuoja ir Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas bei kiti įstatymai. Individuali (personalinė) įmonė gali būti 2 formų:

• Kai įmonės veikla pagrįsta paties savininko ir jo šeimos narių darbu;

• Kai įmonės veikla pagrįsta paties savininko ir samdomų žmonių darbu.

Individualios (personalinės) įmonės turi ir privalumų ir trūkumų.

Privalumai:

• Individuali (personalinė) įmonė sudaro sąlygas reikštis savininko iniciatyvai;

• Paprasta registravimo schema, supaprastinta apskaita ir finansinė atskaitomybė. Viskas ko reikia – tai kas
ketvirtį pateikti mokesčių inspekcijai savo veiklos pajamų deklaracijas, o jeigu yra samdomi žmonės, socialinio draudimo skyriui – finansines apyskaitas. Tai leidžia visą apyskaitą bei sąskaitybą tvarkyti pačiam.

• Savininkas atsako už visus savo sprendimus ir pelnas lieka savininkui.

Trūkumai:

• Savininkams būdinga neribota atsakomybė už visas verslo skolas. Tai reiškia, kad skoloms padengti savininkai naudoja ne tik pradines investicijas į verslą, bet ir savo asmeninį turtą. Atsiskaitant su kreditoriais, t.y. tais, iš kurių buvo skolintasi pinigų verslo organizavimui, gali būti prarastas asmeninis savininkų įnašas. Pavyzdžiui, kad būtų sumokėtos skolos bankui ar paskolos teikėjui, ūkininko žemė gali būti parduota aukcione.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1478 žodžiai iš 4866 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.