Individuali veikla
5 (100%) 1 vote

Individuali veikla

TURINYS Psl.

1. INDIVIDUALIOS VEIKLOS SĄVOKA

2. INDIVIDUALIOS VEIKLOS ĮREGISTRAVIMAS

3. PAJAMŲ MOKESČIO TARIFAI

4. INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMOS, APMOKESTINAMOS 15 PROC.

PAJAMŲ MOKESČIO TARIFU

5. 33 PROC. PAJAMŲ MOKESČIO TARIFU APMOKESTINAMŲJŲ

PAJAMŲ APSKAIČIAVIMO TVARKA

6. LEIDŽIAMI ATSKAITYMAI, SUSIJĘ SU INDIVIDUALIOS VEIKLOS

PAJAMŲ GAVIMU

6.1. ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ PRISKYRIMAS

LEIDŽIAMIEMS ATSKAITYMAMS

6.2. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO EKSPLOATAVIMO,

REMONTO IR REKONSTRAVIMO IŠLAIDŲ PRISKYRIMAS

LEIDŽIAMIEMS ATSKAITYMAMS

6.3. KITOS RIBOTO DYDŽIO IŠLAIDOS, PRISKIRIAMOS

LEIDŽIAMIEMS ATSKAITYMAMS

6.4. ĮPRASTINĖS IR KITOS SU PAJAMŲ GAVIMU SUSIJUSIOS

IŠLAIDOS

6.5. IŠLAIDOS, KURIOS NEGALI BŪTI PRISKIRIAMOS

LEIDŽIAMIEMS ATSKAITYMAMS

6.6. KITOS IŠLAIDŲ PRISKYRIMO LEIDŽIAMIEMS ATSKAITYMAMS

NUOSTATOS

7. BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMAS

8. REGISTRAVIMAS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJAIS

9. METINĖ PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJA

10. VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

11. PRIVALOMASIS SVEIKATOS DRAUDIMAS

12. KUR GALIMA KREIPTIS DĖL IŠSAMESNĖS INFORMACIJOS

INDIVIDUALIOS VEIKLOS SĄVOKA

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymui (toliau – GPMĮ), Lietuvos gyventojai nuo 2003-01-01 gali verstis individualia veikla.

Individuali veikla – savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį (GPMĮ 2 str. 7 dalis). Tai:

1) savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė ar gamybinė veikla (baldų gamyba, statyba, remontas, prekyba ir pan.);

2) savarankiška kūryba, profesinė ir kita panašaus pobūdžio savarankiška veikla (meno, literatūros kūrinių kūrimas, advokatų, notarų, teismo antstolių ir pan. veikla);

3) savarankiška sporto veikla (sportininko rengimasis varžyboms ir dalyvavimas jose). Individualios sporto veiklos pajamas gauna sportininkai (atletai, golfo žaidėjai, jojikai, biliardo, bridžo žaidėjai, šachmatininkai, šaškininkai, taip pat komandinių sporto šakų atstovai – krepšininkai, ledo ritulininkai ir pan.).

Nardytojai, alpinistai (išskyrus dalyvaujančius kopimo varžybose) ir kitokie panašiais užsiėmimais pramogai užsiimantys gyventojai sportininkais nelaikomi.

Prie individualios sporto veiklos nepriskiriama veikla, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesusijusi su sporto renginiais, pavyzdžiui, reklama, susijusi tik su sportininko vardu ar jo sportiniais pasiekimais. Tokios veiklos pajamos gali būti apmokestinamos pagal GPMĮ normas kaip individualios (ne sporto) veiklos pajamos, arba kaip su darbo arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;

4) savarankiška atlikėjo veikla (aktoriaus, dainininko, muzikanto ir pan. rengimasis viešam pasirodymui ir dalyvavimas jame).

Atlikėjais nelaikomi Lietuvos gyventojai, dalyvaujantys kūrinio sukūrime arba rengimosi viešam pasirodymui procese, bet nedalyvaujantys kūrinį viešai atliekant ar pasirodant, taip pat kino aktoriai, dalyvaujantys kino kūrime, konferencijų dalyviai, televizijos programų svečiai, dalyvaujantys diskusijose, spec. laidose ir pan. Kūrinio atlikėjais nelaikomi kūrinį sukūrę dailininkai, skulptoriai, kompozitoriai ar rašytojai;

5) savarankiška veikla, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą.

Individualiai veiklai nepriskiriamos licencijuojamos komercinės ar gamybinės veiklos sritys, t. y. veiklos sritys, kuriomis verstis įstatymai įsakmiai numato reikalavimą įsteigti juridinius asmenis. Ar veikla, kurią pageidaujama vykdyti, priskiriama licencijuojamai, reikia pasitikslinti atitinkamą veiklos sritį reglamentuojančiuose teisės aktuose, o taip pat atitinkamose institucijose, kuruojančiose tą veiklos sritį.

Individualia veikla besiverčiantis gyventojas gali būti darbdaviu ir samdyti kitus gyventojus.

INDIVIDUALIOS VEIKLOS ĮREGISTRAVIMASNuolatinis Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti kokios nors rūšies individualią veiklą, privalo apie tai informuoti mokesčio administratorių (GPMĮ 35 str. 2 dalis).

Mokesčio administratorius gyventojo prašymu per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos privalo išduoti pažymą apie nuolatinio Lietuvos gyventojo vykdomą individualią veiklą arba nenuolatinio Lietuvos gyventojo įregistruotą nuolatinę bazę Lietuvoje (GPMĮ 34 str. 4 dalis).

Todėl nuolatinis (nenuolatinis) Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti bet kokios rūšies individualią veiklą, išskyrus veiklą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios privalo apsilankyti apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriuje (toliau – AVMI) pagal gyvenamąją vietą (nenuolatinis Lietuvos gyventojas – pagal nuolatinės bazės įregistravimo vietą) ir užpildyti bei pateikti dokumentus nurodytus schemoje:

Jeigu gyventojas jau yra įregistruotas Mokesčio mokėtojų registre (toliau – Registras) ir pageidauja papildyti (pakeisti) veiklos rūšių kodus ir pavadinimus naujomis veiklos rūšimis, tai per 5 darbo dienas nuo veiklos pasikeitimo privalo pateikti mokesčio administratoriui naują prašymą įregistruoti Registre, nurodydamas naujų (pasikeitusių) veiklos rūšių kodus ir
pavadinimus.

Individualios veiklos vykdymo pažymą gyventojas privalo pateikti sudarydamas paslaugų teikimo sutartis su juridiniais ar fiziniais asmenimis arba parduodamas prekes kitiems asmenims. Tokiu atveju, kitas asmuo, išmokėdamas individualią veiklą vykdančiam gyventojui (išskyrus sporto ir atlikėjų individualią veiklą) išmokas už parduotas prekes, suteiktas paslaugas, neišskaičiuoja pajamų mokesčio, o pajamų mokestį nuo tokių pajamų GPMĮ nustatyta tvarka deklaruoja, apskaičiuoja ir sumoka tas išmokas gavęs gyventojas, mokestiniams metams pasibaigus pateikdamas metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

PAJAMŲ MOKESČIO TARIFAI

Pajamų mokesčio tarifai yra 15 ir 33 procentai (GPMĮ 6 straipsnis).

Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla, išskyrus individualią sporto bei atlikėjų veiklą, turi teisę pasirinkti, kokį pajamų mokesčio tarifą – 15 proc. ar 33 proc. taikyti apmokestinant per kalendorinius metus iš individualios veiklos gautas pajamas.

Jeigu gyventojas nusprendžia iš individualios veiklos pajamų neatimti leidžiamų atskaitymų, nuo bendros tokių pajamų sumos mokamas 15 proc. pajamų mokestis.

Jei gyventojas nusprendžia iš individualios veiklos pajamų atimti leidžiamus atskaitymus, likusi pajamų dalis apmokestinama 33 proc. pajamų mokesčiu. Leidžiamus atskaitymus, susijusius su individualios veiklos pajamų gavimu, reglamentuoja GPMĮ 18 straipsnis (žr. šios brošiūros skyrių ,,Leidžiami atskaitymai, susiję su individualios veiklos pajamų gavimu“).

Jei gyventojas vykdo kelių rūšių individualią veiklą ir nusprendžia iš pajamų atimti (arba neatimti) leidžiamus atskaitymus, tai toks jo sprendimas taikomas visoms jo vykdomoms individualios veiklos rūšims.

Išlaidos, susijusios su sporto ar atlikėjų individualia veikla, nėra laikomos leidžiamais atskaitymais ir apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas negali būti atskaitomos iš pajamų. Todėl sportininkų ir atlikėjų pajamoms, gautoms iš tokios veiklos, įskaitant pajamas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su šiomis veiklomis, nesvarbu, ar jos išmokamos tiesiogiai sportininkui ar atlikėjui ar trečiajam asmeniui, veikiančiam sportininko ar atlikėjo vardu, visais atvejais taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas.

INDIVIDUALIOS VEKLOS PAJAMOS, APMOKESTINAMOS 15 PROC. PAJAMŲ MOKESČIO TARIFU

Gyventojo, nusprendusio iš individualios veiklos pajamų neatimti leidžiamų atskaitymų, apmokestinamomis pajamomis laikomos visos iš šios veiklos gautos pajamos, neatėmus iš jų jokių išlaidų. Tokios gyventojo pajamos apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu.

Individualios veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos iš individualios veiklos, įskaitant pajamas iš individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn (GPMĮ 10 straipsnis).

Pajamoms iš individualios veiklos priskiriamos bet kokios gyventojo pajamos, kurias jis gavo vykdydamas atitinkamos rūšies individualią veiklą (įskaitant veiklos pajamas, gautas ne pinigais), t. y. joms priskiriamos pajamos, kurios gaunamos iš prekių pardavimo, paslaugų teikimo, pagamintos produkcijos realizavimo ir panašiai. Šioms pajamoms priskiriamos ir pajamos, gautos pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn individualios veiklos turtą, t. y. tokios turto perleidimo pajamos apmokestinamos ta pačia tvarka, kaip iš individualios veiklos gautos pajamos.

Individualios veiklos pajamos (išskyrus sporto ir atlikėjų veiklos pajamas) priskiriamos B klasės pajamoms. Pajamų mokestį nuo pajamų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, GPMĮ nustatyta tvarka deklaruoja, apskaičiuoja ir sumoka tas pajamas gavęs gyventojas, mokestiniams metams pasibaigus pateikdamas metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

Gyventojo pajamoms iš individualios veiklos priskiriamos ir natūra (ne pinigais) gautos pajamos, kurių pripažinimo ir įvertinimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 339 (Žin., 2002, Nr. 105-4708). Pvz., pajamomis natūra laikomos už atliktus darbus, suteiktas paslaugas, parduotą ar kitaip perleistą individualios veiklos turtą gyventojo gautas turtas ar gyventojui suteiktos paslaugos, nauda, gauta dėl gyventojui nuosavybės teise priklausančio pastato ar patalpų remonto ar rekonstravimo, atlikto kito asmens ir kiti minėtame įsakyme nurodyti atvejai. Prie individualios veiklos pajamų natūra priskiriamos tik su individualia veikla susijusios tokios pajamos.

Pajamos, gautos pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn gyventojui nuosavybės teise priklausantį individualios veiklos ilgalaikį materialųjį turtą, priskiriamos pajamoms iš individualios veiklos tik tokiu atveju, jeigu prieš pradėdamas šį turtą naudoti individualioje veikloje, gyventojas mokesčio administratoriui pagal savo gyvenamąją vietą pateikė Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaraciją FR0457 (toliau – Deklaracija FR0457), patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 372 (Žin., 2003, Nr. 1-30; 2004, Nr. 94-3476).

Sporto ir atlikėjų individualios veiklos pajamos, gaunamos iš Lietuvos vieneto, iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, iš užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę bei iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo
nuolatinę bazę, priskiriamos A klasės pajamoms. Šie subjektai, kaip mokestį išskaičiuojantys asmenys, išmokėdami išmokas privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą pajamų mokestį.

33 PROC. PAJAMŲ MOKESČIO TARIFU APMOKESTINAMŲJŲ PAJAMŲ APSKAIČIAVIMO TVARKA

Jeigu gyventojas pasirenka nuo individualios veiklos pajamų mokėti 33 proc. pajamų mokesčio tarifą, tai jis turi apskaičiuoti individualios veiklos apmokestinamąsias pajamas.

Apskaičiuodamas apmokestinamąsias pajamas, individualia veikla besiverčiantis nuolatinis Lietuvos gyventojas iš visų per mokestinį laikotarpį gautų pajamų gali atimti leidžiamus atskaitymus, susijusius su individualios veiklos pajamų gavimu, GPMĮ 18 straipsnyje nustatyta tvarka.

Apskaičiuodamas apmokestinamąsias pajamas, individualia veikla per nuolatinę bazę besiverčiantis nenuolatinis Lietuvos gyventojas, iš visų per nuolatinę bazę gautų pajamų gali atimti leidžiamus atskaitymus, susijusius su individualios veiklos, vykdomos per nuolatinę bazę, pajamų gavimu.

Leidžiami atskaitymai yra faktiškai patirtos įprastinės individualios veiklos išlaidos, susijusios su per mokestinį laikotarpį faktiškai gautomis individualios veiklos pajamomis.

LEIDŽIAMI ATSKAITYMAI, SUSIJĘ SU INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ GAVIMU

Nuolatinio Lietuvos gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla, leidžiamais atskaitymais laikomos su per mokestinį laikotarpį faktiškai gautomis individualios veiklos pajamomis susijusios nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtos įprastinės šiai veiklai išlaidos (GPMĮ 18 str. 1 dalis).

Įprastinėmis šiai veiklai išlaidomis laikomos žaliavų, medžiagų, įeinančių į pagamintų ir realizuotų gaminių sudėtį, patalpų nuomos išlaidos ir visos kitos išlaidos, susijusios su pajamų uždirbimu, neatsižvelgiant į tai, ar tos išlaidos apmokėtos ar ne.

Tačiau tam tikros išlaidos, kurios atimamos iš pajamų, apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas prie išlaidų priskiriamos ribotais dydžiais. Tai:

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1658 žodžiai iš 5470 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.