Informacines technologijos mokymasis
5 (100%) 1 vote

Informacines technologijos mokymasis

IŠŠ Ū KIAI MOKYMUI IR INFORMACINI Ų SISTEM Ų

MOKYMO TURINYS

Aptariami projekt ų MSIS 2000, MOCURIS ir pirmaujan č i ų universitet ų informacini ų sistem ų mokymo turinys ir

dirbtinio intelekto pasiekim ų išš ū kiai ne tik informacini ų sistem ų mokymui.

1 . MSIS

Pirm ą Association for Computing Machinery (ACM) si ū lyt ą informacini ų sistem ų (IS) mokymo turin į

Lietuvoje bandyta į gyvendinti prieš 30 met ų .

Aptarsime ACM ir AIS (Association for Information Systems) MSIS 2000 (Master of Science in Information

Systems): Model Curriculum and Guidelines for Graduate Degree Programs in Information Systems

(http://cis.lentley.edu/MSIS).

MSIS 2000 sudarytojams buvo pristatytos keliasdešimties JAV ir 22 kit ų šali ų universi tet ų IS magistr ų ruošimo

programos. MSIS 2000 paskirtis – suteikti pagrindus produktyviam darbui ir nuolatiniam mokymuisi. Joje esminiai

veikl ą (užsi ė mim ą ) nusakantys geb ė jimai, į skai tant kal b ė jimo, rašymo, pristatymo geb ė jimus; žmoni ų ir verslo

geb ė j i mus; eti kos i r mei stri škumo (profesi onal umo) yra apj ungti .

MSIS 2000 sudaro keturios dalys: pagrindai, šerdis, apjungimas, sri tys.

Pagrinduose d ė stomi dal ykai pri kl auso nuo student ų pasiruošimo ir skirti paruošti studentus suprasti šerdies

dal ykus: 1 ) duomen ų valdymas, 2) analiz ė , modeliavimas, projektavimas, 3) tinklai, 4) projekt ų ir keitim ų valdymas,

5) IS politika ir strategija.

Apj ungimo dal i es dal ykai ski rti si ntezuoti į vairias technologijas ir id ė jas išd ė stytas šerdies dalyje ir į gyvendi nti

sistem ą organizacijoje.

Sri č i ų dalis – taikom ų j ų sri č i ų rei kal avi mus tenkinantys dal ykai . MSIS paskirtis steigti sekan č ius geb ė jimus,

žinias ir vertybes:

•informacini ų sistem ų žini ų šerd į ,

•IS ir verslo integravimo pagrindus,

•pla č i ą verslo ir realaus pasaulio perspektyv ą ,

•bendravi mo, tarpasmeninius i r grupi ni us į g ū džius,

•analitinio ir kritinio m ą stymo į g ū džius,

•taikomosios srities į g ū džius,

•ir paruošti

•pažangai dabartiniam darbe,

•vidutini ų IS valdymui,

•versl o anal i ti ku, val dymo konsultantu,

•sistem ų integruotoju, projekto vadovu,

•sistem ų analitiku, projektuotoju,

•moksl i ni nku, d ė stytoj u,

•elektronin ė s prekybos specialistu.

IS ir verslo pagrind ų mokymo dalykai tokie: IS pagrindai (pagal IS’97.1 ), informacin ė s technologijos (IS’97.5)

bei fi nans ų apskaita, marketingas, organizacin ė veikla.

MSIS 2000 integravimo dalyje išskirti trys lygiai: žinybos, IS funkci j ų i r IS technol ogij ų .

Žinybos integracijos dalyk ų paskirtis – suvokti firm ą visumoje kartu su jos tiek ė jais ir vartotojais bei proces ų ,

funkci j ų visumas pakankamas veiklos reikm ė ms.A.Baskas

– 82 –

IS funkci j ų integracijos dalykai skirti:

•projektuoti IS organizacinius procesus,

•į vertinti atsirandan č i ų technol ogij ų į tak ą ,

•nustatyti rei kal i ngus speci al i stus i r val dymo metodus,

•naudoti metodus matuoti IS reikšm ę .

•IS technol ogij ų integracijos dalykai skirti:

•į vertinti ir parinkti si ū lomas architekt ū ras, platformas,

•į vertinti standartus,

•į vertinti tiek ė j ų , gami ntoj ų strategijas.

Sri č i ų dalyje į vardinta penkiolika specializacij ų .

MSIS 2000 kiekvienai sri č i ai nurodyta po keturi s dal ykus, kuri ų į sisavinimas suteikia atitinkamos srities

specializacij ą .

MSIS 2000 mokymosi apimtys paskirstytos taip: IS pagrindai – 9–1 2 vienet ų , veiklos (verslo) pagrindai – 9, IS

šerdis – 1 5, apj ungimas – 3, speci al i zaci j a – 1 2.

2. MOCURIS

MOCURIS (Modern Curriculum in Information Systems at Master Level) yra Sokrates/Erasmus CDA

projektas. (Kontrakto numeris 69077-IC-1 -98-1 -LT-ERASMUS-CDA-2). Jis paskirtas sudaryti Informatikos magist-ro

ori entuoto į informacines sistemas mokymo program ą atliepian č i ą laiko išš ū kiams.

Aptarsime MOCURIS Reikalavim ų specifikacij ą , 200 1 , versija 1 7.1 , 1 –77 p.

MOCURIS pagrindu paimta klasikin ė mokymo paradigma – bendras teorinis mokymas, išskiriant specializaci-jas

nusakan č ius disciplin ų modulius.

Daugeliui universitet ų ji nauja tuo, kad 1 ) teoriniuose pagrinduose į traukta tik labiausiai su specialybe susi-j

usi os matemati kos sri tys ir 2) apj ungiama i nformaci ni ų sistem ų esm ė , j ų sudarymas, valdymas ir tarpdisciplininiai

ryšiai.

MOCURIS projektuojamas universitet ų – projekto dalyvi ų poreiki ų tenkinimui , bet abej oti na, kad tam nerei ka-linga

ir precedentinio mokymo paradigmos pagrindu sudarytas mokymo turinys.

Projekto reikalavimas, kad MOCURIS turi remtis tipine dalyvaujan č i ų projekte universitet ų mokymo strukt ū ra,

priimtinas su s ą l yga, kad ta strukt ū ra ti nkamai sprendži a speci al ybei bent arti mi ausi us penkis metus kel i amus

reikalavimus.

Pagri ndi nis MOCURIS ti ksl as – atsi žvel gti į išš ū kius mokymui, s ą l ygotus kompi uteri ni ų sistem ų panaudojimo

plitimo ir ypa č ži niomi s gr į st ų sistem ų keliamos revoliucijos į vairiausioms anks č iau tik žmogaus veikloms.

Pateiktomis d ė stytinomis disciplinomis ir j ų temomis (moduliais) sprendžiami šio išš ū kio uždaviniai, bet kaip gerai

jie sprendžiami į vertinti į manoma tik ekspertiškai.

Kompi uteri niai repeti tori
ai , maši nos mokymasi s mokyti s ir tam ti nkami di sci pl i n ų aprašymai sudaro prielaidas

ateityje į vertinti mokymo plan ų atitikim ą j ų ti ksl ams ne ti k eksperti niai s b ū dais, bet ir eksperimentais nelaukiant, kol

paaišk ė s absolvent ų ti nkamumas dar be.

MOCURIS reikalavimas, kad universitetas formuot ų motyvacij ą siekti karjeros, mokytis vis ą gyveni m ą ,

nesiderina su supratimu, kad šiems dalykams pagrindai dedami pirmaisiais gyvenimo metais ir jau vidurini ų mokyk-l

ų mokymosi programos į tai atsižvelgia.

Dokumente nurodoma, kad MOCURIS klausytojais (studentais) bus šios specialyb ė s bakal aurai , anks č iau

baig ę ši ą specialyb ę ir asmenys siekiantys pakeisti specializacij ą . Regis, kad jiems visiems reikalingi skirtingi paruo-šiamieji

kursai, kad gal ė t ų suprasti MOCURIS kursus, bet ši ų reikalavim ų proj ekte nesuti kau. Tai p pat kai p i r kokiu

nuoseklumu d ė styti MOCURIS kurs ų modulius.

MOCURIS problem ų sprendimo žinias papildy č iau problem ų numatymo, suvokimo ir problem ų nusakymo

(formulavimo) žiniomis. Inovacij ų teorij ą papildy č i au ar pakei s č iau inovacij ų praktika.

Informatikos ir kit ų disciplin ų ryšiui aiškinti pateiktos disciplinos „Filosofin ė s ir tarpdisciplinarin ė s informa-tikos

pasekm ė s“ temos – moduliai „Filosofiniai informatikos ir žini ų aspektai“, „Filosofiniai saviorganizuojan č i ų

sistem ų aspektai “, „Proto fi l osofi j a“ kaži n ar rekomenduoti nos vi soms speci al i zaci j oms, kai p tai nurodyta doku-mente.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 931 žodžiai iš 3033 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.