Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje
5 (100%) 1 vote

Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje

112131

TURINYS

ĮVADAS…………………………………………………………….

…………………………………………………..2

1. INFORMACINėS VISUOMENėS SAMPRATA IR

YPATYBėS……………………………………………………3

2. INFORMACINėS VISUOMENėS PLėTROS KOORDINAVIMAS

LIETUVOJE…………………………………..4

3. Informacijos visuomenės kūrimosi Lietuvoje

bruožai…………………………………………..6

4. INFORMACIJOS VISUOMENėS KūRIMOSI TEIGIAMI IR NEIGIAMI

ASPEKTAI……………………………8

5. INFORMACIJOS VISUOMENėS LIETUVOJE KūRIMOSI

KLIūTYS…………………………………………..10

6. INFORMACINėS VISUOMENėS LIETUVOJE MODELIS: TRūKUMAI IR

PERSPEKTYVOS………………..11

Išvados……………………………………………………………

………………………………………………..14

LITERATūRA…………………………………………………………

……………………………………………….15

ĮVADAS

PASAULIO RAIDOS TENDENCIJOS RODO, KAD NUO AGRARINėS, INDUSTRINėS

VISUOMENėS SPARčIAI IR VIENAREIKšMIšKAI žENGIAMA į INFORMACIJOS VISUOMENę.

TAI REIšKIA, KAD VIS MAžIAU žMONIų REIKIA žEMėS ūKIUI IR INDUSTRIJAI.

DAUGėJA žMONIų, DIRBANčIų PASLAUGų IR INFORMACINIO APRūPINIMO SRITYJE.

LIETUVAI, NETURINčIAI žALIAVų IR NEDISPONUOJANčIAI KOKIAIS NORS KITAIS

STRATEGINėS SVARBOS IšTEKLIAIS, INFORMACIJOS VISUOMENėS KūRIMO KELIAS YRA

GYVYBIšKAI SVARBUS. KARTU TAI IšTIES UNIKALI GALIMYBė BūTI LYGIAVERčIAIS

KITų šALIų PARTNERIAIS IR STIPRIAIS KONKURENTAIS.

Informacinė visuomenė, kompiuterinis raštingumas, elektroninė

vyriausybė, interneto turinio kontrolė, tai palyginti neseniai į mūsų kalbą

atėję terminai, kurie vis labiau įsigali mūsų kasdieniniame žodyne:

įsteigtos vyriausybinės institucijos, atsakingos už informacinių

technologijų ir informacinės visuomenės plėtrą, priimami teisės aktai,

rengiamos koncepcijos, strategijos ir programos, tvirtinami planai. Iki

šiol Lietuva pasižymėjo nepastovumu informacinės visuomenės plėtros procesų

valstybinio reguliavimo srityje – per palyginti neilgą laikotarpį kelis

kartus keitėsi atsakingos už šią sritį institucijos, galiausiai jų atsirado

net keletas. 2001 m. vasaros pabaigoje veiklą pradėjusio Informacinės

visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tikslas

kaip tik ir yra informacinės visuomenės plėtros darbų koordinavimas.

Informacinės visuomenės sukūrimas yra itin sudėtingas iššūkis

Lietuvai, su kuriuo susitvarkyti galima tik sutelkus bendras pastangas,

pasiekus plačių visuomenės sluoksnių sutarimą ir pasitelkus stiprią

intelektualią politinę valią. Efektyvus ir konstruktyvus valstybės

institucijų, verslo ir visuomeninių organizacijų bendradarbiavimas gali

tapti ypač vertingu sudarant sąlygas visuomenei naudotis informacinės

visuomenės privalumais ir mažinant informacinę atskirtį. Šiame darbe yra

aptariamas informacinės visuomenės plėtros Lietuvoje procesas, teigiami

bruožai bei galimos kliūtys ir pavojai.

1. Informacinės visuomenės samprata ir ypatybės

Informacinė visuomenė – tai atvira, išsilavinusi, nuolat

besimokanti ir mokėjimu (žiniomis) savo veiklą grindžianti visuomenė,

kurios nariai turi galimybę ir geba visose savo veiklos srityse efektyviai

naudotis šiuolaikinių informacinių technologijų priemonėmis, šalies ir

pasaulio kompiuterizuotais informacijos ištekliais, o valstybės ir

savivaldybių institucijos, pasitelkdamos šias priemones ir išteklius, –

priimti sprendimus, garantuoti gyventojams prieinamą ir patikimą viešąją

informaciją. Informacijos visuomenės samprata paprastai neatsiejama nuo

informacijos skleidimo ir vartojimo, ir dažniausiai – globalaus tinklo

pagalba. Neatsiejamu informacijos visuomenės aspektu laikomas “life-

learning” – žmogus turi pats nuolat mokytis, nes nuolatos atsiranda nauji

dalykai, ir nesimokydamas jis “nebespėja su gyvenimu”. Galima būtų išskirti

tokias informacijos visuomenės ypatybės:

▪ JEIGU MES NAUDOJAMėS žINIOMIS, žIūRIME TV, NAUDOJAMėS KOMPIUTERIU,

SIUNčIAME LAIšKUS INTERNETU, TAI MES ESAME INFORMACINė VISUOMENė, IR

JOS VARTOTOJAI, IR SKLEIDėJAI.

▪ INFORMACIJOS VISUOMENė YRA šIANDIEN IR čIA. TA VISUOMENė YRA, TIK

JOS IšSIVYSTYMO LYGIS SKIRIASI.

▪ INFORMACIJOS VISUOMENė – TAI ATVIROS VISUOMENėS SINONIMAS, JOS

BRUOžAI: VIEšUMAS, ATVIRUMAS, SKAIDRUMAS.

▪ INFORMACIJOS VISUOMENė – TAI PASLAUGų VISUOMENė, KUR INFORMACIJOS

PATEIKIMAS IR PRIėJIMAS PRIE JOS YRA PASLAUGA.

▪ INFORMACIJOS VISUOMENė – PRISIMINIMų VISUOMENė, NE GYVAS

BENDRAVIMAS, O PRISIMINIMAS APIE Jį. TAI TAS PATS, KAIP GYVAS

KONCERTAS IR JO įRAšAS PLOKšTELėJE: PLOKšTELė YRA GERAI, TAčIAU JEI

NEBUVOTE GYVAME KONCERTE, JI NEPADėS, KOKIOS KOKYBėS BEBūTų, O JEI

BUVOTE GYVAME KONCERTE – JI LIEKA
KAIP PRISIMINIMAS.

[pic]

1 pav. Informacijos visuomenės ekonomika

2. Informacinės visuomenės plėtros koordinavimas LietuvojeLietuvoje, plėtojant informacijos visuomenę, esminis lūžis įvyko

2001 m. vasarą, kai buvo įsteigtas Informacinės visuomenės plėtros

komitetas prie LRV. Komiteto misija planuoti, organizuoti ir koordinuoti

informacinės visuomenės plėtros procesus, siekiant atviros, išsilavinusios,

nuolat besimokančios ir žiniomis savo veiklą grindžiančios visuomenės,

kurios nariai turi galimybę ir geba visose savo veiklos srityse efektyviai

naudotis šiuolaikinių ITT priemonėmis. Komiteto uždaviniai:

▪ DALYVAUTI FORMUOJANT VALSTYBėS INFORMACIJOS TECHNOLOGIJų IR

TELEKOMUNIKACIJų (TOLIAU – ITT) KūRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE

POLITIKą IR KOORDINUOTI JOS įGYVENDINIMą;

▪ KOORDINUOTI ITT INFRASTRUKTūROS, ATITINKANčIOS EUROPOS SąJUNGOS

REIKALAVIMUS, PROJEKTAVIMą, KūRIMą IR PLėTRą;

▪ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBėS PATVIRTINTą ITT PLėTROS

STRATEGIJą KOORDINUOTI ITT PLėTRą VALSTYBėJE – UžTIKRINTI VISIEMS

LIETUVOJE ESANTIEMS VARTOTOJAMS VIENODAS GALIMYBES NAUDOTIS ITT

PRIEMONėMIS, SKATINTI ITT PASLAUGų TEIKėJų KONKURENCIJą IR PLėSTI

GYVENTOJų IR JURIDINIų ASMENų BENDRAVIMą SU VALSTYBėS IR

SAVIVALDYBIų INSTITUCIJOMIS;

▪ KOORDINUOTI šIUOLAIKINIų TECHNOLOGIJų DIEGIMą, KARTU SU

MINISTERIJOMIS, KITOMIS VALSTYBėS INSTITUCIJOMIS IR įSTAIGOMIS

FORMUOTI TECHNOLOGINę INOVACINę LIETUVOS RESPUBLIKOS ūKIO PLėTROS

POLITIKą, ORGANIZUOTI INTELEKTUALINėS KūRYBOS VALSTYBINį SKATINIMą

IR REGULIAVIMą.

ĮSTEIGDAMA INFORMACINėS VISUOMENėS PLėTROS KOMITETą, VYRIAUSYBė

šALIES INFORMACINėS VISUOMENėS PLėTROS KOORDINAVIMą PAVEDė NAUJAI įSTEIGTAI

INSTITUCIJAI. TAčIAU šIOS SRITIES POLITIKOS FORMAVIMAS VIS DėLTO BUVO

PALIKTAS KELIOMS SUINTERESUOTOMS INSTITUCIJOMS. DėL šIOS PRIEžASTIES NET IR

įVARDINUS ESMINES INFORMACINIų TECHNOLOGIJų IR TELEKOMUNIKACIJų SRITYJE

EGZISTUOJANčIAS PROBLEMINES SRITIS: GYVENTOJų KOMPETENCIJOS UGDYMAS,

VALSTYBėS REGISTRų INTEGRALIOS SISTEMOS IR INFORMACINIų SISTEMų KūRIMAS,

ELEKTRONINIO PARAšO DIEGIMAS IR SU TUO SUSIJUSIų E. VALDžIOS PASLAUGų

PLėTOJIMAS, Iš ESMėS LEIDO TIK įVERTINTI ESAMą PADėTį, KONKREčIUS VEIKSMUS

ATIDEDANT VėLESNIAM LAIKUI. IšANALIZAVUS ESAMą PADėTį, KOMITETAS NUO PAT

įSTEIGIMO PRADžIOS ėMėSI AKTYVIų VEIKSMų. BUVO PARENGTA IR PRADėTA

įGYVENDINTI PROGRAMA „INFORMACINėS VISUOMENėS PLėTRA“, KURI ORIENTUOJAMA

KETURIOMIS PAGRINDINėMIS VEIKSMų KRYPTIMIS, ATITINKANčIOMIS VYRIAUSYBėS

NUTARIMU PATVIRTINTAME LIETUVOS INFORMACINėS VISUOMENėS PLėTROS

STRATEGINIAME PLANE NUMATYTUS PRIORITETUS: KOMPETENCIJą, VIEšąJį

ADMINISTRAVIMą, VERSLą IR LIETUVIų KALBą BEI KULTūRą. PER 2002 M.

INFORMACINėS VISUOMENėS PLėTROS PROCESAI LIETUVOJE GEROKAI PASPARTėJO: PER

METUS DVIGUBAI IšAUGO INTERNETO VARTOTOJų SKAIčIUS, DIDėJO KOMPIUTERIZUOTų

NAMų ūKIų DALIS, TOLIAU PLėTėSI INFORMACINIų TECHNOLOGIJų RINKA.

INFORMACINėS TECHNOLOGIJOS TAPO VIS PLAčIAU NAUDOJAMOS įVAIRIOSE GYVENIMO

SRITYSE. TAčIAU NEPAISANT TEIGIAMų POKYčIų VIS DėLTO IšLIEKA NEMAžAI IR

AKTUALIų KLAUSIMų. INTERNETO VARTOTOJų šALYJE VIS DAR GEROKAI MAžIAU NEI

EUROPOS SąJUNGOS VALSTYBėSE, MODERNIOMIS INFORMACIJOS TECHNOLOGIJOMIS

NAUDOJASI TIK PALYGINTI SIAURA GYVENTOJų GRUPė, VIS DAR STINGA

SUINTERESUOTUMO, SUPRATIMO IR MOTYVACIJOS TAPTI VISAVERčIAIS INFORMACINėS

VISUOMENėS NARIAIS. TODėL INFORMACINėS VISUOMENėS PLėTROS KOMITETO PRIE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBėS, ATSIžVELGDAMAS į EUROPOS SąJUNGOS

NUSTATYTAS GAIRES, RENGIA VALSTYBINIO LYGMENS STRATEGINIUS PLANUS BEI

įGYVENDINIMO PRIEMONES, RUOšIA, ATNAUJINA BEI TIKSLINA VALSTYBėS

INFORMACIJOS POLITIKOS METMENIS BEI KOORDINUOJA šIOS SRITIES DARBų VYKDYMą,

TAIP UžTIKRINA SąLYGAS EFEKTYVIAI, SPARčIAI IR SISTEMINGAI LIETUVOS

INFORMACINėS VISUOMENėS PLėTRAI.

3. INFORMACIJOS VISUOMENėS KūRIMOSI LIETUVOJE BRUOžAI

INFORMACINėS VISUOMENėS PLėTRA YRA GLOBALUS PROCESAS,

PALIEčIANTIS BEVEIK VISAS PASAULIO VALSTYBES. IR LIETUVA – NE IšIMTIS.

TIESA, SKIRTINGOSE VALSTYBėSE šIS PROCESAS VYKSTA KIEK SKIRTINGAI. TURBūT

DAUGELIUI MūSų žINOMA STATISTIKA, PAGAL KURIą LIETUVA GEROKAI ATSILIEKA NE

TIK NUO ES šALIų, BET IR NUO KAIMYNINIų BALTIJOS VALSTYBIų PAGAL

REIKšMINGUS INFORMACINėS VISUOMENėS RAIDOS RODIKLIUS: INTERNETą VARTOJANčIų

LIETUVOS GYVENTOJų PROCENTą, 100 GYVENTOJų TENKANTį ASMENINIų KOMPIUTERIų

AR VIEšOS PRIEIGOS PRIE INTERNETO TAšKų SKAIčIų, KOMPIUTERIų SKAIčIų

VIDURINėSE IR AUKšTOSIOSE MOKYKLOSE IR PAN. SOCIOLOGINIAI TYRIMAI RODO,

KAD, PAVYZDžIUI, INTERNETU LIETUVOJE NAUDOJASI GANA GRIEžTAI APIBRėžTA

GRUPė: JAUNI žMONėS, PAGAL UžSIėMIMą – FIRMų VADOVAI, STUDENTAI IR

SPECIALISTAI, GYVENANTYS DIDMIESčIUOSE, DIDELė DALIS – TURINTYS
GAUNANTYS GANA DIDELES PAJAMAS BEI TURINTYS AUKšTą SOCIALINį

STATUSą. TODėL KOL KAS GANA SUNKU KALBėTI APIE „INFORMACINę VISUOMENę“, JEI

JI PRIEINAMA TIK NEDAUGELIUI, O DIDžIOJI DALIS GYVENTOJų TIESIOG NETURI

GALIMYBIų TAPTI TOS VISUOMENėS DALIMI. IR, NORS TIEK TELEKOMUNIKACIJų IR

INFORMACINIų TECHNOLOGIJų RINKA, TIEK INTERNETO BEI KOMPIUTERIų VARTOTOJų

SKAIčIUS AUGA PALYGINTI SPARčIAI, MES VIS DAR GEROKAI ATSILIEKAME šIOJE

SRITYJE. ARTIMIAUSIU METU LIETUVOJE TIKSLINGA AIšKIAI NUSTATYTI

PAGRINDINIUS PRIORITETUS KURIANT INFORMACINę VISUOMENę, PATIKIMAI

PROGNOZUOTI JOS PERSPEKTYVAS. BūTINA:

1. Sukurti valstybės informacijos politikos modelį, suderintą su

nacionaline makroekonomikos strategija ir prioritetais, mokslo tyrimais,

švietimu ir kultūra, valstybės, visuomenės ir joje veikiančių organizacijų

vadyba;

2. Parengti ir patvirtinti ilgalaikę informacijos visuomenės kūrimo

programą, kurią realizuojant susidarytų geresnės sąlygos kokybiškiau

organizuoti valstybės veiklą, valdyti pokyčius, nuosekliai ir kompleksiškai

modernizuoti visas mūsų gyvenimo ir veiklos sritis;

3. Plėtoti valstybės ūkiui, kultūrai, visuomenei ir jos mokslinės,

humanitarinės, informacinės ir technologinės kultūros ugdymui bei

tarptautinei mokslinei ir ūkio kooperacijai būtinas studijas ir mokslo

tyrimus, orientuojant šalies ekonomiką į prioritetinį mokslui imlios

produkcijos ir intelektualinių paslaugų kūrimą ir eksportą.

Dabartinėmis pokyčių ir vieningos Europos tapsmo sąlygomis Lietuva privalo:

1. Sugebėti pasinaudoti palankiai besiklostančiomis tarptautinės raidos

aplinkybėmis ir informacinės visuomenės galimybėmis;

2. Tiksliai suformuluoti prioritetinius uždavinius visose svarbiausiose

visuomenės gyvenimo srityse ir pasiūlyti kokybiškas jų sprendimo

strategijas, suderintas su informacinės visuomenės raidos standartais;

3. Sukurti efektyvias, orientuotas į strateginę informaciją ir vadybą

valstybinės valdžios institucijas, gebančias valdyti reformų procesus bei

kurti verslui palankią įstatyminę aplinką.Kaip turėtų kurtis informacijos visuomenė, galima išskirti kelis skirtingus

aspektus:

▪ INFORMACIJOS VISUOMENėS KūRIMAS NEįMANOMAS BE VYRIAUSYBėS PARAMOS:

KOL SUKURSIME INFORMACINę VISUOMENę, TURėS PRAEITI DAR VIENA žMONIų

KARTA, NES PINIGUS VALSTYBė INVESTAVO NE į JAUNIMą, JO MOKYMą, MOKYKLų

KOMPIUTERIZAVIMą, O į KITUS PRIORITETUS. KAD SUSIKURTų INFORMACINė

VISUOMENė, REIKALINGA VALSTYBINė PARAMA IR PROGRAMOS, O Jų

NėRA.VALSTYBė TURėTų GARANTUOTI MOKSLEIVIAMS VIENODAS GALIMYBES

MOKYTIS, NES VISUOMENė DIFERENCIJUOJASI PAGAL TAI, MOKA AR NEMOKA

žMOGUS ELGTIS SU INFORMACINėMIS TECHNOLOGIJOMIS.INFORMACINėS

VISUOMENėS KūRIMU TURI RūPINTIS VALSTYBė, TURI BūTI PRIORITETAS

SUTEIKTAS šVIETIMUI.

▪ INFORMACIJOS VISUOMENėS KūRIMAS TURI VYKTI SAVAIME: NAUJų

TECHNOLOGIJų DIEGIMO VISUOMENėJE SVARBIAUSIA “NEFORSUOTI”, TAI TURI

BūTI NATūRALUS PROCESAS, Jį PADIKTUOS PATI RINKA, GYVENIMO SąLYGOS.

NORėDAMAS TURėTI DARBą, žMOGUS TURėS PERSILAUžTI IR IšMOKTI. TAI JOKIU

BūDU NETURI BūTI KAžKOKIE OFICIALūS VALDžIOS SPRENDIMAI, PAVYZDžIUI,

VERčIANT PENSININKUS PENSIJAS PASIIMTI PER KREDITINES KORTELES IR

PANAšIAI. INFORMACIJOS VISUOMENėS KURTI NEREIKIA – JAI YRA POREIKIS,

IR JI ATSIRANDA. YRA SOCIALINėS GRUPėS – PAVYZDžIUI, TARNAUTOJAI – IR

KAI ESAMA SISTEMA NEBEFUNKCIONUOJA TINKAMAI, ATSIRANDA POREIKIS Ją

KEISTI. PAVYZDžIUI, UžSIENYJE MOKSLEIVIAI NET NEMOKOMI ELGTIS SU

KOMPIUTERIU, TAI JIEMS įPRASTA – JIEMS REIKIA INFORMACIJOS, IR JIE Ją

SURANDA INTERNETE. KALBANT APIE INFORMACIJOS VISUOMENėS KūRIMO, IR

KONKREčIAU – INFORMACINIų RESURSų LIETUVIų KALBA PILDYMą IR

TOBULINIMą, BUVO IšKELTA MINTIS, KAD REIKIA NAUDOTI EUROPOS SąJUNGOS

TEIKIAMOMIS GALIMYBėMIS RAšYTI į šIą SRITį ORIENTUOTAS PROJEKTUS IR

GAUTI TAM FINANSINę PARAMą.

▪ BIBLIOTEKų VAIDMUO INFORMACIJOS VISUOMENėS KūRIMO PROCESE:

BIBLIOTEKOS TURI DEMOKRATIšKAI IšPLėTOTą TINKLą, PRIEINAMą VISIEMS

VISUOMENėS SLUOKSNIAMS NEMOKAMAI, BEI GANA GILIAS TRADICIJAS, KURIų

PAGRINDU GALI KURTIS TRADICINIO SPAUSDINTO žODžIO IšPLėTIMAS NAUJOMIS

TECHNOLOGIJOMIS. INTERNETAS YRA LABAI “NETVARKINGAS”, TAčIAU Jį GALIMA

“SUTVARKYTI”,ATRINKTI BEI SUSISTEMINTI TINKAMą, KOKYBIšKą INFORMACIJą

IR SUKURTI INFORMACINIUS KATALOGUS,PRIEINAMUS VISIEMS žMONėMS

MAžIAUSIOMIS SąNAUDOMIS – IR TUO TURI UžSIIMTI BIBLIOTEKININKAI.

BIBLIOTEKų DARBUOTOJų NUOMONE, šIUO METU LABAI STINGA MODERNIOMIS

PRIEMONėMIS PARUOšTų, T.Y. į KOMPAKTINIUS DISKUS PATALPINTų

“INTELEKTUALIų DALYKų”, SKIRTų šVIETIMUI, MOKYMUISI IR PAN.

APIBENDRINANT KūRIMOSI PROCESą, GALIMA TEIGTI, KAD INFORMACIJOS VISUOMENėS

KūRIMAS LIETUVOJE:

1. Sudaro tvirtas demokratijos plėtros prielaidas;

2. Leidžia geriau užtikrinti gyventojų pilietines teises ir jų
. Leidžia siekti nuoseklios valstybės ir atskirų jos regionų ekonominės

raidos;

4. Sudaro galimybes konkretizuoti Lietuvos valstybės viziją ES kontekste;

5. Leidžia formuoti Lietuvos strategines pozicijas pasaulio ekonomikos,

politikos, mokslo, kultūros ir kitose visuomenės veiklos srityse.

4. Informacijos visuomenės kūrimosi teigiami ir neigiami aspektai

GALIMA IšSKIRTI TAM TIKRUS PAVOJUS KAIP NEIGIAMUS ASPEKTUS

INFORMACIJOS VISUOMENėS PLėTROJE:

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1976 žodžiai iš 3948 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.